Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.Базові тести

1. Через 7 днів після пластичної операції, виконаної лікарем – стоматологом, у пацієнта розвився правець. Виникла підозра, що причиною був контамінований шовний матеріал збудником правця, який був доставлений в бактеріологічну лабораторію. Яке поживне середовище необхідно використати для первинного посіву:

A. Ендо.

B. Леффлера.

С. Левенштейна – Йенсена.

D. *Кітта – Тароцці.

E. Плоскірєва.

 

2. Третій етап виділення чистих культур анаеробів оснований на:

A. Отриманні ізольованих колоній бактерій.

B. Вивченні морфологічних та антигенних властивостей бактерій.

С. *Визначенні біологічних властивостей бактерій.

D. Створенні анаеробних умов для культивування бактерій.

E. Вивченні культуральних властивостей бактерій та пересіві ізольованих колоній для накопичення чистої культури..

 

3. Для виділення чистої культури збудника лаборант використав ексікатор з пірогалолом. Яку групу бактерій за типом дихання було виділено?

A. Мікроаерофіли.

B. Облігатні анаероби.

С. *Облігатні аероби.

D. Капнофільні бактерії.

E. Факультативні анаероби.

 

4. При огляді хворого з некротичною флегмоною щелепо – лицьової ділянки в лікаря виникла підозра на газову гангрену. При мікроскопії гнійних виділень з рани виявлено грампозитивні мікроорганізми паличковидної форми. Яке живильне середовище слід використати для виділення чистої культури збудника?:

A. Молочно – сольовий агар.

B. Середовище Ендо.

С. Середовище Левіна.

D. М’ясо – пептоний агар.

E. *Середовище Кітта – Тароцці.

 

5. У хворого була виділена культура бактерій, що не росте в присутності кисню. Як забезпечити умови росту для цієї культури?

A. Використанням апарата Кротова.

B. Використанням сироваткового середовища.

С. Використанням печі Пастера.

D. *Використанням анаеростату.

E. Середовищами з окисним редокс - потенціалом.

 

6. За методом якого автора виділяють чисту культуру анаеробів?

A. Пастера.

B. Шукевича.

С. Аристовського.

D. Фортнера.

E. *Дригальського.

 

7. Які основні правила взяття матеріалу для забезпечення адекватності результатів бактеріологічного дослідження?

A. Матеріал забирають з вогнища враження.

B. *Матеріал необхідно забирати до початку антимікробної терапії.

С. Матеріал забирають під час антимікробної терапії.

D. Матеріал забирають після оперативного втручання.

E. Матеріал необхідно вміщувати в холодильник.

 

8. Для мікробіологічної діагностики ранової анаеробної інфекції використовують наступний матеріал:

A. Випорожнення хворого.

B. Залишки їжі.

С. *Перев’язочний матеріал, хірургічний шовк.

D. Мокроту хворого.

E. Сечу хворого.

 

9. Для мікробіологічної діагностики ботулізму використовують наступний матеріал?

A. Вода.

B. Грунт.

С. Сеча.

D. *Блювотні маси.

E. Випорожнення.

 

10. Культивування клостридій правця здійснюється:

A. Оптимальній температурі росту + 420 С.

B. На лужному бульйоні.

С. На середовище Леффлера.

D. *На середовище Кітта – Тароцці.

E. На МПБ.

 

11. Для культивування патогенних анаеробів застосовують наступні поживні середовища:

A. Гліцериново - картопляне.

B. Жовчний бульйон.

С. М’ясо – пептоний жовчний агар.

D. Цукровий агар.

E. *Середовище Вільсон - Блера .

 

12. В бактеріологічну лабораторію поступив матеріал (перев’язочний матеріал) від хворого з підозрою на анаеробну ранову інфекцію. Який основний апарат необхідно для цього використати?

A. Термостат.

B. *Анаеростат.

С. Інактиватор.

D. Автоклав.

E. Сухожарову піч.

 

13. При бактеріологічному досліджені виділень з рани хворого з підозрою на анаеробну інфекцію, було виявлено грампозитивні мікроорганізми, які нагадували барабані палички. Наявність якого мікроорганізму можна представити?

A. Збудник дифтерії.

B. Збудник туберкульозу.

С. *Збудник правця.

D. Збудник ботулізму.

E. Збудник газової гангрени.

 

 

Крок 2006-2007

№1. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогената некротизованої тканини на

кров'яному агарі Цейслера через 48 годин виросли шорсткі великі

плоскі колонії, що мають тенденцію до повзучого росту. На які властивості

виділених мікроорганізмів вказується в умові тестового завдання?

A *Культуральні

B Морфологічні

C Тінкторіальні

D Протеолітичні

E Гемолітичні

 

№2. У лікарню поступив хворий з підозрою на анаеробну газову інфекцію. На яке

середовище необхідно посіяти матеріал від хворого?

A * Кітта-Тароцці.

B Левіна.

C Ендо.

D Мюллера.

E Ресселя.

Тема №11

Генетика мікроорганізмів. Мінливість. Основи генної інженерії. Трансдукція. Трансформація. Кон’югація.

Базові тести

1.Треба провести класифікацію плазмід. Які з названих плазмід можуть бути класифіковані?

A. R-плазміди;

B. F-плазміди та Hfr-фактор;

C. Col-плазміди;

D. Tox-плазміди;

E. *Ent-плазміди;

F. всі разом.

 

2.Позахромосомним генетичним матеріалом являються:

A. *транспозони;

B. мутони;

C. геноми;

D. іони;

E. дуплони.

 

3.В процесі дисоціації разом із зміною морфології колонії змінюються:

A. біохімічні властивості;

B. патогенність;

C. антигенна будова;

D. резистентність;

E. *усе разом.

 

4.Летальні мутації характеризуються:

A. *повною втратою синтезувати ферменти бактеріальної клітини;

B. зміною генома;

C. зміною фенотипу;

D. втратою джгутиків;

E. втратою капсули.

 

5.Чому прокаріоти (бактерії) є найбільш частою моделлю для вирішення проблем молекулярної генетики?:

A. висока швидкість розмноження;

B. гаплоїдність;

C. простота дослідження;

D. формування на поживних середовищах великої кількості мікроорганізмів;

E. *усе разом.

 

6.Вкажіть локалізацію спадкової інформації в бактеріальній клітині

(дві правильні відповіді):

A. цитоплазматична мембрана

B. *генофор;

C. мітохондрії;

D. мезосоми;

E. *плазміди.

 

7.Який тип мінливості спостерігається при мутаціях бактерій?

(дві правильні відповіді):

A. *генотиповий;

B. *фенотиповий;

C. рекомбінаційний;

D. модифікуючий.

 

8.Вкажіть структуру бактеріальної клітини, яка контролює вірулентні властивості багатьох видів:

A. *плазміди патогенності;

B. мітохондрії;

C. мезосоми;

D. метохондрії;

E. джгутики.

 

9.Простими проявами дисоціації є зміна вигляду та структури бактеріальних колоній на щільних поживних середовищах і особливості росту на рідких. Для позначення дисоціюючих колоній запропоновані позначення літерами, вкажіть їх:

A. S-колонії;

B. R-колонії;

C. М-колонії;

D. Д-колонії;

E. *усе вказане.

 

10.Що означає термін “інфекційна спадковість”:

A. *зміна генетичних властивостей, обумовлена ДНК бактеріофага;

B. синтез фагових білків;

C. синтез вірусної РНК-полімерази;

D. звільнення іонів Са2+ ;

E. транскрипція вірусної ДНК в м-РНК.

 

11.Плазміди вірулентності можуть кодувати:

A. синтез ентеротоксина;

B. утворення адгезинів;

C. інвазивність;

D. утворення бактеріоцина;

E. *усе вказане.

 

12.В ході трансдукції ДНК переноситься із однієї клітини до іншої з допомогою бактеріофагів. Є три типи трансдукції:

A. *неспецифічна, специфічна, абортивна;

B. неспецифічна, інтегральна, абортивна;

C. специфічна, абортивна, вірулентна;

D. вірулентна, неспецифічна, специфічна;

E. реплікація, картирування, інтеграція.

 

13.Загально відомий дослід Гріфітта щодо трансформації мікроорганізмів. З якими мікроорганізмами проведено дослідження:

A. E.coli.

B. S.aureus.

C. *S.pneumoniae.

D. S.tythi.

E. S.saprophyicus.

 

14.Вкажіть найбільш частий механізм переносу ДНК від антибіотикорезистентних бактерій до близьких за структурою мікроорганізмів.

A. *кон’югація;

B. дисоціація;

C. рекомбінація;

D. репродукція;

E. інтеграція.

 

15.При якому механізмі переносу бактеріальної ДНК необхідно наявність двох типів клітин: донорів (F+) і реципієнтів (F-):

A. *кон’югації;

B. рекомбінації;

C. інтеграції;

D. репродукції;

E. реплікації.

 

16.Вкажіть генетичний матеріал бактеріальної клітки:

A. нуклеоїди;

B. кільцева хромосома;

C. позахромосомні молекули ДНК;

D. кон’югативні плазміди;

E. *усе вказане.

 

17.Бактерії є моделлю для вивчення процесів мінливості тому, що мають:

A. простоту будови генома;

B. гаплоїдність;

C. статеву диференціацію;

D. наявність уособлених і інтегрованих фрагментів ДНК (плазміди, транспозони).

E. легкість культивування;

F. *усе вказане.

 

18.Доведено, що передача генетичної інформації відбувається в одному напрямі: ДНК – РНК – білок. Існують інші напрямки передачі генетичної інформації:

A. *РНК – ДНК – білок;

B. РНК – ДНК – полісахарид;

C. ДНК – РНК – полісахарид;

D. ДНК – ліпіди – РНК;

E. ліпіди – ДНК – РНК.

 

Крок 2006-2007

1. Для отримання генноінженерного інсуліну створено штам E.coli, який містить ген,

що детермінує синтез цього гормону. Найбільш доцільним при створенні

штаму-продуцента є застосування вектора, який спричинює руйнування клітини

E.coli після виконання заданої функції. Яка це генетична структура?

A *Бактеріофаг

B Плазміда

C Ізольований фрагмент РНК

D Ізольований фрагнмент ДНК

E Транспозона

 

2. Відомо, що бактеріальні клітини містять додаткові генетичні структури, які

можуть існувати автономно від хромосоми бактерії як самостійний елемент, або

інтегруватися з нею, і які додають цій клітині додаткові властивості.. Як

називаються ці додаткові генетичні елементи?

A *Плазміди

B Профаги

C Нуклеотиди

D Is-послідовності

E Блукаючі гени

3. У біотехнологічних процесах для виробництва лікувально-профілактичних

препаратів використовується процедура введення людських генів в геном

бактерій за допомогою бактеріофага. Як називається цей процес?

A * Трансдукція.

B Трансформація.

C Трансляція.

D Кон’югація.

E Делеція.

 

4. Стійкість клітин бактерій до антибіотиків зумовлена наявністю в клітині

автономної генетичної структури, передача якої здійснюється кон’югативно. Як

називається ця структура?

A *R-плазміди

B Ent-плазміди

C Col-плазміди

D Транспозони

E Пріони

 

Тема №12Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.03 с.)