Тема 3. Психологія пізнавальних процесів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Психологія пізнавальних процесівI. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Відчуття як первинна форма відображення дійсності.

2. Ілюзії сприйняття.

3. Засоби активізації мислення.

4. Роль уявлення в правоохоронній діяльності.

5. Використання закономірностей процесів мислення в діяльності правоохоронця.

6. Пам’ять у навчальній діяльності.

7. Взаємодія розвитку пам’яті, мислення й уяви.

8. Роль уваги у навчальній і трудовій діяльності людини.

9. Співвідношення творчості й професіоналізму.

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 4. Психічні властивості особистості

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Психологічна характеристика творчої особистості видатних юристів, діячів науки, культури.

2. Врахування особливостей темпераменту в правоохоронній діяльності.

3. Концепції особистості у вітчизняній класичній психології.

4. Теорії особистості у зарубіжної класичній психології.

5. Психологічні особливості вікових періодів.

6. Спрямованість і мотиви діяльності особистості.

 

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 5. Психічні стани особистості

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.

2. Інтелектуальні почуття особистості.

3. Стреси в житті людини.

4. Стрес і фрустрація.

5. Агресія та агресивна поведінка.

6. Функції афективної сфери в житті особистості.

 

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 6. Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. 1 Особистість в групі: проблеми лідерства та керівництва.

2. Комунікативна культура юриста.

3. Типові труднощі спілкування.

4. Удосконалення навичок спілкування.

5. Міжособистісні конфлікти.

6. Принципи класифікації конфліктних ситуацій.

7. Спілкування як комунікація.

8. Типи міжособистісних стосунків.

9. Спільна діяльність як взаємодія.

10. Невербальне спілкування.

11. Роль міжособистісних стосунків у функціонуванні групи.

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

ТЕМА7. Психологія навчальної діяльності

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Врахування індивідуально-психологічних особливостей в процесі навчальної діяльності.

2. Взаємозв’язок волі і самоконтролю в навчальної діяльності.

3. Психологічні основи організації самостійної роботи студента.

4. Функціональна безграмотність як психолого-педагогічна проблема.

5. Психологічні особливості засвоєння знань.

6. Процес навчання як процес розумового розвитку студента.

7. Мотивація навчальної діяльності студента.

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 8. Психологія виховання

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Наукові погляди на зв'язок між психічним розвитком та вихованням.

2. Виховний арсенал сучасного юриста.

3. Психологічні особливості формування правосвідомості.

4. Взаємозв’язок громадянського і правового виховання.

5. Статеве виховання в контексті еволюції уявлень про гендерні ролі.

6. Роль соціального середовища в процесі виховання.

7. Основні психологічні передумови самовиховання.

8. Виховні функції правоохоронця.

9. Система засобів, яка сприяє самовихованню особистості.

 

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 9. Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Психологічні механізми девіантної поведінки.

2. Гуманна спрямованість процесу перевиховання.

3. Специфічні форми девіації підліткового віку.

4. Основні психолого - педагогічні засоби запобігання агресивної поведінки.

5. Спільна робота органів внутрішніх справ, установ освіти та культури з профілактики девіантної поведінки.

6. Педагогічна модель А.С.Макаренка.

7. Захист дітей від сімейного неблагополуччя.

8. Предмет та завдання психології виправної діяльності.

9. Ч. Ломбразо та В. Шелдон про біологічні фактори кримінальної злочинності.

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.


Питання для підготовки до підсумкового контролю

 

1. Основні етапи розвитку психологічної науки.

2. Функції психіки.

3. Методи психології.

4. Основні форми прояви психіки людини та їх взаємозв’язок.

5. Галузі психології.

6. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

7. Біхевіоризм.

8. Гештальтпсихологія.

9. Когнітивна психологія.

10. Психоаналіз.

11. Потреби. Мотивація за А. Маслоу.

12. Роль мотивації в навчально - професійної діяльності.

13. «Я-концепція» К.Роджерса.

14. Склад та структура пізнавальних процесів.

15. Відчуття: види, основні якості та характеристика.

16. Властивості та види сприймання.

17. Види пам’яті.

18. Властивості та види уваги.

19. Поняття про уяву. Види уяви.

20. Поняття про мислення. Види мислення.

21. Врахування юристом закономірностей психології пізнавальних процесів в професійній діяльності.

22. Психологічна структура особистості.

23. Спрямованість особистості.

24. Типи темпераменту.

25. Типи та риси характеру.

26. Основні типи акцентуації характеру.

27. Класифікація здібностей.

28. Основні психологічні теорії волі.

29. Вольова регуляція поведінки.

30. Психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

31. Види емоцій.

32. Загальні властивості емоції і почуттів.

33. Функції спілкування.

34. Структура спілкування.

35. Засоби спілкування.

36. Види спілкування.

37. Емпатія, рефлексія, ідентифікація.

38. Функції та типологія конфліктів.

39. Навчальна діяльність як чинник розвитку особистості.

40. Психологічний аналіз навчальної діяльності.

41. Психологічні закономірності процесу засвоєння знань.

42. Психологічні бар’єри, які негативно позначаються на мотивації навчання.

43. Психологічні передумови і показники успішності у навчально-професійної діяльності.

44. Психологічні фактори, яки впливають на процес навчання.

45. Взаємозв’язок виховання та розвитку людини.

46. Сучасні вимоги до особистості юриста та завдання виховання.

47. Сутність процесу виховання.

48. Закономірності та принципи виховання.

49. Психологічні механізми формування якостей особистості.

50. Національне виховання.

51. Правове виховання.

52. Розумове виховання.

53. Моральне виховання.

54. Екологічне виховання.

55. Трудове виховання.

56. Естетичне виховання.

57. Фізичне виховання.

58. Класифікація методів виховання.

59. Виховні функції юриста.

60. Сутність, зміст процесу самовиховання.

61. Роль самовиховання в професійному зростанні юриста.

62. Психологічна характеристика моделей сімейного виховання.

63. Сутність процесів перевиховання та виправлення.

64. Основні функції та принципи процесу перевиховання.

65. Сутність і види девіантної поведінки.

66. Профілактична робота по попередженню девіантної поведінки.

 


Інформаційне та методичне забезпечення.

Рекомендована література

 

1. Основні нормативні акти:

1.1. Конституція України: К., 1996.

1.2. Закон України «Про освіту». – К., 1996

1.3. Закон України «Про вищу освіту». – К., 2002.

1.4. Законодавство України про освіту. – К., 2002.

2. Підручники:

2.1. Бандурка О.М. Основи психології та педагогіки. Підр. К.:Алерта, 2003.

2.2. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс. Підручник. – К. «Професіонал», 2007.

2.3. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник – К.: ЦУЛ, 2010. – 272 с.

2.4. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2008.

2.5. Психологія / За редакцією Ю.Л. Трофімова. – К.: Либідь», 2001.

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

3.1. Варій М.Й. Основи психології та педагогіки. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007.

3.2. Загальна психологія / І.М. Цимбалюк: Навчальний посібник.- К.: «Професіонал», 2004.

3.3. Загальна психологія в таблицях і схемах/ К.С.Дразденко: Навчальний посібник -К: В.Д. ”Професіонал”, 2004.

3.4. Зазнюк С. Психологія мотивації. – К., 2002.

3.5. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004.

3.6. Колісниченко Л.А. Основи психології та педагогіки. Навч.-метод. пос. для самост. вивчення. – К., 2002.

3.7. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання. Навч. пос. – К., 2002.

3.8. Максименко С.Д. Загальна психологія. Навчальний посібник. К: ЦУЛ, 2004.

3.9. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навч. посіб. –Київ. Центр навч. літератури, 2005.

3.10. Семенова А.В. Основи психології та педагогіки. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006.

3.11. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології та педагогіки: Навч. посіб.- К.: Академвидав. 2006.

3.12. Серьожнікова Р.Н. Основи психології і педагогіки. Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2005.

3.13. Синьов В.М., Пометун О.І. і др. Основи теорії виховання: Навчальний посібник /За загальн. ред. академіка АПН України В.М. Синьова. – Київ: РВВ КІВС, 2000.

3.14. Пальм Ш.Ф. Загальна психологія: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

3.15. Петюх В.М. Конфліктологія. Навч. пос.-К., 2003.

3.16. Цимбалюк І.М. Психологія: Навчальний посібник. - К.: «Професіонал», 2004.

3.17. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. Модульно-рейтинговий курс для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Професіонал», 2004.

3.18. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування. -К., 2004.

 

4. Монографії та інші наукові видання:

4.1. Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика. - К., 2002.

5. Інші джерела:

5.1. Статіонова Н.П. Психологія. Опорний конспект лекцій. - К., 2004.

 

 

8. Підготовка до семінарських занять.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)