Тема 11. Судові виклики та повідомлення.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Судові виклики та повідомлення.Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст.ст. 74-78.

2. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді, затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 27 червня 2006 р. № 68.

3. Порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проивання (перебування) яких невідоме, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 2006 р. № 52.

4. Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1155.

 

 

Обов’язкова література:

1. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Коментар до статей 74-78 ЦПК // Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

 

Тема 12. Докази і доказування у цивільному процесі.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст. ст. 57-66, 131-150, 176-189.

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування су­дами Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 р. № 2, п. п. 4,6 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.122-131

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства, що регу­лює право власності громадян на жилий будинок» від 4 жовт­ня 1991 р.№7, п. 14 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.74-81

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. № 4, п. п. 6, 7,11 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.52-59

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” від 22 грудня 1995 р. №20 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.67-73

 

Обов’язкова література:

 

1. Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. – М.: Городец, 2004. – 272 с.

2. Бочаров Д. Про місце доказового права у системі права // Право України. – 2003. - № 2. – С. 30-34.

3. Бочаров Д. Системний статус доказового права // Вісник прокуратури. – 2003. - № 1 (19). – С. 60-62.

4. Бочаров Д. Реалії найвищого суду на провідній нитці теорії доказів. – Дніпропетровськ, 2004. – 27 с.

5. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування // Право України. - 2002. - №5. - С.131-133.

6. Васильев С. В.Доказывание и доказательства по делам о возме­щение вреда, причиненного личности. — Харьков, 2000.

7. Горелов М.В. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве России: Вопросы теории и практики: Автореф. дис. … канд. юрид. Наук: 12.00.15. – Екатеринбург, 2005. – 21 с.

8. Горелов М.В. Электронный документ как доказательство в арбитражном суде // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - № 1.

9. Дорошенко О.Ф. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності // Право України. – 2006. - № 5. – С. 67-71.

10. Цимбал М.Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання // Право України. – 2004 - № 5. – С. 72-73.

11. Ціркаль В.Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. – 2004 - № 1. – С. 62-64.

 

Додаткова література:

 

1. Веденеев Е.Ю. Полномочия суда в доказывании по делу в условиях совершенствования гражданского и арбитражного судопроизводства // Государство и право. - 2001. - №10. - С.36-46.

2. Давтян А.Г. Экспертиза в гражданском процессе. – М.: Спарк, 1995.

3. Захарова О. С. Докази та доказування в справах, що виника­ють із шлюбно-сімейних правовідносин: Автореф. канд. дис. К.,1995.

4. Комаров В. В. Доказування та докази в цивільному судочин­стві. Харків, 1991.

5. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. 1999. №9.

6. Омельченко М. П. Докази і доказування як процесуальні засо­би встановлювання об'єктивної істини по цивільній справі. К., 1996.

7. Самсонов В.В. Состязательность в гражданском процессуальном праве. Саратов. 1999.

8. Треушников М. К. Судебное доказательство. М., 1997.

 

 

Тема 13. Поняття про позов.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст. ст. 118-126, 128, 151-155, 174-175.

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. №9 “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.225-234. - п.2, 3, 6, 10.

 

Обов’язкова література:

1. Григорєв Д. Право на правосуддя // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2006. - № 9 (23). – С. 8-10.

2. Кройтор В. А. Защита прав граждан й организаций. Харьков,1995.

3. Осокина Г.Л. Иск: Теория и практика. – М., 2000. – 192 с.

 

Додаткова література:

 

1. Гурвич М.А. Право на иск. –М.: Изд-во ВЮЗИ, 1983. –78с.

2. Зайцев Й. М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. 1996, № 7.

3. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990.

4. Пушкар Є.Г. Правова природа права на судовий захист: Проблеми формування суверенної правової української держави // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юрид. 1993. Вип.30.

5. Пушкарь Е.Г., Богдан Й.Г. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987. –67с.

6. Щеглов В.Н. Иски о судебной защите гражданского права: Лекции для студентов. –Томск: изд-во Томск. ун-та, 1987. –166с.

 

Тема 14. Пред’явлення позову, відкриття провадження у справі.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст. ст. 118-122.

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про визнання угод недійсними” від 28 квітня 1978 р. №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.60-66

 

Обов’язкова література:

1. Пушкар Е.Г., Богдан И.И. Порядок реализации права на судебную защиту в советском гражданском процессе. Львов: Изд-во. Львов ун-та, 1987. –67с.

2. Пушкарь Е. Г. Конституционное право на судебную защи­ту. Львов,1982.

3. Штефан М. Й. Підприємництво і правосуддя. К., 1992.

 

Додаткова література:

1. Арапов Н.Т. Проблемы теории и практики правосудия по гражданским делам. –Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. –128с.

2. Добровольский А. А., Иванова С. А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

3. Орлова Л.М. Как предъявить иск в суде. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1979. –92с.

 

Тема 15. Провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи до розгляду.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст. ст. 127-156.

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 року №3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.196-199

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 року №1 // Збірник “Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - №5.

 

Обов’язкова література:

1. Гузь Л.Є. Подготовка некоторых категорій гражданских дел к слушанию и особенности их рассмотрения. – Харьков, 2001.

2. Цимбал М.Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні питання // Право України. – 2004 - № 5. – С. 72-73.

3. Ціркаль В.Проведення експертизи у суді: організаційні питання // Право України. – 2004 - № 1. – С. 62-64.

4. Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. К., 1994.

5. Якименко О. Мета і процесуальне оформлення підготовки цивільних справ до судового розгляду // Право України. - 2003. - №12. - С.117-119

6. Якименко О. Особливості підготовки цивільних справ до судового розгляду з участю іноземного елемента // Право України. - 1998. - №7. - С. 88.

7. Якименко О. Підготовка аліментних справ до судового розгляду (судово-теоретичні аспекти) // Право України. 1999. №8.

 

Додаткова література:

 

1. Боннер А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. “Советская юстиция”, 1969 г. №4.

2. Погорілко Т. Підготовка цивільних справ до розгляду. “Радянське право”. 1968 р. №1.

3. Пучинский В.К. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. –М.: Юрид. лит., 1962. –90с.

4. Советский гражданский процесс под редакцией профессора М.А.Гурвича. Издательство “Высшая школа”, 1967 г.

5. Трубников П. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству. “Социалистическая законность”, 1965 г. №8.

6. Червяков К. Подготовка у судебному разбирательству и рассмотрение дел, связанных с воспитанием детей //Сов. юстиция. –1986. -№1. –с.56-59.

 

Тема 16. Судовий розгляд.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний процесуальний кодекс України - ст. ст. 157-196, 197-200, 201-207.

 

Судова практика:

1. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.225-234.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 лис­топада 1992 р. № 9, п. 33 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972-2004). Офіційне видання. У двох томах. - Т.1. - К.: Видавничий Дім “ІнЮре”, 2004. - С.146-160.

 

Обов’язкова література:

1. Кравчук В. Стратегія і тактика цивільного процесу. Практичний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 217 с.

2. Рассмотрение и разрешение гражданских дел об освобождении имущества от ареста // Отв. за вып. В. В. Комаров. Харьков, 1991.

3. Треушников М. К., Шерстюк Б. М. и др. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. М., 1987.

 

Додаткова література:

 

1. Боннер А.Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. М.: Юрид. лит., 1980. –159с.

2. Пушкарь Е.Г. Исковое производство в советском гражданском процессе. Львов: Вища шк., 1978. –188с.

3. Тихиня В.Г., Тихонович В.В. Рассмотрение в суде гражданских дел. Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1982. –124с.

4. Трубников П.Я. Судебное разбирательство гражданских дел. –М.: Госюриздат, 1962. –140с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.007 с.)