ТОП 10:

Тема 11. Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання 

Мета теми - домогтися усвідомлення студентамипріоритетної ролі підприємницької діяльності в умовахринкової економіки, переваг багатоукладної економіки, особливо детально проаналізувати механізм еволюції господарських структур при формуванні ринкових відносин в Україні, а також на кругообіг та обіг капіталів фірм, їх вплив на доходи та прибутки підприємств .

План заняття

1. Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці.

2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки: сутність, ознаки, функції, класифікація.

3. Капітал підприємства, його кругообіг і оборот. Час обороту капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства. Амортизація.

4. Проблеми та перспективи становлення підприємництва в Україні.

 

Питання для обговорення

1. Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" і "бізнес".

2. Що визначає доцільність вибору типу підприємницької діяльності?

3. Назвіть переваги та недоліки малого підприємництва.

4. Яке місце в системі підприємництва займають се­редні підприємства?

5. Як і чому співіснують великі, середні та малі підприємства?

6. Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделей підприємництва.

7. Що особливого ви вбачаєте в лізинговій формі підприємництва?

 

Тести

1. Підприємництво- це:

а) діяльність, пов’язана з керівництвом підприємства;

б) самостійна, ініціативна, творча і на власний ризик здійснювана діяльність суб’єктів різних форм власності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі з метою одержання прибутку;

в) свобода господарської діяльності;

г) мобілізація капіталу та інших виробничих ресурсів для досягнення найкращих результатів;

д) організація виробництва і збуту продукції її реклами та маркетингу.

2. Підприємство - це:

а) первинна ланка суспільного поділу праці і водно­час основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товарови­робником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності;

б) діяльність державних підприємств, які випускають товар, послуги, необхідні для розвитку національної економіки;

в) діяльність підприємств і домогосподарств в умовах ринку;

г) вкладання грошових коштів у виробництво;

д) діяльність державних підприємств, які випускають товари, послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

3. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний?

а) за величиною вартості його структурних елементів;

б) за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

в) за сферою функціонування;

г) за витратами на їх придбання;

д) за функціональними формами.

4. За натуральною формою основний капітал являє собою:

а) засоби праці;

б) предмети праці;

в) заробітну плату;

г) правильні відповіді а) і б);

д) правильні відповіді б) і в).

5. Як відрізняються акціонерні товариства закритого типу від відкритих акціонер-

них товариств?

а) величиною акціонерного капіталу;

б) відкриті АТ реалізують свої акції всім бажаючим, а закриті АТ – лише серед членів самого АТ;

в) у закритих АТ більші дивіденди на акцію, ніж у відкритих;

г) у відкритих АТ виготовляється і реалізується продукція широкого вжитку , а в закритих АТ – лише вузькоспеціалізована продукція;

д) обсягом виготовленої продукції.

6. Форма руху капіталу на першій стадії:

а) Г- Т (Р.С.+ З.В.)

б) Т-Г(Р.С. +З.В.)

в) Г…В…Т ,;

г) Т , - Г , ;

д) Т (Р.С. + З.В.) –Г.

7. Оборотний капітал це:

а) капітал, який робить повний оборот за один виробничий цикл і свою вартість повністю переносить на вартість створюваного продукту;

б) кошти, призначені для купівлі засобів виробництва й робочої сили з метою одержання прибутку;

в) капітал, вкладений у довгострокові інвестиції, на тривалий період часу;

г) власні кошти підприємства і деяких інших акціонерних товариств, утворених за рахунок відрахувань від прибутку;

д) капітал у всіх його формах, що перейшов із власності акціонерних товариств у приватну власність підприємців.

8. Основний капітал це:

а) капітал, який в процесі виробництва частинами переносить свою вартість на зновстворений продукт;

б) грошові фонди підприємств, що сформовані за рахунок ведення основної економічної діяльності;

в) грошовий капітал, який призначений для початку підприємницької діяльності;

г) капітал який збільшує первісну вартість, тобто не тільки відтворює власний еквівалент, а й створює додаткову вартість;

д) капітал направлений на виготовлення матеріальних благ і надання послуг.

9. Амортизація це:

а) постійне відновлення засобів виробництва, робочої сили, виробничих відносин і господарських зв’язків;

б) оновлення засобів праці з метою повного або часткового усунення морального зношення;

в) річний відсоток погашення вартості основного капіталу;

г) економічний процес поступового перенесення вартості основного капіталу на виготовлений продукт у міру його зношування ;

д) повне знецінення основного капіталу, викликане зменшенням вартості обладнання.

10. Оборот капіталу це:

а) тривалість перебування капіталу в сфері обігу від моменту його випуску до надходження до споживача;

б) кругообіг капіталу, взятий як окремий акт, який періодично повторюється;

в) рух капіталу, який послідовно охоплює його авансування у виробництві, реалізацію виробленого товару і повернення у первісну форму;

г) частина річного часу, протягом якого відбувається відтворення основного капіталу;

д) це безперервноповторюваний кругооборот капіталу в результаті якого авансовані кошти повністю повертаються до своєї початкової форми.

Задачі

 

1. Випущено 1 млн. простих акцій по 5 грн. кожна і 40 тис. привілейованих акцій по 100 грн. визначте величину акціонерного капіталу і контрольний пакет акцій, якщо для забезпечення контролю достатньо володіти 10% акцій, які дають право голосу.

2. Основний капітал вартістю 3 млн. грн.. здійснює 1/10 обертів за рік, оборотний капітал – 900 тис. грн. здійснює 4 оберти за рік. Розрахуйте суму річного і час повного обороту авансованого капіталу.

3. Вартість виробничих будівель підприємства 300 млн. грн.; споруд - 1- млн. грн., обладнання - 60 млн. грн., транспортних засобів - 45 млн. грн. Середній термін функціонування перелічених частин основного капіталу - 30, 10, 10, 8 років. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

4. Вартість виробничих споруд підприємства - 25млн. грн.,машин і обладнання З5 млн. грн. Амортизація споруд відбувається за 50 років, машин і обладнання - за 10 років. Визначіть час обороту всього основного капіталу підприємства.

5. Ціна машини — 12000 грн., термін її служби — 4 роки. Визначте величину зносу машини за рік, норму амортизації і розміри амортизаційного фонду через 2 роки.

6. Вартість машин – 10 тис. грн., термін служби – 5 років. Через 3 роки її використання вартість подібних машин знизилась до 8 тис. грн. Розрахуйте втрати від морального зносу.

 

Терміни і поняття

Основний капітал, оборотний капітал, обігові кошти, фізичний знос, моральний знос, амортизація, підприємництво, підприємство, домогосподарство, кругообіг капіталу, обіг капіталу, час виробництва, час обороту, підприємець, бізнес, підприємницький дохід, одноосібні підприємства, господарські товариства (партнерства), повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, командитне товариство, акціонерне товариство, державне підприємство, некомерційне підприємство.

 

Теми рефератів

1. Особливості підприємницької діяльності в умовах сучасної України.

2. Значення малихпідприємств для розвитку економіки України.

 

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

 

Наукові праці

 

1. Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем/Ю.В. Великий// Экономика .Финансы. Право.- 2010.-№3.- С.13-16.

2. Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность/ Ю.В. Великий// Экономика . Финансы. Право.- 2010.- №5.- С.14-18.

3. Геєць І.О. Концептуальні підходи щодо визначення категоріального аппарату поняття «корпорація»/ І.О. Геєць // Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- №4.- С.10-12.

4. Мадзігон В. Підприємництво : причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності/ В. М. Мадзігон, М.В. Вачевський// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С.3-12.

5. Жученко З. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління/ З. О. Жученко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С. 103-109.

6. Усик В.І. Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЄС/В.І. Усик// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№4.-С.153-158.

7. Ефіменко К.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємства/ К.А. Єфіменко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№5.-С.74-83.

8. Мединська Т.В. Стан і проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні/ Мединська Т.В.// Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- №4.- С.12-17.

9. Виговська В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку/ В.В. Виговська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№1.- С.59-64.

10. Шестенников Ю. Про взаємозв’язок фондоозброєності та обсяг виробництва/ Ю.Шестенников, Л. Ромащук// Економіка України.- 2009.- №10.- С.36-41.

11. Половян О. Особливості управління малим підприємством./ О.В. Половян, К.Г. Петренко// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№6.-С.131-135.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.01 с.)