ТОП 10:

Тема 19. Форми міжнародних відносинМета теми -вивчення сутності міжнародних економічних відносин, умов та особливостей їх розвитку і структури; визначення різноманітності форм економічних зв’язків, місця і ролі України в їх розвитку.

 

План заняття

1. Система світогосподарських відносин та її структура: суть, форми і суб’єкти міжнародних економічних відносин.

2. Міжнародна торгівля та її економічні основи:

- міжнародна торгівля та теорії обгрунтування її необхідність;

- основні види світової торгівлі. Протекціонізм і фрітредерство.

3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу:

- міжнародний рух капіталу і його форми;

- прямі та портфельні інвестиції;

- міжнародні кредити, риси міжнародної міграції капіталів.

4. Міжнародні валютні відносини. Їх визначення та еволюція:

- сутність і еволюція міжнародних фінансових відносин;

- платіжний баланс, його регулювання;

- валютні ринки й валютний курс. Конвертованість валюти;

- міжнародні валютно фінансові організації.

 

Питання для обговорення

1. Що спільного і яка різниця між світовим господарством і міжнародними економічними відносинами?

2. Чи загрожує національному капіталу країни присутність іноземного капіталу?

3. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку послуг. Поясніть, чому промислово розвинуті країни є основним експортером послуг у міжнародній торгівлі.

4. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Якому з цих двох типів повинна віддавати перевагу Україна?

5. Назвіть основні риси сучасної міграції капіталів.

6. Поясніть, у чому особливість прямого іноземного інвестування і які його основні типи. Визначте основні напрямки залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

7. Поясніть поняття „конвертована валюта”. Перелічіть види конвертованості та чинники, що її визначають.

8. Обґрунтуйте причини становлення міжнародних фінансово-кредитних організацій та покажіть специфіку їх цілей.

9. Якими об’єктивнимии чинниками зумовлюється зростання масштабів та інтервентність сучасних міжнародних міграційних потоків.

10. Розкрийте еволюцію міжнародної валютної системи і визначте засади її сучасного функціонування.

11. Який метод зовнішньоторговельної політики дозволить підтримати відчизняного виробника і одночасно поповнити бюджет?

12. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили?

Тести

1. Складова платіжного балансу країни – рахунок поточних платежів – не включає:

а) товарний експорт;

б) чисті доходи від інвестицій;
в) транспортні послуги іноземним державам;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) односторонні трансферні платежі.

2. Яка форма вивезення капіталу забезпечує контроль експортера над підприємством?

а) вивіз підприємницького капіталу;

б) вивіз позичкового капіталу;

в) міжнародна економічна допомога;

г) портфельні інвестиції;

д) прямі інвестиції.

3. Провідними міжнародними валютно-фінансовими організаціями є (відповідей декілька):

а) Міжнародний Валютний Фонд;

б) Світовий Банк;

в) Європейський Банк Реконструкції та Розвитку;

г) Європейський Союз;

д) АПЕК.

4. Роль світових грошей у сучасних умоваж виконує (відповідей декілька):

а) золото;

б) резервні валюти;

в) національні грошові одиниці усіх країн світу;

г) долар;

д) євро.

5. Статутом світового банку передбачено, що його кредити спрямовуються виключно на розвиток:

а) виробництва;

б) приватного сектору економіки;

в) малого бізнесу;

г) на підтримку міжнародних зусиль з охорони довкілля;

д) державного сектору.

6. Традиційними світовими центрами тяжіння робочої сили вважаються:

а) США;

б) Канада;

в) Латинська Америка;

г) Австралія;

д) Західна Європа.

7. Принцип порівняльних переваг вперше сформував:

а) В.Петті;

б) А.Сміт;

в) П.Самуельсон;

г) Д.Рікардо;

д) А.Маршалл.

8. Період утворення світового ринку:

а) XVI-XVII ст.;

б) XIX ст.;

в) на рубежі XIX-XX ст.;

г) друга половина ХХ ст.;

д) друга половина XVIII ст.

9. Основними видами міжнародної торгівлі є:

а) традиційна;

б) у рамках кооперації;
в) зустрічна;

г) політика вільної торгівлі;

д) протекціонізм.

10. Рисами міжнародної міграції капіталів є:

а) підвищеня ролі держави у вивозі капіталу;

б) посилення міграції приватного капіталу між промислово - розвинутими країнами;

в) збільшення частки прямих інвестицій;

г) активна участь країни у світовій торгівлі;

д) збільшення частки портфельних інвестицій.

 

Задачі

1. Визначте паритет долара до гривні, якщо у кошик споживача входять три продукти А, В, С у кількості 5, 25, 40, а ціни подані у таблиці:

Ціна А В С
У доларах 0,5
У гривні

2. На малюнку показані криві пропозиції американських автомибілів на українському ринку. Одна крива відповідає часу знецінення гривні відносно американського долара. А друга періоду після знецінення.

 
 
ціна амер авто у гр.

 


Визначте яка пряма відновідає першому періоду, а яка – другому. Поясніть, чому?

3. Укладено контракт на 200 тис. дол. Курс гривні до долара – 8,0 грн. за дол. Визначте валютну економію чи збиток, якщо в результаті ревальвації, курс гривні до долара змінився до 7,5 грн. за дол.

4. У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 25 тис. дол. Відомо, що вартість імпорту на 20% менша, ніж вартість експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту.

5. У минулому році вартість певного набору продуктів становила у США – 3 тис. дол., а у ФРН – 2 тис. євро. Визначте паритет купільной спроможності долара до євро.

6. Ціна гривні до долара зросла з 12 центів за гривню до 14 центів за гривню. Визначте як зміниться ціна автомобіля (у доларах), що продається в Україні за 140 тис. грн.?

Терміни і поняття

Валютний курс, валютна система, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, національна валютна система, платіжний баланс, прямі інвестиціїї, портфельні інвестиції, міграція робочої сили.

 

Теми рефератів

1. Основні складаві та напрями державного реголювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України.

3. Шляхи й проблеми залучення іноземного капіталу в економіку України.

 

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

9. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : У 2 Т . [ Д.Т. Лук’яненко , А . М.

Поручник , Л. Л. Антонюк та ін . ] /за заг. ред . Д. Т. Лук’яненка , А . М. Поручника .- К.: КНЕУ, 2006.-816с.

10. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник.- К: Знання, 2008.-330с.

 

Наукові праці

1. ВахненкоТ. Оптимізація валютно - курсової політики в Україні. /Т. Вахненко// Економіка України.-2005.-№6.-С.11.

2. Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експрту в контексті свіового розвитку / Н.М. Пирець // Формування ринкових відносин в Україні.-2005.№3-С.11-16.

3. Кухарська Н. Експорта-імпортна політика України: роки незалежності/Н. Кухарська //Регіональна економіка.-2005.-№1.-С.32-40.

4. Щуко Ю. Офшорный бизнес в мировой экономике/ Ю.Н. Щуко, Л.В. Ткачёва., Е.С. Киселёва, и др.// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№4.-С.7-14.

5. Щуко Ю. Государственное регулирование экономики на современном этапе /Ю.Щуко//Экономика и управление в зарубежных странах .-2009.-№10.-С.44-54.

6. Брутенц К. О реструкторизации современных международных отношений/К. Брутенц // Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№12.-С.26-37.

7. Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции : «эффект соседства» /А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения .-2008.-№9.-С.40-47.

8. Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестиції/Марія Чорноусова// Журнал європейської економіки.- 2009.- Т.8.-№2.-С. 157-167.

9. Вовк С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них/ Світлана Вовк// Журнал європейської економіки.-2009.-Т8.-№2.-С.191-206.

10. Ананьев А. Противоречивость роли МВФ в современной мировой экономике/ А. Ананьев// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№5. –С. 64-68.

11. Захаров А.А. Украина в системе всемирной торговой организации : первые результаты и проблемы / А.А. Захаров// Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№6.-С.75-78.

12. Куклин В. Изменения в мировой инвестиционной политике и инновационный шанс Украины/ В.М. Куклин, Ю.В. Колесник// Экономика. Финансы. Право.- 2009.-№12.-С.16-18.

13. Панфілова Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі/ Т. Панфілов// Економіка України.- 2009.-№6.-С.75-78.

14. Грушинська Н.М. Фінансово- економічні фактори впливу та становлення міжнародної позиції України/ Н.М. Грушинська// Економіка. Фінанси. Право.-2010.-№4.-С. 18-21.

15. Харламова Г. Індикатори інвестиційної привабливості України/ Г.О. Харламова// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№3.-С.45-56.

16. Грушинська К.М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах/ Н.М. Грушинська, М.П, Музиченко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С19-26.

17. Ткачук О.В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом/ О.В. Ткачук// Актуальні проблеми економіки.-2010.-№7.-С48-55.

18. Марцин В. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища/ В.С, Марцин// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№2.-С.6-10.

19. Остапенко Т.Т. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України/ Т.Т, Остапенко// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№10.-С.11-16.

20. Присяжнюк А. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України/ А. Присяжнюк// Актуальні проблеми економіки .-2009.-№9.-С.65-76.

21. Корнеєва І. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи/ І. Корнеєва// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.233-237.

22. Бериславська О. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України./ О,І, Береславська, Д.М. Серебрянська// Актуальні проблеми економіки.-2009.-№8.-С.209-214.

23. Белінська Я. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні/ Я. В. Белінська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.200-208.

24. Сайкевич М. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України/М.І. Сайкевич, Л.Є. Лебединець// Aктуальні проблеми економіки.- 2009.-№ 6.- С.43-48.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.011 с.)