Становлення психології у системі людинознавстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Становлення психології у системі людинознавства1. Порівняння особливостей наукового, буденного, художнього та релігійного пізнання.

2. Обґрунтування місця психології серед природничих та гуманітарних наук.

3. Порівняння поглядів на феномен душі представників античної філософії.

4. Аналіз психологічних ідей представників Нового часу.

5. Обґрунтування змін у суспільстві та науці, які сприяли становленню психології наприкінці ХІХ століття.

6. Аналіз основних положень психоаналізу, біхевіоризму, гештальтпсихології, гуманістичної психології, генетичної психології.

7. Характеристика специфіки становлення вітчизняної психологічної науки у першій половині ХХ століття.

8. Аналіз особливостей вітчизняної психології другої половини ХХ століття.

9. Характеристика сучасної української психології.

 

Література

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 40-49.

2. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. –С. 17-21.

3. Бочелюк В.Й., Зарицька В.В. Психологія: вступ до спеціальності: навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 37-52.

4. Бархаев Б.П., Сыромятников И.В. Введение в профессию: Учебное пособие. – М.: ВУ, 2003 – С. 17-28.

5. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М., 1994. – С. 22-84.

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 20-61, 95-129.

7. Ждан А.И. История психологии: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.

8. Психология //www.krugosvet.ru/articles/62/1006270/1006270a1.htm#1006270-A-101

9. Колодочка В. Полтавська земля як осередок психологічної думки // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 5. – С. 5-7.

10. Корнілов О. Т.І. Гавакова – учениця школи Г.С. Костюка //Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 5. – С. 8.

 

 

Семінарське заняття № 4

Зміст психології як науки

1. Обґрунтування зв’язку між психологією і грецькою буквою «псі».

2. Характеристика специфіки професії психолога як трудової діяльності, поняття професіоналізму.

3. Аналіз міфів про психологію та психологів.

4. Розмежування понять «психотерапевт», «психіатр», «психолог». Порівняня діяльності психолога-професіонала та психолога-аматора.

5. Характеристика особливостей психології як фундаментальної, прикладної дисципліни та психологічної практики.

6. Обґрунтування зв’язку психології з іншими науками.

Література

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 13-128.

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Уч. пос. – М.: Просвещение, 1986. – С. 14-16.

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 7-12, 20-61, 95-129.

4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1: Пер. с франц. – М.: Мир 1992. – С. 79-107.

5. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: Ин-т практ. психологии, 1996. – С. 9-97, 101-135.

6. Основи психології: Підручник /За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1995. – 632 с.

7. Психология //www.krugosvet.ru/articles/62/1006270/1006270a1.htm#1006270-A-101

8. Роговин М.С. Введение в психологию. – М.: Высш. шк., 1969. – С. 10-33.

9. Что означает символ «пси»? //www.wmex.od.ua/psychologist.html.

Практичне заняття № 2

Методи дослідження у психології

1. Характеристика етапів психологічного дослідження.

2. Порівняння особливостей спостереження та експерименту як психологічних методів дослідження.

3. Аналіз методів збору психологічної інформації: опитування, тестування, проективні методи, методи вивчення продуктів діяльності, соціометрія, бібліографічний метод, тощо.

Практична частина

Дослідити мотиви професійного навчання майбутнього психолога: обрати методику, здійснити опитування, скласти висновки та рекомендації.

Література

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 131-145.

2. Бархаев Б.П., Сыромятников И.В. Введение в профессию: Учебное пособие. – М.: ВУ, 2003 – С. 83-98.

3. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Уч. пос. – М.: Просвещение, 1986. –C. 14-16, 24-33.

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С. 7-19.

5. Гриншпун И.Б. Введение в психологию. – М.: Ин-т практ. психологии, 1996. – С. 85-87, 101-135.

6. Немов Р.С. Психология. Уч. пос. – М.: Просвещение, 1990. – С. 12-17.

7. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб.: Питер, 2004. – С. 76-123.

8. Основи психології: Підручник /За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – К.: Либідь, 1995. – С. 46-93.

9. Основы психологии: Практикум /Ред-сост. Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – С. 421-429.

10. Семиченко В.А. Проблемы мотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль «Направленность». – К.: Миллениум, 2004. – С. 33-65, 284-289, 349-405.

11. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М. Изд-во Института Психотерапии, 2002 – 362 с.

Семінарське заняття № 5

Міжнародні та регіональні документи про права людини

1. Аналіз значення основних прав людини у професійній діяльності практичного психолога.

2. Характеристика ознак основних прав людини.

3. Обґрунтування особливостей основних груп прав людини, що фіксуються документами ООН.

4. Аналіз змісту Загальної декларації прав людини.

5. Аналіз змісту Конвенції про права дитини.

6. Характеристика регіональних міжнародних документів про права людини.

7. Виконання модульної роботи 2.

Література

1. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 42-47.

2. Загальна декларація прав людини //http://olexa.org.ua/ukr/law/law01.htm.

3. Конвенція про права дитини //http://olexa.org.ua/ukr/law/law02.htm.

4. Європейська конвенція з прав людини //http://www.article11.org.ua/003.php.

5. Європейська соціальна хартія //http://www.article11.org.ua/004.php.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Тема: Становлення психології в системі людинознавства. Питання: Ключові положення та представники психологічних теорій ХХ століття: психоаналізу, біхевіоризму, гештальтпсихології, гуманістичної психології, генетичної психології та інших. Специфіка становлення вітчизняної психологічної науки на початку ХХ століття. Вплив педології на становлення психології. Культурно-історична теорія Л.С. Виготського. Теорія діяльності. Вітчизняна психологія другої половини ХХ століття – 4 годин.

2. Тема: Зміст психології як науки. Питання: Зв’язок між психологією і грецькою буквою «псі». Методи збору психологічної інформації: опитування, тестування, проективні методики, соціометрія тощо. – 2 години.

3. Тема: Забезпечення прав людини як умова її самовдосконалення. Ознаки основних прав людини. Загальносоціальність та позатериторіальність як специфіка прав людини. Основні групи прав людини, що фіксуються документами ООН: елементарні, громадянські, політичні, економічні права. Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948. Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 листопада 1989 року. Регіональні міжнародні документи про права людини. Європейська соціальна хартія, схвалена 18.10.1961, переглянута 3.05.1996. Європейська конвенція з прав людини, схвалена 4.11.1950, переглянута 11.05.1994. Конвенції міжнародної організації праці – 6 годин.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Скласти словник основних понять до тем модулю: наука, наукове пізнання, буденне пізнання, художнє пізнання, релігійне пізнання, фундаментальна психологія, прикладна психологія, психологічна практика; психологія, психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія, генетична психологія, культурно-історична теорія, педологія, теорія діяльності, психологія вчинку, моністична концепція багатовимірного розвитку особистості, психологія, психолог, професія, професіоналізм, трудова діяльність, психотерапевт, психіатр, спостереження, експеримент, опитування, тестування, проективні методики, соціометрія, основні права людини.

 

МОДУЛЬ 3

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПРОФЕСІЯ

 

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

6. Основні сфери діяльності практичного психолога (2 години). Загальне уявлення про прикладну, практичну психологію. Психологічна служба системи освіти. Особливості та форми роботи психолога з сім’єю.

установах виконання покарань.

7. Зміст діяльності практичного психолога(2 години). Діагностико-корекційна робота практичного психолога. Психопрофілактична робота. Психологічне консультування. Психотерапія в роботі практичного психолога.

8. Особистість практичного психолога(2 години).

Проблема професійного розвитку психолога. Етичний кодекс психолога.

плани семінарських та практичних занять

 

Семінарське заняття № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.01 с.)