РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА ТЕМАМИ І ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ  Тема Лекція Семінар Практичне заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Організація діяльності студентів у вищих навчальних закладах
1. Система вищої освіти України    
2. Соціальна та організаційні особливості навчання у вищих навчальних закладах  
Наукова організація праці студентів
Змістовий модуль 2. Наукове та правове забезпечення розвитку психології
Становлення психології в системі людинознавства.  
Зміст психології як науки
Міжнародні та регіональні документи про права людини    
Змістовий модуль 3. Практична психологія як професія
Основні сфери діяльності практичного психолога  
Зміст діяльності практичного психолога  
Особистість практичного психолога  
  Всього

МОДУЛЬ 1

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

1. Система вищої освіти України (2 години). Загальні положення про вищу освіту України. Структура вищої освіти України. Студент як учасник освітнього процесу.

2. Соціальні та організаційні особливості навчання у вищих навчальних закладах (2 години). Особливості соціальної діяльності студентів у вищих навчальних закладах. Побудова взаємостосунків студента в університеті. Гігієна розумової праці. Бюджет часу студентів.

3. Наукова організація праці студентів (2 години). Пізнавальна діяльність як основа розумового розвитку студентів. Культура навчальної роботи. Форми організації навчального процесу. Робота з науковою книжкою.

 

плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття № 1

Соціальні та організаційні особливості навчання у вищих навчальних закладах

1. Аналіз закономірностей навчального процесу у закладі освіти.

2. Обґрунтування особливостей взаємостосунків студента з викладачами та адміністрацією, проблеми, які виникають при їхній побудові.

3. Характеристика особливостей взаємостосунків студентів один з одним, проблеми, які виникають при їхній побудові.

4. Обґрунтування особливостей організації позанавчальної діяльності студентів.

5. Встановлення особливостей працездатності людини, її фактори та динаміку.

6. Аналіз проблеми бюджету часу студентів, правила економії часу.

Література

1. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Ведение в профессию «психолог»: Учебное пособие /Под ред. И.Б. Гриншпуна. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – С. 345-369.

2. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать настоящим ученым. – М.: Прогресс, 1976.

3. Вчитись – справжнє мистецтво //www.refine.org.ua/page-cat-39.html

4. Крива працездатності людини протягом робочої зміни //http://www.refine.org.ua/pageid-5406-1.html

 

Семінарське заняття № 2

Наукова організація праці студентів

1. Характеристика особливостей лекції як виду навчальних занять, правила підготовки до неї та конспектування, особливості роботи над текстом лекції.

2. Аналіз особливостей семінарських, практичних та лабораторних занять як видів навчальних занять.

3. Обґрунтування особливостей самостійної та індивідуальної роботи студентів.

4. Розкриття особливостей реферату, курсових, дипломних, магістерських робіт як форм наукової роботи студентів.

5. Аналіз форм наукового викладу матеріалів дослідження.

Література

1. Мороз О.Г., Сластьонін В.О., Філіпченко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навчальний+ посібник. – К., 1997. – С. 11-26, 95-110.

2. Крылова Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста: Метод. пособие. – М.: Высш. шк., 1990. – 142 с.

3. Введение в специальность: Учеб. пособие для студентов пед. ун-тов./ Л.И. Рувинский, В.А. Кан-Калик, Д.М. Гришин и др. – М.: Просвещение, 1988. – С. 86-102.

4. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К.: Тандем, 2000. – С. 4-25.

 

Практичне заняття № 1

Робота з науковою книжкою

1. Розкриття особливостей роботи бібліографічного відділу. Охарактеризувати види каталогів.

2. Аналіз правил оформлення бібліографічного опису у списку джерел.

3. Обґрунтування змісту поняття «культура читання». Проаналізувати правила роботи над текстом.

4. Характеристика форми запису прочитаного, правила посилання на використане джерело.

Виконання модульної роботи 1.

Практична частина

Відповідно до виданого завдання, знайти в каталозі пропоноване літературне джерело, виписати його шифр, знайти у відповідному відділі бібліотеки, прочитати і зробити зазначену в завданні форму запису. Користуючись каталогом підібрати список літератури до зазначеної у завданні теми.

Обладнання: зразки бібліографічних карток.

Література

1. Гецов Г. Рациональные приемы работы с книгой. – М.: Книга, 1975. – 108 с.

2. Мостова І. Першокурснику: поради психолога. – К.: Тандем, 2000. – С. 26-48.

3. Лесин В.М. Як працювати з книгою: Метод. посібник. – К.: Вища шк., 1989. – 71с.

4. Магістерська робота //www.diplom.in.ua

5. Моргун В., Москаленко Л. Кваліфікаційні роботи з психології: методичні поради студентам //Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 5. – С. 45-48.

6. Організація наукових досліджень. Програма курсу і методичні рекомендації для студентів психолого-педагогічного факультету. – Полтава, 1996. – С. 11-17.

7. Як написати курсову і дипломну роботу //www.diplom.in.ua

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Тема: Система вищої освіти України. Питання: Рівні акредитації вищого навчального закладу. Акредитована спеціальність Характеристика освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої. Повноваження ректора вищого навчального закладу. Повноваження вченої ради вищого навчального закладу та вченої ради факультету. Основні завдання органів студентського самоврядування – 3 години.

2. Тема:Соціальні та організаційні особливості навчання у вищих навчальних закладах. Питання: Закономірності навчального процесу в закладі освіти. Особливості взаємостосунків студентів один з одним, проблеми, які виникають при їхній побудові. Особливості організації позанавчальної діяльності студентів – 3 години.

3. Тема:Наукова організація праці студентів. Питання: Правила здійснення посилання на використане джерело. Правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел. Особливості реферату, курсових, дипломних, магістерських робіт як форм наукової роботи студентів. Форми запису прочитаного та наукового викладу матеріалів дослідження. Періодичні видання та інші інформаційні джерела з психологічної проблематики – 4 години.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Скласти словник основних понять до тем модулю: дошкільна освіта, середня освіта, вища освіта, зміст вищої освіти, вищий навчальний заклад, рівень акредитації, акредитована спеціальність, освітній рівень вищої освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, Болонський процес, ECTS, ректор, Вчена рада вищого навчального закладу, кафедра, факультет, вчена рада факультету, декан, наукові ступені викладачів, вчені звання викладачів, посади викладачів, студент, органи студентського самоврядування, навчальний процес, працездатність людини, пізнавальна діяльність, навчальний план, графік навчального процесу, розклад занять, навчальні заняття, лекція, семінарське заняття, практичне заняття, лабораторне заняття, самостійна робота, алфавітний каталог, систематичний каталог, культура читання, реферат, курсова робота, дипломна робота, магістерська робота, реєстр інформаційних джерел, виписки, анотація, резюме, план, тези, конспектування, монографія, підручник, навчальний посібник, стаття, тези, доповідь.

МОДУЛЬ 2

НАУКОВЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ

 

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ

4. Становлення психології у системі людинознавства(3 години). Класифікація наук, місце психології у ній. Становлення донаукової психології. Провідні сучасні психологи України.

5. Зміст психології як науки та професійної діяльності(3 години). Наука – психологія, професія – психолог. Психологія в структурі наукового знання. Наукова і буденна психологія. Місце психології в системі наук. Дослідницька діяльність психолога.

 

плани семінарських та практичних занять

Семінарське заняття № 3

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)