Розділ 24 Особлива частина КП зарубіжних державМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 24 Особлива частина КП зарубіжних держав 

? 1260

В якій відповіді названа характерна риса Особливої частини кримінального законодавства

держав, право яких належить до континентальної системи?

=відсутність чіткого поділу на норми матеріального кримінального права і кримінально-

процесуальні норми;

=судові рішення з конкретних справ становлять прецеденти для розгляду наступних справ і

згодом закріплюються у вигляді норм писаного (статутного) законодавства;

+визнання закону єдиним джерелом, в якому визначається коло кримінально-караних

діянь;

=кримінально-правові норми мають, як правило, казуїстичні формулювання;

=відсутність чіткого поділу на норми Загальної та Особливої частини.

 

 

? 1261

В якій відповіді названа характерна риса Особливої частини кримінального законодавства

держав, право яких належить до континентальної системи?

=визнання юридичних осіб суб'єктом злочину;

=проведення класифікації злочинів за ступенем тяжкості безпосередньо в кримінальному

законі;

=кримінальний кодекс виступає єдиним джерелом Особливої частини кримінального права;

=закріплення в законі правила про те, що кримінальна відповідальність настає лише при

наявності вини;

+наявність кодифікації кримінально-правових норм та її результату - кримінальних

кодексів.

 

 

? 1262

В якій відповіді названа характерна риса Особливої частини кримінального законодавства

держав, право яких належить до континентальної системи?

=відмова від застосування смертної кари як виду покарання;

=роз'яснення термінів, які використовуються в статтях Особливої частині, в спеціальному

розділі КК

+поділ Особливої частини на дрібніші структурні частини - розділи або глави.

=відмова від визнання джерелом Особливої частини судового прецеденту та норм

звичаєвого права;

=наявність Основ кримінального законодавства та кримінальних кодексів, які

конкретизують їх положення;

 

 

? 1263

В якій відповіді названа характерна риса Особливої частини кримінального законодавства

держав, право яких належить до англосаксонської системи?

=широкі повноваження суду присяжних з визначення злочинності і кримінальної караності

конкретних діянь;

=відсутність кодифікації кримінально-правових норм Особливої частини.

+судові рішення з конкретних справ становлять прецеденти для розгляду наступних справ і


згодом закріплюються у вигляді норм писаного (статутного) законодавства;

=наявність нумерації статей Особливої частини КК;

=наявність Верховного Суду, який має право тлумачити норми Особливої частини

кримінального закону;

 

 

? 1264

В якій відповіді названа характерна риса Особливої частини кримінального законодавства

держав, право яких належить до англосаксонської системи?

=закріплення в кримінальному законі принципу персональної відповідальності за злочинні

посягання.

+відсутність чіткого поділу на Загальну та Особливу частину;

=наявність назв окремих статей Особливої частини КК;

=законодавче закріплення порядку і меж застосування аналогії права і аналогії закону для

визначення злочинності конкретних діянь;

=єдиним джерелом норм Особливої частини виступає кримінальний кодекс;

 

 

? 1265

В якій державі кримінально-правові норми Особливої частини викладені лише в єдиному

законі - кримінальному кодексі?

=Франція;

=США;

=Велика Британія;

+Російська Федерація.

=ФРН;

 

 

? 1266

В якій державі кримінально-правові норми Особливої частини викладені не лише в

кримінальному кодексі, але й у інших законодавчих актах?

=Республіка Бєларусь;

=Україна;

=Російська Федерація;

+Канада.

=Молдова;

 

 

? 1267

Як називається одна із частин, з яких складається КК Республіки Польща?

=регулярна.

=надзвичайна;

+військова;

=екстраординарна;

=фінансова;

 

 

? 1268

Як називаються частини, з яких складається КК Франції?

=підрозділи;

=пункти;

+книги;

=капітули;


=томи.

 

 

? 1269

В якій відповіді названа держава, де на першому місці в Особливій частині КК розташована

стаття про відповідальність за умисне вбивство?

=Польща;

=Україна;

=США;

+Російська Федерація.

=ФРН;

 

 

? 1270

Які посягання, вчинені за кордоном, можуть бути підставою кримінального переслідування в

Україні?

+які визнаються злочином як за місцем вчинення діяння, так і в Україні;

=які не визнаються злочином за КК України;

=щодо притягнення до відповідальності за які прийме рішення компетентний орган

України.

=які не визнаються злочином за законодавством місця вчинення діяння;

=щодо притягнення до відповідальності за які прийме рішення суд України ;

 

 

? 1271

Які правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового

злочину в Україні?

=моральний осуд;

=оцінка злочину як продовжуваного.

=адміністративна преюдиція;

+рецидив злочинів;

=визнання засудженим винесеного щодо нього в іноземній державі вироку справедливим;

 

 

? 1272

Яке правове значення має кримінально-правова кваліфікація діяння, вчинена компетентними

органами зарубіжної держави, для відповідних органів України?

=у випадку незгоди з кваліфікацією, даною за кордоном, питання вирішується

дипломатичним шляхом;

=ніякого.

+така кваліфікація є обов'язковою;

=така кваліфікація враховується зі згоди обвинуваченого;

=така кваліфікація враховується, якщо правова оцінка скоєного співпадає з тією, яка дана в

Україні;

 

 

? 1273

Особлива частина кримінального права України держав, що належать до континентальної

системи права характеризується:

=відсутністю чіткого поділу права на матеріальне і процесуальне;

+невизнанням джерелом права правового звичаю.

=застосуванням аналогії в кримінальному праві;

+визнанням закону єдиним джерелом права;


+дотриманням принципу nullum krimen sine lege;

 

 

? 1274

Особлива частина кримінального права України держав, що належать до англосаксонської

системи права характеризується:

+відсутністю чіткого поділу норм права на матеріальне і процесуальне;

=жодна з відповідей не є правильною.

=передбаченням норм кримінального права лише у кримінальних кодексах;

=чіткий розподіл норм матеріального кримінального права на Загальну і Особливу частини;

=визнанням правового прецеденту єдиним джерелом права;

 

 

? 1275

Кримінальне законодавство якої із перелічених нижче держав не кодифіковане:

+Великобританія;

=Російська Федерація;

=Франція;

=Румунія;

=Німеччина.

 

 

? 1276

У КК якої із держав додаткові види покарань передбачені в Особливій частині наприкінці

кожної глави щодо цілих груп посягань?

=Польща;

=Великобританія;

=Російська Федерація;

=Німеччина.

+Франція;

 

 

? 1277

Для КК яких держав характерний поділ діянь на злочини, проступки чи порушення?

+Франція;

=Великобританія;

+Німеччина.

=Російська Федерація;

=Польща;

 

 

? 1278

У якій із держав готування до злочину є кримінально караним лише у випадку, коли це

спеціально передбачено нормою Особливої частини КК?

=Польща;

=Великобританія;

=Франція;

+Німеччина.

=Російська Федерація;

 

 

? 1279

У КК якої із держав крадіжка, розбій, вимагання, шахрайство передбачені різними розділами

Особливої частини і не становлять окремої групи злочинів?


=Російська Федерація;

=Франція;

=Білорусь;

+Німеччина.

=Казахстан;

 

 

? 1280

Кримінальне законодавство якої із держав тісно переплетене із релігійними вченнями?

=Франція;

=Німеччина.

=США;

=Російська Федерація;

+Іран;

 

 

? 1281

У яких із держав до кримінальної відповідальності притягуються фізичні і юридичні особи?

=Російська Федерація;

+Франція;

=Молдова;

=Білорусь;

=Німеччина.

 

 

? 1282

Кримінальне законодавство якої групи держав передбачає кримінальну відповідальність за

двоєженство?

=такі дії були кримінально-караними у всіх державах у період феодального розвитку

суспільства.

=держав англосаксонської системи права;

+мусульманських держав;

=такі дії не є злочинними у жодній із держав;

=держав романо-германської системи права;

 

 

? 1283

КК якої із держав починається складом злочину, що передбачає кримінальну

відповідальність за умисне вбивство?

=США;

+Російська Федерація;

=Польща;

=Франція;

=Німеччина.

 

 

? 1284

У КК якої із держав використано термін розкрадання для позначення відповідної групи

злочинів?

=Німеччина.

=Франція;

=Польща;

=США;


+Російська Федерація;

 

 

? 1285

Складовою КК якої із держав, окрім Загальної та Особливої частин, є Військова частина?

=Німеччина.

+Польща;

=США;

=Російська Федерація;

=Франція;

 

 

? 1286

Із скількох книг складається КК Великобританії?

+жодна з відповідей не є правильною.

=з чотирьох книг;

=з трьох книг;

=з двох книг;

=з шести книг;

 

 

? 1287

Особлива частина КК Російської Федерації ділиться на:

=розділи;

=частини;

=параграфи.

+глави;

=книга;

 

 

? 1288

Статті Особливої частини КК Російської Федерації позначені:

=у КК РФ застосовується буквене позначення статей;

=римськими цифрами;

=арабські цифри і бік венні позначення застосовуються паралельно;

=нумерація статей не проведене взагалі.

+арабськими цифрами;

 

 

? 1289

КК Франції складається із:

=параграфів.

+книг;

=глав;

=частин;

=розділів;

 

 

? 1290

КК Польщі складається із:

=розділів;

=глав;

=параграфів.

=книг;


+частин;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.018 с.)