ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Предмет психології, її завдання та методиПитання для самостійного опрацювання:

1. Чим відрізняється розвиток психіки у тварин в умовах біологічної еволюції та в людини у мовах історичного процесу?

2. Чи згодні Ви з прислів’ям : «Щоб впізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти» ?

3. Чому це прислів’я не відкидає необхідності наукового пізнання психіки? Обґрунтуйте свою відповідь.

4. Навіщо юристу оволодівати науковими психологічними знаннями?

5. Чи тотожні поняття «душа» та «психіка»? Обґрунтуйте свою відповідь.

6. В чому проявляється психіка людини?

7. Які галузі психологічної науки найбільш пов’язані з юридичною діяльністю? Обґрунтуйте свою відповідь.

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

 

Рекомендована література до теми 1:[2.2] [2.3], [2.4], [2.5], [3.3], [3.5], [3.14], [3.16], [3.17], [5.1].

Тема 2. Основні напрями психологічної науки

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте сутність духовної (християнської) психології.

2. Зробить порівняльну таблицю «Основні психоаналітичні концепції».

3. Опишіть типи поведінки людини.

4. Охарактеризуйте механізми психологічного захисту. Наведіть приклади з особистісного життя.

5. Хто з психологів, імовірніше за все, міг би стверджувати, що «ціле більше, ніж сума його частин»? Обґрунтуйте відповідь.

6. Коли починається формування «Я- концепції»? Обґрунтуйте відповідь.

7. Обґрунтуйте взаємозв’язок мотивів діяльності з її цілями. Наведіть приклад.

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

 

Рекомендована література до теми 2:[2.3], [2.4], [2.5], [3.2], [3.4], [3.5], [3.14], [4.1].

 

 

Тема 3. Психологія пізнавальних процесів

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок мислення та мови.

2. Визначити умови доброго запам’ятовування і збереження.

3. Психологічно обґрунтуйте такі способи керівництва пам’яттю:

- чітко сформульована мета діяльності;

- активна розумова праця з матеріалом;

- переказ тексту своїми словами;

- складання плану заучування матеріалу;

- самостійний висновок.

4. Охарактеризуйте шляхи, прийоми й засоби вдосконалення уваги людини.

5. Психологічно обґрунтуйте такі прийоми керівництва увагою:

- переключення (зміна слухової інформації на зорову тощо);

- несподівані прийоми;

- неповне подання змісту;

- гумор;

- відверті попередження про те, що мова йтиме про важкі та нецікаві речі;

- початок речі про справи співрозмовника.

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Рекомендована література до теми 3:[2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

 

Тема 4. Психічні властивості особистості

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте різні вчення про темперамент.

2. Поясніть поняття «змішаний тип темпераменту».

3. Охарактеризуйте основні типи акцентуації характеру.

4. Поясніть думку С.К. Рубінштейна, що розвиток здібностей у сукупності з задатками здійснюється у вигляді спіралі.

5. Чому зріст людини в очах сторонніх не завжди дорівнює фактичному? Обґрунтуйте відповідь.

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

 

Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

 

Тема 5. Психічні стани особистості

Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте психологічні та фізіологічні механізми емоцій.

2. Охарактеризуйте рівні вивчення психічного стану.

3. У чому суть естетичних почуттів?

4. Чи існує взаємозв’язок між ланками вольового акту? Обґрунтуйте відповідь.

5. Чи є тотожними поняття «вольове зусилля» та «вольовий вчинок»? Обґрунтуйте відповідь.

6. Як Ви розумієте вислів В. Пєкєлеса «Навчайтеся володіти собою»?

7. Як Ви розумієте вислів: «Сум, який не проявляється у сльозах, змушує плакати інших»?

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

 

Рекомендована література до теми 4: [2.2], [2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.3], [3.11], [3.14], [3.17], [5.1].

 

 

Тема 6. Психологія спілкування. Міжособистісні взаємовідносини

Питання для самостійного опрацювання:

1. Які існують форми міжособистісної взаємодії?

2. У чому полягає метод активного слухання?

3. «Вдягання маски» - це позитивне чи негативне явище?

4. Охарактеризуйте типи конфліктів.

5. Які існують шляхи конструктивного подолання бар’єрів спілкування і вирішення конфліктів.

6. Що треба і що не треба робити при виникненні конфліктної ситуації?

7. Якими професійними якостями та вміннями повинен володіти юрист для успішного вирішення конфлікту?

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

 

Рекомендована література до теми 5:[2.3], [2.4], [2.5], [3.1] [3.2], [3.11], [3.14], [3.15], [3.18].

ТЕМА 7. Психологія навчальної діяльності

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте психологічні фактори, які впливають на процес навчання.

2. Розкрийте взаємозв’язок між мотиваційною орієнтацією і успішністю навчальної діяльності юриста.

3. Якій зміст поняття «вміння вчитися»?

4. Поясніть сутність неперервної освіти юриста.

5. Наведіть приклади знань, вмінь, навичок.

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Рекомендована література до теми 6:[2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12].

 

Тема 8. Психологія виховання

Питання для самостійного опрацювання:

1. Охарактеризуйте взаємозв’язок виховання і психічного розвитку людини.

2. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємообумовленість різних напрямків виховання.

3. Чим обумовлені результати виховання?

4. Розкрийте зміст національного виховання.

5. Охарактеризуйте особливості правового виховання.

6. Обґрунтуйте особливості змісту морального виховання.

7. Із джерел української народної педагогіки (прислів’їв казок, легенд, звичаїв, обрядів) випишіть 4–5 прикладів, які свідчать про мудрість народу у справі виховання.

8. Охарактеризуйте моделі сімейного виховання.

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Рекомендована література до теми 7:[2.1], [2.3], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.14].

 

 

Тема 9. Перевиховання: специфіка, функції, етапи, принципи

I. Питання для самостійного опрацювання:

1. Проаналізуйте характерні особливості поведінки важковиховуваних дітей.

2. Якою мірою загальні соціальні фактори впливають на появу «важких» підлітків.

3. Охарактеризуйте соціальні та психолого-педагогічні умови успішного проведення виховної роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

4. Обґрунтуйте значущість психологічних знань в процесі перевиховання. . Охарактеризуйте суперечності підліткового віку та шляхи їх розв’язання.

 

II. Визначити основні поняття теми та вписати їх із поясненням у тематичний словник.

III. Переведіть основну інформацію теми на мови таблиць або схем.

Рекомендована література до теми 8:[2.1], [2.5], [3.1], [3.7], [3.9] [3.10], [3.11], [3.12]. [3.13], [3.19].

 


Індивідуальні завдання

 

Тема 1. Предмет психології, її завдання та методи

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Наукова і ненаукова психологія.

2. Життєвий цикл розвитку людини.

3. Психологічні особливості вікових періодів.

4. Міждисциплінарні зв’язки загальної психології з юридичною.

5. Місце психології в системі наук про людину.

6. Наукова психологія в моєму житті.

7. Наступність у розумінні природи психіки від давнини до нашого часу.

8. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.

9. Роль психології в оптимізації професійної діяльності.

 

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Тема 2. Основні напрями психологічної науки

I. Написати реферат на одну із запропонованих тем:

1. Видатні психологи сучасності.

2. Трансперсональна психологія (С. Гроф, К. Уілбер).

3. Аналітична психологія К. Юнга.

4. Психоаналітичні теорії особистості.

5. Самоактуалізація особистості (А. Маслоу).

6. Інтерактивна психологія (Е. Берн).

7. Механізми психологічного захисту.

 

II. Скласти логічну діаграму теми.

III. Скласти десять тезаурусних карток з теми.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)