В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ»Форма № Н-3.04

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Кафедра психології

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан

________________ І.М. Зварич

“28”серпня 2014 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППН 3.19 «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ»

 

напрям підготовки 6.030102 Психологія

спеціальність 6.030102 «Психологія»

 

 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи

 

 

Чернівці 2014 рік

Робоча програма «Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології» (нормативної складової) для студентів напряму підготовки 6.030102 спеціальності 6.030102 складена на основі навчальної програми, затвердженої на засіданні кафедри психології (протокол № 1 від «28» серпня 2014 р.).

 

 

Розробники: ассистент, к. псих. н., Собкова Світлана Іванівна

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

 

Протокол № 1 від “28” серпня 2014 року

 

 

Завідувач кафедри ________________________ (проф. І. М. Зварич)

 

Схвалено методичною радою факультету

 

Протокол № 1 від “28”серпня 2014 року

 

Голова методичної ради факультету ____________ ( Г. П. Бігар)

 

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 03.01 – «Соціально-політичні науки» (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 030102 – «Психологія» (шифр і назва)
Модулів – Спеціальність (професійне спрямування): 6.030102 – «Психологія»   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання . «Історія виникнення, становлення та розвитку психологічної експертизи». Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 26; самостійної роботи студента – 60. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 13 год. 8 год.
Практичні, семінарські
13 год. -
Лабораторні
Самостійна робота
58 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: 4/1год.
Вид контролю: залік

 

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ КУРСУ ТА ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Метою курсу є формування знань про психологічні закономірності експертної діяльності як спеціальної дослідницької діяльності психологів, що передбачає використання психологічних знань для вирішення поставлених перед фахівцями питань.

Основними завданнями курсу є:

- ознайомлення з теоретико-методологічними засадами здійснення психологічної експертизи;

- закріплення знань щодо видів психологічної експертизи та підстав їх призначення;

- засвоєння морально-етичних засад проведення психологічної експертизи.

 

знати:

· мету та завдання психологічної експертизи;

· фундаментальні положення організації психологічної експертизи;

· класифікацію та обставини застосування психологічної експертизи;

· теоретико-методичні основи проведення психологічної експертизи в різних галузях психології;

· психодіагностичні методи та методики, що застосовуються при проведенні психологічної експертизи;

· психологічні особливості та психологічну структуру експертного дослідження;

· методи експертної оцінки та вимоги до них;

· перелік професійно значущих якостей особистості експерта;

· морально-етичні засади психологічної експертизи.

· етичні та правові аспекти психологічної експертизи;

вміти:

· організувати та провести психологічну експертизу;

· застосувати методи і методики психологічної експертизи;

· оформити висновок за результатами експертизи;

· розробити та обґрунтувати рекомендації щодо результатів, отриманих в ході проведеної психологічної експертизи;

· дотримуватись морально-етичних вимог до особистості експерта-психолога.

ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ»

Перелік змістових модулів та їх тематика

У ході вивчення курсу передбачена наступнатематика змістових модулів:

Змістовий модуль І.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.

1. Психологічна експертиза : сутність та особливості.

2. Методичний інструментарій психологічної експертизи : загальні та спеціальні методи.

3. Емпіричні характеристики психологічної експертизи.

4. Етапи психологічної експертизи.

5. Вимоги до процедури проведення та оцінки результатів психологічної експертизи.

6. Вимоги до експерта як суб’єкта професійної діяльності.

Змістовий модуль ІІ.

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ.

7. Психолого-педагогічна експертиза.

8. Медико-психологічна експертиза

9. Судово-психологічна експертиза. Загальні питання.

10. Види судово-психологічної експертизи

11. Специфіка напрямів експертних досліджень в судово-психологічній експертизі.

12. Мотивація злочинної поведінки.

13. Характеристика окремих видів психологічної експертизи.

 

План змістових модулів

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.012 с.)