ТОП 10:

ФОРМЫ ВОЗМОЖНОСТИ, НЕВОЗМОЖНОСТИ И УМЕНИЯ(yeterlik, yetersizlik eylemi)

Сочетаниям русских глаголов«(с)мочь», «(с)уметь» с ин­финитивом других глаголов (ср. «я сумел прочесть») в ту- редком языке соответствуют особые грамматические конст­рукции.


Форма (статус) возможности соответствует русскому сочетанию инфинитива основного глагола с той или иной утвердительной формой глаголов «(с)мочь», «(с)уметь» (ср. «Я могу завтра же сделать это»; «Можете не ходить туда»; «Сейчас может прийти мой брат» и т. п. ).

Форма возможности является сложной. Структура ее та­кова: 1) основа глагола (первообразная или второобразная); 2) деепричастный аффикс -(у)а, -(у)е; 3) глагол bilmek в не­обходимой по смыслу положительно-утвердительной или положительно-вопросительной форме. Все компоненты этой конструкции пишутся слитно. Главное ударение падает на деепричастный аффикс: alabilirsiniz — (вы) можете взять.

Образцы спряжения глаголов в аспекте возможности;

Прошедшее время на-di:

okuyabildim—я смог прочитать, okuyabildin и т. д.; okuyabildim mi — сумел я прочитать?

(от второобразной основы) yazılabildim (yaz + ıl +

+ -а + bildim) —я сумел записаться; yazdırabildim mi? —сумел я заставить написать?

Настоящее-будущее время:

okuyabilirim—я (с)могу читать;

okuyabilir miyim?—(с)могу я читать?;

отрицательная форма:

okumayabilirim (oku + ma + ya + bilirim) —я могу не читать,

okumayabilirsin и т. д.; okumayabilir miyim?— могу я не читать?, okumayabilir misin?

v. s.

Другие функциональные формы:

okuyabiliyorum —я могу читать (настоящее время); yazılabiliyor muydum? — мог я (тогда) записаться? (опред. имперфект);


okutabileceğim — я сумею заставить читать (будущее время); okutabilmiş miyim? — сумел я заставить читать? (прошед-

шее на-miş); okuyabil — сумей читать, okuyabilsin — пусть он сможет

читать, okuyabileyim mi? — смочь мне читать? (пове-

лит. -желат. наклонение); okuyabilsem—(ах, ) (с)уметь бы мне читать (условно-желат.

наклонение); okuyabilen — (тот, ) который смог (может) (про)читать,

okunabilen — (тот, ) который может (смог) быть прочи­тан (причастие на -an); okuyabildiğim — (то, что) я (с)мог (могу) (про)читать (имя

действия на -dık); okuyabileceğim—(то, что) я смогу прочитать (имя действия

на -acak) и т. п.

ПРИМЕРЫ:Anlatabildim mi? — Это понятно? Вы поняли?

(букв.: Я сумел разъяснить?) Şimdi kardeşim gelebilir.

— Сейчас может прийти мой брат. Her şey olabilir. —Все может быть. Toplantıya gelmeyebilirsiniz.

— Вы можете не приходить на собрание.

Форма (статус) невозможности по содержанию про­тивоположна форме возможности. Она образуется с помо­щью ударного аффикса -(у)а, -(у)е, который предшествует от­рицательному аффиксу.

ПРИМЕРЫ:al'amadım (al + а + ma + dım)

— я не сумел взять, я не смог взять, alamazsınız (al + а + maz + siniz)

— вы не можете брать (не сможете взять), вы не имеете права брать.

Образцы спряжения глаголов в аспекте невозможности:

okuyamadım—я не (с)мог прочитать, okuyâmadın v. s.; okuyamadım mı?—разве я не (с)мог прочитать?, уazılâmadım


mı? — разве я не смог записаться? (прошедшее время на -dı);

okuyamam—я не (с)могу читать, okuyamazsın v. s.;

okuyamaz mıyım? — я не (с)могу читать?, okutamâz mıyım? — я не могу заставить читать? (настоящее-будущее время);

okuyamıyorum—я не в состоянии читать (настоящее вре­мя);

okuyamıyor muydum?—я не мог (тогда) читать? (опред. им­перфект);

okuyamayacağım —я не (с)могу (про)читать (буд. время);

okuyamamış mıyım?—я не смог прочитать? (прошедшее на -mış);

okuyamayan -- тот, который не может (не мог) читать, okunamayan—тот, что не мог (не может) быть прочи­тан (прич. на -an);

okuyamadığım — тот, что я не могу (не(с)мог) прочитать, okuyamayacağım — тот, что я не смогу прочитать (име­на действия).

ПРИМЕРЫ:Yarın size gelemem.

— Завтра я не смогук вам прийти. Mehmet okula yazılamadı mı?

- Мехмед не сумел записатьсяв школу? Anlatamadımgaliba?

- Вы, вероятно, меня не поняли (букв.: я не сумел

дать (вам) понять). Bu olamaz.

-Этоневозможно, этогоне может быть.

ÇALIŞTIRMA

6. Включите в нижеследующие глагольные формы показатели ас­пектов возможности и невозможности и переведите на русский язык:

например: geldim — gelebildim, gelemedim

açıkladım, gittik, gideriz, görürsünüz, kalkıyorum, sorar mısınız?, değiştirir misin?, eğlendiniz mi?, seçerim, seçer


miyim?, ısmarlarız, ısmarlar mıyız?, rica eder miyim?, işittim, işiteceğiz, yetiştiriyor muydu?, izah etti mi?, izah eder misiniz?, buluşurlar, güleceksin, yetiştiler, yetiştiler mi?, yetişiriz, yetişir miyiz?, anladık, ilerlediniz mi?, gelişiyor, şüphelenir miyim?, anladığım (tümce), gezeceğimiz (kent), işittirdim, (bina) kuruldu, yaptırdınız mı?, gördükleri (şeyler), okunan (cümle), tercüme eden (öğrenci), anlaşıyoruz, anlattım.

Конструкция «умения»соответствует сочетанию какой-либо формы глагола «уметь», реже «мочь» (например, «она не умеетстирать») и состоит из следующих элементов:

1) утвердительная основа глагола;

2) аффикс глагольного имени -ma (-mе);

3) аффикс принадлежности 3-го лица един, числа -sı;

4) аффикс винительного падежа (-nı);

5) глагол bilmek в нужной по смыслу форме (пишется от-
дельно).

ПРИМЕРЫ:Arapça konuşmasını bilmiyorum.

— Я не умею говорить по-арабски. Şarkı söylemesini bilmez inisiniz?

— Вы (разве) не умеете петь песни? Иногда эта конструкция упрощается: Okuma(k) yazma(k) bilmiyor.

— Ов не умеет читать и писать.

ÇALIŞTIRMA

7. Aşağıdaki tümceleri Türkçe'den Rusça'ya çeviriniz:

l. Bugün saat dördü on geçe kütüphaneye gelebilir misiniz? — Hayır gelemem. Toplantımız var. 2. Sorulan soruya yanıt veremedim. 3. Öğretmenim, dışarı çıkabilir miyim? 4. İyi satranç oynayan arkadaşım elinden geleni yaptı ama okulda birinciliği kazanamadı. 5. Bu tümceyi de çevirmeye bakın (çalışın). Ama size güç gelebilir. 6. Dün devrim müzesinin hemen hemen yirmi salonunu dolaşabildim. 7. Ben de oraya gitmek istiyorum. Birlikte gidemez misiniz? 8. Otomobil kullanmasını biliyor musunuz?


9. «... Parayı bu sefer de (bu kez de) veremeyeceğiz», dedim. Herif dinlemek bile istemedi (S. Üstüngel). 10. «İçeri giren akortçu: Mösyö Blistanov'u görebilir miyim? diye sordu» (Çehov). 11. «Zahar Semyonıç, insan üç günde bir reklâm değil, bir roman bile yazabilir» (Çehov). 12. «Bu senin için kolaydır: sen, istediğin her şeyi yapabilirsin» (Lermontov). 13. Bunu yapmasını bilmen. 14. Ben çok keyifsizdim. Yiyemediğim elmaları çantamın içine koyduktan sonra kalktım, gittim. 15. Sizin şüpheniz tamamiyle asılsızdır. O hastalık memleketimize yayılamaz. 16. Siz bunu istemeyebilirsiniz, fakat biz isteriz. 17. Bu halimde isteyebileceğim tek şey rahat ve uykudur.

8. Исходя изконтекста, замените многоточия одной из следующих
форм (даются варианты с ненебным гласным) -abilir(sin), -abildi(n),
-amaz, -amadı(k), -amayan, -abiliyor, -anlayacak, -amıyor(du):

1. Kendi kendime: —Hey Allahım, dedim,... şu memlekette yaşa... z, fakat görüyorsun ya, öl... z de. Hep böyle çekecek miyiz? 2. — Öyleyse sizinle maalesef iş yap... z. 3. «Vay anasını!» dedi. «Bu alçaklığı nasıl yap... ler, anlamıyorum». 4. İki gün yemek ye... gemiciler, hemen otelin lokantasına indiler. 5. Adamı bir türlü susturamıyorduk. (Zorla) oturttuk,

ama yine sustur. .. Oturduğu yerden konuşyordu. 6. Öyleyse

şu lokantada hep beraber bir yemek yiyelim ha? — İşte bunu yap... kardeşim Sülün. 7. Arkadaşım: —... sen bizim mektebin en tembeli (en haylazı) idin. Nasıl oluyor da bir iş güç sahibi ol... 8. Hemen işe başla...

9. Aşağıdaki tümceleri Rusça'dan Türkçe'ye tercüme ediniz:

1. Там мы можем увидеть некоторых из наших товарищей.

2. Могу я задать вам один вопрос? 3. В институт я могу ез­
дить или трамваем, или автобусом. 4. Оставьте! Вы этого не
поднимете (не сможете поднять). 5. Сегодня я не смогу сыг­
рать с вами в шахматы: сейчас поеду в городскую библиоте­
ку. 6. Разумеется, вы можете выбрать (те) блюда, какие вы
хотите. 7. Разве ты не умеешь играть в теннис? 8. В этом
предложении много слов, которых вы не знаете. Можете не


переводить его. 9. Я вчера не смог прийти, так как у меня было много дел. Но и завтра я не смогу прийти. 10. Мы мо­жем выйти? 11. Сударь, могу я вас просить об одной вещи? 12. Можешь не рассказывать мне об этом: я сумел всё узнать сам. 13. Как жаль! Мы не поспеем (не можем поспеть) на этот поезд. 14. Предложения, которые вы не сумеете пере­вести, мы переведем вместе. 15, Вы, вероятно, меня не по­няли. 16. Единственный человек, с которым я мог бы пого­ворить об этом деле, — это вы.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.009 с.)