УКАЗАТЕЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УКАЗАТЕЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
[a]

-a (yönelme durumu), 5; 7

-abilmek, 14

-acak {gelecek zaman), 9

-acak(belirtme ortacı), 14

-(a)l-, 12

-alım, 8

alt(sontakı), 5

-ama-(yetersizlik biçimi), 14

-аn, 10

-ane, 8

-ar(geniş zaman) bkz. -ır

-ar (üleştirme onadı), 13

ara(sonfakı), 5

-arak, 12

arka (sontakı), 5

-at, 14

-ayım, 8

[b]

[b], 1

başka (takı), 10


beri (takı), 11 bir, l

[cl

[c], 4

-ca, 13

-cı, 8

[ç]

[ç], 4

-ça bkz -ca -çı bkz -cı çık bkz -cık çok (takı), 11 çünkü, 8

[d]

[d], 1

-da (kalma durumu), 2 da (bağlaç), 4 -dan, 5, 7

-daş, 8


değil, 3

dek, değin (takı), 8

-dı (geçmiş zaman), 7

-dı (ekeylemin geçmiş zamanı),

bkz. idi

-dık (belirtme ortacı), 14 -dıktan sonra, 9 -dır (kişi eki), 2; 3 -dır-(ettirgen çatı), 13 -dırlar, 3 dip(sontakı), 14 doğru (takı), 14 dolayı (takı), 11

[e]

[e], l

evvel(takı), 7 etraf (sontakı), 14

[f]

[f], 2

fazla (takı), 11

[g] [g], 3

gibi (takı), 8

[h]

hakkında (sontakı), 14 -(h)ane bkz. -ane hariç (sontakı), 14

[ı]

[ı], 1

-ı (belirtme durumu), 6

-ı (iyelik eki) bkz. -(s)ı

-ıl-(edilgen çatı), 11

-(ı)m (iyelik eki), l

-ım (kişi eki), 4

-(ı)mız, 2

-(ı)n-(iyelik eki), l


-(ı)n-(dönüşlü çatı), 11

-(ı)n- (edilgen çatı) bkz. -n-

-ın (tamlayan durumu) bkz. -(n)ın

-ın (emir eki). 7

-ın (zarf), 10

-(ı)ncı, 4

-ınız(emir kipi), 7

-(ı)nız (iyelik eki), 2

-ıntı, 9

-ıp, 12

-ır(geniş zaman), 10

-ır- (ettirgen çatı) bkz.

-dır--(ı)ş-, 13

-ız, 4

[i]

[i], 1

-î, 14

iç(sontakı), 5

için (takı), 10

idi(ekeylemin geçmiş zamanı), 7

ile (takı), 6

-im (1. kişi adılın tamlayan

durumu), 3 ise (bağlaç), 7 itibaren (takı), 11 -iyet bkz. -at

[j]

[j], 4

[k]

[k], 2

-k (kişi eki), 7

kadar (takı), 8

karşı (takı), 14

karşın (takı), 14

-ki (yapım eki), 9

-ki(-daki gibi önadlarda), 12

ki(bağlaç), 14


[l]

[l], 1

-la (takı) bkz. ile

-la-(yapım eki), 10

-lan-, 12

-lar, l

-larca (toplama sayısı), 13

-ları (çoğul eki + iyelik eki), 2

-ları(sabahları, geceleri v. s. ),

(sözlük), 5, 42, 43 -laş-, 14 -leyin, 7 -lı, 5; 7 -lık, 11

[m] [m], l

-m (iyelik eki) bkz. -(ı)m

-m (kişi ekt), 7

-ma (eylem adı), 7

-ma-(olumsuzluk eki), 5

-mak, 5

-mak için, 10

mı (soru eki), l; 2

-mış (belirsiz geçmiş zaman), 13

-mız bkz -(ı)mız

[n] [n], 1

-n-(dönüşlü çatı)bkz.-(ı)n--n (iyelik eki) bkz. -(ı)n -n-(edilgen çatı), 11 -n (kişi eki), 7 -ncı bkz. -(ı)ncı ne..., ne..., 7

-(n)ın(tamlayan durumu), 3
-nız (iyelik eki) bkz.

-(ı)nız -nız(kişi eki), 7

[o][o], 2


[ö] [ö], 3

önce (takı), 7 ötürübkz. dolayı

[P] [p], 2

[r]

[r], l

-r (geniş zaman) bkz. -ır rağmen (takı), 14

[s][s], 1

-sa (bağlaç) bkz. ise -sa (dilek kipi), 11 -sana, -sanıza, 11-(s)ı (iyelik eki), l -sın (emir kipi), 8 -sın (2. kişi eki), 4 -sınız,4 -sız,9 sonra (takı), 7

[ş]

[ş], 4

-ş- bkz. -(ı)ş-

-(ş)ar(üleştirme önadı) bkz. -ar

[t] [t], 2

-t- (ettirgen çatı) bkz. -dır-

-ta (kalma durumu) bkz. -da

ta(bağlaç) bkz. da

-tanbkz.-dan

-taşbkz. -daş

-tı (geçmiş zaman) bkz. -dı

-tı (ekeylemin geçmiş zamanı) bkz.

idi -tıktan sonrabkz. -dıktan sonra


-tır-(ettirgen çatı) bkz. -dır--tır(kişi eki) bkz. -dır -tırlar bkz. -dırlar

[u][u], 2

[ü][ü], 3

üst (sontakı), 5 üzer(sontakı), 5

[v]

[v], 2

[y]

[y], 2

-(y)a (yönelme durumu) bkz. -a -(y)abilmekbkz. -abilmek -(y)acak(gelecek zaman) bkz. -acak -(y)acak(belirtme ortacı) bkz. -acak


-(y)alımbkz. -alım

-(y)ama-(yetersizlik biçimi) bkz.

-ama-

yan (sontakı), 5 -(y)anbkz. -an -(y)arakbkz. -arak -(y)ayımbkz.-ayım -(y)dı bkz. idi

-(y)ı(belirtme durumu) bkz. -ı -(y)ıpbkz. -ıp -(y)la bkz. ile -(y)ım(kişi eki) bkz. -ım -(y)ın(emir kipi) bkz. -m -(y)ınız(emir kipi) bkz. -ınız -(y)ız bkz. ız -yor,5 -yordu,12 [yö], 3

-(y)sa(bağlaç) bkz. ise [yü], 3

[z][z], 2


ТУРЕЦКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ


а

Ad—имя

ad tamlaması—изафет

adıl— местоимение

anlam— значение

art ünlü— гласный заднего ряда

b

bağımlı tümce— придаточное предложение

bağlaç— частица, союз

baş tümcebkz.temel tümce

belirli geçmiş zaman—прошедшее категорическое время (-dı)

belirsiz geçmiş zaman—прошедшее субъективное время (-mış)

belirsiz özne— безличность

belirteç—наречие, обстоятельство

belirtili ad tamlaması—притяжа­тельный изафет

belirtili nesne— определенный прямой объект

belirtisiz ad tamlaması—-относи­тельный изафет

belirtisiz nesne—неопределенный прямой объект

belirtme durumu— винительный падеж

belirtme ortacı —имя действия (-dık/-acak)

biçim —форма

biçim bilgisi— морфология

bildirme kip(ler)i—изъявительное наклонение

bileşik tümce— сложное предло­жение

bileşik zaman— сложное время

buyurum kipi— повелительное на­клонение


с

cins — род cümlebkz. tümce

Ç

çatı— залог çekim eki — словоизменительный

аффикс

çekimli eylem— финитный глагол çıkma durumu —исходный падеж çoğul— множественное число

d

dar ünlü— узкий гласный

devrik tümce— инвертированное предложение, инверсия

deyim— выражение, оборот речи

dilbilgisi— грамматика

dilbilim— лингвистика, языко­знание

dilek kipi— дезидеративное накло­нение; желательное наклонение

dönüşlü çatı— возвратный залог

durak—пауза

durum—1. падеж2. образ действия

durum belirteci, durum zarfı—об­стоятельство образа действия

düz ünlü— негубной гласный

e

edilgen çatı— страдательный залог

ek—-аффикс

ekeylem — недостаточный глагол

eksikli fiilbkz. ekeylem

eksiz ad tamlaması —качествен­ный (безаффиксный) изафет

emir kipi— повелительное накло­нение

eşanlamlı— синоним


eşitlik derecesi— степень равен­ства

eşsesli — омоним

ettirgen çatı— побудительный (по­нудительный) залог

eylem—глагол

eylem adı—глагольное имя(-ma, -ış)

eylemlik—инфинитив

eylemsi— неличные формы гла­гола (глагольное имя, причас­тие, деепричастие)

f

fiil = eylem

fonem— фонема fonetik— фонетика

g

geçişli eylem— переходный глагол

geçişsiz eylem— непереходный глагол

geçmiş zaman— прошедшее вре­мя

gelecek zaman— будущее время

geniş ünlü— широкий гласный

geniş zaman— настояще-будущее время

gereklik kipi—долженствователь­ное наклонение

gösterme adılı—-указательное ме­стоимение

gövde—основа

gramer— грамматика

h hal bkz. durum,bkz.şimdiki zaman

harf—буква

hece—слог

hikaye— прошедшее время недо­статочного глагола (i-)

hikaye bileşik zamanı— сложное время (с показателем i-di)


i

ilgeç — послелог

imlâbkz.yazım

ince ünlü— небный гласный

isimbkz.ad

istek kipi— желательное наклоне­ние

işteş çatı— взаимный залог

iyelik eki— аффикс принадлеж­ности

k

kalın ünlü— ненебный гласный, гласный заднего ряда

kalma durumu— местный падеж

kelimebkz sözcük

kesik tümce— неполное предло­жение

kip — наклонение

kişi— лицо

kişi adılı— личное местоимение

kişi eki— личный аффикс

koşulbkz.şart

koşum, koşuntu— приложение

kök — корень

kücültme eki— уменьшительный аффикс

m

morfem— морфема morfoloji— морфология

n

nesne— прямое дополнение, пря­мой объект nidabkz. ünlem noktalama—пунктуация

o

olumlu eylem— положительная (утвердительная) форма глагола

olumsuz (eylem)— отрицательная форма (глагола)


olumsuzluk eki— отрицательный

аффикс(-ma-) ortaç— причастие

ö

ön önlü—гласный переднего ряда önad — прилагательное; определе­ние

özel ad— собственное имя özne— подлежащее

r

rivayet— прошедшее субъектив­ное время недостаточного гла­гола (i-miş)

s

sayı— числительное

sayı önadı—числительное (в пози­ции определения)

sentaks— синтаксис

ses — звук, фонема

sesbilgisi— фонетика

seslembkz. hece

seslibkz.ünlü

sessizbkz.ünsüz

sıfat bkz. önad

sı(y)gabkz.kip

sıra önadı—порядковое числитель­ное

somut ad—конкретное имя

sontakı — служебное имя (имя-послелог), послелог (bkz. ilgec)

soru eki—вопросительная частица

soyut ad— абстрактное имя

sözcük—слово

sözcük türü— часть речи

söz dizimi—синтаксис

ş

şahısbkz kişi şart kipi— условное наклонение


şekilbkz biçim

şimdiki zaman—настоящее время

t

takıbkz. ilgeç,bkzek

tanılama öbeği—определительная группа

tamlanan— определяемое

tamlayan— определение

tamlayan durumu—родительный падеж

tekil— единственное число

temel tümce— главное предложе­ние

toplama sayısı— собирательное (множественное) числительное

tümce— предложение

tümcenin öğeleri— члены предло­жения

tümleç— обстоятельство

tür adı — нарицательное имя

türemiş ad— производное имя

türemiş sözcük— производное слово

u

ulaç— деепричастие uygunluk— согласование uzun ünlü—долгий гласный

ü

üleştirme sayısı—разделительное числительное

ünlü uyumu— гармония гласных, сингармонизм

ünsüz-— согласный

ünsüz uyumu —гармония соглас­ных

üstünlük derecesi —степень нера­венства, превосходная степень

v vurgu— ударение


У

yalın durum(u)— основной падеж

yalın tümce— простое предложе­ние

yan tümcebkzbağımlı tümce

yapım eki— словообразователь­ный аффикс

yazım —орфография

yeterlik eylemi— форма возмож­ности

yetersizlik eylemi— форма невоз­можности


yönelme durumu— дательный па­деж

yuvarlak ünlü— губной гласный yüklem— сказуемое

z

zaman —время

zaman belirteci —наречие време­ни, обстоятельство времени zamirbkz.adıl zarf— наречие
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)