Тест 3. Які кейнсіанські уявлення відбиває крива Філліпса як інструмент економічних досліджень?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест 3. Які кейнсіанські уявлення відбиває крива Філліпса як інструмент економічних досліджень?а) Існує пряма залежність між максимальною податковою ставкою і надходженнями до бюджету.

б) Існує обернена залежність між максимальною податковою ставкою і надходженнями до бюджету.

в) Існує обернений зв’язок між безробіттям і зміною заробітної плати.

г) Існує обернена залежність між рівнем безробіття і рівнем інфляції, що створює можливості альтернативи між досягненням потрібного рівня зайнятості й підтриманням стабільного рівня цін.

Тест 4. Серед форм державного реґулювання монетаристи надавали перевагу :

а) податковій політиці;

б) грошово-кредитній політиці;

в) фіскальній політиці;

г) валютній політиці.

Тест 5. Розробником теорії «інформаціонального суспільства» є :

а) Р. Купер;

б) Р. Манделл;

в) М. Кастельс;

г) Т. Левітт.

Тести13

Тест 1. Визначте основний зміст антикризових заходів «Нового курсу» Ф. Рузвельта у США :

а) державне регулювання процесу суспільного відтворення з метою стимулювання інвестицій;

б) економія та раціоналізація бюджетних видатків;

в) розвиток державного сектору, державне підприємництво, активна соціальна політика, індикативне планування;

г) тотально-державне регулювання економіки, мілітаризм.

Тест 2. Австро-американський вчений Й.А. Шумпетер розробляв наступні економічні теорії :

а) домінуючої економіки, «гармонізованого зростання», економічного дирижизму;

б) динамічного розвитку економіки, підприємництва, людського фактора, ефективної конкуренції, великої корпорації, циклічності, суспільного розвитку;

в) грошового обігу, радикальної критики соціалізму;

г) концепція ринку, концепція розсіяного знання, теорія поведінки фірми,

Тест 3. Посткейнсіанство ― напрям економічної думки, предметом дослідження якого є :

а) нестабільність ринкової економіки та необхідність її державного реґулювання за допомогою сукупного попиту, аналіз ефективного попиту, співвідношення інвестицій і заощаджень;

б) функціональні взаємозв’язки у ринковій економіці в цілому, дослідження залежностей і пропорцій між сукупними народногосподарських величинами: національним доходом, заощадженнями, інвестиціями, сукупним попитом;

в) критика монополізації інтерпретації ідей Дж. Кейнса і спотворення його економічної теорії, нове теоретичне переосмислення наукової спадщини Дж. Кейнса і створення нового синтезу макро- і мікроекономіки;

г) забезпечення стабільного економічного зростання, пояснення циклічних коливань, визначення факторів економічної динаміки як важливої теоретичної основи систематичного і прямого впливу держави на економічний розвиток.

Тест 4. За М. Фрідменом пропозиція грошей повинна збільшуватися темпами рівними :

а) темпам зростання рівня цін;

б) темпам змін ВВП та національного багатства;

в) темпам зростання швидкості використання грошей;

г) темпам зростання вартості товарної маси на ринку.

Тест 5. Серед основних напрямів дослідження глобальної економіки можна виділити наступні :

а) дослідження глобальної інтеґрації з точки зору ефективності функціонування ринкового механізму, виявлення впливу відкритості економіки на поведінку тих чи інших макроекономічних змінних;

б) з’ясування характерних рис оптимальної макроекономічної політики в умовах глобалізації;

в) виявлення спільності і подібності в поведінці ділових циклів, аналіз глобальних монетарних взаємин та системних вад постбреттонвудської моделі;

г) усі вищеназвані.


Тести14

Тест 1. Визначте основний зміст антикризових заходів програми Дж. Мея у Великій Британії :

а) економія та раціоналізація бюджетних видатків;

б) державне регулювання процесу суспільного відтворення з метою стимулювання інвестицій;

в) розвиток державного сектору, державне підприємництво та активна соціальна політика;

г) тотально-державне регулювання економіки, мілітаризм.

Тест 2. У теорії циклічності австро-американський вчений Й.А. Шумпетер :

а) пояснював економічні цикли періодами впровадження інновацій, встановив залежність між трьома типами циклів ― довгими, середніми і короткими,;

б) стверджував, що чинником кризи є перекоси у відносних цінах, які виникли у зв’язку з непередбаченими змінами пропозиції грошей, що спричинило дисбаланс попиту і пропозиції на ринку робочої сили у масштабах усієї економіки.

в) стверджував, що причиною кризи є недоспоживання нації, недостатній сукупний попит;

г) доводив, що циклічні коливання є внутрішнім змістом економічної системи бізнесу, їх причина прагнення отримати прибуток.

Тест 3. Визначте предмет дослідження інституціонального напряму економічної думки

в 50 60-х роках XX ст. :

а) функціонування корпоративного сектору економіки, соціальний контроль над монополістичними корпораціями, виконання державою функцій організатора національного виробництва;

б) трансформаційні процеси в економіці під впливом НТР, якісні зміни в організації та діяльності корпорацій, проблеми соціального контролю економічного розвитку, державне регулюванню й активна соціальна політика держави;

в) функціональні взаємозв’язки у ринковій економіці в цілому, дослідження залежностей і пропорцій між сукупними народногосподарських величинами: національним доходом, заощадженнями, інвестиціями, сукупним попитом;

г) суспільство як соціальна система, організована за допомогою сукупності економічних та позаекономічних інститутів, які знаходяться у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку.

Тест 4. У якому випадку відображено монетарні уявлення про державне регулювання економіки?

а) Розвиток державного сектора та індикативне планування;

б)Державний вплив і суспільний контроль є важливим фактором стабільності та керованого розвитку ринкової економіки

в) Державне регулювання виробництва внаслідок лагового ефекту приносить більше шкоди, ніж користі, тому держава повинна обмежуватись регулюванням пропозиції грошей в економіці.

г) Ринкова економіка нестабільна за своєю природою, вона не здатна до саморегулювання і автоматичного відновлення рівноваги, тому необхідне державне регулювання на макрорівні.

Тест5. Визначте представників названих напрямків та теорій світової економічної думки

У другій половині ХХ ст.

НапрямПредставникТеорія

 

1) Кейнсіанство А) В. Ойкен а)теорія економічного зростання;

2) Неокласика Б) А. Берлі б) теорія економічної динаміки та зростання;

3)Неолібералізм В)Р. Солоу в)теорія трансформації капіталізму;

4) Інституціоналізм Г) Р. Харрод г) теорія соціального ринкового господарства.

 

 

Тести15

Тест 1. Визначте основний зміст антикризових заходів програми «Народного фронту» у Франції :

а) економія та раціоналізація бюджетних видатків;

б) розвиток державного сектору, державне підприємництво, активна соціальна політика, індикативне планування;

в) державне регулювання процесу суспільного відтворення з метою стимулювання інвестицій;

г) тотально-державне регулювання економіки, мілітаризм.

Тест 2. Австро-американський вчений Й.А. Шумпетер характеризував поняття «інститут» як :

а) систему норм і правил людської поведінки;

б) спільну свідомість, певний спосіб мислення, притаманний великій спільності людей, який обумовлений традиціями, звичаями, що формуються у процесі історичного розвитку;

в) колективні інститути: сім’я, профспілки, торговельні об’єднання, виробничі корпорації, держава, політичні партії, правові норми;

г) правила гри в суспільстві.

Тест 3. Змістом державного втручання в економічний розвиток згідно неолібералізму є :

а) законодавче забезпечення особистої ініціативи, розвитку підприємництва і підтримання правил вільної конкуренції;

б) розвиток державного сектора та індикативне планування;

в) регулювання економічного зростання через стимулювання попиту шляхом досягнення повної зайнятості за допомогою державного маніпулювання податками та витратами.

г) вплив на рівень зайнятості та національного доходу за допомогою стимулювання ефективного попиту.

Тест 4. Завданням грошово-кредитної політики згідно вчення монетаристів є :

а) ) проведення політики «дорогих» і «дешевих» грошей;

б)орієнтація центральних банків на кількість грошей в обігу, використання таких інструментів як регулювання облікової ставки, норм обов’язкових банківських резервів, проведення операцій з купівлі-продажу державних цінних паперів;

в) забезпечення швидкого зростання державних фінансів порівняно з темпами промислового виробництва та національного доходу;

г) забезпечення бюджетної рівноваги та ліквідації дефіциту державного бюджету за рахунок скорочення бюджетних витрат, підтримки політики регулювання окремих сфер господарства, приватизації окремих секторів економіки, лібералізації податкової системи.

Тест5. Основним теоретичним змістом неоінституціоналізму є :

а) дослідження різноманітних суспільних відносин з погляду економічної людини, використовуючи положення суміжних з економікою наук ― права, соціології, психології, філософії;

б) створення нової теорії інститутів, оцінка впливу інституціонального середовища на формування моделі та стратегії соціально-економічного розвитку;

в) дослідження зовнішніх ефектів (екстерналій), якими називають побічні наслідки будь-якої діяльності, що стосується не безпосередніх учасників, а третіх осіб;

г) «економічні революції», або «переломні моменти економічної історії», що визначають етапи розвитку інституціональної структури.

 

Тести 16

Тест 1. Основними характеристиками розвитку неокласики в 20 30-х рр. XX ст. є :

а) завершення формування мікроекономічної теорії, утвердження ординалістського підходу щодо визначенні корисності, розвиток теорій ринку монополістичної та недосконалої конкуренції, розвиток теорій невизначеності та суспільного добробуту;

б) визнання принципів економічного лібералізму та необхідності опосередкованого державного регулювання економіки;

в) дослідження економіки як системи, розвиток якої визначають економічні та позаекономічні інститути;

г)концепція ринку, концепція розсіяного знання, теорія поведінки фірми.

Тест 2. Визначити предмет дослідження соціологічної школи інституціоналізму :

а) економіка як частина більш широкої інституціональної системи, еволюційний розвиток якої відбувається під впливом науково-технічного прогресу, політики, соціології та ідеології;

б) забезпечення рівноваги ринкової конкурентної економіки, вдосконалення теорій капіталу і грошей, ординалістський підхід у визначенні корисності, дослідження проблем зайнятості, конкуренції та монополії, невизначеності, суспільного добробуту;

в)функціональні взаємозв’язки у ринковій економіці в цілому, дослідження залежностей і пропорцій між сукупними народногосподарських величинами: національним доходом, заощадженнями, інвестиціями, сукупним попитом.

г) суспільство як соціальна система, організована за допомогою сукупності економічних та позаекономічних інститутів, які знаходяться у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку.

Тест 3. Досліджуючи економічні цикли, Ф. Хайєк стверджував, що :

а) чинникою кризи є перекоси у відносних цінах, які виникли у зв’язку з непередбаченими змінами пропозиції грошей, що спричинило дисбаланс попиту і пропозиції на ринку робочої сили у масштабах усієї економіки;

б) причиною економічних циклів є впровадження інновацій, існує залежність між трьома типами циклів ― довгими, середніми і короткими;

в) причиною економічної кризи є недостатній сукупний попит;

г) причиною циклічних коливань є різкі зміни темпів приросту грошової маси.

Тест 4. Зміст теорії раціональних очікувань характеризує наступне положення :

а) зменшення податків є засобом не лише стимулювання економічного зростання, а й боротьби з інфляцією;

б) стабільне зростання грошової маси щороку на певний відсоток незалежно від стану господарської кон’юнктури та фази економічного циклу забезпечує поступальне та безінфляційне зростання національного виробництва;

в) циклічні коливання є наслідком випадкових зовнішніх шоків у реальному секторі економіки, а саме ― технічних та технологічних зрушень, які «вибивають» економічну систему зі стану рівноваги;

г) економічні суб’єкти формують очікування, з огляду на всю доступну інформацію, а також знання про закономірності функціонування економіки, уявлення стосовно майбутньої політики уряду та її наслідків.

Тест5. Основним теоретичним змістом нового інституціоналізму є :

а) дослідження різноманіття суспільних відносин з погляду економічної людини, використовуючи положення суміжних з економікою наук ― права, соціології, психології, філософії;

б) створення нової теорії інститутів, оцінка впливу інституціонального середовища на формування моделі та стратегії соціально-економічного розвитку;

в) дослідження зовнішніх ефектів (екстерналій), якими називають побічні наслідки будь-якої діяльності, що стосується не безпосередніх учасників, а третіх осіб;

г) «економічні революції», або «переломні моменти економічної історії», що визначають етапи розвитку інституціональної структури.

 

ТестиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)