Система вимірників навчальних трудових досягнень учнівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система вимірників навчальних трудових досягнень учнівКласи Рівні Бали Критерії та їх орієнтовні показники
Початковий   1—3 класи   4 клас     -   Учень приступає до виконання трудо­вих дій під керівництвом учителя. Уміє звернутися по допомогу. Словес­не формулювання умов трудового завдання фрагментарне. Послідовність виконання трудових дій планує з до­помогою вчителя у межах відповідей "так" або "ні". Графічну зображення виконує частко­во (менше половини). Площину арку­ша для графічних зображень майбутніх виробів використовує не повністю. 3 допомогою вчителя організовує і прибирає робоче місце. За призначен­ням використовує окремі інструменти. Має уявлення про техніку безпеки. Вироби виготовляє частково (менше половини)
1—3 класи   4 клас -   Учень інколи виявляє окремі по­літехнічні знання. Словесне формулю­вання умов трудових завдань стисле. Співвідносить назви трудових дій і їх графічні зображення. Графічні зображення виконує за зраз­ком, з допомогою вчителя. Учень самостійно організовує і приби­рає робоче місце. Виконує послідовність трудових дій з допомогою вчи­теля. Володіє раціональними прийома­ми роботи з окремими інструментами. Вироби виготовляє не повністю (більше половини)
1—3 класи   4 клас -   Учень формулює умови трудових за­вдань з опорою на додаткові запитан­ня вчителя. Розмічає заготовки. Частково викори­стовує площину аркуша для графічних робіт. Організація і прибирання робочих місць задовільні. Виконує послідовність трудових дій з опорою на графічні зоб­раження. Володіє раціональними прийо­мами обробки матеріалів в окремих техніках. В основному завершує виго­товлення виробів. Вироби віддалено схожі на зразок-аналог
Середній   1—3 класи   4 клас     -   Позитивне ставлення до праці виявляє за наявності завдань художнього змісту. Вибирає найлегше із запропонованих учителем трудових завдань. По допомо­гу вчителя звертається зрідка. Виявляє інтерес до суспільне корисної трудової діяльності. Інколи бере участь у побу­товій праці та господарській діяльності. Має уявлення про окремі сфери про­фесійної діяльності дорослих. Словесно формулює основну сутність задумів або умов трудових завдань. 3 допомогою учителя вибирає мас­штаб макету, моделі, композиції. Як правило, повністю використовує пло­щину аркуша. Учень схильний до індивідуальної форми організації праці. Правильно організовує і прибирає робоче місце. Послідовність трудових дій виконує з опорою на їх графічні зображення. Використовує раціональні прийоми роботи з інструментами і пристосуван­нями. Правил безпеки праці не пору­шує. Розпочату роботу доводить до за­вершення. За зразком конструює і оздоблює вироби
1—3 класи   4 клас -   Позитивне ставлення до праці за наяв­ності завдань технічного змісту. Виби­рає завдання середньої складності із запропонованих учителем варіантів. Учень інколи звертається по допомог до товаришів або до вчителя. Уміє пе­редбачати суспільне корисну результа­тивність праці, виявляє до неї інтерес. Бере участь у побутовій праці, госпо­дарській діяльності. Має уявлення про кілька сфер професійної діяльності. Самостійно формулює думку про при­значення виробів, певною мірою орі­єнтується у вимогах до них. Володіє елементами графічної грамоти. Раціонально використовує площину ар­куша для виконання графічних завдань. Має уявлення про технологію виго­товлення виробів з різних пластичних матеріалів. Володіє елементарними політехнічними знаннями, безпечни ми і раціональними прийомами робо­ти з інструментами. Виконує трудові завдання відповідно до технологічних карток. Досягає очікуваних результатів праці, оздоблення виробів частково естетичне. Виконує за зразком завдан­ня технічного змісту (моделі, макети)
1—3 класи   4 клас -   Позитивне ставлення до праці за наяв­ності завдань художнього і технічного змісту. Вибирає завдання підвищеної складності із запропонованих учите­лем варіантів. По допомогу, як прави­ло, не звертається. Має уявлення про професії за сфера­ми: людина і природа, людина і ху­дожні образи, людина і знакові систе­ми, людина і техніка, людина і людина. Виявляє працелюбність у суспільне корисних видах трудової діяльності і художньої творчості. Сис­тематично бере участь у побутовій праці та господарській діяльності. Уміє передбачати суспільне корисну та естетичну результативність праці. Словесно аналізує будову простих кон­струкцій (моделей, макетів) та компо­зицій. Самостійно планує послідовність трудових дій з опорою на графічні зоб­раження і словесний супровід. Раціонально розмічає заготовки, ви­користовуючи елементи графічної грамоти. Володіє політехнічними знаннями і за­гальнотрудовими уміннями. Має уяв­лення про технології обробки різних матеріалів. Вибирає улюблені техніки. Виконує завдання відповідно до тех­нологічних карток. Досягає очікуваних кінцевих результатів праці. Дотри­мується безпечних і раціональних прийомів роботи інструментами. Есте­тично оформлює вироби. Виконує ре­продуктивні завдання технічного і ху­дожнього змісту за зразком
Достатній   1—3 класи   4 клас     -   Позитивно ставиться до праці за наяв­ності репродуктивно-пошукових за­вдань з художнього конструювання. Має поглиблене уявлення про квалі­фікаційні якості працівників профе­сійної сфери "людина і художні образи". Виявляє інтерес до окремих видів пла­стичних мистецтв: декоративно-прикладного, архітектурного або дизайну. Дбайливо ставиться до використання матеріалі і в і засобів художньої праці. Бе­ре участь у гуртках художньої творчості. Словесно формулює сутність раціо­нальних пропозицій щодо естетичного оформлення виробів. Самостійно вибирає масштаби ма­кетів, моделей, композицій. Доцільно підбирає кольори для оздоблення ви­робів. Читає ескізи, але виконує їх з допомогою учителя. Економне роз­мічає заготовки. Має уявлення про технологічні про­цеси художнього виробництва. Самостійно поповнює робоче місце ма­теріалами та інструментами для ху­дожнього конструювання (в тому числі і не передбаченими програмови­ми вимогами). Вибирає групові фор­ми організації праці. Без сторонньої допомоги користується технологічни­ми картами на виготовлення виробів, вносить незначні зміни у план роботи. Дотримується раціональних прийомів роботи інструментами і правил без­печної праці, попереджає їх порушен­ня іншими. Пошукові конструкції (ма­кети, моделі) і композиції може виготовляти у різних техніках, з різних матеріалів. Вироби, як правило, дово­дить до цілковитого завершення. Поліпшує конструкційні особливості виробів. Роботи оздоблює зображен­нями з додаткових карток-завдань
1—3 класи   4 клас -   Позитивне ставлення до праці виникає за наявності репродуктивно-пошукових завдань технічного змісту. Виявляє інте­рес до конструювання моделей і ма­кетів. Має певні уявлення про ква­ліфікаційні якості працівників технічної сфери. Відзначається бережливим став­ленням до конструкційних матеріалів, інструментів і пристосувань. Бере участь у гуртках технічної творчості. Словесно формулює сутність раціо­нальних пропозицій щодо удосконален­ня конструкцій виробів. Називає основ­ні вимоги, пов'язані з виготовленням макетів і моделей. Доцільно використовує шаблони, тра­фарети, визначає розміри у графічних зображеннях. Виконує ескізи май­бутніх виробів, підбирає кольорову га­му для їх художнього оформлення. Має певні уявлення про технологічні процеси технічного виробництва. Самостійно поповнює робоче місце конструкційними матеріалами, інстру­ментами і пристосуваннями для тех­нічного конструювання і моделюван­ня. Вибирає групові форми організації праці. Виконує завдання відповідно до технологічних карток, інколи вносить конструктивні зміни у зазначену послідовність. Дотримується раціо­нальних прийомів роботи інструмен­тами. Вміє ремонтувати і налагоджува­ти інструменти для роботи. Доцільно використовує пристосування. Оздоб­лює вироби за власним задумом з до­триманням естетичних вимог
1—3 класи   4 клас -   Позитивне ставлення до праці вини­кає за наявності репродуктивно-пошукових завдань з художнього і технічно­го конструювання. Виявляє інтерес до суспільне корисної трудової діяль­ності, художньої і технічної творчості. Має уявлення про кваліфікаційні якості працівників основних сфер професійної діяльності. Відзначається дбайливим ставленням до предметного довкілля, використання матеріалів і засобів праці. Бере участь у гуртках ху­дожньої і технічної творчості. Словесно (формулює сутність раціо­нальних пропозицій щодо удосконален­ня форм конструкцій і їх художнього оздоблення. Уміє порівнювати технічні і естетичні характеристики аналогічних виробів. Використовує різні способи графічних дій (копіювання, ескізи, креслення) і способи розмітки заготовок з різних матеріалів. Має уявлення про технологічні процеси сласного виробництва, у тому числі і декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну. Поповнює політехнічні знання з додаткових інформаційних джерел. Виявляє працелюбність у всіх видах тру­дової діяльності. Уміє самостійно плану­вати послідовність художньо трудових дій. Досягає запланованих результатів праці. Самостійно працює за техно­логічними картками. Дотримується раціональних і безпечних прийомів об­робки матеріалів і попереджає такі пору­шення іншими учасниками трудового процесу. Учень здатний працювати індивідуально і колективно. Виконує за­вдання за ескізом, кресленням, слове­сним описом. Уміє застосовувати спосо­би трудових дій у типових ситуаціях
Високий   1—3 класи   4 клас     -   Позитивно ставиться до праці за наяв­ності пошукових завдань з художнього конструювання. Має уявлення про групи пластичних мистецтв: образо­творче і необразотворче. Виявляє есте­тичне ставлення до предметного довкілля. Мотивація трудових дій виз­начається внутрішніми потребами. Уміє складати зв'язну розповідь ху­дожнім стилем мовлення (використо­вувати загадки, скоромовки, примов­ки, вірші, пісні, твори-мініатюри відповідно до трудових завдань). Може ілюструвати кольорами і графічно власні словесні твори, пов'язані з май­бутніми виробами у матеріалах. Часто визнається переможцем за підсумками виставок після узагальню­ючих практичних робіт. Втілює у різних пластичних матеріалах задуми, пов'язані із самостійно роз­робленим проектом (словесним і колірно графічним). Як правило, оби­рає для втілених задумів один або кілька пластичних матеріалів. Викори­стовує обладнання за призначенням, в тому числі і додаткове, для гурткової роботи. Дотримується раціональних способів обробки матеріалів, пропонує самостійно здобуті з додаткових дже­рел. Має улюблені техніки роботи з матеріалами. Може самостійно плану­вати послідовність трудових дій, скла­дати технологічні картки. Вироби ви­готовляє за власним задумом або з додаткових джерел, але відповідно до теми занять. Надає великого значення декоруванню виробів, їх естетичному зовнішньому вигляду
1—3 класи   4 клас -   Має уявлення про різні види технічної творчості, цікавиться сучасними тех­нічними конструкціями. Складає зв'язні розповіді з викорис­танням технічної лексики, в тому числі і з додаткових інформаційних джерел. Уміє розробляти дитячі технічні про­екти з використанням словесних, колірно графічних і предметне вира­жених засобів. Реалізує самостійно розроблені проек­ти у макетах, моделях з різних пластич­них матеріалів. Відзначається техно­логічною грамотністю в ході виго­товлення пошукових конструкцій. Час­то є переможцем конкурсів з технічної творчості. Має виставки власних творів у школі. Віддає перевал творчим за­вданням за власним задумом
1—3 класи   4 клас -   Виявляє позитивне ставлення до праці за наявності завдань пошукового типу з технічного і художнього конструю­вання. Має поглиблені уявлення про технологічні процеси сучасного ви­робництва, професії за різними сфера­ми діяльності та кваліфікаційні якості працівників. Складає зв'язні розповіді відповідно до трудових завдань. У розповідях відоб­ражає розуміння значення виробів і професій, які з ними пов'язані. Орієнтується у композиційних зако­номірностях: розрізняє динаміку і статику. Передає пластичними засоба­ми виразності стійкість форми виробу, її стрімкість. Використовує симетрію і асиметрію. Досягає врівноваженості або неврівноваженості композиції. Ви­користовує знання з інших предметів та різних інформаційних джерел для проектування і виготовлення моделей, макетів, композицій. Уміє застосовувати способи трудових дій у нетипових ситуаціях, здійснюва­ти перенос способів дій. Має виставки власних творів у позашкільних закла­дах освіти або школі

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.014 с.)