Загальна характеристика проективних методик.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика проективних методик.Проективні методи (лат. projectio - викидання вперед) - сукупність методик, спрямованих на дослідження особистості і утворених в рамках проективного діагностичного підходу. Поняття проекції для позначення цих методик, вперше було використане Л.Франком (1939р.), заключається у свідомому або безсвідомому перенесенні суб'єктом власних властивостей, станів на зовнішні об'єкти, тобто не зовсім усвідомлене приписування іншим людям, подіям і речам власних думок і почуттів людини.

Слід розрізняти наступні групи проективних методик: розвиваючи теорію проективних методик Л.Франка, розрізняють:

1) конститутивні - структурування, оформлення стимулів, надання їм смислу (тест Роршаха). Суть тесту - стимульний матеріал складається з 10 стандартних таблиць з чорно-білими і кольоровими симетричними зображеннями. Досліджуваному пропонується відповісти на запитання, що зображено і на що це схоже;

2) конструктивні - створення із оформлених деталей осмисленого цілого (тест Світу). Суть тесту - стимульний матеріал складається з 232 моделей предметів, розподілених в різних пропорціях за 15 категоріями (будинки, дерева, дикі і домашні тварини, літаки, люди у формі і звичайній одежі і т. д.). Моделі невеликі за величиною, виготовлені з дерева або металу і яскраво забарвлені. Піддослідний на свій погляд створює із цих предметів те, що автори називали "малий світ". Час не обмежений;

3) інтерпретативні - пояснення якої-небудь події, ситуації (тематичний аперцетивний тест - ТАТ). Суть тесту - стимульний матеріал складається з 31 таблиці: ЗО - чорно-білих карт і одна пуста таблиця, на якій піддослідний може зобразити будь-яку карту. У зображеннях, що використовуються, представлені відносно невизначені ситуації, що допускають їх неоднозначну інтерпретацію;

4) патаретичні - здійснення ігрової діяльності в особливо організованих умовах (психодрама). Суть тесту - здійснюється у вигляді імпровізованої театральної вистави, в якій досліджуваний грає роль самого себе або уявної особи;

5) експресивні - малювання на вільну або задану тему (Будинок -дерево - людина). Суть тесту - пропонується намалювати будинок, дерево і людину. Потім проводиться детально розроблене опитування. На думку Дж.Бука, кожний малюнок - це своєрідний автопортрет, деталі якого мають особистісне значення. По малюнках можна судити про афективну сферу особистості, її потреби, рівень психосексуального розвитку і т.д.;

6) імпресивні - надання переваги одним стимулам (як найбільш бажаним) в порівнянні з іншими (тести Люшера). Суть тесту — стимульний матеріал складається з стандартних різнокольорових, вирізаних з паперу квадратів зі стороною 28 мм. Повторний набір складається із 73 квадратів 25 різних кольорів і відтінків. Часто використовується неповторний набір з 8 кольорових квадратів. Спрощена процедура дослідження (для 8 кольорів) зводиться до одночасного пред'явлення всіх кольорових квадратів на білому фоні і прохання вибрати один, що сподобався. Вибраний квадрат перевертається І відкладається в сторону, потім процедура повторюється. Психологічна Інтерпритація отриманого ряду кольорів опирається на припущення про те, що кожний колір має певне символічне значення, наприклад: червоний -прагнення до влади, домінування. А зелений - наполегливість; 7) адитивні-завершення речення, розповіді, історії (методики, закінчення речення). Позитивне в методиках - дають глобальний підхід до вивчення особистості. Негативне - досить стандартизовані і результат залежить від того, хто проводить це дослідження.

 

 

38. Психодіагностика особистісних рис.

Кожну особистість сприймають як носія певних рис, властивостей, якостей. С. Крате у 1991 р. виявив риси схожості в описах батьками немовлят віком менше двох місяців: вісімнадцять із них перелічили 63 різні ознаки. Найчастіші характеристики: активний, жвавий, серйозний, щасливий, чутливий, боязкий, невпевнений, упертий, безпосередній, свавільний, незалежний і схильний до реакцій уникнення тощо.
Психодіагностика зосереджується не на дослідженні, а на діагностуванні рис. Діагностичні методики повинні бути змістововалідними, ґрунтуватися на певних теоріях рис.

Теорію рис плідно розробляв основоположник ідіографічного підходу до особистості Г. Олпорт. Критикуючи типологічний підхід, він вказував, що будь-яка типологія ґрунтується на визначенні певного сегмента із цілісної особистісної структури і на приписуванні йому невластивого структурі значення. На цій підставі він виокремив такі основні характеристики рис особистості:

1) є не лише номінальними, а й реальними позначеннями, дійсно існують у людях, а не виникають як результат теоретизування;

2) більш узагальнена якість, ніж звички, які, об'єднуючись, формують риси;

3) діють як рушійні елементи поведінки, спонукаючи людину створювати або шукати ситуації, у яких вони можуть виявитися;

4) їх наявність встановлюють емпірично, за допомогою психологічних методів;

5) окрема риса особистості лише відносно незалежна від решти, переплітаючись, вони виявляються в узагальнених характеристиках поведінки;

6) риса не є синонімом моральної або соціальної оцінки, тобто негативний полюс вираженості риси - не завжди "погано", а позитивний - не завжди "добре";

7) рису особистості розглядають або в контексті особистості, в якої вони виявлені, або за поширеністю в суспільстві;

8) неузгодженість деяких вчинків з рисою не є доказом її відсутності у людини.

Ці характеристики дають ключ до розуміння суті особистісної риси.

Особистісна риса (риса особистості) - гіпотетична базова диспозиція або характеристика особистості, яку можна використовувати для пояснення постійності і послідовності її поведінки.

Г. Олпорт у співробітництві з X. Одбертом проаналізував 18 000 слів, що стосуються внутрішнього і зовнішнього вигляду людини, з яких згодом вони відібрали 4600 слів, що повинні чітко позначати риси особистості. На основі результатів кореляційно-факторних досліджень Дж.-П. Гілфорд і В. Циммерман виокремили 13 факторів структури особистості:

- загальна активність (енергійність, швидкість дій, любов до них);

- домінування (ініціативність, відстоювання своїх прав, прагнення до лідерства);

- мужність (безстрашність, брак співчуття, невисока емоційність);

- самовпевненість (компетентність, прагнення до визнання, урівноваженість);

- спокій (холоднокровність, розслабленість, мала стомлюваність, низька дратівливість, висока концентрація на поточній роботі);

- товариськість (соціальна активність, соціальна стабільність, інтерес до лідерства);

- рефлексивність (мрійливість, цікавість, споглядальність);

- депресія (емоційна і фізична пригніченість, тривога, неспокій);

- емоційність (легкість виникнення і збереження емоцій, поверховість переживань, фантазування);

- самообмеження (стриманість, самоконтроль, серйозність);

- об'єктивність (реалістичність, тверезість оцінок);

- поступливість (легкість зміни позиції, дружелюбність);

- співпраця (терпимість до зауважень, відсутність егоїзму, довірливість).

Усі риси мають змішану соціобіологічну природу, а належного діагностичного інструменту для їх фіксації створено не було.

За твердженням Р.-Б. Кеттела, серед рис особистості можна виокремити поверхові (вторинні), а серед них - конституційні (обумовлені генетично) і характерологічні (розвиваються під впливом досвіду і навчання).

Система породжувальних (первинних) рис особистості, на його думку, неоднорідна й охоплює:

- темпераментні риси, що визначають стиль індивідуального реагування (емоційну реактивність, швидкість і енергію реакцій особистості на стимули середовища);

- риси-здібності, що визначають ефективність реагування;

- динамічні риси, що належать до рушійних сил реакцій і створюють два класи ознак, - ерги, тобто вроджені риси, що мотивують поведінку людини (спрямованість на боротьбу і суперництво, стадне почуття, автономію), і сентименти, що формуються під впливом соціокультурних норм і охоплюють також прояви інтересів, аттитюди.

Для опису особистості дорослої людини Р.-Б. Кеттел вважав достатнім 19 зазначених ним факторів, а для опису дитини - 12. Усі фактори мають позитивний і негативний полюси, однак це не означає переваги значень: у психологічному плані вони рівноцінні, а позитивними або негативними можуть ставати лише в контексті певної ситуації (табл. 4.1).

Підхід Р.-Б. Кеттела ґрунтується на використанні точних емпіричних методів дослідження. Він розглядав особистість як складну і диференційовану систему рис, у якій мотивація переважно залежить від субсистеми динамічних рис. Основними вчений вважав відмінності між поверховими і вихідними (домінуючими) рисами.

Отже, поняття "риси особистості" (особистісні риси) можуть мати різне тлумачення в межах певної теорії. Зокрема, їх можна трактувати як стійкі особливості поведінки людини, що повторюються в різних ситуаціях; як стабільну схильність поводитися певним чином, що виражається у різних соціальних умовах. Г.-Ю. Айзеик риси особистості виражає як спосіб поведінки в певних життєвих сферах. Теорія центральних рис особистості описує риси особистості як характеристики людини, які зумовлюють думку про неї. Особистісні риси є структурним особистісним утворенням і можуть діагностуватися тестами для діагностики особистості загалом.

 

 

Діагностика темпераменту.

В даний час застосовуються різні методики для діагностики типу темпераменту.

Опитувальник Я. Стреляу дозволяє виявити об'єктивні кількісні оцінки властивостей ВНД і на цій основі віднести індивідів до того чи іншого типу темпераменту:

1) Сангвінік - сильний, оптимально збудливий, урівноважений, швидкий тип;

2) Флегматик - сильний, оптимально збудливий, урівноважений, повільний тип;

3) Холерик - сильний, підвищено збудливий, нестримний, неврівноважений;

4) Меланхолік - слабкий, понижено збудливий, неврівноважений тип.

За результатами тестування випробовуваних виявляється кількісна оцінка сили процесів збудження і гальмування, рухливості нервових процесів індивідів, проводиться розрахунок ступеня врівноваженості нервової системи.

Опитувальник Г. Айзенка заснований на ідеї екстравертірованності і нейротизму.

Залучаючи дані з фізіології вищої нервової діяльності, Г. Айзенк висловлює гіпотезу про те, що сильний і слабкий типи по І.П. Павлову дуже близькі до екстравертірованний і интровертированному типам особистості. Природа інтро-та екстраверсії передбачається у вроджених властивостях центральної нервової системи, які забезпечують врівноваженість процесів збудження і гальмування. Таким чином, використовуючи дані обстеження за шкалами екстра - інтроверсії і нейротизму, можна вивести показники темпераменту за класифікацією І.П. Павлова.

Опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В.М. Русалова використовується для діагностики властивостей «предметно-діяльнісного» і «комунікативного» аспектів темпераменту. Опитувальник складається з 9 шкал: предметна ергічность, соціальна ергічность, пластичність, соціальна пластичність, темп і швидкість, соціальний темп, емоційність, соціальна емоційність і контроль.

Ще одна методика - теппінг-тест Є.П. Ільїна - спрямований на визначення коефіцієнта функціональної асиметрії і властивостей нервової системи по психомоторним показниками

Даний тест заснований на твердженні, що сила нервових процесів є показником працездатності нервових клітин і нервової системи в цілому. Сильна нервова система витримує велику за величиною і тривалості навантаження, ніж слабка. Ця методика грунтується на визначенні динаміки максимального темпу руху рук. Отримані в результаті обробки експериментальних даних досвіду варіанти динаміки максимального темпу можуть бути умовно розділені на п'ять типів: сильний, стабільний, слабкий, среднеслабий, среднесільний.

Діагностика характеру.

Протягом всієї історії психології неодноразово приймалися спроби побудови типології характерів. Однією з найбільш відомих і ранніх з них була та, яка ще на початку XX століття була запропонована німецьким психіатром і психологом Е. Кречмер. Трохи пізніше аналогічну спробу зробив його американський колега У. Шелдон, а в наші дні - Е. Фромм, К. Леонгард, А. Е. Личко і ряд інших вчених.

Усі типології характерів людини виходили з ряду загальних ідей. Нижче наведені деякі з них:

Характер людини формується досить рано в онтогенезі і протягом решти його життя проявляє себе як більш-менш стійкий.

Ті поєднання особистісних рис, які входять в характер людини, не є випадковими. Вони утворюють чітко помітні типи, що дозволяють виявляти і будувати типологію характерів.

Відповідно до цієї типологією, велика частина людей може бути розділена на групи.

Е. Кречмер виділив і описав три найбільш часто зустрічаються типу будови тіла або конституції людини: астенічний, атлетичний, пикнический. Кожен з них він пов'язав з особливим типом характеру, хоча, як виявилося, належних наукових підстав у автора не було.

Астенічний тип, по Кречмеру, характеризує невелика товщина тіла в профіль при середньому або вище середнього зростання. Астенік - це зазвичай худий і тонкий людина, через свою худорлявість який трохи вища, ніж він є насправді. У астеники тонка шкіра обличчя і тіла, вузькі плечі, тонкі руки, подовжена і плоска грудна клітка з слаборозвиненою мускулатурою і слабкими жировими накопиченнями.

Атлетичному типу властивий сильно розвинений кістяк і мускулатура. Така людина зазвичай середнього або високого зросту, з широкими плечима, могутньою грудною клітиною. У нього щільна висока голова.

Пикнический тип відрізняється сильно розвиненими внутрішніми порожнинами тіла (голови, грудей, живота), схильністю до ожиріння при слаборозвинених м'язах та опорно-руховому апараті. Така людина середнього зросту з короткою шиєю.

Тип будови тіла, як було показано ще Кречмером і частково підтверджено новітніми дослідженнями в області психогенетики, певним чином корелюють зі схильністю до психічних захворювань. Наприклад, маніакально-депресивним психозом найчастіше хворіють люди з вкрай вираженими рисами пікніка. До шизофренічним захворювань більш схильні астеники і атлетики.

Захворювання, на думку Кречмера, являють собою «карикатури певних нормальних типів особистості». Той тип нормальних людей, який за своїм психологічним особливостям нагадують шизофреніків, Кречмер назвав «шізотімний»; тих, хто нагадує хворих маніакально-депресивним психозом, - «циклотимик». «Шизотимики» властиві такі риси характеру, як аристократичність і витонченість почуттів, схильність до абстрактним роздумів і відчуженість, холодність, егоїстичність і владність, сухість і відсутність емоцій. «Циклотимик» описуються ним як люди, що володіють веселістю, балакучістю, безпечністю, задушевністю, енергійністю, схильністю до гумору і легкому сприйняттю життя.
Хоча типологія Кречмера була побудована умоглядним шляхом, вона містила в собі ряд життєво правдивих спостережень. Згодом дійсно виявилося, що люди з певним типом будовою тіла мають схильність до захворювань, які супроводжуються акцентуаціями відповідних рис характеру. Пізніші класифікації характерів будувалися в основному на описі цих акцентуацій. Одна з них належить відомому вітчизняному психіатру А. Е. Личко. На основі його класифікації в 1970р. був запропонований патохарактерологический діагностичний опитувальник (П. Д.О.), призначений для визначення типів акцентуацій характеру і вари-антів конституціональної психопатії, психопатичних розвитків і органічних психопатій в підлітковому та юнацькому віці. П.д.о. є реалізацією типологічного підходу до дослідження особистості. Опитувальник неодноразово переглядався з метою удосконалення; останні дані про основні шкалах опубліковані в 1983р.
Опитувальник складається з 25 наборів фраз-тверджень, що відображають ставлення різних патохарактерологіческіх типів до ряду життєвих проблем («самопочуття», «настрій», «сексуальні проблеми», «ставлення до батьків» і т.д.). У кожному наборі міститься 10-19 пронумерованих тверджень.

Близькою до класифікацій А.Е. Личко є типологія характерів, запропонована німецьким вченим К. Леонгардом. Відповідно до його концепцією всі риси особистості можуть бути розділені на основні та додаткові. Основні риси - стрижень особистості, вони визначають її розвиток, процеси адаптації, психічне здоров'я. При значній вираженості основні риси характеризують особистість в цілому. У випадку впливу несприятливих чинників вони можуть набувати патологічний характер, руйнуючи структуру особистості. Особистість, у якої основні риси яскраво виражені, називаються акцентуйованим. Їх не слід розглядати в якості патологічних. Це випадки «загострення» певних, властивих кожній людині, особливостей. За Леонгарду, в акцентуированную особистість закладені як можливості соціально-позитивних досягнень, так і соціально-негативний заряд.

Леонгард виділив 10 типів акцентуйованих особистостей, які відносно довільно розділені на 2 групи: акцентуації характеру (демонстративний, педантичний, що застряє, збудливий типи) і акцентуації темпераменту (гипертимический, дістіміческій, тривожно-боязкий, циклотимический, афективно-екзальтований, емотивний). Концепція Леонгарда зробила значний вплив на розробку вищезгаданого патохарактерологіческіх діагностичного опитувальника.

Характерологический опитувальник Леонгарда включає 88 питань, 10 шкал, які відповідають певним акцентуациям характеру. Перша шкала характеризує особистість з високою життєвою активністю, друга шкала показує збудливу акцентуацію. Третя шкала говорить про глибину емоційного життя випробовуваного. Четверта шкала показує схильність до педантизму. П'ята шкала виявляє підвищену тривожність, шоста - схильність до перепадів настрою, сьома шкала говорить про демонстративності поведінки випробуваного, восьма про невпевненість поведінки. Дев'ята шкала показує ступінь стомлюваності, десята - силу і вираженість емоційного реагування.

Аналіз характеру буде неповним, якщо не розповісти про такий різнобічному особистісному опитувальнику як Мінесотський Багатоаспектний Особистісний Опитувальник (Minnesota Multiphasic Personaliti Inventory, MMPI). Він запропонований С. Хатуеем і Дж. Маккнілі в 1940 році. MMPI є реалізацією типологічного підходу у вивченні особистості і займає провідне місце серед інших особистісних опитувальників в психодіагностичних дослідженнях.

Опитувальник складається з 550 тверджень, що утворюють 10 основних діагностичних шкал.

 

41. Типологічний підхід до діагностики особистості.

Типології (класифікації) є загальнонауковим методом пізнання світу. У межах психології типологічний підхід припускає розуміння особистості як цілісного утворення, що не зводиться до комбінації окремих рис. Узагальнення здійснюють на основі групування досліджуваних. Якщо в групі людей стабільно спостерігається поєднання певних ознак, його розглядають як "типове" - симптомокомплекс. Кожну людину, якій ці ознаки властиві, починають зараховувати до певної групи. Характеристикою людини при цьому слугує назва відповідного типу (наприклад, істероїд), а зміст типу розкривають через опис типового, усередненого представника. Найвідомішими є типологічні описи особистості Юнга, Леонгарда та інших психологів, переважно орієнтовані на практичні потреби.

У різних теоріях особистості постулюється різну кількість конкретних її характеристик, що мають індивідуальну вираженість. Для їх позначення часто використовується поняття «риса». Великим за обсягом і більш гетерогенним в порівнянні з рисою є поняття «тип». Тип особистості розглядається як цілісне утворення, що не зводиться до набору

рис. Поняття «тип» відрізняється більш високим рівнем узагальнення і виконує функцію категорізаціі властивостей особистості в більш об'ємні одиниці, що мають безпосереднє відношення до спостережуваним моделям поведінки людини. Типи - це комбінації змістовних характеристик особистості, між якими існують закономірні і необхідні зв'язки, «Комплекси» (Г. Мюррей), «узгоджені патерни» (С. Мад-ді).

Типологічний підхід є підставою для розробки типологічних опитувальників особистості. Тут тип особистості не тільки визначає особливості опитувальника, а й виступає способом узагальнення діагностичних даних, а також передбачає угруповання обстежених за ступенем подібності, близькості в просторі особистісних ознак. При використанні цього виду опитувальників діагноз ставиться на основі зіставлення індивідуальних результатів з відповідними (усередненими) типами особистості, представленими в опитувальнику, і визначенні ступеня їх схожості.

42.Мотиваційні явища як об’єкт психодіагностики. Хар-ка методів діагностики мотивів особистості

Мотивація - основне поняття, що використовується для пояснення рухомих сил поведінки і діяльності людини. При цьому під мотивацією розуміється не спрямованість до конкретного об'єкта, який відповідає тій чи іншої потреби людини і спонукає його до діяльності, а те поняття, яке багато авторів (Д. Макклеланд, Дж. Аткінсон, Х. Хекхаузен) позначають як drive, motivation. Мотивація трактується як спонукальна сила, що лежить в основі устремлінь і дій індивіда. Х. Хекхаузен (1986) включає в категорію "мотив" такі поняття як потреба, спонукання, потяг, схильність, прагнення. Мотив завжди присутній в діяльності до тих пір, поки не досягнута мета, або змінилися умови не зроблять інший мотив більш насущним для людини. Мотивація - процес вибору між різними можливими діями; процес, направляючий дію на досягнення специфічних для даного мотиву цільових станів. Багатозначність мотиваційних проявів визначає різноманіття різних методик, що використовуються для їх психодіагностики:
1. Прямі методи психодіагностики мотивів.
До них відносяться, перш за все анкети, в яких перераховується різноманітні по значущості для людини мотиви. Випробуваний, вибираючи мотиви, розташовує їх в порядку значимості.
2. Особистісні опитувальники для вимірювання мотивів.
Випробовувані відповідають на вербальні стимули (слова). На відміну від анкет з прямими питаннями, в анкетах твердження стосуються деяких поведінкових характеристик, які прямо не відповідають мотивами, але емпірично пов'язані з ними.
3. Проективні методи для діагностики мотивів.
Вони спрямовані на аналіз продуктів уяви і фантазій. Засновані на уявленні З. Фрейда про механізм проекції, а також на численних дослідженнях впливу мотивації на уяви і перцепцию. Проективні методи досліджують глибинні мотиваційні освіти (неусвідомлені мотиви).
До проективним методикам відноситься мотиваційний тест Хекхаузена. При розробці даного тесту Хекхаузен використовував як основи тематичний апперцептівний тест Мюррея - ТАТ. В якості стимульного матеріалу використовуються 6 картинок, на яких зображені фрагменти службово-виробничих ситуацій. За створеним обстежуваним людиною сюжетам визначається провідний мотив, спрямований на досягнення успіху або на уникнення невдачі.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.022 с.)