Методичні рекомендації щодо написання курсових робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні рекомендації щодо написання курсових робітМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентом під час навчання. Виконуються курсові роботи згідно з навчальним планом.

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою студен­та, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з основних дис­циплін, передбачених навчальним планом за курс навчання. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим ета­пом підготовки спеціаліста в фаховій галузі, готує студента до виконання са­мостійної роботи за спеціальністю.

В курсовій роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів не­обхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного за­стосування в конкретних умовах.

Виконання курсової роботи передбачає основні цілі:

1. поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за певний період на­вчання за спеціальністю;

2. оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослі­дження при розв'язанні конкретних міжнародних правових, політич­них, економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

3. розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її обробки із застосуванням автоматизованих інформаційних систем та технологій, математичних методів обробки інформації, моделювання та прогно­зування;

4. розвиток умінь та навичок у проведенні психокорекційних заходів (планування, розробка, проведення, аналіз результатів індивідуальних та групових занять, консультацій);

5. визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією.

 

Курсова робота повинна носити проблемний характер, сутність якого по­лягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему і допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матері­ал, планувати та проводи заходи з діагностики та корекції психічних особливостей, станів, процесів, розробляти рекомендації на рівні тактичних та стра­тегічних рішень.

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється викладачами кафе­др, відповідно до їх наукових напрямів роботи, запроваджених наукових тем.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

 


 

Курсова робота повинна містити такі структурні частини: титульний аркуш, зміст; вступ; основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки (у разі необхідності).

Основна частина роботи обов’язково містить результати планування, проведення, обробки та інтерпретування власного емпіричного дослідження по перевірки певної гіпотези.

Курсова робота повинна відповідати певним вимогам за стилем викладу матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів по­винні бути чіткими, лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст питань, що розглядаються.

Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалістю не повинен перевершувати 5-7 хвилин.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією в складі 2-3 викладачів кафедри, у т.ч. керівника курсової роботи. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, не виключаючи питань, що відносять­ся до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання, студент може ви­користовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, курсову ро­боту, робочі записи. Результати захисту курсових робіт оцінюються за семибальною системою оцінювання. Протоколи захисту курсових робіт підписуються кожним членом комісії і зберігаються на кафедрі протягом 5 років.

Після проведення захисту курсової роботи, члени комісії у присут­ності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно При розбіжності оцінок висновок наукового керівника є вирішальним. Оцінка заноситься до залікової відомості та до залікової книжки студента.

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті курсової роботи, ліквідовує академзаборгованість у встановле­ному порядку.

Після захисту науковий керівник передає на кафедру курсову роботу, де вона після відповідної реєстрації зберігається протягом одного року. Знищення курсових робіт відбувається наприкінці серпня по акту. Акти зберігаються на кафедрі разом з протоколами захисту курсових робіт.

Видача курсових робіт студентам забороняється. За рекомендацією наукових керівників курсові роботи можуть бути направленими на конкур­си студентських наукових робіт.

Критерії оцінки курсової роботи

Якість виконаної роботи оцінюється за рядом показників:

- актуальність, новизна обраної теми та практична цінність отриманих результатів;

- чіткість структури і логічна послідовність викладення матеріалу; відповідність сучасному рівню розвитку психологічної науки;

- наявність дискусійного та полемічного матеріалу, аргументованість і точність наведених даних;

- якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та прак­тичного аналізу проблеми;

- зв’язок отриманих даних (матеріалів) з проблематикою психологічної практики;

- дотримання вимог до оформлення;

- змістовність доповіді студента про основні результати дослідження.

 

Відмінно. Курсова робота виповнена на високому науковому рівні; містить елементи науко­вої новизни; має практичне значення; доповідь логічна і стисла, проголо­шена вільно.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце недоліки не принци­пового характеру: в теоретичній частині поверхово проаналізовані літера­турні джерела; елементи новизни та практичного значення чітко не пред­ставлені; доповідь логічна, проголошена вільно; робота оформлена в межах встановлених вимог.

Задовільно. Тема роботи, в основному, розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета дослідження; аналіз наукової полеміки відсутній; в аналітичній частині є надлишок елементів описовості; добір інформаційних матеріалів (таблиці, схеми) не завжди обґрунтований, є певні помилки в плануванні та організації власного дослідження; відсутні узагальнення отриманих результатів; низька практична значущість роботи; є зауваження щодо оформлення роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета дослідження. Відсутній логічний зв’язок між розділами роботи; огляд сучасних літера­турних джерел проведений без аналізу та узагальнення; переважає описовість окремих наукових фактів, досліджень; відсутнє власне емпіричне дослідження, запропоновані заходи діагностики та корекції є неефективними, не обґрунтованими. Мають місце недоліки в оформленні роботи.

Науковий керівник має право робити виправлення в чернетці ручкою із червоним чорнилом.

5. Робота виконується від першої особи множини: «Ми зробили...».

На кожному етапі написання курсової роботи потрібно радитися із науковим керівником. Якщо слухач у процесі написання роботи на кожному етапі не звертався за консультацією до наукового керівника, то така робота для перевірки прийматися не буде.

Науковий керівник не зобов'язаний виправляти орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки. Робота із значною кількістю названих помилок не рецензується і повертається слухачеві для доопрацювання.

8. При виявленні науковим керівником плагіату виконаної курсової роботи, студент не допускається до захисту і направляється на перескладання.

Курсова робота – це не реферат, не конспект, а індивідуальне дослідження слухача. Однак, від нього не вимагається самостійного написання курсової роботи від першої до останньої сторінки, адже всі наступні дослідження будь-якого рівня обов'язково ґрунтуються на попередніх дослідженнях, зроблених науковцями чи іншими дослідниками в галузі визначеної проблеми.

Тому основна увага звертається на уміння студента:

• правильно добирати літературу щодо кола питань досліджуваної теми;

• уміння аналізувати та систематизувати її;

• робити висновки із прочитаного.

10. Якщо в тексті вживається словосполучення «ряд дослідників», то далі у в ньому слід перерахувати прізвища науковців.

11. Не завжди можна дослівно вводити до контексту курсової роботи цитату використаної літератури, оскільки виклад матеріалу в різних джерелах може мати не науковий стиль або стиль, що не відповідає специфіці написання курсового дослідження.

12. Кожен параграф першого розділу обов'язково потрібно розпочинати із аналізу ключових понять за усіма можливими словниками.

13. Міні-висновки до кожного параграфу та загальні висновки повинні бути логічно пов'язаними із вступом дослідження (завдання поставили – виконали; гіпотезу сформулювали – довели).

14. Науковий керівник за проханням може рекомендувати студенту літературу, але він не зобов'язаний надавати слухачеві її повний перелік або ж власну літературу, оскільки це персональне дослідження слухача.

Загальний висновок повинен складатися із логічно поєднаних висновків усіх попередніх параграфів, розділів. У загальному висновку обов'язково має бути зазначено про підтвердження гіпотези, загальний внесок у теорію та практику психологічної науки, окреслено коло подальших наукових досліджень цього напрямку.

Курсова робота має бути поданою надрукованою або чітко написаною від руки, вкладеною до стандартної папки. Середній обсяг роботи – до 30-35 сторінок з параметрами сторінки: ліве поле – 3,5 см, праве – 1,5 см, верхнє поле – 2, нижнє поле – 2 см. Шрифт: Times New Roman, розмір символів: 14, міжрядковий інтервал: 1,5. Для роботи обов’язковою є нумерація сторінок.

Курсова робота починається з титульної сторінки, на якій номер сторінки не ставиться. Зразок оформлення титульної сторінки (див. Додаток 1). На другій сторінці подається зміст. Зміст - це остаточно відредагований план курсової роботи з вказівкою сторінок кожного розділу і параграфа в тексті (див. Додаток 2). На наступних сторінках номери проставляються у правому верхньому куті сторінки без крапки після цифри.

У процесі написання курсової роботи керівником надаються консультації щодо її виконання. Повністю оформлену курсову роботу потрібно здати науковому керівникові на перевірку. У разі потреби вона доопрацьовується відповідно до зауважень наукового керівника, а потім допускається до захисту.

Рекомендована література щодо методики

Написання наукової роботи

 

 

1. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. Серія «50 способов». Ростов-н/Д : Феникс, 2004.

2. Воротін Л., Воротін В., Буткевич С. Кандидатська дисертація: методика написання та захисту: Посібник для аспірантів і здобувачів наукового ступеня: – К . : Вид-во Європ. ун-ту, 2003.

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления порядок защиты. – М.: «Ось-89», 1998.

4. Морозов І.В. Структура дипломних кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення і змісту захисту. – К.: Курс, 1997.

5. Осадченко І.І. Методичні вимоги щодо написання курсових робіт. – Умань: РАЦ «Софія», 2008. – 52с.

6. Основні вимоги до написання, оформлення магістерської роботи та процедури її захисту / Упорядник Н.Г. Синицина. – К.: НАДУ при Президентові України, 2005.

7. Око Умберто. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое пособие / Пер. с ит. Е.Костюкевич. – М.:Книжный дом «Университет», 2003.

8. Філіпченко А.С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 208 с.

9. Шулдик Г.О., Якимчук Б.А. Методичні вказівки до написання дипломних та курсових робіт. – К.: Знання, 1999. – 18 с.

 


Додаток 1

Курсова робота

з

(назва дисципліни)

 

з теми:

“”

(назва теми)

 

Студента (ки)

напряму підготовки

Керівник

(науковий ступінь, вчене звання, посада, ПІБ)

Підсумкова оцінка.

Національна шкала ________________

Кількість балів ____________________

ECTS ____________________________

 

Члени комісії ___________ ___________

___________ ___________

___________ ___________

 

 

Черкаси – 2013 рік

 

 

Додаток 2

Зразок оформлення змісту

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації самоосвітньої діяльності школярів..........................................................................................................  
  1.1................  
  1.2.......................  
  1.3................................................  
РОЗДІЛ 2. Методика формування вмінь самоосвітньої компетентності учнів у навчанні біології...............................................  
  2.1.................................  
  2.2. ……………………  
  2.3. ………………….  
  2.4....  
ВИСНОВКИ...........................................................................................................  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..................................................  
ДОДАТКИ  
Додаток А …………………………..  
Додаток Б ………………  

 

Додаток 3

Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літературних джерел

Книги одного, двох або трьох авторів 1. Чижевський Д. Історія російської літератури ХІХ століття: Романтизм / Дмитро Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер»). 2. Пригожин И.Р. Время, хаос, квант.К решению парадокса времени / [пер. с англ. Ю.А. Данилова] / И.Р.Пригожин, Из. Стенгерс. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 240 с. 3. Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики / А. І. Бородіна, А. С. Бугай; ред. І. І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с. 3. Костюк П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с. 4.Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. – Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. – 114 p.
Книги чотирьох авторів 1. Основы создания гибких автоматизированных произведений / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов ; ред. Б.Б. Тимофеева. – К.: Техника, 1986. – 144 с.
Книги п’яти чи більше авторів 1. Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.
Книги під назвою (без автора) 1. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України: Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / Відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич, НАН України. Ін–т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2003.– 587 с. : іл. – Бібліогр. С. 582–586. 2. Філологічні дослідження. Проблеми бахтінології – 3 : Зб. Наукових праць. – Випуск 9. – Донецьк : Тов. «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 520 с. 3. Эволюция форм художественного сознания в русской литературе (опыты феноменологического анализа): [сб. научных трудов]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 358 с. 4. New Trends in Public Administration and Public Law: EGPA Yearbook / Ed. By H.V. Hassel; editors: G. Jenei, M. Hogye. – Budapest : EGPA; CPAS, 1996. – III, 449 p. 5. State Management of Transitional Societies under Globalization : Proceedings of the International Round Table Sitting / B. Hubskiy, O. Onyschenko, F. Rudych, V. Luhoviy, V. Kniaziev et al.; Foundation for Intellectual Cooperation, The Akademy of State Management under the President of Ukraine. – K. : Ukrainian Propylaeum Publishers, 2001. – 32 p.
Багатотомні видання 1. Енциклопедія історії України: у 5-ти т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький та ін. ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003. – 220 с. 2. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А-К /За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 824 с. 3. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т.2 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 624 с. (Енциклопедія ерудита).
Або 1. Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. – К.: ВЦ «Академія», 2007. (Енциклопедія ерудита). Т.1. – 2007. – 608 с. Т.2. – 2007. – 624 с. 2. Мандельштам О. Сочинения. В 2-х т. Сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера; Вступ. статья С. Аверинцева / О. Мандельштам – М.: Худож. лит., 1990. Т.1 – 1990. – 683 с. Т.2 – 1990. – 464 с. Все ссылки на произведения оформляются по данному изданию. В тексте работы обозначаются: серия, том, страница.
Окремі томи багатотомного видання 1. Чупринин С.И. Перечитывая Куприна : [вст. ст.] // А.И. Куприн. Собр. соч. : в 6 т. / С.И. Чупринин. – М.: Худож. лит., 1991. Т. 1.: Произведения 1889 – 1900. – 1991. – С. 5 – 24. 2. Брик М. Т. Енциклопедія мембран : У 2–х т. Encyclopedia of Membranes : in two volumes. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1. – 700 с.
Щорічники 1. Населення України, 1998 рік : Демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, упр. статистики населення / Л.М. Стельмах (відп. за вип.). – К. : Б.в., 1999. – 466 с.
Серійні видання 1. Микола Ільницький : біобібліограф. покаж. / Уклад. Л. Ільницька. – Л. : Львів. нац. ун–т ім. І. Франка, 2004. – 253 с. – (Сер. : Укр. біобібліографія. Нова серія; Чис. 16 ). 2. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності / уклад. В. Шевчук… [та ін.].– К.: Геопринт, 2000.– 411 с., табл.– (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток ).
Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються 1. Нарис з історії природознавства і техніки : Респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – вип. 31. – 195 с. 2. Силантьева В.И. Переходные периоды в искусстве: современные теории диссипативных систем / В.И. Силантьева // Вопросы русской литературы: [Сб.]. – Симферополь: Крымский архив, 2003. – Вып. 9 (66). – С. 170–180.
Ноти 1. Віночок Соломії Крушельницької : поезії і муз. твори / Біл. меморіал. Музей С. Крушельницької; зібр. і упоряд. П. Медведик. – Партитура. – Тернопіль, 1992 (Друк. вид. –поліграф. комб. «Збруч»). – 128 с.: фотоіл. – Бібліогр.: с. 109-127.
Дисертації 1. Скубачевская Л.А. Специфика неореализма Куприна: дис. … канд. филол. наук: 10.01.02 / Л.А.Скубачевская – Харьков, 2007. – 206 с.
Автореферати дисертацій 1. Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : спец. 07.00.02 / НАН України / М.В. Кірсенко. – К., 1998. – 36с. 2. Мансков С.А. Поэтический мир А.А. Тарковского (Лирический субъект. Категориальность. Диалог сознаний): автореф. дис. на соискание ученой степени канд.филол. наук: спец. 10.01.01 – русская литература / С. Мансков – Самара, 1999. – 16 с.
Стандарти 1. ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53–86; введ. 2002–07–01. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
Або за назвою 1. Видання. Поліграфічне виконання : терміни та визначення : затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23 лютого 1995 р. / УНДІПП ім. Т. Шевченка; розробники: В.Й. Запоточний, Л.М. Тяллєва, Н.Й. Куновська, Л.М. Лопушинська. – К.: Держстандарт України, 1995. – 23 с., 3 с. (Державний стандарт України. 3018-95 ) 2. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – Вид. офіц. – Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82); введ. 2007-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – III, 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).
Картографічні видання 1. Українські Карпати [Карти] : Долина: карта для туристів / Головне управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. – К., 1998. – 1 к. : ілюстр.
Електронні ресурси 1. Лисицына Т.А. Образы смерти в русской культуре : лингвистика, поэтика, философия [Электронный ресурс] / Т.А. Лисицына // Фигуры Танатоса. Философский альманах. Пятый специальный выпуск. Материалы второй международной конференции «Тема смерти в духовном опыте человечества» – С.-Петербург, 12-15 ноября 1995 г. – СПб.: Изд-во СПбГУ,1995 – Режим доступа: // http: //antropology.ru/ru/texts/ lisiz/ tanatos5.html 2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим – 2003») [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А. О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін // Бібліотечний вісник. – 2003. – №4. – С.43. – Режим доступу: http://www.kastopravda.ru./kastalia/europe/slovarmk.htm
Статті з книги 1. Сивашко Ю. Формування державної служби в Україні / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О.Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, ф-т журналістики. – Л. : Універсум, 2001. – С. 270–271. 2. Хворостьянова Е. Пародия как автометаописание (Литературный образ поэзии 80-х – начала 90-х годов ХIХ века) // Автоинтерпретация: Сборник статей / Под ред. А.Б. Муратова, Л.А. Иезуитовой / Е. Хворостьянова – СПб. : Изд -во С.-Петерб. ун-та, 1998. – С. 82–97.
Статті з енциклопедії чи словника 1. Абат (Абатиса) // Енциклопедія історії України: у 5-ти т. – Т. 1. / редкол. : В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький та ін.; ред. рада : В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 9–10.
Статті з журналів та періодичних збірників 1. Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України / М. Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти – 2005. – № 2. – С. 26–27. 2. Аверінцев С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С. Аверінцев; пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001. – № 7–8. – С. 6–15. 3. Ужченко В. Д. Нові лінгвістичні парадигми «концепт – фразеологізм – мовна картина світу» / В. Д. Ужченко // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – С. 146–151.
Матеріали конференцій 1. Кормилов С.И. Составляющие современного литературоведения и их значение для истории русской литературы ХХ–ХХI веков // Русская литература ХХ–ХХI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы междунар. конф.: 10-11 ноября 2004 г., Москва / Ред.-сост. С.И. Кормилов. / С.И. Кормилов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. – С. 3–8. 2. Руссова С.Н. Тип автора-изгоя. К вопросу о гендерном аспекте авторства // Русская литература ХХ–XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: материалы Третьей Междунар. научн. конф. : Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 4-5 декабря 2008 г. / Ред.-сост. С.И. Кормилов. – М. : МАКС Пресс, 2008 / С.Н. Руссова – С. 128–132.

 

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентом під час навчання. Виконуються курсові роботи згідно з навчальним планом.

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою студен­та, що підсумовує набуті ним знання, вміння та навички з основних дис­циплін, передбачених навчальним планом за курс навчання. Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентом за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота є важливим ета­пом підготовки спеціаліста в фаховій галузі, готує студента до виконання са­мостійної роботи за спеціальністю.

В курсовій роботі студент повинен засвідчити, що він оволодів не­обхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного за­стосування в конкретних умовах.

Виконання курсової роботи передбачає основні цілі:

1. поглиблення, розширення та систематизацію теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за певний період на­вчання за спеціальністю;

2. оволодіння методиками теоретичного та експериментального дослі­дження при розв'язанні конкретних міжнародних правових, політич­них, економічних та соціальних проблем, пов'язаних з аналізом та розробкою рекомендацій для прийняття відповідних управлінських рішень;

3. розвиток навичок пошуку та систематизації інформації, її обробки із застосуванням автоматизованих інформаційних систем та технологій, математичних методів обробки інформації, моделювання та прогно­зування;

4. розвиток умінь та навичок у проведенні психокорекційних заходів (планування, розробка, проведення, аналіз результатів індивідуальних та групових занять, консультацій);

5. визначення підготовленості студента для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння захищати свою роботу перед комісією.

 

Курсова робота повинна носити проблемний характер, сутність якого по­лягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему і допомогою наукових методів, синтезувати та узагальнювати накопичений в процесі аналізу матері­ал, планувати та проводи заходи з діагностики та корекції психічних особливостей, станів, процесів, розробляти рекомендації на рівні тактичних та стра­тегічних рішень.

Тематика курсових робіт розробляється та щорічно оновлюється викладачами кафе­др, відповідно до їх наукових напрямів роботи, запроваджених наукових тем.

Студенту надається право самостійно обрати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

 


 

Курсова робота повинна містити такі структурні частини: титульний аркуш, зміст; вступ; основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки (у разі необхідності).

Основна частина роботи обов’язково містить результати планування, проведення, обробки та інтерпретування власного емпіричного дослідження по перевірки певної гіпотези.

Курсова робота повинна відповідати певним вимогам за стилем викладу матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів по­винні бути чіткими, лаконічними і в той же час найбільш повно відображати сутність та зміст питань, що розглядаються.

Перед захистом курсової роботи студент повинен підготувати текст виступу та необхідні для цього ілюстративні матеріали. При цьому потрібно враховувати, що виступ за тривалістю не повинен перевершувати 5-7 хвилин.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією в складі 2-3 викладачів кафедри, у т.ч. керівника курсової роботи. Члени комісії задають студенту питання, як правило, за темою курсової роботи, не виключаючи питань, що відносять­ся до теоретичної підготовки. Відповідаючи на питання, студент може ви­користовувати текст свого виступу, ілюстративний матеріал, курсову ро­боту, робочі записи. Результати захисту курсових робіт оцінюються за семибальною системою оцінювання. Протоколи захисту курсових робіт підписуються кожним членом комісії і зберігаються на кафедрі протягом 5 років.

Після проведення захисту курсової роботи, члени комісії у присут­ності студента виносять рішення про оцінку роботи за чотирьохбальною системою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно При розбіжності оцінок висновок наукового керівника є вирішальним. Оцінка заноситься до залікової відомості та до залікової книжки студента.

Студент, який не з'явився на захист або отримав незадовільну оцінку при захисті курсової роботи, ліквідовує академзаборгованість у встановле­ному порядку.

Після захисту науковий керівник передає на кафедру курсову роботу, де вона після відповідної реєстрації зберігається протягом одного року. Знищення курсових робіт відбувається наприкінці серпня по акту. Акти зберігаються на кафедрі разом з протоколами захисту курсових робіт.

Видача курсових робіт студентам забороняється. За рекомендацією наукових керівників курсові роботи можуть бути направленими на конкур­си студентських наукових робіт.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.015 с.)