Приклад проведення SWОT-аналізу підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад проведення SWОT-аналізу підприємстваПроведення SWOT-аналізу передбачає виконання наступних етапів:

1. Оцінка можливостей і загроз зовнішнього середовища.

Аналіз можливостей і загроз є частиною SWOT-аналізу підприємства. Він полягає в тому, що існує необхідність в поділу всіх факторів зовнішнього середовища на можливості і загрози.

На практиці під час проведення SWOT-аналізу у тій частині, яка стосується ідентифікації та аналізу зовнішніх можливостей і загноз, застосовуються прийоми ранжування та імовірнісної оцінки факторів. При цьому повинні дотримуватись наступні вимоги:

1. Вибираються тільки “парні” фактори можливостей і загроз (наприклад, “зростання грошових доходів населення” – це можливість, а “зменшення грошових доходів населення” – загроза);

2. Фактори можливостей і загроз можуть бути незалежними (наприклад, вихід на ринок іноземних конкурентів з нижчим рівнем витрат – загроза, яка в процесі аналізу не має “парної» можливості).

Складемо зведену таблицю оцінки зовнішніх можливостей і загроз ВАТ “Молоко” (табл. 2). Для кожного з n факторів вибиралась певна оцінка за 10-бальною шкалою, якою вимірюється ступінь важливості факторів, – Мі та Зі для можливостей і загроз відповідно, де і - номер фактора (при Мі = 3і). Для кожної пари можливостей і загроз визначаються імовірності Рмі та Рзі, таким чином щоб дотримувалась умова Рмі + Рзі =1. Загальна оцінка можливостей (М) і загроз (3) розрахована за формулами:

та , і=1,2,...,n.

Таблиця 2. Оцінка зовнішніх можливостей і загроз ВАТ “Молоко”

Зовнішні можливості Зовнішні загрози
Фактори Мі Рмі Мі*Рмі Фактори Зі Рзі Зі*Рзі
1. Зниження податкового тиску 0,6 3,6 1. Посилення податкового тиску. 0,4 2,4
2. Зростання грошових доходів населення. 0,8 6,4 2. Посилення позицій конкурентів. 0,2 1,6
3. Розширення ринків збуту. 0,9 8,1 3. Державне регулювання цін на молочну продукцію 0,1 0,9
4. Перехід на повний цикл виробництва. 0,6 4,8 4. Збільшення політич-ної нестабільності в країні. 0,4 3,2
5. Залучення інвестицій 0,8 5,6 5. Підвищення процентів по кредитах 0,2 1,4
6. Ринкові перетворення в країні 0,4 2,0 6. Згортання ринкових перетворень 0,6 3,0
Разом 30,5 Разом 12,5

Як видно з таблиці 2.. зовнішні можливості (30,5 балів) оцінюються вище ніж загрози (12,5 балів). Це означає, що підприємство буде позиціонуватися у лівій половині матриці SWOT-аналізу.

За результатами попереднього аналізу для оцінки можливостей застосовується метод позиціювання кожної конкретної можливості на матриці можливостей (рис 4.). Оцінки встановлені експертним методом з урахуванням думки 12 спеціалістів ВАТ “Молоко”.

 

    Вплив можливостей на підприємство  
Сильний 10-8   Помірний 8-5 Малий 5-1
Ймовірність використання можливості Висока 0,7-1,0 2, 5  
Середня 0,4-0,7  
Низька 0,1-0,4    

Рис. 4. Матриця можливостей ВАТ “Молоко”

Найбільше значення для підприємства мають можливості 2, 3, 4, 5; їх необхідно обов'язково враховувати та використовувати. Можливість 1 заслуговує уваги підприємства, якщо є достатньо ресурсів для її використання. Подібна матриця складається і для оцінки загроз (рис.5.).

 

    Вплив загроз на підприємство  
Руйнування   10-9 Критичний стан 9-7 Важкий Стан 7-4 "Легкі удари"   4-1
Ймовірність використання можливості Висока 0,7-1,0        
Середня 0,4-0,7   1, 6  
Низька 0,1-0,4 2, 5    

Рис 5. Матриця загроз ВАТ “Молоко”

Загрози 3, 4 повинні знаходитись в полі зору вищого керівництва та бути усуненими в першочерговому порядку. Щодо загроз 2, 5 то тут необхідний уважний та відповідальний підхід для їх усунення. Загрози 1, 6 не повинні випадати з поля зору керівництва, слід здійснювати уважне відстеження їх розвитку. Але необхідно враховувати, що можливості і загрози можуть переходити у свою протилежність. Так, невикористана можливість може стати загрозою, якщо її використають конкуренти, і навпаки, вдало усунена загроза може створити для підприємства додаткову сильну сторону у тому випадку, якщо конкуренти не усунули цю загрозу.

2. Оцінка сильних і слабких сторін підприємства.

Сильні сторони – внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурентної переваги.

Слабкі сторони – види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються.

Найбільш визначальні сильні і слабкі сторони ВАТ “Молоко” будемо визначати виходячи з результатів аналізу його конкурентної позиції та показників господарської діяльності (таблиця 3).

Таблиця 3. Загальні характеристики сильних і слабких сторін ВАТ “Молоко”

Підсистема підприємства Сильні сторони Слабкі сторони
1. Маркетинг і збут 1.1. Висока якість продукції 1.2. Високий рівень сервісу 1.3. Висока ринкова частка підприємства 1.4. Асортимент продукції щорічно оновлюється на 5 видів 1.5. Висока репутація та імідж в регіоні 1.1. Висока ціна продукції 1.2. Зниження окупності витрат на збут 1.3. Недостатньо ефективна система маркетингу та збуту 1.4. Недостатня інтенсивність рекламних заходів
2. Фінанси 2.1. Прискорення оборотності оборотних активів 2.1. Обмежені інвестиційні можливості 2.2. Нестача оборотних активів 2.3. Зростання залежності від зовнішніх джерел фінансування
3. Виробництво 3.1. Наявність резервної виробничої потужності підприємства 3.2. Висока кваліфікація виробничого персоналу 3.3. Наявність нового високопродуктивного обладнання 3.4. Високий рівень рентабельності виробничих витрат 3.5. Сприйнятливість до нових розробок 3.1. Виробничі потужності використовуються не на всю потужність 3.2. Швидко старіючі виробничі потужності 3.3. Велика енергоємність і матеріаломісткість продукції
4. Персонал 4.1. Висока кваліфікація персоналу 4.2. Власна база підготовки кадрів 4.3. Зростання фонду оплати праці 4.1. Недосконала система мотивації 4.2. Зниження продуктивності праці 4.3. Зростання плинності кадрів
5. Управління 5.1. Великий потенціал та здатність до навчання 5.2. Велика частка молодих спеціалістів 5.1. Неефективний менеджмент середньої ланки 5.2. Недостатня участь управлінців в розробці управлінських рішень

 

3. Побудова SWOT-матриці.

Вписуємо найбільш важливі сильні і слабкі сторони, а також можливості і загрози підприємства у відповідні клітини матриці, та формуємо можливі зв’язки між ними. Якщо, певний фактор зовнішнього середовища компонується з фактором внутрішнього середовища, то вписуємо цю комбінацію в одне з чотирьох полів, що і визначатиме стратегію підприємства.

  Можливості Загрози
1. Зростання грошових доходів населення. 2. Розширення ринків збуту. 3. Перехід на повний цикл виробництва. 4. Залучення інвестицій. 1. Посилення позицій конкурентів. 2. Державне регулювання цін на молочну продукцію (обмеження рентабельності). 3. Збільшення політичної нестабільності в країні. 4. Посилення податкового тиску.
Сильні сторони 1. Висока якість продукції та широкий асортимент продукції дозволяють збільшити обсяги реалізації продукції на існуючих ринках. 2. Наявність резервної виробничої потужності дозволяє збільшити обсяги виробництва для завоювання нових ринків.   1. За рахунок високої якості та репутації підприємства знизити вплив конкурентів. 2. Використання нового високопродуктивного обладнання дозволить скоротити виробничі витрати і компенсувати тим самим негативний вплив державного регулювання цін. 3. Висока кваліфікація управлінського персоналу дозволить чітко визначитись з напрямком руху підприємства у нестабільній політичній ситуації.  
1. Висока якість продукції 2. Висока ринкова частка підприємства 3. Асортимент продукції щорічно оновлюється на 5 видів 4. Висока репутація та імідж в регіоні 5. Наявність резервної виробничої потужності підприємства 6. Наявність нового високопродуктивного обладнання 7. Висока кваліфікація персоналу 8. Великий потенціал та здатність до навчання
Слабкі сторони 1. Через розширення ринків збуту та впровадження нових видів виробів можна забезпечити резервні виробничі потужності. 2. Сприятливі можливості в залученні інвестицій дозволяють поповнити нестачу оборотних коштів. 3. Шляхом зміни керівництва середньої ланки забезпечити маркетинговий підхід до управління діяльністю (насамперед, удосконалення системи збуту та організація повноцінної служби маркетингу). У цій ситуації необхідно поступово згортати діяльність або перепрофілювати її. Реінвестувати кошти в інші галузі. Підприємство може залишитися на ринку лише у випадку об'єднання з іншою фірмою.
1. Висока ціна продукції 2. Недостатньо ефективна система маркетингу та збуту 3. Недостатня інтенсивність рекламних заходів 4. Обмежені інвестиційні можливості 5. Нестача оборотних активів 6. Зростання залежності від зовнішніх джерел фінансування 7. Виробничі потужності використовуються не на всю потужність 8. Швидко старіючі виробничі потужності 9. Неефективний менеджмент середньої ланки

Рис. 6. Матриця SWOT для ВАТ “Молоко”

 

Будується матриця SWOT, яка зображена на рис. 6., де зазначені тільки основні загрози і можливості та сильні та слабкі сторони підприємства, а також можливі різновиди корпоративної стратегії. Оскількі на першому етапі аналізу було виявлено першочергову важливість для підприємства в використанні зовнішніх можливостій (загальна оцінка 30,5 балів), то головні дії ВАТ “Молоко” повинні відповідати тім, що сформовані в лівій частині SWOT-матриці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.021 с.)