Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Біологічний метод діагностики.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Біологічний метод діагностики.1. Із виділень середнього вуха було виділено стафілокок. Бактеріолог зробив посів виділеної культури в пробірку з цитратною кролячою плазмою. Який фермент агресії у стафілокока він хотів виявити?

A. Нейрамінідазу

B. Гіалуронідазу

C. *Плазмокоагулазу

D. Лецитовітеліазу

E. Колагеназу

 

2. Дифтерійні палички продукують екзотоксин. Які властивості із перерахованих характерні для бактеріального екзотоксину?

A. *Стимулює утворення антитоксичних антитіл

B. Под дією формаліну не знезаражується

C. Виділяеться із мікробної клітини після її загибелі

D. Має глюцидо-ліпідо-протеїнову природу

E. Стимулює утворення аглютинінів

 

3.У хворого з важким перебігом пневмонії виділена культура бактерій, клітини якої оточені слизовим шаром, що має тісний зв’язок з клітинною стінкою. Чим пояснюється висока вірулентність культури з такими морфологічними властивостями?

A. *Антифагоцитарною дією капсули

B. Токсиноутворенням капсульних бактерій

C. Ендотоксином капсульних бактерій

D. Адгезивними властивостями капсул

E. Інвазивними властивостями капсул

 

4. Який фермент, що продукується мікроорганізмами, сприяє інвазії, розповсюдженню бактерій в тканинах?

А. *Гіалуронідаза

В. Цистиназа

С. Пеніциліназа

Д. Гемолізи

Е. Лецитиназа

 

5. У відповідності з первинною локалізацією збудника захворювання в організмі розрізняють основні механізми передачі інфекції: повітряно-крапельний; контактний; трансмісивний; фекально-оральний. Вкажіть шляхи розповсюдження мікробів при трансмісивному механізмі:

A. безпосередній контракт з хворим

B. краплини слизу із дихальних шляхів

C. харчові продукти

D. *кровосисні комахи

E. контакт з предметами оточуючого середовища

 

6. Патогенні мікроби, попадаючи в організм, можуть розповсюджуватись в ньому різними шляхами. Який стан називається септикопіємією?

A. Збудник з крові попадає у внутрішні органи;

B. Мікроб із місця проникнення попадає в кров, але не розмножується там

C. *Мікроби із крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

D. В кров попадають мікробні токсини.

E. Мікроби заходяться в лімфовузлах

 

7.Після внутрівенного введення розчину глюкози у хворого з'явилася ознаки ендотоксичного шоку. Проведений аналіз розчину показав наявність ендотоксину грамнегативних бактерій. Яка хімічна структура цього токсину?

A. Пептидоглікан

B. *Ліпополісахарид

C. Високомолекулярні ліпіди

D. Білки клітинної стінки

E. Білки джгутиків бактерій

 

8. Наявність ліпідного корд-фактора у клітинній стінці туберкульозної палички приводить до того, що цей мікроорганізм поглинається фагоцитами, але не перетравлюється. Який термін найбільш точно визначає цю властивість мікроорганізму?

А. Інвазивність

В. Патогенність

С. *Агресивність

Д. Колонізаційна резистентність

Е. Токсигенність

 

Крок 2006-2007

1. У пульмонологічному відділенні довгостроково лікувався хворий з важкою

формою пневмонії, що погано піддавалася антибактеріальній терапії. При

мікробіологічному дослідженні мокротиння виявлені мікроорганізми

-Candida albicans. До якої групи інфекцій можна віднести захворювання даного

хворого?

A *Опортуністична інфекція

B Зооантропонозна інфекція

C Первинна інфекція

D Зоонозна інфекція

E Місцева інфекція

2. Через місяць після виписки хворого з дермато-венерологічного

стаціонару, де він лікувався від сифілісу, пацієнт звернувся до лікаря з

скаргами на появу ущільненої безболісної виразки. Лікар поставив

діагноз “первинний сифіліс”. Які результати попереднього стаціонарного

лікування даного хворого і як називається виявлена лікарем форма

інфекційного захворювання?

A * Повне лікування, реінфекція

B Повне лікування, суперінфекція

C Неповне лікування, рецидив

D Неповне лікування, бактеріоносійство

E Повне лікування, вторинна інфекція.

 

3. Вірус пташиного грипу може викликати масові захворювання серед людей в

усіх країнах світу. У цьому випадку мова йтиме про

A *Пандемії

B Епідемії

C Епізоотії

D Суперінфекції

E Реінфекції

 

4. Який з перерахованих факторів патогенності, притаманний більшості

грамнегативних бактерій, відіграє провідну роль в патогенезі захворювань,

викликаних цими мікроорганізмами?

A *Ендотоксин

B Екзотоксин

C Інвазивний фактор

D Капсула

E Геморагічний фактор

5. У лабораторії особливо небезпечних інфекцій застосовують біологічний метод

дослідження. Які властивості збудників не визначають у процесі відтворення

біологічного методу?

A *Фаголізабельність

B Біологічні

C Морфологічні

D Тинкторіальні

E Антигенні

6. Відомо, що в розвитку інфекційного та епідемічного процесу приймають участь

три ланки. В інфекційному процесі першою ланкою є патогенний мікроорганізм, а

що являє собою перша ланка епідпроцесу?

A * Джерело інфекції

B Доза мікроба

C Шлях проникнення

D Певні умови зовнішнього середовища

E Реактивність організму людини

7. Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і

краплю емульсії наносять на елективне середовище: 10\% жовточно - сольовий

агар. Який фермент патогенності, що має агресивні властивості виявляється на

цьому середовищі?

A *Лецитиназа

B Коліцини

C Стрептокіназа

D Гемолізини

E Гіалуронідаза

Тема №15

Видовий імунітет. Дослідження факторів неспецифічного захисту організму.

Базові тести

1. Для прискорення загоєння рани слизової оболонки хворому призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і має назву:

А. *Лізоцим

В. Комплемент

С. Інтерферон

Д. Інтерлейкін

Е. Іманін

 

2.В кабінет до лікаря-дерматолога звернувся хворий. Із гнійних виділень уретри цього пацієнта лікар приготував мазок, зафарбував за Грамом. При мікроскопії було виявлено велику кількість лейкоцитів, в цитоплазмі яких знаходилась велика кількість грам негативних бобовидної форми диплококів. Результати якого процесу спостерігаються в препараті?

A. *Фагоцитозу

B. Метаболізму

C. Капсулоутворення

D. Спороутворення

E. Малігнізації

 

3.Відомо, що одним із видів фагоцитозу є незавершений фагоцитоз. Які із нижче перерахованих факторів можуть бути його причиною?

A. зворотній хемотаксис

B. протидія злиттю лізосом з фагосомою

C. стійкість до дії лізосомальних ферментів

D. абсолютний внутрішньоклітинний паразитизм

E. *всі вище перераховані.

 

4. В імунологічні лабораторії проводять визначення рівня імунного статусу організму людини. Одним із показників, які визначають є титр комплементу. Для визначення даного показника використовують гемолітичну систему як індикаторну. Які компоненти входять до її складу?

A. *еритроцити барана і гемолітична сироватка

B. еритроцити барана і досліджувана сироватка

C. діагностикуми, сироватка обстежуваного

D. діагностичні сироватки

E. гемолітична сироватка.

 

5. Шкіра та слизові оболонки належать до анатомо-фізіологічних неспецифічних факторів захисту. Які із нижче перерахованих характеристик забезпечують їх захисні властивості?

A. багатошарова будова

B. механічне очищення шляхом злущення відмерлих клітин разом з адгезованими мікроорганізмами

C. наявність на поверхні секретів, які блокують адгезію мікроорганізмів

D. антагоністична функція нормальної мікрофлори, яка їх заселяє

E. *всі вище перераховані

 

6. Комплемент - важливий гуморальний фактор неспецифічного захисту. Сприяє стимуляції фагоцитозу, індукції синтезу медіаторів запалення, активації імунопатологічних реакцій, має бактерицидну дію. Існує у вигляді 9 окремих фракцій, які активуються за певних умов. Яку назву має шлях активації білків системи комплементу, який відбувається в присутності антитіл, специфічних до антигену?

A. *класичний

B. альтернативний

C. полегшений

D. прискорений

E. гуморальний

 

7. Комплемент - важливий гуморальний фактор неспецифічного захисту. Сприяє стимуляції фагоцитозу, індукції синтезу медіаторів запалення, активації імунопатологічних реакцій, має бактерицидну дію. Існує у вигляді 9 окремих фракцій, які активуються за певних умов. Яку назву має шлях активації білків системи комплементу, який відбувається при відсутності специфічних до антигену антитіл на рівні сироватки за участю білків системи пропердину?

A. класичний

B. *альтернативний

C. полегшений

D. прискорений

E. гуморальний.

 

8. Яка із характеристик найбільш відповідає видовому імунітету?

A. *спадковий

B. набутий

C. трофогенний

D. інфекційний

E. ненапружений.

 

9. До неспецифічних гуморальних факторів захисту належать:

A. комплемент

B. пропердин

C. лізоцим

D. цитокіни

E. *усі вище перераховані.

 

10.До клітинних неспецифічних факторів захисту належать NK-клітини, які мають виражену цитотоксичну дію. Які із перерахованих клітин зазнають деструкції цими клітинами?

A. пухлинні

B. інфіковані вірусами

C. інфіковані бактеріями, наділеними внутрішньоклітинним паразитизмом

D. клітини, що зазнали деструкції

E. *всі вище перераховані.

 

Крок 2006-2007

1. Перші 6 місяців життя діти рідко хворіють на інфекційні захворювання, що

пов'язане з передачею дитині від матері антитіл через плаценту й грудне

молоко. Яка форма набутого імунітету в дітей у даному віці?

A * Природний пасивний

B Природний активний

C Штучний пасивний

D Штучний активний

E Конституційний

 

2 З метою профілактики проводиться імунізація населення вакцинами, що

супроводжується формуванням імунітету. Кооперативна взаємодія

яких імунокомпетентних клітин необхідно для ефективного формування

первинної імунної відповіді гуморального типу?

A *Макрофагів, Т-Лімфоцитів, В-лімфоцитів

B Т-Лімфоцитів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

C Макрофагів, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

D Тучних клітин, плазматичних клітин, В-Лімфоцитів

E В-Лімфоцитів, макрофагів, плазматичних клітин

3 З метою профілактики проводиться імунізація населення вакцинами, що

супроводжується формуванням імунітету. Кооперативна взаємодія

яких імунокомпетентних клітин необхідно для ефективного формування

первинної імунної відповіді клітинного типу?

A *Макрофагів і Т-Лімфоцитів

B Т-Лімфоцитів і плазматичних клітин

C Макрофагів і плазматичних клітин

D Тучних клітин і плазматичних клітин

E В-Лімфоцитів і Т-лімфоцитів

4 Який інтерлейкін виділяють макрофаги при завершенні фагоцитозу для

запуску імунної відповіді на бактеріальний антиген?

A *IL - 1

B IL - 5

C IL - 6

D IL - 2

E IL - 3

5 У хворої Л. після трансплантації печінки через 1,5 місяці погіршився стан

внаслідок початку реакції відторгнення трансплантату. Який фактор імунної

системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?

A *Т-кілери

B Інтерлейкін-1

C Природні кілери

D В-лімфоцити

E Т-хелпери

Тема №16Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.012 с.)