ТОП 10:

Запорізького національного університету,Доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України;

Лукашевич В.Г. — проректор з науково-педагогічної роботи

Та правових питань

Класичного приватного університету,

Доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України;

Пєтков С.В. — проректор з науково-педагогічної роботи

Та міжнародних зв’язків

Класичного приватного університету,

Доктор юридичних наук, професор.

Б 24 Бараннік Р.В.Судові, правоохоронні та правозахисні органи України. Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: Дакор, КНТ, 2010. – ???с.

У навчальному посібнику на підставі системного аналізу чинного законодавства, з урахуванням останніх найсучасніших змін у нормативно-правовій базі діяльності судової, правоохоронної та правозахисної систем, розглядається процес формування і розвитку таких ґрунтовних понять та інститутів, як: правоохоронна діяльність, правосуддя, принципи правосуддя, судова система і судові інстанції, прокурорський нагляд, напрями прокурорської діяльності, функції органів внутрішніх справ, система органів МВС, досудове слідство, система і організація діяльності Служби безпеки України, система та функції органів державної податкової служби тощо, на основі вивчення яких стає можливим продовження навчального процесу по засвоєнню базових і спеціальних юридичних дисциплін.

Розрахований на курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, магістрантів, викладачів, а також абітурієнтів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів. Може бути корисним для практичних працівників суду, правоохоронних та правозахисних органів.

ББК 67.9(4УКР)7я73

УДК 347.97 + 351.74 (477)

 

ã Бараннік Р.В., 2010

ã Дакор, 2010

ã КНТ, 2010


ЗМІСТ

 

ДО ЧИТАЧА...................................................................................................................0

ВСТУП...........................................................................................................................00

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СУДОВУ,

ПРАВООХОРОННУ ТА ПРАВОЗАХИСНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Глава 1. Визначення загальних понять щодо судової, правоохоронної та

Правозахисної діяльності

§ 1. Предмет і система дисципліни “Судові та правоохоронні

органи України”, її співвідношення з іншими

юридичними дисциплінами......................................................................00

§ 2. Сутність правоохоронної та правозахисної діяльності держави..........00

§ 3. Основні напрямки правоохоронної діяльності та органи,

що їх здійснюють......................................................................................00

§ 4. Загальна характеристика правоохоронних органів................................00

Глава 2. Законодавство про діяльність судових, правоохоронних і

Правозахисних органів

§ 1. Загальна характеристика правового регулювання діяльності

судових, правоохоронних і правозахисних органів...............................00

§ 2. Класифікація нормативно-правових актів, що регулюють

діяльність судових, правоохоронних і правозахисних органів.............00

РОЗДІЛ II. СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Глава 1. Судова влада, судочинство та правосуддя

§ 1. Природа і поняття судової влади.............................................................00

§ 2. Основні ознаки (відмінні риси) судової влади.......................................00

§ 3. Поняття та ознаки правосуддя.................................................................00

§ 4. Принципи (засади) провадження судочинства.......................................00

Глава 2. Правовий статус суддів

§ 1. Поняття правового статусу суддів та його загальна

характеристика..........................................................................................00

§ 2. Гарантії незалежності суддів....................................................................00

§ 3Вимоги до кандидатів на посаду судді та порядок зайняття

посади судді...............................................................................................00

§ 4. Вища кваліфікаційна комісія та Національна школа суддів….............00

§ 5. Дисциплінарна відповідальність суддів..................................................00

§ 6. Участь народних засідателів та присяжних у здійсненні

правосуддя.................................................................................................00

Глава 3. Суди загальної юрисдикції

§ 1. Поняття та характеристика судової системи загальних судів..............00

§ 2. Ланки судової системи та судові інстанції.............................................00

§ 3. Місцеві суди...............................................................................................00

§ 4. Апеляційні суди.........................................................................................00

§ 5. Вищі спеціалізовані суди..........................................................................00

§ 6. Верховний Суд.........................................................................................000

Глава 4. Конституційний Суд

§ 1. Статус, повноваження, мета та основні принципи

діяльності Конституційного Суду.........................................................000

§ 2. Склад та порядок утворення Конституційного Суду..........................000

§ 3. Правовий статус суддів Конституційного Суду...................................000

§ 4. Форми звернення до Конституційного Суду........................................000

§ 5. Провадження зі справ у Конституційному Суді..................................000

РОЗДІЛ III. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Глава 1. Прокуратура

§ 1. Поняття прокурорського нагляду та його завдання.............................000

§ 2. Принципи організації та діяльності прокуратури................................000

§ 3. Функції прокуратури...............................................................................000

§ 4. Акти прокурорського реагування..........................................................000

§ 5. Система та структура органів прокуратури..........................................000

§ 6. Кадри органів прокуратури....................................................................000

§ 7. Дисциплінарна практика в органах прокуратури.................................000

Глава 2. Служба безпеки

§ 1. Основні завдання та принципи діяльності Служби безпеки...............000

§ 2. Система і організація діяльності Служби безпеки...............................000

§ 3. Напрямки діяльності Служби безпеки..................................................000

§ 4. Повноваження Служби безпеки.............................................................000

§ 5. Кадри служби безпеки, їх правовий та соціальний захист..................000

§ 6. Контроль та нагляд за діяльністю Служби безпеки.............................000

Глава 3. Розвідувальні органи

§ 1. Поняття, принципи діяльності та основні завдання

розвідувальної діяльності.......................................................................000

§ 2. Повноваження та організація діяльності розвідувальних органів......000

§ 3.Служба зовнішньої розвідки..................................................................000

§ 4. Правовий статус співробітників розвідувальних органів...................000

§ 5.Контроль і нагляд за діяльністю розвідувальних органів...................000

Глава 4.Державна податкова служба

§ 1. Призначення, завдання та система органів державної

податкової служби...................................................................................000

§ 2. Функції державної податкової служби..................................................000

§ 3. Основні напрямки діяльності державної податкової служби.............000

§ 4. Права, обов’язки і відповідальність органів державної

податкової служби...................................................................................000

§ 5. Посадові особи органів державної податкової служби,

їх правовий і соціальний захист.............................................................000

§ 6. Завдання, структура та повноваження податкової міліції...................000

Глава 5. Органи внутрішніх справ

§ 1. Завдання, функції та система органів внутрішніх справ.....................000

§ 2. Структура та повноваження Міністерства внутрішніх справ.............000

§ 3. Поняття, завдання і принципи діяльності міліції.................................000

§ 4. Основні функції та структура міліції....................................................000

§ 5. Правовий статус особового складу міліції...........................................000

§ 6. Контроль та нагляд за діяльністю міліції..............................................000

Глава 6. Органи досудового розслідування

§ 1. Поняття, завдання та види досудового розслідування........................000

§ 2. Органи дізнання, їх завдання, система та повноваження....................000

§ 3. Завдання, компетенція і структура органів досудового слідства.......000

Глава 7. Державна прикордонна служба

§ 1.Завдання, функції та основні принципи діяльності Державної

прикордонної служби..............................................................................000

§ 2. Структура, чисельність та організація діяльності Державної

прикордонної служби..............................................................................000

§ 3. Повноваження Державної прикордонної служби…………................000

§ 4. Контроль і нагляд за діяльністю Державної прикордонної

служби......................................................................................................000

Глава 8. Митні органи

§ 1.Організація діяльності, завдання та структура митних органів.........000

§ 2.Основні напрямки діяльності та повноваження митних органів........000

§ 3.Правовий статус працівників митних органів......................................000

РОЗДІЛ IV. ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

Глава 1.Уповноважений Верховної Ради з прав людини

§ 1. Завдання та мета діяльності Уповноваженого Верховної Ради

з прав людини..........................................................................................000

§ 2. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради

з прав людини..........................................................................................000

§ 3. Організація діяльності Уповноваженого Верховної Ради

з прав людини..........................................................................................000

Глава 2. Органи та установи юстиції

§ 1. Міністерство юстиції: його структура, завдання та функції...............000

§ 2. Порядок діяльності та повноваження Міністерства юстиції..............000

§ 3. Система та повноваження територіальних органів юстиції................000

§ 4. Порядок організації та діяльності державної виконавчої служби......000

Глава 3. Нотаріат

§ 1. Поняття та основні функції нотаріату...................................................000

§ 2. Правовий статус нотаріуса.....................................................................000

§ 3. Організація та форми діяльності нотаріату..........................................000

Глава 4. Адвокатура

§ 1. Поняття та організаційні форми діяльності адвокатури.....................000

§ 2. Принципи і гарантії адвокатської діяльності.......................................000

§ 3. Правовий статус адвоката.......................................................................000

§ 4. Кваліфікаційні комісії адвокатури.........................................................000

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................................................000


До читача

 

Сучасні тенденції розвитку і трансформації статусу судових, правоохоронних та правозахисних органів в Україні та оновлення чинного законодавства закономірно вимагають якісно нових підходів до процесу викладання відповідних питань у профільних вищих навчальних закладах та на факультетах. Вашій увазі пропонується друге видання навчального посібника “Судові, правоохоронні та правозахисні органи України”, підготовленого кандидатом юридичних наук, доцентом Баранніком Романом В’ячеславовичем. Видання цього навчального посібника стало особливо важливим в умовах здійснення в Україні комплексу реформ, спрямованих на демократичний розвиток судової, правоохоронної та правозахисної систем.

У процесі розбудови незалежної Української держави й становлення конституційного ладу, творення Конституції України 1996 року, проведення новітньої конституційної реформи набуто значного досвіду демократичного державно-правового розвитку. Це, у свою чергу, потребує наукового аналізу правоохоронної діяльності, розроблення відповідного термінологічного апарату, його коментування, що становить важливе завдання юридичної науки.

У зв’язку зі значним пожвавленням законодавчого та нормотворчого процесів у цей період зазнали відповідних уточнень і теоретичні положення, сформульовані вченими у багатьох монографічних працях, навчальній літературі. Врахувати все це у навчальному посібнику і стало основною метою автора.

Відобразити у навчальному посібнику положення конституційної, політичної та адміністративної реформ є нагальною потребою, яка безпосередньо пов'язана зі створенням міцної правової бази, на підставі якої, насамперед, і можлива її реалізація.

Мета пропонованого навчального посібника – допомогти студентам на основі ґрунтовного опанування Конституції України, законів України, інших джерел права (у тому числі й актів міжнародного права) засвоїти основні засади та напрями правоохоронної діяльності держави, правового статусу суддів України, систему, принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції, Конституційного Суду України; усвідомити принципи організації та діяльності, функції, систему та структуру органів прокуратури, Служби безпеки України, Державної податкової служби України, органів внутрішніх справ України, розвідувальних органів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших інституцій; сформувати стійкі переконання в необхідності жити й працювати за нормами Конституції України та законів; сформувати вміння й навички використання норм Конституції України, інших законодавчих актів у практичній діяльності.

Системне опанування студентами матеріалу, викладеного у навчальному посібнику полегшить вивчення інших навчальних дисциплін правничого спрямування і сприятиме професійному формуванню правової свідомості та правової культури сучасного фахівця-юриста, поваги до Конституції України, законів і держави.

Навчальний посібник має певною мірою універсальний характер, прийнятний для студентів, слухачів і курсантів різних навчальних закладів, відповідає навчальним програмам, поєднує як традиційні погляди на правові явища, так і нові, містить аналіз як теоретичних, так і практичних, матеріальних і процесуальних питань правоохоронної діяльності. Автором всебічно висвітлено основні правові акти в зазначеній сфері, окремо розглядається ряд міжнародно-правових актів.

Слід зауважити: можливо, що окремі із запропонованих у посібнику визначень викличуть певні заперечення деяких вчених. Це цілком природно, адже сучасна вітчизняна юридична наука перебуває на етапі становлення і якісного оновлення, що й зумовлює наукові дискусії.

Автором чітко і доступно викладено максимум корисної інформації, подано матеріал таким чином, щоб читач зміг отримати базові концептуальні знання, зорієнтуватися в розмаїтті наукових поглядів щодо основних напрямів правоохоронної діяльності та органів, що її здійснюють.

Усе це важливо для формування у майбутніх юристів високої політико-правової культури, що означає, насамперед, повагу до Конституції України як важливої соціальної та політичної цінності, до чинного законодавства в цілому.

Навчальний посібник дає можливість у діалектичному взаємозв’язку розглядати інститути держави, аналізувати правові приписи в динаміці. Матеріал подається у доступному та лаконічному викладенні, автором використано науковий стиль. Проведений аналіз актуальних проблем теорії і практики організації й функціонування судових, правоохоронних та правозахисних органів відображає широкий, активний та складний пошук оптимальних шляхів викладання цієї навчальної дисципліни відповідно до нагальних практичних завдань та стану розвитку юридичної науки.

Л.Р. Наливайко,Последнее изменение этой страницы: 2016-04-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.01 с.)