Розподіл балів за рейтинговою системою 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл балів за рейтинговою системоюз навчальної дисципліни “Банківське право”

  Модуль І = 35     Підсумковий контрольний захід (підсумкова модульна контрольна робота) = 50 балів       Підсумкова атестація = М1 + М2 + словник + ПМКР = 100 балів
  ЗМ 1 = 10 ЗМ 2 = 20
  Т 1 Т 2 Т 3   Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 КЗ = 5 балів Підсум-кова атестація по І-му модулю = 35 балів
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи - -
  Модуль ІІ = 15
  ЗМ 3 = 15
  Т 8 Т 9 Т10 Т 11       Підсумкова атестація по ІІ-му модулю = 15 балів
Активність на семінарських заняттях
Виконання самостійної роботи
Виконання індивідуальної роботи -
                                   

Перелік тем рефератів

1. Історичний розвиток банківського права в Україні.

2. Взаємозв’язок банківського права з адміністративним та фінансовим.

3. Місце нормативно-правових актів НБУ в системі джерел банківського права.

4. Шляхи вдосконалення банківського законодавства в Україні.

5. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

6. Основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

7. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

8. Застосування заходів впливу Національним банком України до банків за порушення ними банківського законодавства.

9. Незалежність центрального банку держави як умова стабільності національної грошової одиниці.

10. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

11. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

12. Характеристика показників діяльності українських банків в період 2000 - 2013 р.р.

13. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

14. Світовий досвід організації банківського нагляду.

15. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.

16. Правові основи трастових операцій.

17. Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

18. Особливості здійснення іпотеки в Україні.

19. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

20. Відповідальність за порушення у сфері безготівкових розрахунків.

21. Характеристика системи гарантування банківських вкладів в Україні.

22. Відповідальність за порушення валютного законодавства

23. ДПА України як орган що здійснює контроль за діяльністю банківських установ.

24. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві.

25. Характеристика федеральної резервної системи США.

26. Характеристика банківської системи Росії.


Перелік питань до змістових модулів

 

Змістовий модуль 1

1. Поняття банківського права.

2. Характеристика суспільних відносин, що складають предмет банківського права.

3. Неоднорідність методу банківського права.

4. Взаємозв'язок банківського права з іншими галузями права.

5. Суть термінів «банківське законодавство», «комплексність банківського законодавства».

6. Особливості банківського законодавства України.

7. Загальна характеристика джерел банківського права.

8. Конституція України як джерело банківського права.

9. Суть локальних актів як джерела банківського права.

10. Характеристика загальних та спеціальних законів, що регулюють банківську діяльність.

11. Місце нормативно-правових актів НБУ в системі джерел банківського права.

12. Історичний розвиток банківського права в Україні.

13. Шляхи вдосконалення банківського законодавства.

14. Характеристика загальних принципів банківського права.

15. Спеціальні принципи банківського права.

16. Норми банківського права , їх характеристика.

17. Класифікація норм банківського права.

18. Загальна характеристика змісту банківських правовідносин.

19. Особливості об’єктного і суб’єктного складу банківських правовідносин.

 

Змістовий модуль 2

1. Роль банківської системи у функціонуванні держави.

2. Структура банківської системи України, її характеристика.

3. Характеристика функцій банківської системи

4. Проблеми, які існують в сучасній банківській системі.

5. Фактори, що впливають на функціонування банківської системи.

6. Основні напрямки функціонування банківської системи України.

7. Характеристика банківських об’єднань в Україні.

8. Еволюція банківської справи .

9. Основні періоди становлення банківської системи України в новій історії.

10. Місце асоціації українських банків в розвитку банківської системи України.

11. Суть подвійної правової прироби НБУ.

12. Національний банк України як юридична особа.

13. Організаційна структура Національного банку України.

14. Правовий статус філій НБУ.

15. Органи управління та організація роботи НБУ.

16. Правовий статус Ради НБУ.

17. Суть терміну «підзвітність Національного банку України».

18. Основні завдання і функції Національного банку України.

19. Суть грошово-кредитної політики, яку здійснює НБУ.

20. Методи грошово-кредитного регулювання з боку НБУ.

21. Взаємозв’язок відсоткової ставки банків і облікової ставки НБУ.

22. Санкції, які застосовується НБУ за порушення банківського законодавства.

23. Правовий статус Національного банку України. Суть терміну «банк».

24. Класифікація банківських установ.

25. Сутність банківської діяльності як підприємницької діяльності.

26. Роль банківських установ у розвитку економіки країни.

27. Порядок реєстрації банку. Документи, необхідні для реєстрації банку.

28. Порядок відкриття філіалів та представництв банків.

29. Особливості ліцензування банків.

30. Умови віднесення банку до категорії проблемних та неплатоспроможних.

31. Реорганізація та реструктуризація банку.

32. Функції та повноваження ліквідаційної комісії.

33. Органи управління та структура банку.

34. Класифікація банківських операцій.

35. Значення активних та пасивних операцій в діяльності банку.

36. Посередницькі (розрахункові) операції банку.

37. Поняття банківської таємниці.

38. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу.

39. Правовий статус філій, відділень, представництв комерційного банку.

40. Порядок ліцензування банків.

41. Співвідношення понять «банківське регулювання» та «банківський нагляд».

42. Необхідність проведення банківського нагляду.

43. Роль НБУ у здійсненні банківського регулювання та нагляду.

44. Завдання банківського нагляду.

45. Структура банківського нагляду.

46. Особливості адміністративного регулювання банківської діяльності.

47. Індикативне регулювання.

48. Характеристика банківських ризиків.

49. Оцінки діяльності банків за системою CAMELS.

50. Мета та основні види інспекційних перевірок банків.

51. Світовий досвід організації банківського нагляду.

52. Базельський комітет з питань банківського нагляду та основні принципи ефективного банківського нагляду.

 

Змістовий модуль 3

1. Зміст та елементи кредитних правовідносин.

2. Суть поняття кредит.

3. Характеристика форм та видів кредиту.

4. Принципи за якими здійснюється банківське кредитування.

5. Порядок укладення кредитної угоди.

6. Характеристика стадій кредитного процесу.

7. Суть поняття кредитний портфель.

8. Структура типової форми кредитного договору.

9. Діяльності банку щодо здійснення оцінки фінансового стану і кредитоспроможності позичальника.

10. Контрольна функція НБУ щодо надання кредитів банками.

11. Суть трастових операцій.

12. Лізинг, його переваги над іншими формами економічних зв’язків.

13. Особливості здійснення іпотеки в Україні.

14. Характеристика міжнародного банківського кредиту.

15. Особливості банківського споживчого кредиту за допомогою кредитних карток.

16. Характеристика розрахункових правовідносин.

17. Поняття банківського рахунку .

18. Порядок відкриття і закриття рахунку в установах банку.

19. Правова природа договору банківського рахунку і банківського вкладу.

20. Правові засади здійснення безготівкових розрахунків.

21. Форми безготівкових розрахунків.

22. Суть платіжної вимоги доручення.

23. Арешт коштів та зупинення операцій на рахунках клієнтів.

24. Характеристика системи гарантування банківських вкладів в Україні.

25. Суть поняття «валютне регулювання» і «валюта».

26. Характеристика валютних цінностей.

27. Характеристика операцій, що належать до валютних.

28. Органи, що здійснюють валютне регулювання на території України.

29. Функції НБУ у сфері валютного регулювання.

30. Відповідальність за порушення валютного законодавства.

31. Здійснення контролю за проведенням валютних операцій органами державної податкової служби України.

32. Валютні обмеження встановлені законодавством України.

33. Характеристика операцій з купівлі та продажу іноземної валюти готівкою.

34. Характеристика законодавства щодо оподаткування банківської діяльності.

35. Особливості правового статусу банків як суб’єктів податкових правовідносин.

36. Особливості оподаткування прибутків банків та доходів НБУ

37. Особливості оподаткування банків податком на додану вартість.

38. ДПА України як орган що здійснює контроль за діяльністю банківських установ.

39. Порядок оподаткування податком на прибуток від операцій з іноземною валютою.

40. Суть банківського права розвинених країн.

41. Характеристика основних джерел банківського права розвинених країн.

42. Особливості функціонування банківських систем розвинених країн.

43. Фактори які впливають на побудову банківської системи в розвинених країнах.

44. Інститут банківської таємниці в зарубіжному законодавстві.

45. Характеристика федеральної резервної системи США.

46. Функції Банку Японії та Банку Франції.

47. Характеристика банківської системи Росії.

 

 


Перелік питань
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)