Культура оформлення письмових робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Культура оформлення письмових робітУ 1 класі навичка письма формується одночасно з навичкою читання. Однак, у силу об’єктивних причин, здебільшого пов'язаних з психофізіологічними можливос­тями учнів, навичка письма відстає від навички читан­ня. З тим, щоб певною мірою досягти синхронності роз­витку цих важливих навичок, учитель повинен здійсню­вати щоденний контроль та надавати індивідуальну допо­могу кожному учню для становлення навичок письма.

Основними об'єктами контролю у 1 класі мають ста­ти уміння, які викладені у програмі з навчання грамоти. Контроль відбувається поточний та підсумковий. Поточний контроль може бути у формі усного опитування (наприклад, пояснити відмінність по­дібних за формою літер, розповісти правило посадки за партою) чи письмового виконання певного за­вдання (наприклад, поєднати великі літери з малими, списати з друкованих складів), а також у формі спо­стереження за процесом письма учня (наприклад, за поставою, рухом руки у рядку).

Щоденному контролю підлягає дотримання дітьми гігієнічних правил письма, формування уміння рухати руку впоперек і упродовж рядка, якість ведення зошита.

На уроках письма у 1 класі одночасно з графічною навичкою реалізується перше практичне ознайомлен­ня з елементами орфографії та пунктуації, знання яких мають контролюватись протягом букварного періоду.

Підсумковий контроль умінь та навичок відбувається двічі на рік. Наприкінці 1 семестру пропонується спису­вання одного речення (рукописного) з 3—4 слів, врахову­ючи прийменники (наприклад, У Олі квіти. На столі ва­за.), або двох словосполучень (наприклад, висока сосна, велике село). Підсумковий контроль умінь і навичок відбувається у кінці навчального року. Пропонується дру­кований текст для списування — з 12—15 знайомих дітям слів (враховуючи прийменники). Наприклад: Ранок. У хаті тихо. Сонце світить на диван. Там спить мій кіт.

Під час перевірки тексту до уваги беруться такі чинники: пропорційність, нахил, поєднання літер, а також пропуск, заміна, перестановка букв, позначен­ня на письмі початку та кінця речення.

Під час списування учнями тексту необхідно про­контролювати техніку письма за такою схемою:

Прізвище учня Сидить: рівно +, нерівно — Тримає Рухає руку вільно + скуто — Гігієнічних правил дотримує + не дотримує —  
Ручку Зошит  
правильно + правильно +  
 
неправильно — неправильно —  
 

 

Перевірка швидкості письма у класі не є обов'яз­ковою. Орієнтовно вона може бути 10—15 зн./хв.

На кінець 1-го року навчання визначають рівні сформованості навичок письма за такими критеріями:

 

Рівні Критерії
Початковий Пише всі букви. Списує слова складами Гігієнічних правил письма учень дотримується тільки за вимогою вчителя. Часто порушує лінійність письма. Букви різні за розміром, замість рукописних літер часто пише друко­вані, зустрічається "дзеркальність", окремі букви не поєднує або поєднує неправильно. Під час списування робить не більше 5 (разом) ор­фографічних та пунктуаційних помилок
Середній Списує односкладові слова з першого прочитування. Пише тільки по лініях сітки. Техніка письма у стані становлення. Гігієнічних правил часто дотримується з допомогою вчителя. На письмі зустрічаються "дзеркальність", ламані елементи букв, зворотне направлення письма літер, злите їх письмо або розтягнуті поєднання. Літери непропорційні. Робить не більше 4 орфо­графічних та пунктуаційних помилок
Достатній Букви переважно пропорційні, майже з одна­ковим нахилом складових елементів. Учень до­тримується майже всіх типів поєднань літер, гігієнічних правил письма. Списує 1—2 слова з першого прочитування. Допускає не більше 2—3 орфографічних та пунктуаційних помилок
Високий Письмо чітке (літери пропорційні, з однако­вим нахилом, правильно поєднані). Дотри­мується переважно всіх гігієнічних правил письма. Списує відразу 2—3 слова з першого прочитування без помилок

Перевіряючи навички письма, у 2—4 класах не­обхідно брати до уваги формування графічних, технічних умінь та навичок, швидкість письма, а також ведення зошита. Швидкість письма перевіряється один раз наприкінці навчального року. Ведення зошита — чотири рази на рік (двічі у кожному семестрі). Резуль­тати всіх перевірок оцінюються відповідним балом. Для учнів 2 класу визначається тільки рівень (без балів).

Темп письма перевіряється шляхом списування з друкованого тексту, без будь-яких граматичних завдань. Текст підбирається доступний для розуміння учнями да­ного класу, без прямої мови, віршів тощо. Під час спи­сування учнями тексту вчитель (асистент) спостерігає за дотриманням кожною дитиною гігієнічних правил і по­значає у схемі. У схему заносяться й інші показники,які допоможуть точніше визначити рівень сформованості потрібних навичок письма (особливо для учнів 2 класу, де зустрічаються серйозні графічні помилки). Схема для аналізу списування у 2—4 класах

№ п/п Прізвище, ім'я учня Кількість знаків за1 хв (букв, роділових знаків) Пропорційність букв: так +, ні - Поєднання: прав.+, неправ. - Нахил букв: однаковий +, неоднаковий - Сидить: прав.+, неправ. - Тримає ручку: прав.+, неправ. - Тримає зошит: прав.+, неправ. - Рух руки у рядку: вільний +, скутий -
                 
                 

Показники середньої швидкості письма по класах:

2 клас — 16—20 знаків за хвилину

3 клас — 21—30 знаків за хвилину

4 клас — 31—40 знаків за хвилину

Оцінювання культури оформлення письмових ро­біт здійснюється за такими параметрами: каліграфія письма, охайність, оформлення письмової роботи відповідно до її виду.

На кінець року у 2—4 класах оцінювання навичок письма відбувається за такими критеріями.

Рівні Бали Критерії оцінювання
Початковий         Всі букви між собою поєднані. Рукописний текст читається, але важко. Письмо неякісне: дрібне (висота літер до 2,5 мм) або велике (висота літер від 6 мм); ши­роке чи стисле, окремі букви спотво­рені, наявні вичурні елементи, нечіткі поєднання букв. Гігієнічних правил до­тримується тільки за спонуканням учи­теля. Дотримується окремих правил оформлення письмових робіт
Середній         Рукописний текст читається відносно легко. Техніка письма сформована, але не повністю (часто міняє поло­ження руки). Букви у тексті переваж­но рівномірні. Окремі букви упо­дібнюються між собою за формою. Дотримується гігієнічних правил письма та відтворює правильні рухи руки у рядку частіше під контролем учителя, ніж самостійно. Письмові роботи виконуються з частими відсту­пами від правил їх оформлення
Достатній         Техніка письма майже відпрацьована. Письмо відносно якісне (форма однієї й тієї ж букви у всьому тексті переваж­но однакова, зберігається безвідривність у всіх природних поєднаннях літер, не завжди акуратні елементи, які виходять за межі рядка). Гігієнічні пра­вила старається виконувати. Рукопис­ний текст читається. Темп письма до­статній. Письмові роботи переважно виконуються акуратно, однак спос­терігаються незначні (2—3) відступи від правил оформлення робіт
Високий         Техніка письма відпрацьована. Письмо плавне. Рукописний текст легко чи­тається. Темп письма відповідає проце­су роботи на уроці. Учень постійно чи періодично, але самостійно контролює всі гігієнічні правила письма. Са­мостійно вводить форми букв, типи поєднань, які не заважають легкому сприйманню написаного та не гальму­ють швидкість письма. Дотримується всіх правил ведення зошита, оформ­лення письмових робіт

V. Ведення зошитів

Під час оцінювання поточних робіт у зошиті беруться до уваги такі чинники: грамотність, графічна якість пись­ма, охайність і культура оформлення письмової роботи.

Підсумковий бал за ведення зошитів виставляється двічі на семестр, починаючи з 3 класу. Пріоритетним у його визначенні є дотримання учнем вимог, які ставляться до оформлення письмових робіт.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)