Ознайомтеся зі зразком дорученняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознайомтеся зі зразком дорученняЗразок особистого доручення
Бланк установи  
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА
ДОРУЧЕННЯ  
Я, Кучерява Зоя Павлівна, доручаю хайлові Андрійовичу (паспорт серія Василенку Миколі № )
виданий    
отримати мою заробітну плату за січені Чернівецького педагогічного коледжу. 2013 р. в касі
Доручення дійсне до 5 лютого 2013 р.  
25.01.2013 р. (підпис)
Підпис Кучерявої Зої Павлівни засвідчую:
Декан факультету журналістики (підпис) М. І. Довгий
(печатка)  

2. Розписка.

Розписка- це письмове підтвердження передачі й отримання певних матеріальних цінностей і документів.

 

Реквізити Оформлення і написання
1. Назва документа     2. Прізвище, ім'я, по батькові, посада того, хто дає розписку   3. Прізвище, ім'я, по батькові, посада того, кому дається розписка. 4. Що одержав чи передав?   5. Паспортні дані й адреса того, хто отримує цінності 6. Підстава, на основі якої передаються цінності. 7. Дата. 8. Підпис Посередині великими літерами. Пишеться в одному примірнику. Виправлення неприпустимі Пишеться на підтвердження першої особи в називному відмінку - Я, - виділяється і комами У родовому відмінку і Зазначити точне найменування цінностей, кількість примірників, суму (прописом) За правилами правопису   Трьома парами арабських цифр праворуч Засвідчується нотаріальною конторою

Ознайомтеся зі зразком розписки

 

Розписка

Я, староста групи № 12 бухгалтерського обліку Стороженко Олег Максимович, одержав від завідуючого кабінетом технічних засобів Ващенко Олени Володимирівни для самостійної роботи групи п'ять (5) комп'ютерів, тринадцять (13) калькуляторів. Підстава: наказ директора технікуму від 16.05.13 р. №07.

18.06.13 р. Підпис

Розписка

Я, Гавриленко Максим Антонович, паспорт №____ „

серія _______ . адреса: Київ-22, вул. Лесі Українки, 6/2,

отримав від Гончар Галини Петрівни гроші в сумі дев'ятсот шістдесят чотири (964) гривні в позику без процентів. Зобов'язуюся дану суму повернути до 20.05.13 року.

04.03.13 р. Підпис

Підпис Гавриленка Максима Антоновича засвідчую.

Нотаріус

нотаріальної контори № 2 Підпис

 

Виконання вправ.

Вправа 1. Напишіть доручення старості на отримання стипендії в касі Приват-Банку за березень 2013 року.

Вправа 2. Напишіть розписку.

4. Контрольні запитання.

1. Що таке документ?

2. Які основні вимоги до оформлення тексту документа?

3. Назвіть види документів.

4. Де і коли в повсякденному житті вам знадобиться вміння складати доручення, розписку?

 

Література

Погиба Л.Г. Грибіниченко Т.О. Складання ділових паперів. Практикум. – К.: Либідь, 2004.


Тема. Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів. Основні орфограми в коренях, префіксах, суфіксах.

План

1. Правопис префіксів.*

2. Правопис суфіксів.*

3. Виконання вправ.**

4. Контрольні запитання.

Правопис префіксів.

1. З- (ІЗ-, ЗІ-). Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с-: сказа́ти, спалахну́ти, стовкти́, сфотографува́ти, схил.Перед усіма иншими приголосними пишемо з- (иноді із-): зба́вити, звести́, зжи́тися, ззирну́тися, зсади́ти.

Префікс з- виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зеконо́мити, зігнорува́ти, зорієнтува́тися, зумо́вити; зга́слий, з’є́днувати, з’їзд, зма́зати, знадли́вий і под.У тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних, пишемо здебільшого префікс зі-: зібга́ти, зігну́ти, зідра́ти, зізна́тися, зіпсува́тися, зіста́вити,

 

2. БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ин. У префіксах без-, від- (од), між-, над-, об-, перед-, під-, понад-, пред-, роз-, через-кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраї́й, безкори́сливий, відкриття́, ві́дстань, міжконтинента́льний, міжпланетний.

 

3. ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-. Слід розрізняти префікси пре- і при-: префікс пре- вживаємо переважно в якісних прикметниках і числівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прега́рний, презавзя́тий, прекра́сний, прему́дрий, прекра́сно, препога́но; префікс при- вживаємо здебільшого в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибі́гти, прибудувати.

Крім того, префікс пре- виступає у словах прези́рливий, прези́рство й у словах старослов’янського походження: преосвяще́нний, преподо́бний, престо́л; префікс при- вживаємо в іменниках та прикметниках, утворених внаслідок поєднання іменників із прийменниками: при́гірок, при́ярок; прибере́жний, прикордо́нний.

Префікс прі- вживаємо тільки в словах прі́звисько, прі́звище, прі́рва.

4. АРХІ-. У всіх іменниках і прикметниках вживаємо префікс архі-: архідия́кон, архієпи́скоп, архієре́й, архімільйоне́р, архіреакціоне́р, архіважли́вий, архіскладний.

Правопис суфіксів.

1. Суфікси -ик, -ник, -івник, -чик (-щик) пишемо з и: брати́к, ву́злик, передови́к; гірни́к, кулеме́тник; газівни́к, працівни́к; хло́пчик, пра́порщик.

2. Суфікс -ив-(о), що вживається для вираження збірних, понять, які означають матеріял або продукт праці, пишемо тільки з и: ва́риво, до́бриво, ку́риво, ме́ливо, мере́живо, мі́сиво, моро́зиво, па́ливо, пе́чиво, пря́диво, але марево.

3. У суфіксах -альник, -ильник, -ільник, -альність після л перед н завжди пишемо ь: постача́льник, уболіва́льник, фрезерува́льник; волочи́льник, масти́льник; полі́льник, відповіда́льність, генія́льність.

4. Кінцевий приголосний у суфіксах -аль, -ень, -ець (-єць), -ість, -тель завжди м’який, а тому всі слова з цими суфіксами пишемо з ь: кова́ль, скрипа́ль; ве́летень, в’я́зень; украї́нець, мовозна́вець, перемо́жець; зда́тність, сві́жість; вихова́тель, люби́тель.

5. Суфікси -инн-(я), -інн-(я), -анн-(я) [-янн-(я)]пишемо з двома н.

Суфікс -инн-(я) вживаний в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: бобови́ння, гарбузи́ння, картопли́ння, павути́ння; але камі́ння, корі́ння, насі́ння (від ка́мінь, ко́рінь, насі́яти).

Суфікс -інн-(я) мають іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосними основи и та і: горі́ти — горі́ння, носи́ти — носі́ння, ходи́ти — ході́ння, шаруді́ти — шаруді́ння.

Суфікс -анн-(я) [-яння-(я)] мають іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосним основи а (я): гука́ти — гука́ння, гуля́ти — гуля́ння, зроста́ти — зроста́ння, сприя́ти — сприя́ння.

Суфікс -енн-(я) мають віддієслівні іменники середнього роду, в яких наголос падає на корінь: зве́рнення, напру́ження, підне́сення, удоскона́лення.

6. Суфікс -ен-(я) [-єн-(я)] вживаємо в іменниках середнього роду на позначення живих істот: вовченя́, гусеня́, чаєня́.

7. Суфікси зменшено-пестливих слів –ечок [-єчок], -ечк-(а) [-єчк-(а)], -ечк-(о) [-єчк-(о)]не слід змішувати із суфіксами -ичок, -ичк-(а): останні бувають тільки в словах, що походять від іменників із суфіксами -ик, -иц(я): во́гничок, ко́шичок, ву́личка, па́личка. В инших випадках уживаємо суфікси з е (є): верше́чок, міше́чок, крає́чок; ді́жечка, копієчка.

8. Слід відрізняти суфікс -енк-(о) [-єнк-(о)]від суфікса-еньк-(о) [-єньк-(о)]: суфікс -енк-(о) [-єнк-(о)] вживаємо здебільшого в іменниках, що означають прізвища: Гордіє́нко, Кра́вченко, зрідка — у загальних назвах: безба́тченко, ковале́нко; суфікс -еньк-(о, а) [-єньк-(о)] вживаємо для творення пестливих назв: ба́тенько, кониче́нько, се́рде́нько.

9. За допомогою суфіксів -иськ-(о) [їськ-(о)], -ищ-(е) [їщ-(е)]утворюють слова переважно з емоційно-негативним відтінком від іменників усіх родів, причому після приголосного пишемо и, після голосного — ї: гної́сько, дівчи́сько, хлопчи́сько; вогнище.

10. Для творення чоловічих імен по батькові вживаємо тільки суфікс -ович: Васи́льович, До́рошович, І́горьович, Мики́тович, Олексі́йович, Ю́рійович, Ла́зарьович.Для творення жіночих імен по батькові вживаємо суфікс -івн-(а), від імен на -й-ївн-(а): Бори́сівна, Васи́лівна; Горді́ївна, Сергі́ївна, Юрі́ївна.

Виконання вправ.

Вправа 1. Утворіть від поданих лексем словотвірні ланцюжки слів із тим самим коренем, але з різними суфіксами, поясніть стилістичне навантаження їх.

Вітер, сонце, друг, дитина.

Вправа 2. Прочитайте фрагмент вірша. Випишіть слова, які мають стилістично забарвлені суфікси, визначте, якого стилістичного забарвлення вони надають і словам, і тексту. Чому слова саме з такими морфемами вжито в поезії для дітей?

Хто так плаче жалібненько за вікном?

То до нас прийшов маленький гном.

Стукати у двері він стидається,

І за кущиком біднесенький ховається.

Моя Таня вигляне в віконечко,

Усміхнеться їй ласкаве сонечко,

Гарна киця чемно замуркоче

І залізти через шибку схоче.

Таня забавки на лавку повиносить

І побавитися гномика попросить.

Він розкаже їй найкращу казку

І у гості прийде вже на Пасху.

Разом підуть пасху посвятити,

І свячену воду будуть пити...

 

Вправа 3. Перепишіть речення. Підкресліть префікси, які виконують стилістичні функції, визначте, які саме.

Народ - як шукач золота, він вбирає, зберігає й несе, шукаючи протягом багатьох століть, тільки найцінніше, найгеніальніше. Мені здається, друже, що голови навіть наймудріших людей тупіють, коли вони зберуться разом, і що там, де найбільше мудреців, найменше мудрості (Ш.Монтеск'є). Уміння відчувати добро - то найвища людська мудрість (В.Сухомлинський). Не багатьом відомі уми, що загинули від перепрацювання, у більшій мірі вони іржавіють від невикористання (К.Боуві).

 

4. Контрольні запитання.

1.Назвіть правила написання префіксів в українській мові.

2. Назвіть правила написання суфіксів в укрукраїнській мові.

 

Література

1.Бєляєв О.М. Навчання укр. мови у 10-11 класах: Посібник для вчителя.-Освіта,1998

2.Граматика укр. мови для учнів, студентів і абітурієнтів/ Укладач О.А.Росінська. - Донецьк: ТОВ ВКФ « БАО»,2002

3.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика.- К.:Вежа,1994


Тема. Сприйняття чужого мовлення. Відтворення готового тексту. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух.

План

1. Конспект. Порядок складання конспекту та його види *

2. Основні вимоги до скорочення слів.*

3. Виконання вправ.***

4. Контрольні запитання.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)