СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИНазви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
Тема 1. Психологічна експертиза : сутність та особливості.       0,5      
Тема 2. Методичний інструментарій психологічної експертизи : загальні та спеціальні методи.       0,5      
Тема 3. Емпіричні характеристики психологічної експертизи.       -      
Тема 4. Етапи психологічної експертизи.            
Тема 5.Вимоги до процедури проведення та оцінки результатів психологічної експертизи.            
Тема 6. Вимоги до експерта.       0,5      
Разом за змістовим модулем 1       3,5      
Змістовий модуль 2. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ.
Тема 7. Психолого-педагогічна експертиза.            
Тема 8. Медико-психологічна експертиза.       -      
Тема 9. Судово-психологічна експертиза. Загальні питання.       0,5      
Тема 10. Види судово-психологічної експертизи, їх характеристика.       0,5      
Тема 11. Специфіка напрямів експертних досліджень в судово-психологічній експертизі.            
Тема 12. Мотивація злочинної поведінки.     0,5      
Тема 13. Характеристика окремих видів психологічної експертизи.          
Разом за змістовим модулем 2     4,5      
Усього годин            
                           

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.

 1. Психологічна експертиза : сутність та особливості.
 2. Методичний інструментарій психологічної експертизи : загальні та спеціальні методи.
 3. Емпіричні характеристики психологічної експертизи.
 4. Етапи психологічної експертизи.
 5. Вимоги до процедури проведення та оцінки результатів психологічної експертизи.
 6. Вимоги до експерта як суб’єкта професійної діяльності.

Змістовий модуль ІІ.

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ.

 1. Психолого-педагогічна експертиза.
 2. Медико-психологічна експертиза
 3. Судово-психологічна експертиза. Загальні питання.
 4. Види судово-психологічної експертизи
 5. Специфіка напрямів експертних досліджень в судово-психологічній експертизі.
 6. Мотивація злочинної поведінки.
 7. Характеристика окремих видів психологічної експертизи.

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Психологічна експертиза : сутність та особливості.
Застосування загальних і спеціальних методів в психологічній експертизі.
Емпіричні методи у психологічній експертизі.
Відпрацювання основних етапів проведення психологічної експертизи.
Відпрацювання навичок процедури проведення, оформлення документації, звіту та висновку при здійсненні експертної діяльності.
Встановлення психологічного контакту з підекспертним.
Особливості проведення рідних видів психолого-педагогічної експертизи.
Методика проведення медико-психологічної експертизи.
Організаційні питання та методологія проведення судово-психологічної експертизи.
Методологія проведення патопсихологічного дослідження у рамках СПЕ та КСППЕ.
Організація та проведення різних видів СПЕ.
Специфіка напрямів експертних досліджень в судово-психологічній експертизі.
Організація експертної роботи з визначення мотивів злочинної поведінки.
Методика проведення окремих видів психологічних експертиз.
Разом:

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

№ теми Назва теми Питання для самостійного опрацювання Кількість годин
І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
Тема 1 Психологічна експертиза: сутність та особливості. 1.Історія виникнення, становлення та розвитку психологічної експертизи. 2.Класифікації психологічної експертизи. 3.Сфери проведення експертизи (виробництво, транспорт,освіта, менеджмент, маркетинг т. ін.).
Тема 2.   Методичний інструментарій психологічної експертизи: загальні та спеціальні методи. 4. Конкретизовані цілі використання результатів психологічної експертизи: 1) для прогнозу успішності професійної діяльності; 2) для психологічного впливу (або) втручання; 3) для прийняття правових, адміністративних рішень; 4) для прогнозу розвитку малих груп і колективів.
Тема 3. Емпіричні характеристики психологічної експертизи. Методи спеціальної діагностики в психологічній експертизі 1) вимірювання сенсорної чутливості, 2) метод креативності; 3) соматографічні методи; 4) метод експертної оцінки стійкості професійної мотивації; 5) методи сенсомоторної реабілітації; 6) вимірювання параметрів фізичного середовища; 7.) оперативність прийняття рішення людиною-оператором; 8) виявлення чинників міграції робочої сили; 9.) дослідження виробничого травматизму.
Тема 4. Етапи психологічної експертизи. Особливості діяльності психолога на кожному етапі проведення психологічної експертизи.
Тема 5. Вимоги до процедури проведення та оцінки результатів психологічної експертизи. 2. Психологічний контакт з підекспертним. 3. Установи та особи, які можуть залучатися до психологічної експертизи.
Тема 6. Вимоги до експерта. 1. Професійна компетентність у психологічній експертизі. 2. Права та обов’язки експерта-психолога. 3. Права та обов’язки учасників психологічної експертизи.
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ.
Тема 7. Психолого-педагогічна експертиза. 1. Психолого-педагогічна експертиза здібностей та обдарованості. 2. Шляхи оптимізації навчання обдарованих дітей. 3. Роль психолога і батьків у розвитку здібностей дитини. 4. Експертиза іграшок.
Тема 8. Медико-психологічна експертиза. 1. Діяльність психолога-експерта у складі психолого-медико-педагогічної комісії системи освіти.
Тема 9. Судово-психологічна експертиза. Загальні питання. 2. Кримінально-правове значення судово-психологічної експертизи. 3. Приводи для призначення нової експертизи. 4. Питання, які можуть бути поставлені для вирішення судово-психологічною експертизою. 5. Діяльність судового психолога-експерта. 6. Основні питання, що вирішуються експертом-психологом.
Тема 10. Види судово-психологічної експертизи, їх характеристика. 1. Судово-психологічна експертиза особистості суїцидентів.
Тема 11 Специфіка напрямів експертних досліджень в судово-психологічній експертизі. 1. Проблема особистості в діяльності судового психолога-експерта. 2. Загальна характеристика фізіологічного афекту. 3. Причини виникнення стану фізіологічного афекту. 4. Індивідуальні особливості схильності до виникнення афекту. 5. Фази перебігу афективних реакцій.
Тема 12 Мотивація злочинної поведінки 1. Агресія та агресивність в злочинній поведінці.
Тема 13. Характеристика окремих видів психологічної експертизи 1. Інженерно-психологічна та ергономічна експертиза. 2. Психологічна експертиза сумісності малих груп. 3. Експертиза реклами та рекламної продукції. 4. Експертиза поліграфічної та кінематографічної продукції.
Разом:
         

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

Тематика та зміст індивідуальних науково-дослідницьких завдань (ІНДЗ)

 

1. Місце психологічної експертизи в загальній класифікації експертних наук.

2. Основні завдання експерта психолога при проведені трудової експертизи.

3. Проблема взаємодії психолога з представниками суміжних професій.

4. Основні завдання експерта-психолога при проведенні судової експертизи.

5. Необхідні умови для проведення експертизи.

6. Компетенція (права й обов'язки) експерта-психолога.

7. Основні завдання експерта-психолога при проведенні експертизи у соціальному управлінні.

8. Джерела і правила збирання фактичної інформації при здійсненні експертної діяльності.

9. Основні вимоги до експертного висновку психолога.

10. Основні завдання експерта-психолога при проведенні конфліктологічної експертизи.

 

Тематика рефератів

 

1. Об'єкт і предмет психологічної експертизи.

2. Мета і завдання психологічної експертизи.

3. Основні поняття і методологічні принципи експертного аналізу.

4. Характеристика основних проблем, що потребують психологічної експертизи.

5. Характеристика основних умов для проведення психологічної експертизи.

6. Джерела і правила збирання фактичної інформації.

7. Особи і установи, які можуть проводити психологічну експертизу.

8. Суб'єктивно - особистісне підґрунтя експертизи.

9. Гуманітарна експертиза освіти (ГЕО).

10.Мета і завдання гуманітарної експертизи освіти.

11.Поняття "психічне здоров'я" і "особистісна зрілість".

12.Експертиза психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

13.Проблема взаємодії психолога з представниками суміжних професій.

14.Основні питання, які вирішує психолог при проведенні трудової експертизи.

15.Необхідні умови для проведення трудової експертизи.

16.Методи і методика виявлення професійно важливих якостей.

17.Діагностика працездатності.

18.Основні питання, які вирішує психолог при проведенні медико-педагогічної експертизи.

19.Медичний і психологічний зміст поняття "відставання в психічному розвитку".

20.Поняття "психологічний вік".

21.Методологія і принципи діагностики вікового розвитку.

22.Основні методики щодо діагностики порушень мислення.

23.Методика "виключення слів".

24.Дослідження працездатності в процесі експертизи.

25.Дослідження пам'яті в процесі психологічної експертизи.

26.3астосування проективних методик у роботі психолога-експерта.

27.Основні питання, які вирішує психолог при проведенні судової експертизи.

28.Психологічний і юридичний зміст поняття "душевне хвилювання".

29. Оцінка ситуації, індивідуальний рис особистості і тимчасових негативних факторів впливу на людину.

30. Оцінка саморегуляції поведінки як експертний підхід.

31. Оцінка агресивності і жорстокості.

32. Оцінка рівнів тривожності.

33. Експертна оцінка і кримінологічна значущість особистісної ригідності.

34. Експертна оцінка підвищеної навіюваності.

35. Основні функції і правове значення емоцій.

36. Основні питання, які вирішує психолог при проведенні експертизи в галузі соціального управління.

37. Діагностика соціально-психологічного клімату у колективі.

38. Аналіз структури і якості ділових і особистісних відносин в організації.

39. Експертна оцінка психологічних характеристик особистості керівника. 41.Оцінка особистішої спрямованості.

40. Оцінка самосвідомості особистості.

41. Оцінка мотивації поведінки та діяльності особистості.

42. Оцінка рис характеру.

43. Основні питання, які вирішує психолог при проведенні конфліктологічної експертизи.

44. Експертна оцінка рівня емоційного напруження, збудження, а також різних емоційних реакцій, які впливають на конфліктну поведінку.

45. Види емоційних станів.

46. Проектування ділових ігор щодо вирішення конфліктів.

47. Психологічні вимоги до особистості експерта-психолога.

48. Морально-вольові якості психолога-експерта.

49. Комунікативна компетентність експерта.

50. Методологічна освіченість експерта.

51. Професійна підготовка експерта-психолога.

52. Практичний досвід експерта.

53. Відповідальність психолога-експерта.

54. Гуманістична спрямованість особистості експерта-психолога і психологічної експертизи.

55. Основні напрямки діяльності експерта-психолога. 58.Застосування експерименту в роботі психолога-експерта.

56. Специфіка функцій експерта.

57. Права й обов'язки експерта-психолога.

58. Програма проведення експертизи.

59. Умови успішного виконання програми експертизи.

60. Запит на проведення психологічної експертизи.

61. Готовність замовника до проведення експертизи.

62. Склад і створення експертної команди.

63. Розробка концепції та плану проведення експертизи.

64. Забезпечення позитивної комунікації з респондентами.

65. Розробка шкали оцінювань.

66. Здійснення експертних процедур.

67. Процедурні правила.

68. Застосування психодіагностичних методів під час проведення експертизи.

69. Застосування методів спостереження, опитування (інтерв'ю, анкетування).

70. Умови організації успішного проведення опитування та анкетування.

71. Застосування тестів під час проведення експертизи.

72. Фактори ефективності використання тестів.

73. Застосування соціометрії у процесі експертизи.

74. Групова дискусія як метод психологічної експертизи.

75. Особливості застосування контент-аналізу в процесі експертизи.

76. Вимоги до інтерпретації отриманих результатів.

77. Розробка змісту експертного висновку.

78. Систематизація матеріалів для експертного висновку.

79. Факти та їх інтерпретація в матеріалах експертизи.

80. Коментарі і пропозиції як форма надання експертизи.

81. Зміст звіту експерта-психолога.

82. Вимоги до звіту.

83. Вимоги до оформлення документів, пов'язаних з проведенням психологічної експертизи.

84. Способи надання матеріалів, що були отримані в результаті експертизи.

85. Етап психологічного прогнозування: розробка проектів і рекомендацій.

86. Систематизація матеріалів для експертного висновку.

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Загальні методи: пояснювально-ілюстративний метод; репродуктивний; метод проблемного виконання завдань; частково-пошуковий метод.

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: бесіда, пояснення, розповідь, лекція, робота з підручником, ілюстративний метод.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Застосовується поточний і підсумковий контроль, індивідуальна та фронтальна перевірка.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.009 с.)