Загальні вимоги до ведення учнівських зошитівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги до ведення учнівських зошитівДля забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо ведення учнівських зошитів.

Функції учнівських зошитів різноманітні. Вико­нання письмових завдань, зокрема списування, вправ відтворюючого і творчого характеру тощо сприяє когнітивному розвитку учня, пізнанню зако­номірностей певної галузі, засвоєнню програмового матеріалу.

Важливе значення має раціональне використання зошитів у навчальному процесі.

Правильне, грамотне і охайне виконання письмо­вих завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти, охайності та порядку.

Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя.

Школярі зобов'язані бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками (бажано поліетиленовими), не бруднити сторінок, не вирива­ти листків.

Заміна зошитів блокнотами або окремими арку­шами паперу не допускається.

Для навчальної роботи необхідно використовува­ти зошити лише вітчизняного виробництва, оскільки вони відповідають чинним в Україні стандартам.

Відповідно до чинних в Україні стандартів допус­кається використання зошитів з такими видами графічної сітки:

№ 1 — у дві горизонтальні лінії різної інтенсив­ності з похилими лініями, де висота робочого рядка — 4,0 мм; відстань від робочого рядка до верхньої (ниж­ньої) міжрядкової лінії становить 6,0 мм, а між похи­лими лініями — 25,0—27,0 мм; кут нахилу між похи­лою і рядковою — 65°;

№ 2— у дві горизонтальні лінії різної інтенсив­ності, де відстані відповідно дорівнюють: між лініями робочого рядка — 4,0 мм, між робочими рядками — 8,0 мм;

№ 3 — з горизонтальними лініями через 9,0 мм; № 5— у клітинку з нормою лініювання 5,0 х 5,0 мм.

На початковому етапі формування в першоклас­ників графічних навичок письма за наявності різних зошитів учитель має надавати перевагу зошитам, у яких горизонтальні лінії робочого рядка різної інтен­сивності з основними лініями таких кольорів: фіоле­тового, блакитного, сірого.

Нижче наводимо зразки графічних сіток у зоши­тах для використання в 1—4-х класах.

У 2—4-х класах для навчальних класних і до­машніх завдань з української та інших мов, матема­тики учні ведуть по два зошити (для періодичної заміни їх під час перевірки вчителем).

Для контрольних робіт з мов і математики слід використовувати окремий зошит, у якому учні також аналізують помилки контрольної роботи.

З метою формування окремих функціональних навичок письма дозволяється в межах граничного навантаження використовувати додаткові зошити.

З української (російської) мови, математики, оз­найомлення з навколишнім світом та природознавст­ва, з курсу "Я і Україна" у 1—4 класах можна вико­ристовувати додаткові зошити з друкованою основою, що разом з підручником становлять єдиний навчальний комплект.

Учнівський зошит не є державним документом, тому в початкових класах, з огляду на вік дитини, повільну техніку письма, учні міських шкіл пишуть лише номер школи, а сільських — назву школи. У І та в 2 класах зошити підписує вчитель, у 3—4 — це роблять учні за зразком, написаним учителем на дошці, наприклад:

На кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вер­тикального зрізу залишається поле завширшки 2,0 см (проводиться червоним кольором вертикальна лінія).

Учні мають уміти розміщувати зошит на парті, правильно тримати ручку та обирати правильну позу під час письма (окремі вчителі вимагають від учнів сидіти рівно, не рухаючись протягом усього уроку, що призводить до перенапруження м'язів, швидкої стомлюваності дітей. Це перешкоджає засвоєнню ни­ми навчального матеріалу, стримує фізичний розви­ток малюків, тим самим послаблюючи їхнє здоров'я); писати розбірливо, дотримуючись усіх вимог до каліграфічного письма.

Види ручок, які можна рекомендувати в початковій школі, поділяють на автоматичні перові та автоматичні кулькові. За типом набірного вузла, залежно від шири­ни лінії письма, пропонують ручки: з вакуумно-піпеточним набірним вузлом з шириною лінії письма (вузь-

кою та середньою) 0,4—0,6 мм — АРІ-Р та 0,6—0,8 мм АР- М; з поршневим набірним вузлом відповідно — АР2-Р і АР2-М; зі змінним балоном для чорнила — АРЗ-Р і АРЗ-М; з нерухомим вузлом, що пише, — РШСН та розбірним вузлом, що пише, — РШСВ.

Ручка має забезпечувати безперервність лінії письма, а заправлена чорнилом писати з першого до­тику до паперу після зняття з неї ковпачка.

У письмовій роботі з мови, математики треба за­значати дату виконання роботи, яка це робота (клас­на чи домашня), вид завдання (вправа, диктант, твір, переказ, творча робота, задача тощо), заголовок зв'язного тексту (переказу, розповіді тощо).

Відповідно до 4-го видання Українського право­пису (Український правопис. — 4-те видання. — К.: Наукова думка, 1993 р. ~ С. 127) в кінці заголовків крапка не ставиться.

Наприклад:

7 жовтня Домашня робота Вправа 123 31 березня Класна робота Задача 107

Дату, назву роботи та її вид (вправа, словниковий диктант тощо) учні записують, починаючи з 2-го класу початкової школи. У 4 класі дату виконання роботи з мов записують словами, з математики — на розсуд учителя.

У зошитах для контрольних робіт, що виконують­ся в класі, учні пишуть дату, вид завдання і заголо­вок тексту.

Запис учнями виду роботи (словниковий, попе­реджувальний диктант) здійснюється за вказівкою вчителя (за функціональною потребою).

Наприклад:

23 грудня Диктант Зима 12 квітня Математичний диктант

Під час виконання письмової роботи учні по­винні додержувати абзаців.

Необхідно стежити, щоб учні дотримувалися од­накових інтервалів між словами, дописували кожен рядок до кінця, орієнтуючись на правила переносу, не виходячи за межі рядка.

Якщо потрібно виправити помилку, учень має за­креслити неправильно написану літеру чи цифру навскіс (справа наліво) і замість неї зверху написати потрібну літеру чи цифру. Якщо треба замінити сло­во, словосполучення, речення чи приклад у ході ви­конання роботи, то те, що підлягає заміні, слід за­креслити тонкою горизонтальною лінією, а не брати в дужки, оскільки дужки є пунктуаційним знаком, і далі записати правильно.

Виправлення (закреслення та поновлення) напи­саного робити ручкою, а не олівцем.

Загальні вимоги до оформлення письмових робіт з мов

У період навчання грамоти учні 1-го класу вико­нують навчальні завдання в зошиті з друкованою ос­новою (зошити для письма і розвитку мовлення), де подано зразки написання літер, їх поєднань, окремих

слів і речень, а також вправи на розвиток мислення і мовлення школярів.

У 2—4 класах на уроках української та російської мов паралельно зі звичайним зошитом використовують зошити з друкованою основою (один із зошитів), рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Зошит з друкованою основою використовують як на уроці, так і під час виконання домашніх завдань. Після опрацювання теми за підручником зошит з друкованою основою перевіряють, виконання завдання оцінюють.

Щоб навчити першокласників орієнтуватись у розлініюванні зошита та для виконання індивідуаль­них, диференційованих вправ і завдань, починаючи з листопада 1 класу, можна паралельно практикувати виконання окремих завдань у шкільних зошитах з та­ким самим розлініюванням.

Для виконання різноманітних завдань, пов'язаних з мовним аналізом (креслення схем речень, звуко-складової структури слів, "друкування" тощо), пер­шокласники ведуть окремий зошит у клітинку з графічною сіткою № 5.

У 3 класі на уроках української (російської) та іноземної мов протягом усього півріччя учні продов­жують писати в зошитах у дві лінії з контрольними похилими (зошит з графічною сіткою № 1) або в зо­шитах у дві горизонтальні лінії без контрольних по­хилих (зошит з графічною сіткою № 2). У 2 півріччі

краще підготовлені учні поступово переходять на письмо в зошитах в одну лінію. Повний перехід усього класу на письмо в одну лінію може бути закінчений наприкінці 3 класу або в 1 півріччі 4 кла­су. Висота малих літер становить близько 4,0 мм.

У період навчання грамоти (в 1 класі) дату вико­нання завдань, слова Класна робота та Домашня робо­та учні не пишуть. У цей період між завданнями класної і домашньої робіт учні залишають по два ро­бочі рядки для записів чи поміток учителя.

Записи на новій сторінці зошита учні починають робити з першого рядка.

Початок запису тексту і його заголовок викону­ють на одній сторінці. Якщо залишаються вільні ряд­ки на сторінці, то їх використовують для виконання інших завдань на розсуд учителя.

Між датою і назвою роботи (класна, домашня), між назвою та видом роботи, а також між видом ро­боти та заголовком рядок не пропускають.

Між кінцевим рядком тексту однієї письмової ро­боти і початком наступної слід пропускати два робо­чих рядки (для відокремлення однієї роботи від іншої та для виставляння оцінки).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)