ТОП 10:

Тема 15. Економічне зростання та його чинники.Економічні цикли

Мета теми - визначення економічного зростання як економічної категорії, вивчення факторів та моделей, джерел і тенденцій економічного зростання,

вплив на його наслідки нагромадження капіталу, науково-технічного прогресу і змін сукупного попиту, поглиблення знань з питань економічного циклу та особливостей його прояву і впливу на обсяги виробництва; вивчення сутності економічних криз та їх причин.

 

План заняття

 

1. Сутність, показники і фактори економічного зростання:

- теорія економічного зростання, його двофакторна модель;

- методи підрахунку економічного зростання.

2. Нагромадження, заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

3. Матеріальні чинники економічного зростання. НТР та його роль в економічному зростанні.

4. Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу, їх вплив та обсяги виробництва. Економічні кризи та їх причини.

5. Особливості розвитку економіки України. Тенденції і джерела економічного зростання в Україні.

 

Питання для обговорення:

 

1. Охарактеризуйте конкретні форми прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання. Укажіть принципові відмінності між ними.

2. У чому різниця між станом S > І та І > S, і до яких економічних наслідків це призводить у першому та другому випадках? Вкажіть співвідношення між заощадженнями та інвестиціями, яке за кейнсіанською теорією є однією з висхідних і обов'язкових умов усталеного економічного зростання, де 8 - заощадження, І - інвестиції, С - Відношення капіталу до випуску продукції, О - темп економічного зростання:

G = S / С ; G / С =S; S > І; І > S; S = І (Політична економія: навч. посібник / за ред. К.Т. Кривенка. - К. КНЕУ 2001р.)

3. Зробіть теоретичний аналіз на прикладі України: яка тенденція норми нагромадження у різних фазах економічного циклу.

4. Який період в історії суверенної України слід вважати етапом регресивного типу зростання? Поясніть у чому це виявляється.

5. Поясніть зміст нової якості економічного зростання. Чи є вона характерною для України?

6. В чому Ви бачите суть проблеми слаборозвинутості? Які існують шляхи її вирішення?

7. Чи існують неекономічні фактори економічного зростання і яка їх роль?

8. Циклічність економічного розвитку є не тільки злом, а й благом. Поясніть.

9. Виявіть взаємозв'язок факторів економічного зростання з кривою виробничих можливостей.

10.Визначте ті наслідки, які характеризують руйнівний характер економічної кризи. Чи має економічна криза позитивний вплив на економічний розвиток?

 

Тести

1. Економічне зростання являє собою:

а) процес кількісного збільшення та якісного удосконалення . результатів і чинників виробництва на макрорівні;

б) перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;

в) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;

г) розширення відтворення суспільного виробництва;

д) розширення виробництва на основі зростання суспільного продукту прискореними темпами.

2. Економічними чинниками зростання суспільного виробництва є:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

в)залучені до процесу виробництва ресурси(як економічні та і

неекономічні) ;

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

3. Інтенсивний тип економічного зростання - це:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

в)залучені до процесу виробництва ресурси(як економічні та і

неекономічні) ;

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

4. Екстенсивний тип економічного зростання - це:

а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

в)залучені до процесу виробництва ресурси (як економічні, так і неекономічні);

г) поліпшення способів використання ресурсів;

д) підвищення продуктивності праці.

5. Який показник найповніше характеризує ефективність суспільного виробництва?

а) результати виробництва / сукупні витрати ;

б) співвідношення сукупна пропозиція - сукупний попит;

в) тип економічного зростання;

г) тривале підвищення обсягів суспільного виробництва;

д) реальний обсяг ВНП.

6. Рушійними силами економічного прогресу є:

а) взаємодія розвитку виробництва зі споживанням;

б) економічні інтереси, як спонукальний мотив господарської діяльності людей;

в) форми власності на засоби виробництва;

г) обмеженість виробничих ресурсів;

д) нагромадження та його норма.

7. Показниками економічного зростання є:

а) зростання продуктивності суспільної праці;

б) відношення витрат використаних ресурсів до вартості виготовленої продукції;

в) трудомісткість суспільної праці;

г) матеріалоємність виробництва;

д) всі відповіді вірні.

8. Послідовність фаз економічного циклу:

а) депресія, піднесення, пожвавлення, криза;

б) криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

в) піднесення, пожвавлення, депресія, криза;

г)пожвавлення, піднесення, депресія, криза;

д) піднесення, депресія, криза, пожвавлення.

9. Норма нагромадження - це:

а) виражена у відсотках частка виробничого і невиробничого

нагромадження в національному доході;

б) виражена у відсотках частка виробничого нагромадження у

національному доході;

в) відношення валових заощаджень до ВВП, виражених у відсотках;

г)частка національного доходу, що направляється на

нагромадження, виражена у відсотках до національного доходу;

д) правильна відповідь відсутня.

10. Економічне зростання в Україні відбувається за типом:

а)екстенсивним;

б) інтенсивним;

в) регресивним;

г) переважно екстенсивним;

д) переважно інтенсивним.

11. Економічне зростання може бути показано:

а) переміщенням вліво кривої виробничих можливостей;

б) переміщенням вправо кривої виробничих можливостей;

в) рухом точки по кривій виробничих можливостей;

г) рухом від однієї до іншої точки в середині кривої виробничих

можливостей;

д) рухом від однієї до іншої точки за межами кривої виробничих

можливостей.

Задачі

1. У країні впродовж року у сфері матеріального виробництва було зайнято 75 млн. осіб. Ними створений національний дохід у 80 млрд. грн. Основні виробничі фонди галузей народного господарства, які використовувалися, становили 220 млрд. грн. Визначити:

а) рівень продуктивності праці;

б) фондовіддачу;

в) фондоємність.

2. Припустимо, що в країні відношення капітал /продукт дорівнює 3. Як вплинуть на величину ВНП (в умовах повної зайнятості) інвестиції обсягом 10 млрд. USD.

3. Припустимо, що в двох країнах обсяг ВНП однаковий і дорівнює 500 млрд. USD. Рівні темпів зростання ВНП в першій країні склали 3% в другій 5%. Визначити різницю величини приросту ВНП між цими країнами.

4. За даними, наведеними нижче, розрахуйте показник рівня ВВП (у поточних цінах) на душу населення країни X та побудуйте графік динаміки цього показника по роках:

 

Рік ВВП (у фактичних цінах) млн. у.о. Кількість постійного населення млн. чол.
51,1
50,6
50,2
49,9
49,6

Дайте відповідь на питання: як змінився рівень ВВП на душу населення за ці роки?

Терміни і поняття

Економічне зростання, двофакторна модель, інвестиції, інвестування, нагромадження капіталу, норма нагромадження , рецесія (відступ), темпи економічного зростання, чинники економічного зростання, циклічність розвитку економіки, депресія, економічна криза, економічний цикл.

 

Теми рефератів

1. Економічне зростання та екологія : механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

2. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ-на початку ХХІ ст.

3. Діалектика взаємозв’язку між економічним зростанням і економічною кризою.

Підручники і посібники

 

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

 

Наукові праці

 

1. Радіонова І. Економічний розвиток з участю людського капіталу / І. Радіонова// Економіка України. – 2009 - №1 – с. 19-25.

2. Довбняк Т. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках./ Т.Ф. Довбняк// Актуальні проблеми економіки. – 2009 - №1 – с. 65-72.

3. Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории /О. Замулин// Вопросы экономики. – 2005 - №1 – с.144-153.

4. Кириченко О.А. Антикризова інвестиційна політика України /О.А. Кириленко, О.І. Харченко// Актуальні проблеми економіки. – 2010 - №1 – с. 64-74.

5. Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень /С.В. Захарін// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №4 – с. 60-64.

6. Сімченко К.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень . /Н.О. Сімченко// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №7 – с. 13-18.

7. Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції /Я. Петренко// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 54-59.

8. Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферу технологій та науково-технічної співпраці /Тарас Медведкін// Журнал європейської економіки – 2008 – Т7 -№2 – с. 153-161.

9. Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації /В.Г. Андрійчук// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 4-8.

10. Федулова Л. Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинники інноваційно-технологічного розвитку /Л. Федулова// Актуальні прблеми економіки.. – 2009 - №5 – с. 39-53.

11. Гончарова Н. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети /Н.П. Гончарова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 11-19.

12. Сунцова О. Фінанси та економне зростання: теоретичні аспекти /О. О.Сунцова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 49-55.

13. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання /А. Чухно// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 14-18.

14. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання /А. Чухно// Економіка України – 2010 - №2 – с. 4-13.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.008 с.)