Тест 1. Визначте зміст теорії суспільного добробуту англійського економіста-неокласика А. Пігу :Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тест 1. Визначте зміст теорії суспільного добробуту англійського економіста-неокласика А. Пігу :а) оптимальний розподіл ресурсів (соціальний оптимум для кожного товару) встановлюється за умови, коли граничні суспільні вигоди від виробництва певного товару дорівнюють граничним суспільним витратам;

б)економічний процес необхідно досліджувати враховуючи фактор часу, з позицій очікуваних результатів (ех-ante) та аналізу досягнутого результату (ex-post), що перекреслює принцип раціональної поведінки економічних агентів та обґрунтовує принцип невизначеності поведінки у зв’язку з відхиленням очікуваних і отриманих величин;

в) функціональні взаємозв’язки у ринковій економіці в цілому, дослідження залежностей і пропорцій між сукупними народногосподарських величинами: національним доходом, заощадженнями, інвестиціями, сукупним попитом.

г) суспільство є соціальною системою, організованою за допомогою сукупності економічних та позаекономічних інститутів, які знаходяться у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку.

Тест 2. Основу методології досліджень Дж.М. Кейнса становлять :

а) поєднання мікроекономічного аналізу, традиційного для класиків, з макроекономічним, якому надається перевага; зосередження досліджень на якісних характеристиках інституційних чинників розвитку; визнання можливості коригування державою ринкового ладу.

б) макроекономічний підхід, концепція «ефективного попиту», використання методів причинно-наслідкового, граничного та функціонального аналізу, економіко-математичного моделювання;

в) мікроекономічний аналіз, раціональна поведінка економічних агентів, принцип рівноваги ринкових механізмів;

г) економічний лібералізм, саморегулювання економіки, принцип вихідної категорії;

Тест 3. Економічне зростання з погляду інституціональної теорії :

а) техніко-економічний процес, що опирається в основному на фактори пропозиції — кількісні та якісні параметри ресурсного забезпечення (праця, земля, капітал, науково-технічний проґрес тощо) та ефективність їхнього розподілу й використання економічними агентами;

б) взаємодія між факторами попиту і пропозиції за допомогою різних інституцій, врахування впливу на економічне зростання типу економічної системи, зовнішньоекономічних зв’язків, війн, інтервенцій тощо.

в) соціально-економічний процес, ядром якого є фактори попиту (інвестиції, заощадження, споживання, рівень заробітної плати), а чинники виробництва — абсолютно незамінні;

г) підвищення національного добробуту шляхом нагромадження капіталу, збільшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва та підвищення продуктивності праці.

Тест 4. Представники якого напрямку економічної науки розробляли теорію раціональних очікувань :

а) нової класичної макроекономіки;

б) монетаризму;

в) кейнсіанства;

г) економіки пропозиції.

Тест5. Основним змістом теорії суспільного вибору є висновок :

а) система прав власності ― це сукупність норм, що регулюють доступ до рідкісних ресурсів;

б) за відсутності трансакційних витрат немає економічної основи для існування фірми. Наявність трансакційних витрат пояснює інституціональну структуру економіки, включаючи зміни у формах і різних видах юридичних норм;

в) важливо досліджувати взаємозв’язок політичних та економічних чинників у виборі обсягу та структури суспільних благ, якими має забезпечувати громадян держава. а також способи їх виробництва та розподілу;

г) може існувати кілька точок рівноваги, які не обов’язково збігаються з точками оптимуму за В. Парето, або ж, рівноваги може не бути взагалі.

 

 

Тести

Тест 1. Визначити зміст теорії невизначеності американського економіста-неокласика Ф.Х. Найта :

а) оптимальний розподіл ресурсів (соціальний оптимум для кожного товару) встановлюється за умови, коли граничні суспільні вигоди від виробництва певного товару дорівнюють граничним суспільним витратам;

б)економічний процес необхідно досліджувати враховуючи фактор часу, з позицій очікуваних результатів (ех-ante) та аналізу досягнутого результату (ex-post), що перекреслює принцип раціональної поведінки економічних агентів та обґрунтовує принцип невизначеності поведінки у зв’язку з відхиленням очікуваних і отриманих величин;

в) центральним елементом економічних відносин є угода як результат взаємодії двох сторін або партнерів, вирішення конфлікту мирним шляхом через співпрацю професійних груп, з яких складається суспільство,для досягнення компромісних рішень, єдності думок і дій;

г) економіка перебуває у стані ринкової рівноваги, якщо сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції, або сукупні доходи дорівнюють сукупним витратам, часткова рівновага на окремому ізольованому ринку або на певній кількості ринків не гарантує загальної рівноваги для всієї економіки.

Тест 2. Визначте основні теорії економічного вчення Дж.М. Кейнса :

а) динамічного розвитку економіки, підприємництва, людського фактора, ефективної конкуренції, великої корпорації, циклічності, суспільного розвитку;

б) домінуючої економіки, «гармонізованого зростання», економічного дирижизму;

в) зайнятості та безробіття; доходу, заощаджень та інвестицій; норми процента, заробітної плати, ціни та інфляції; економічного циклу;

г) концепція ринку, концепція розсіяного знання, теорія поведінки фірми,

Тест 3. Економічне зростання з погляду неокласичної теорії :

а) взаємодія між факторами попиту і пропозиції за допомогою різних інституцій, врахування впливу на економічне зростання типу економічної системи, зовнішньоекономічних зв’язків, війн, інтервенцій тощо.

б) техніко-економічний процес, що опирається в основному на фактори пропозиції — кількісні та якісні параметри ресурсного забезпечення (праця, земля, капітал, науково-технічний проґрес тощо) та ефективність їхнього розподілу й використання економічними аґентами.

в) соціально-економічний процес, ядром якого є фактори попиту (інвестиції, заощадження, споживання, рівень заробітної плати), а чинники виробництва — абсолютно незамінні;

г) підвищення національного добробуту шляхом нагромадження капіталу, збільшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва та підвищення продуктивності

Тест 4. Крива Лаффера відображає залежність :

а) попиту від пропозиції;

б) податкових надходжень від розміру податкових ставок;

в) податкових ставок від видатків державного бюджету;

г) видатків державного бюджету від величини непрямих податків.

Тест5. Основним змістом теорії ігор є висновок :

а) система прав власності ― це сукупність норм, що регулюють доступ до рідкісних ресурсів;

б) за відсутності трансакційних витрат немає економічної основи для існування фірми. Наявність трансакційних витрат пояснює інституціональну структуру економіки, включаючи зміни у формах і різних видах юридичних норм;

в) важливо досліджувати взаємозв’язок політичних та економічних чинників у виборі обсягу та структури суспільних благ, якими має забезпечувати громадян держава, а також способи їх виробництва та розподілу;

г) може існувати кілька точок рівноваги, які не обов’язково збігаються з точками оптимуму за В. Парето, або ж, рівноваги може не бути взагалі.

 

Тести

Тест 1. Американський економіст-неокласик Дж. Б. Кларк стверджував, що економічна теорія :

а) складається з трьох розділів: універсальна економіка, соціально-економічна статика, соціально-економічна динаміка;

б) є морально-етичною наукою, перетвориться в домінуючу суспільну науку лише тоді, коли встановить тісне наукове співробітництво з етикою, історією, соціологією і політичною наукою, коли її дослідження матимуть нормативний характер;

в) наука про багатство та створення матеріальних основ добробуту, досліджує «чисту економіку», незалежну від суспільної форми її організації, поведінку «економічної людини»;

г)поведінкова наука.

Тест 2. Згідно теорії недосконалої конкуренції представниці кембриджської школи неокласики Дж.В. Робінсон недосконала конкуренція це :

а)ринкова ситуація, за якої конкуренти-виробники виготовляють диференційований товар і кожен має монополію на свій товар, що порушує рівноважний стан конкурентної господарської системи;

б) ринкова ситуація, яку характеризує наявність на галузевому ринку невеликої кількості потужних фірм зі значними обсягами випуску продукту, існує взаємозалежність фірм на певному ринку, кожна з яких повинна враховувати поведінку та реакцію конкурентів;

в) ринок, монополізований одним продавцем, виникає проблема порушення еквівалентності обміну в угодах купівлі-продажу;

г) структура галузевого ринку, що поєднує елементи монополії (контролю одноосібного продавця чи організації над пропозицією певного товару і ціною) та чистої конкуренції (передбачає, що подібний контроль не можливий через наявність в галузі великої кількості незалежних фірм).

Тест 3. Вихідним пунктом вчення Дж .М. Кейнса є положення :

а) держава повинна забезпечити соціальний контроль економічного життя, захист прав особистості. реформуванням законодавства, дотримання балансу інтересів різних верст суспільства;

б) ринкова економічна система в принципі нерівноважна, динаміка виробництва національного доходу та рівень зайнятості залежать не стільки від чинників сукупної пропозиції (обсяги праці, капіталу, їх ефективність) скільки від чинників сукупного попиту, які забезпечують реалізацію продукту і відповідно визначають міру залучення економічних ресурсів у суспільне виробництво та рівень доходів в економіці;

в) приватна власність є правовою основою економіки; ринок ― найбільш ефективна форма господарювання, завдання держави полягає в законодавчому забезпеченні особистої ініціативи, розвитку підприємництва і підтримання правил вільної конкуренції;

г) корпорація стала домінантною формою організації господарства та управління економічними процесами у промислово-фінансовій сфері господарства економічно розвинених країн світу.

Тест 4. Економічне зростання з погляду кейнсіанської теорії :

а) взаємодія між факторами попиту і пропозиції за допомогою різних інституцій, врахування впливу на економічне зростання типу економічної системи, зовнішньоекономічних зв’язків, війн, інтервенцій тощо;

б) техніко-економічний процес, що опирається в основному на фактори пропозиції — кількісні та якісні параметри ресурсного забезпечення (праця, земля, капітал, науково-технічний проґрес тощо) та ефективність їхнього розподілу й використання економічними агентами;

в) соціально-економічний процес, ядром якого є фактори попиту (інвестиції, заощадження, споживання, рівень заробітної плати), а чинники виробництва — абсолютно незамінні;

г) г) підвищення національного добробуту шляхом нагромадження капіталу, збільшення кількості зайнятих у сфері матеріального виробництва та підвищення продуктивності праці.

Тест 5. Перманентний дохід за М. Фрідменом :

а) дохід, який споживач сподівається одержувати протягом доволі тривалого часу;

б) це неочікуваний дохід, наприклад — виграш у лотереї;

в) дохід до оподаткування;

г) дохід за мінусом заощаджень.

 

 

Тести

Тест 1. Які закони згідно вчення американського економіста-неокласика Дж.Б. Кларка є вічними, природними та універсальними :

а) закон граничної корисності, закон спадної продуктивності, закон граничної продуктивності факторів виробництва;

б) закон вартості, закон зростання продуктивності праці;

в) закон попиту, закон пропозиції;

г) закон зростання потреб, закон спадної граничної корисності.

Тест 2. Інституціоналізм ― напрям економічної думки, предметом дослідження якого є :

а) поведінка та мотиви економічної діяльності, інтереси економічних суб’єктів;

б) суспільство як соціальна система, організована за допомогою сукупності економічних та позаекономічних інститутів, які знаходяться у взаємозв’язку, взаємодії та розвитку;

в) функціональні взаємозв’язки у ринковій економіці в цілому, дослідження залежностей і пропорцій між сукупними народногосподарських величинами: національним доходом, заощадженнями, інвестиціями, сукупним попитом.

г) забезпечення рівноваги ринкової конкурентної економіки, вдосконалення теорій капіталу і грошей, ординалістський підхід у визначенні корисності, дослідження проблем зайнятості, конкуренції та монополії, невизначенності, суспільного добробуту;

Тест 3. Для стимулювання ефективного попиту завданням грошово-кредитної політики за Дж.М. Кейнсом є:

а) збільшення пропозиції грошей і зниження ставки позичкового процента;

б) збільшення пропозиції грошей і збільшення ставки позичкового процента;

в) зменшення пропозиції грошей і збільшення ставки позичкового процента; неокласичної теорії;

г) забезпечення визначеного рівня пропозиції грошей і ставки позичкового процента.

Тест 4. Визначте зміст «грошового правила» монетаристів :

а) залежність монетарної політики від фази циклу є основою антициклічної програми забезпечення загального зростання доходу і зайнятості, регулювання інфляційних процесів;

б) дефіцит державного бюджету є фактором інфляції, причиною уповільнення економічного зростання та зниження ефективності національної економіки;

в) стабільне зростання грошової маси щороку на певний відсоток незалежно від стану господарської кон’юнктури та фази економічного циклу забезпечує поступальне та безінфляційне зростання національного виробництва;

г) неочікувані зміни у грошовій політиці впливають на обсяги виробництва.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.016 с.)