ТОП 10:

ТЕМА 16. Зайнятість, відтворення робочої силиТа їх державне регулювання

Мета теми -вивчення сутності та форм зайнятості, значення людського фактору

в системі основних чинників виробництва, причин неповної зайнятості, видів і форм безробіття, проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

 

План заняття

1. Зайнятість: сутність, форми та ефективність;

- сутність зайнятості;

- повна і неповна зайнятість;

- ефективність зайнятості;

- теорії зайнятості.

2. Безробіття в механізмі відтворення робочої сили:

- сутність безробіття, його види та форми. Природний вимір безробіття;

- соціальні наслідки безробіття.

3. Чинники і показники розширеного відтворення робочої сили:

- специфічність відтворення робочої сили;

- місце ринку праці у відтворені робочої сили;

- особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі.

 

Питання для обговорення

1. У чому полягає роль зайнятості у відтворенні робочої сили ?

2. Чисельність економічно активного населення країни поступово. скорочується.Чи можливо за таких умов розширене відтворення робочої сили?Обґрунтуйте свій погляд.

3. Назвіть джерела створення нових робочих місць в економіці України.

4. Охарактеризуйте значення малого бізнесу для створення нових робочих місць.

5. Що ви розумієте під терміном „людський капітал"? Чому необхідно збільшувати інвестиції у людський капітал? ^

6. Особливості функціонування ринку праці в Україні.

7. Доведіть, що безробіття є закономірним соціально-економічним явищем. Чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

8. Як Ви розумієте термін «інституціональне безробіття»?

9. У чому полягає специфіка робочої сили як товару?

10. 3а допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

11. Які наслідки для економіки України має міграція робочої сили?

 

Тести

1. Зайнятість - це:

а) цілеспрямована діяльність людини;

б) форма організації, за якої певна кількість людей спільно бере участь у виробничому процесі;

в) населення працездатного віку, зайняте в економіці України;

г) спільна праця людей;

д) діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі.

2. Повна зайнятість — це:

а) зайнятість усього працездатного населення працездатного віку;

б) зайнятість економічно активного населення віком від 15 до 70 років;

в) зайнятість усіх тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто усіх, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід у тій чи іншій формі;

г) зайнятість людей, що займаються офіційно зареєстрованою діяльністю;

д) зайнятість - це складова відтворення працездатного населення суспільства.

3. Яка з форм зайнятості є провідною в Україні?

а) праця осіб — співвласників колективних, кооперативних та акціонерних підприємств і організацій;

б) наймана праця за трудовою угодою;

в) праця громадян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю;

г) праця громадян, зайнятих у недержавному секторі;

д) праця самозайнятих працівників і підприємців.

4. Ефективна зайнятість являє собою:

а) повну зайнятість працездатного населення країни;

б) повну і продуктивну зайнятість економічно активного населення країни;

в) повну і раціональну зайнятість, яка забезпечує оптимальний соціально-економічний результат у певний час і за конкретних умов;

г) повну зайнятість, що здійснюється на використанні сучасних досягнень науки і техніки;

д) включення працівника в економічну систему на контрактній основі.

5. Неповна зайнятість — це ситуація, коли:

а) певна кількість робочої сили вимушено залишається без роботи;

б) певна кількість робочої сили добровільно не працює;

в) певна кількість робочої сили самозайнята у неформальному секторі економіки;

г) певна кількість робочої сили працює неповний робочий день(тиждень);

д) певна кількість робочої сили зайнята на сезонних роботах.

6. Повна зайнятість — це зайнятість:

а) усіх тих, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід;

б) осіб, які відпрацювали протягом тижня не менше 4-х годин;

в) осіб, які в підсобному господарстві відпрацювали протягом тижня не менше 30-ти годин;

г) осіб, частково зайнятих;

д) усі відповіді правильні.

7. Закон Оукена відображає:

а) залежність між рівнем безробіття та інфляцією;

б) залежність між рівнем інвестиції і доходами;

в) нерівність доходів у ринковій економіці;

г) емпірично встановлену зворотну залежність між рівнем безробіття і

обсягом виробленого ВВП;

д) вплив зміни рівня циклічного безробіття на відхилення фактичного рівня

ВВП від потенційно можливого(якщо фактичний рівень безробіття

перевищує природний рівень на 1% то відставання обсягу ВВП становить

2,5%).

8. Яке з положень найточніше визначає зміст статусу безробітного:

а) це працівник, який перебуває в неоплачуваній відпустці невизначений термін;

б) це особа працездатного віку, яка хоче і може працювати, але через від­сутність робочого місця не працює і не має доходу;

в) це особа, що не працює і не має засобів існування;

г) це особа пенсійного віку, яка хоче і спроможна, працювати, але не може знайти роботу;

д) це підліток 15-16 років, який має батьків та шукає і не може знайти роботу.

9. За яких умов виникає безробіття?

а) за умов збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

б) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропо­зиції;

в) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу більший від пропозиції;

г) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані;

д) за умови низького рівня заробітної плати.

10. Основними видами безробіття є:

а) природне і циклічне безробіття;

б) добровільне, фрикційне і структурне безробіття;

в) фрикційне і циклічне безробіття;

г) сезонне, технологічне і конверсійне безробіття;

д) структурне і циклічне безробіття.

Задачі

1. Використовуючи закон Оукена, визначте економічні наслідки безробіття (у %), за умови, що норма природного безробіття 5%, а норма фактичного безробіття 10%.

2. В країні з населенням 60 млн. чол. число зайнятих складає 30 млн. Офіційне безробіття 5%. Чисельність непрацездатного населення і тих, хто навчається з відривом від виробництва - 20 млн. чол., 5 млн. – не працює з інших причин (знаходяться в місцях позбавлення волі, психічно хворі). Визначити рівень безробіття по методиці МОП.

3. Кількість робочої сили становить 73 778 тис. осіб, зайнятих 63 685 тис. осіб. Визначте:

а) кількість безробітних;

б) рівень безробіття.

4. З 80 млн осіб, що мали роботу, було звільнено 0,3 млн осіб, з 9 млн осіб безробітних 0,5 млн припинило пошук роботи. Визначте:

а) кількість працездатного населення;

б) офіційний рівень безробіття.

5. Пропозиція праці у певній галузі описується рівнянням:Ls=40+4w, а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням: Ld=100-2w де w ­денна ставка заробітної плати, а L - кількість робітників.

Визначте:

а) рівноважну ставку заробітної плати і рівноважну кількість зайнятих;

б) якщо уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати для робітників у цій галузі на рівні 8 грн на день, то як це відіб'ється на ринку праці. Покажіть графічно.

6. Згідно з прогнозом служби зайнятості природне безробіття в країні повинно було скласти 5%. Фактично ж безробіття було 6 млн чол. При загальній кількості працездатного населення 20 млн чол. Визначте:

а) рівень безробіття в країні;

б) який економічний збиток буде мати країна якщо врахувати що при повній зайнятості планувався обсяг ВНП у розмірі 400 млрд. грн.

 

Терміни і поняття

Безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, зайнятість, ефективна зайнятість, повна зайнятість, попит на робочу силу, пропозиція робочої сили, ринок праці, рівень безробіття, ціна робочої сили.

 

Теми рефератів

1. Зайнятість робочої сили і системи суспільного відтворення.

2. Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки.

3. Шляхи формування раціональної і ефективної зайнятості в Україні.

Підручники і посібники

 

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

 

Наукові праці

1. Щуко Ю. Кадровый ресурс инновационного развития: /Щуко Ю.Н., Грачёва Я.В., Киселёва М.А. и др. // Экономика и управление в зарубежных странах – 2009 - №3 – с. 3-13.

2. Резникова О. Постсоветская трудовая миграция /О. Резникова// Мировая экономика и международные отношения . – 2009 - №3.-С.3-8.

3. Іляш О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції /Ольга Іляш, Тарас Васильців// Журнал європейської економіки – 2010 – Т.9 - №2 – с. 169-179.

4. Новосельська І.В. Міжнародні та європейські стандарти відповідальності у сфері трудових відносин /І.В. Новосельська// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 80-84.

5. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці у контексті інформатизації економіки./Д. Баланда // Україна : аспекти праці. –2010 - №1 – с. 10-15.

6. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України /Ю. Маршавін// Україна: аспекти праці. – 2010 - №2 – с. 14-19.

7. .Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи /Н. Зінкевич// Україна: аспекти праці.– 2010 - №3 – с. 10-15.

8. Мазурок П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України / П. Мазурок, А. Шахно// Україна: аспекти праці – 2010 - №5 – С. 3-10.

9. Головіна С. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки /С.В. Головіна// Актуальні проблеми економіки . – 2009 - №11 – с. 175-180.

10. Гуменюк В. Критерії ідентифікації працездатного населення / В . Гуменюк // Економіка України .- 2008 .-№ 8 .- С . 27-29 .

11. Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово – економічної кризи./О. Малиновська // Регіональна економіка .- 2010.-№2.-С.123-133.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.01 с.)