Тема 1. Загальні положення про банківське право України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Загальні положення про банківське право УкраїниЛекція – 2 години

План

1. Поняття банківського права. Його місце і роль в системі національного права. Предмет банківського права.

2. Метод банківського права і його неоднорідність.

3. Міжгалузевий зв’язок банківського права.

Семінарське заняття - 2 години

План

1. Поняття банківського права.

2. Характеристика суспільних відносин, що складають предмет банківського права.

3. Неоднорідність методу банківського права.

4. Взаємозв'язок банківського права з іншими галузями права.

Самостійна робота – 2 години

1. Історичний розвиток банківського права в Україні.

2. Взаємозв’язок банківського права з адміністративним та фінансовим.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,3,4,5,6,7,12

2. Додаткова: 1, 8,10

Закони України: 1,3,6,7,17

Тема 2: Особливості банківського законодавства України

Лекція – 2 години

План

1. Характеристика банківського законодавства.

2. Джерела банківського права.

Семінарське заняття - 2 години

План

1. Суть термінів «банківське законодавство», «комплексність банківського законодавства».

2. Особливості банківського законодавства України.

3. Загальна характеристика джерел банківського права.

4. Конституція України як джерело банківського права.

5. Суть локальних актів як джерела банківського права.


6. Характеристика загальних та спеціальних законів, що регулюють банківську діяльність.

Індивідуально-консультаційна робота – 1 година

1. Місце нормативно-правових актів НБУ в системі джерел банківського права.

Самостійна робота – 2 години

1. Шляхи вдосконалення банківського законодавства.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,3,4,5,6,7,12

2. Додаткова: 1,8,10,24

Закони України: 1,3,6,7,17

 

 

Тема 3: Норми банківського права та банківські правовідносини

Лекція – 2 години

План

1. Характеристика принципів банківського права.

2. Норми банківського права.

3. Банківські правовідносини.

Семінарське заняття - 2 години

План

1. Характеристика загальних принципів банківського права.

2. Спеціальні принципи банківського права.

3. Норми банківського права , їх характеристика.

4. Класифікація норм банківського права.

5. Зміст банківських правовідносин.

6. Особливості об’єктного і суб’єктного складу банківських правовідносин.

Самостійна робота – 1 година

1. Загальна характеристика видів банківських правовідносин.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,2,3,4,5,6,7,12

2. Додаткова: 1,8,10

Закони України: 1,3,56,7,17

 

Тема 4. Банківська система України. Її роль у ринковій економіці.


Лекція – 2 години

План

1. Поняття банківської системи України, її структура.

2. Функції банківської системи.

3. Основні напрямки функціонування банківської системи України та проблеми її становлення на сучасному етапі.

Семінарське заняття - 3 години

План

1. Роль банківської системи у функціонуванні держави.

2. Структура банківської системи України, її характеристика.

3. Характеристика функцій банківської системи

4. Проблеми, які існують в сучасній банківській системі.

5. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

6. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

Індивідуально-консультаційна робота - 1 година

1. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

Самостійна робота – 4 години

1. Основні періоди становлення банківської системи в новітній історії України.

2. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

Рекомендована література:

1. Основна: 2,3,4,5,6,7,12

2. Додаткова: 1,5,10,15,16,23,27

Закони України: 1,3,6,7,17

 


Тема 5. Правове положення Національного банку України

Лекція - 4 години

План

1. Правова природа Національного банку України.

2. Організаційна структура Національного банку України.

3. Органи управління та організація роботи НБУ

4. Функції та операції Національного банку України, їх зміст.

5. Методи грошово-кредитної політики НБУ.

6. Взаємовідносини НБУ з вищими державними органами.

Семінарське заняття – 4 години

План

1. Суть подвійної правової прироби НБУ.

2. Національний банк України як юридична особа.

3. Організаційна структура Національного банку України.

4. Правовий статус філій НБУ.

5. Органи управління та організація роботи НБУ.

6. Правовий статус Ради НБУ.

7. Суть терміну «підзвітність Національного банку України».

8. Основні завдання і функції Національного банку України.

9. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

10. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

11. Взаємозв’язок відсоткової ставки банків і облікової ставки НБУ.

Індивідуально-консультаційна робота – 1 година

1. Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

Самостійна робота - 6 годин

1. Застосування заходів впливу Національним банком України до банків за порушення ними банківського законодавства.

2. Характеристика принципів організації діяльності НБУ.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,3,6,7,9,11

2. Додаткова: 1,6,7,14,16

Закони України: 1,2,3,5,6,7,14,17

Підзаконні нормативні акти: 3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Тема 6: Правовий статус банків.

Лекція – 4 години

План

1. Поняття, ознаки та класифікація банківських установ.

2. Порядок створення та реєстрації банку.

3. Проблемні та неплатоспроможні банки.

4. Припинення діяльності банків.

5. Органи управління та структура банку.

6. Операції та послуги банку.

7. Поняття банківської таємниці.


Семінар – 4 години

1. Суть терміну «банк».

2. Класифікація банківських установ.

3. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності.

4. Роль банківських установ у розвитку економіки країни.

5. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

6. Порядок відкриття філіалів та представництв банків.

7. Особливості ліцензування банків.

8. Критерії віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних.

9. Реорганізація та реструктуризація банку.

10. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.

11. Органи управління та структура банку.

12. Класифікація банківських операцій.

13. Значення активних та пасивних операцій в діяльності банку.

14. Посередницькі (розрахункові) операції банку.

15. Поняття банківської таємниці.

Індивідуально-консультаційна робота – 2 години

1. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

Самостійна робота - 7 годин

1. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

2. Характеристика показників діяльності українських банків в період 2009 - 2013 р.р.

3. Вивчення Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”, затвердженого Постановою правління НБУ.

Рекомендована література:

1. Основна: 1,3,4,5,6,7,12

2. Додаткова: 1,2,3,4,5,10,12,21,27,28

Закони України: 1,3,6,7,8,9,10,22

Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,10,12

Тема 7: Правові засади здійснення банківського нагляду України.

Лекція – 2 години

1. Зміст і суть банківського нагляду, його завдання.

2. Система банківського нагляду в Україні.

3. Організація, форми і методи банківського нагляду.

4. Особливості застосування комплексної рейтингової оцінки банків за системою CAMELS.

Семінар – 3 години

1. Співвідношення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд».

2. Необхідність проведення банківського нагляду.

3. Завдання банківського нагляду.

4. Структура банківського нагляду.

5. Роль НБУ у здійсненні банківського регулювання та нагляду.

6. Особливості адміністративного регулювання банківської діяльності.

7. Індикативне регулювання.

8. Характеристика банківських ризиків.

9. Оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

Індивідуально-консультаційна робота – 1 година

1. Основні види інспекційних перевірок банків.

 

Самостійна робота - 6 годин

1. Світовий досвід організації банківського нагляду.

2. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.

Рекомендована література:

1. Основна: 4,5,7

2. Додаткова: 6,10,16,26

Закони України 1,4,7,9,17

Підзаконні нормативні акти: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Тема 8: Правове регулювання кредитних правовідносин.

Лекція – 4 години

План

1. Поняття кредитних правовідносин, їх об’єкт, суб’єкт, принципи.

2. Призначення, функції та види кредиту.

3. Правова природа кредитного договору.

4. Формування кредитного портфелю банківської установи.

5. Умови надання та підстави відмови у наданні кредиту. Порядок погашення кредиту.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.023 с.)