ТОП 10:

Тема 20. Економічні проблеми глобалізації господарських зв’язківМета теми -визначити сутність глобальних проблем , причини їх виникнення, класифікацію та шляхи вирішення, з’ясувати головні фактори глобалізації, форми прояву глобалізації світосогподарських зв’язків, необхідність міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

План заняття

1. Глобалізація як новий етап розвитку інтернаціональних процесів у світовій економіці.

2. Суперечливий вплив глобалізації на світогосподарський розвиток.

3. Основні глобальні проблеми сучасності.

Класифікація глобальних проблем:

- роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем;

- екологічна криза та форми її прояву;

- паливно-енергетична та сировинна проблеми;

- проблема економічної відсталості окремих країн.

4. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

 

Питання для обговорення:

 

1. Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми.

2. Розкрийте роль нового політичного і економічного для упередження і вирішення глобальних проблем.

3. Розкрийте зміст концепції „роззброєння заради розвитку ”.

4. Чи здатна світова наука вирішити проблему забезпечення людства сировиною та енергією?

5. Яка роль загальнолюдських інтересів у розв’язанні глобальних проблем?

6. Чому глобалізація суперечливо впливає на світогосподарський розвиток?

7. Які основні передумови вирішення глобальних проблем.

8. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

9. Яку роль відіграє ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішанні глобальних проблем?

10. У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?

Тести

 

1. Глобальні проблеми характеризуються:

а) спільністю і взаємозалежністю політичних, соціальних, економічних, науково - технічних та інших аспектів розвитку окремих країн;

б) інтернаціоналізацією виробничих процесів , які вимогають значних фінансових і матеріальних ресурсів;

в) зв’язками та відносинами між державами й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв’язані шляхом їх взаємодії;

г) правильна відповідь відсутня;

д) об’єднанням зусиль для ліквідації відсталості країн, що розвиваються.

2. Критерії, за якими проблеми відносять до глобальних:

а) їх вплив на політичний, соціальний та економічний розвиток України має визначальний характер;

б) вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів всіх або значної групи держав;

в) нероз’язання яких викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктових сил;

г) вони вимагають невідкладних скоординованих дій світового співтовариства.

д) вони потребують поглиблення міжнародного світового співробітництва.

3. Які з проблем належать до глобальних (відповідей декілька)?

а) проблема збереження миру;

б) проблема економічного відставання країн;

в) екологічна проблема;

г) проблема переходу колишніх країн СРСР до ринкових відносин;

д) проблема забезпечення людства продовольством, сировиною та енергією.

4. На скільки сфер за ознаками дії поділяють глобальні проблеми?

а) на дві;

б) на три;

в) на чотири;

г) на п’ять;

д) на вісім.

5. Сферами дії глобальних проблем є (відповідей декілька):

а) взаємодія людини і природи;

б) взаємодія природи і суспільства;

в) збереження навколишнього середовища;

г) суспільні взаємовідносини ;

д) розвиток людини і збереження її майбутнього.

6. Чим породжені сучасні глобальні проблеми?

а) розвитком продуктових сил;

б) зростанням промислового виробництва;

в) географічним середовищем;

г) природнокліматичними умовами;

д) рівнем прогресу техніки.

7. Причинами загострення сучасних глобальних проблем є (відповідей декілька):

а) швидке зростання народонаселення на Землі;

б) нерівномірне розміщення населення і енергетичних ресурсів на планеті;

в) низький рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно чистих технологій;

г) швидка урбанізація населення;

д) варварське ставлення людини до природи.

8. Основними шляхами розв’язання глобальних проблем є:

а) демілітаризація економіки і конверсія;

б) встановлення державної (всенародної) власності на природні ресурси;

в) використання відновлюваних видів енергії;

г) впровадження екологічно безпечних технологій;

д) розробка і реалізація колективних програм: економічної, екологічної і воєнно-політичної безпеки людства.

9. Які з організацій відіграють провідну роль у розв’язанні глобальних проблем?

а) ООН;

б) МВФ;

в) Світовій Банк;

г) Європейський Союз;

д) Світова організація торгівлі.

10.У якому з положень не правильно названі глобальні проблеми людства:

а) відвернення світової ядерної війни і забезпечення стабільного миру;

б) поглиблення екологічної кризи й погіршення охорони довкілля;

в) ліквідація відсталості країн, що розвиваються;

г) прискорення темпів економічного розвитку;

д) демографічна проблема?

 

Терміни та поняття

 

Глобалізація, глобальні проблеми, екологічна криза, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем, фактори глобалізації, концепція сталого розвитку.

 

 

Теми рефератів

 

1. Розвиток міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

2. Загально людські інтереси і розв’язання глобальних проблем.

3. Україна в контексті глобальних проблем видобудку та спожуванню природ них ресурсів.

Підручники і посібники

 

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

9. Лук’яненко Д.Т. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації як економічного розвитку : Монографія у 2 Т/Д.Т. Лук’яненко ,Я. М. Поручника, Л.Л. Антонюк та ін. / за заг. ред. Д.Т. Лук’яненко, Я.М. Поручника .-К.: КНЕУ , 2006.-592с.

 

 

Наукові праці

 

1. Щуко Ю. Факторы государственной стабильности в современном мире/ Щуко Ю.Н.// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№2.-С.3-15.

2. Щуко Ю. ТНК и глобальная экология /Щуко Ю., Ткачёва Я.В,, Киселёва Е.С. , и др. // Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.- №4.- С.3-10.

3. Загашвили В. На пороге нового этапа экономической глобализации /В. Загашвили // Мировая экономика и международные отношения.-2009.- №3.

4. Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста./Зевин Л// Мировая экономика и международные отношения.- 2009-№6

5. Иванов Н. Глобализация и общество : проблемы управления/ Н. Иванов// Мировая экономика и международные отношения.-2008.-№4.-С.3-15.

6. Кириленко Э. От «утечки умов» к глобальному «круговороту умов»/ Э. Кириленко// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№10.-С3-11.

7. Шишков Ю. Регионализация и глобализация мировой экономики: альтернатива или взаимодополнение/Ю. Шишков// Мировая экономика и международные отношения.-2008.-№8.

8. Хейфец Б. Роль офшоров в глобальной экономике/ Б. Хейфец// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№11.- С.69-76.

9. Руденко- Сударєва Л. Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико- методологічний підхід до комплексної оцінки/ Лариса Руденко- 6. Сударєва, Олег Мозговий, Денис Гуртов// Журнал європейської економіки.- 2009.-Т.8.- «2.- С.119-128.

10. Яванесова І. Глобальні інвестиційні стратегії транснаціоналізаційних корпорацій/Інеса Яванесова// Журнал європейської економіки.- 2009.- Т.8.-№2.- С.119-128.

11. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / О. Богомолов// Мировая экономика и международные отношения .- 2008.- №4.- С.8-16.

12. Гальвановский М. Новые качественные характеристики мировой экономики в условиях глобализации: задачи для России/ М. Гальвановский// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№6.С.45-54.

13. Старостіна А. Суперечливі шляхи економічної глобалізації / А. Старостіна, О. Каніщенко// Економіка України.- 2008.-№5.- С.58-63.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)