Стан та особливості правової культури в Україні .Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стан та особливості правової культури в Україні .Правова культура - це система поглядів, оцінок , переконань , установок щодо важливості , необхідності , соціальної цінності юридичних прав і обов'язків , які формують позитивне ставлення до права , законності , правопорядку , забезпечують соціально корисну поведінку в правовій сфері.

Правова культура є однією з форм прояву правосвідомості . Вона охоплює матеріальну і духовну сторони буття суспільства і , як явище соціальне , відображає якісний стан правового життя суспільства на кожному етапі його розвитку. Визначити дійсний зміст правової культури можна лише за умови її аналізу як частини загальнонаціональної культури . Розглядати правову культуру , на нашу думку , слід в декількох аспектах. З одного боку , її можна визначити як сукупність правових знань , духовних цінностей принципів , правової діяльності , правових звичаїв . З іншого боку , правова культура визначається як ступінь розвиненості правової особи , характер її правової діяльності та юридичної практики , рівень засвоєння суб'єктом правових норм та можливості об'єктивної оцінки та прогнозування подальшого розвитку суспільства і держави , характер участі в перетворенні правової дійсності , міру її правової активності ; оволодіння культурою правового мислення. Особливість правової культури полягає в тому , що вона являє собою не право або його реалізацію , а комплекс уявлень тієї чи іншої спільності людей про право , його реалізацію , про діяльність державних органів і посадових осіб.

На жаль , на сьогоднішній день , якщо говорити про нашу державу , то високий рівень правової культури не спостерігається не тільки у пересічного громадянина , часто його не вистачає навіть законодавцям , політичним лідерам , керівникам громадських організацій. Низький рівень правової культури , нерозвиненість у населення юридичних традицій , які переходять у відкритий правовий нігілізм , заперечення необхідності і цінності права мають глибокі історичні корені. З покоління в покоління в Україні виявляється зневага до закону і суду , терпимість до сваволі.

Одним з видів правового виховання є правова просвіта громадян , головним інструментом якої є навчальні заклади . Діяльність у сфері правової просвіти громадян включає : викладання правових дисциплін та правове виховання ; підготовку поширення та популяризацію юридичної літератури ; роз'яснення діючого законодавства; поширення правової інформації ; державний контроль над ідеологічним змістом правової освіти . На сьогодні відчувається нагальна потреба у правовому вихованні людини , а тим більш молодою.

Для цього , без сумніву , необхідно переглянути програми правової освіти студентської молоді з урахуванням інтересів цієї соціально -демографічної групи , адже побудова дійсно демократичної, правової держави , проголошеного Конституцією України , зумовлює істотне підвищення правової свідомості громадян , їх правової культури , неухильне дотримання ними вимог законодавства , а також послідовну реалізацію основних прав і свобод людини і громадянина .

Важливу роль у правовому вихованні відіграють такі засоби масової інформації як газетна , журнальна стаття , кіно і телебачення. Однак більшості журналістських публікацій і сценаріїв фільмів не вистачає глибини і багатосторонності при дослідженні проблеми виховання почуття поваги прав , свобод людей , роз'яснення нових видів юридичних соціалізації людини. Закони жанру , характерні для засобів масової інформації , передбачають сенсаційність у доборі матеріалу . Це призводить до зміщення ракурсу події, яка розглядається журналістом.

Найважливішим фактором , який безпосередньо і досить активно впливає на правову культуру людини, є культура правотворчості . Основою смислової позиції в даному випадку є ставлення до вже готового , закріпленого в нормі права варіанту поведінки за співвідношенням « правильно - неправильно» , « врегульоване - не врегульовано ». Щодо правової культури це означає , що зміст правової норми визначається правилом , яке вказує на те , що має існувати в дійсності. Тобто, те , що законодавець вводить в норму , те й існує як правова реальність . Насправді людині буває дуже складно самостійно визначити своє ставлення до варіанту поведінки , зафіксованого текстуально вираженою нормою у співвідношенні з реальною дійсністю , оскільки норма права не завжди стає масштабом , завдяки якому дійсність оцінюється як правильна чи неправильна , врегульована Чи не врегульована. 3азначеіе формує варіант поведінки спонтанної (подекуди - протиправної ) .

Сучасна правова система України настільки заплутана , що навіть досвідченому юристу не просто зорієнтуватися в частоколі безсистемно існуючих нормативних актів. Реальний стан вітчизняного законодавства - це показник наявності суб'єктивних передумов нестабільності діючих нормативно- правових актів.

Отже, за допомогою правильної організації правового виховання , його систематичності , а також підвищення авторитету державної влади , вдосконалення законодавства можна досягти стабільного підвищення рівня правової культури як окремого громадянина , так і суспільства в цілому.

73. Школи в культурології

Основні напрями і школи в культурологи XX ст. Склалися на базі всього попереднього знання, збагаченого досягненнями нових наук. Прагнучи відкрити найпотаємніші витоки культури, визначити її сутність, виявити найбільш загальні закони розвитку своєї власної культурології. Так з'явилися різноманітні школи з певною наукової «домінантою», що відображала специфічний дослідницький інтерес.

Найбільш давні традиції має суспільно-історична школа. Її класичні традиції сягають Канту, Гегелем, Гумбольдту та іншим філософам і історикам, в тому числі і релігійних. Видатними її представниками в Західній Європі були О. Шпенглер і А. Тойнбі, а в Росії - Н.Я. Данилевський. Освальд Шпенглер - німецький філософ і історик культури, автор сенсаційного свого часу праці «Занепад Європи».У цій книзі він розглядає історію як чергування культур, кожна з яких представляється їм у вигляді такого собі «організму». При цьому існування загальнолюдської наступності в культурі Шпенглер заперечував. Шпенглер виділив 8 культурно-історичних типів: єгипетську, індійську, вавілонську, китайську, греко-римську (аполлоновское), візантійсько-арабську (магічну), західно-європейську (фаустовскую), народів майя.

Натуралістична школа в культурології прагне підкреслити біологічну обумовленість людської поведінки, діяльності та її продуктів. Цей напрямок об'єднує переважно медиків, психологів і біологів, які намагаються пояснити культуру, відштовхуючись від природи людини як біопсихологічне істоти, і недооцінюючи принципові відмінності, що відрізняють його від тварини. Культура представляється їм таким же пристосуванням людини до навколишнього середовища, як і пристосовність у тваринному світі. З. Фрейд підкреслює, що в людині переважають біологічні мотивації поведінки і всієї його життєдіяльності: узяти у природи блага для задоволення потреб і поділити їх в інтересах виживання. З. Фрейд був переконаним атеїстом і противником релігії, розглядаючи її як особливу форму колективного неврозу.

Соціологічна школа об'єднує тих учених, які шукають витоки і пояснення культури не в історичному чи «природному» розвитку людського духу. Не в психіці і не в біологічній передісторії людства, а в його суспільній природі і організації. У центрі уваги цього напрямку знаходиться саме суспільство, його структура і соціальні інститути. Одним з представників соціологічної школи є Т. С. Еліот -англо-американський поет і критик модернізму, автор книги «Нотатки до визначення культури». До представників соціологічної школи належить і наш колишній співвітчизник, російсько-америк. соціолог і історик Питирим Олександрович Сорокін. П. Сорокін виділяв три типи культури: 1) Чуттєвий, в якому переважає емпірично-чуттєве сприйняття і оцінка дійсності переважно з утилітарною і гедоністичної точки зору, тобто переважає «істина почуттів» і «істина насолод»; 2) ідеаціональний, де переважають надчуттєві цінності, поклоніння якомусь Абсолюту - Богу (або Ідеї), тобто «Істина віри» і істина самозречення; 3) Ідеалістичний, що представляє якийсь синтез «чуттєвого» і «ідеаціонального» типів, де почуття врівноважується інтелектом, віра наукою, емпіричне сприйняття - інтуїцією. За висловом Сорокіна, «людськими умами буде керувати істина розуму».

Символічна школа є однією з наймолодших і найвпливовіших сучасних наукових шкіл, що склалася в результаті розвитку засобів масової інформації. На думку деяких філософів і соціологів, у сучасному світі на зміну НТР прийде так звана «інформаційна революція». З представників символічної школи слід виділити Е. Кассірера і К. Леві-Стросса. Ернст Кассірер- німецький філософ, автор монументальної праці «Філософія символічних форм» в основі своєї концепції культури розглядає людську здатність до масової, систематичної і постійної символізації, іншими словами, підходить до культури переважно з позицій семіотики .

74. У полікультурному і багатонаціональному світі особливої актуальності набуває науковий підхід до вивчення історії української культури. Важливе значення має формування у майбутніх фахівців адекватної моделі вітчизняної культури, оскільки лише вона може забезпечити успішну орієнтацію і толерантне співіснування серед політичних, конфесійних та інших соціокультурних відмінностей у процесі розбудови правової держави. Важливим вектором розвитку у даному напрямку є підготовка кадрів усіх спеціальностей з відповідної культурологічною готовністю, що забезпечить для України величезний резерв та потенціал у демонстрації взірців демократичної культури та цінностей громадянського суспільства.

Вивчення людського суспільства через його культуру надзвичайно актуальне у наш час, оскільки сьогодні стало очевидним, що лише економічні та політичні характеристики не можуть дати повного розуміння соціальних явищ. Аналіз духовних цінностей, що переважають у тому чи іншому суспільстві, допомагає виявити не тільки рівень його розвитку, але й зрозуміти, чому те чи інше суспільство живе так, а не інакше.

Саме ця позиція авторського колективу стала лейтмотивом представленого навчального посібника. Його особливість полягає у тому, що він є своєрідною компенсацією нестачі гуманітарних знань, так необхідних сучасній молоді для формування естетичних поглядів особистості і усвідомлення важливості духовної сфери соціального буття. Вивчення культури як суспільного явища допоможе пояснити численні процеси духовного і соціального життя, надасть можливість систематизувати, класифікувати та впорядкувати велике розмаїття форм людської діяльності.

Навчальна дисципліна "Історія української культури" відкриває цикл гуманітарних дисциплін, що викладаються у ВНЗ. Вона дає уявлення про роль і знання культури у соціальному житті, знайомить з численними пам'ятками української культури, досягненнями українських митців в Україні та за її межами.

Особливістю цього навчального предмету є те, що вивчення суспільства пов'язано із заглибленням у світ його мистецтва, літератури, духовних цінностей. Історія української культури дає можливість осягнути як єдиний комплекс: живопис, поезія, релігія та інші сфери творчості того чи іншого народу, робить доступним осягнення глибин його естетичних пристрастей та вподобань у конкретний історичний період.

Концепція А. Тойнбі

 

Тойнбі (Toynbee) Арнольд Джозеф (1889-1975) – видатний англійський історик та соціолог. Народився в Лондоні в сім’ї літератора. Вчився в Оксфорді і Британській археологічній школі.. Працював у Британському Міністерстві іноземних справ і кореспондентом газети.

. Головна його праця створила нову епоху в англійській соціології - 12-томне «Постижение истории» («A Study of History», 1934-1961). Це цикл творів з найважливіших проблем розвитку культур, релігій і суспільних формацій.

Саме як автор "A Study of Hіstory", фундаментальної праці, присвяченої генезисові, ростові і розпаду культур і цивілізацій, Тойнбі і залишиться в історії гуманітарного знання. Тойнбі ставив перед собою задачу збагнення діючих сил світової історії - тих сил, що здатні як породити цивілізацію, так і знищити її.

Тойнбі починає своє дослідження зі спроб визначення збагненного предметного поля історичного дослідження, і приходить до висновку, що в такій якості не можуть бути сприйняті національні держави. Однак очевидно, що західна цивілізація - ні єдина у світовій історії, ні перша в ланцюзі своїх сестер. Посуваючи розглядові усю світову історію Тойнбі дійшов висновку, що число цивілізацій, що існували на всьому її протязі, не таке вже і велике. Він нараховує їх, всього 21 (а включаючи цивілізації-супутники і застиглі цивілізації - 37), і саме їх розглядає як основний структурний елемент світової історії, термінологічну і методологічну основу для подальших міркувань.

Цивілізації існують як цілісні в соціокультурному відношенні й обмежені в просторі і часі людські суспільства. Вони знаходяться між собою в досить складних відносинах. Але що саме створює Цивілізацію? Як і чому вона виникає?

Метою дослідження є спроба збагнення механізму соціогенезу, механізму, що був би у високому ступені універсальний для всіх і кожної окремо цивілізацій – а значить, і для всієї історії в цілому.

Трьома ключовими компонентами генезису цивілізацій, по Тойнбі, є універсальна держава, всесвітня церква і рух племен. Наявність цих компонентів дозволяє говорити про існування цивілізації

Елементарною "клітинкою" історії Т. вважає зіткнення Виклику, що ставить під погрозу існування суспільства, і творчої Відповіді, що дається людьми.

Автором Відповіді, по Тойнбі, є не суспільство в цілому, а творча меншість, що за допомогою мімесису (наслідування) прилучає інертну масу до нових соціальних цінностей.

Для початку Тойнбі виходив з вчень німецького філософа Освальда Шпенглера (1880-1936), який розглядав культури як ізольовані організми, що проходять 4 стадії – від розквіту до занепаду. Тойнбі вніс в концепції Шпенглера ряд важливих корегувань. Так, шпенглерівському поняттю про «сліпу долю», що царює в історії, Тойнбі протипоставив релігійно-історичне поняття «Вызов-и-Ответ». Згідно Тойнбі, Вища Божественна Реальність ставить перед культурами задачі само здійснення (Виклик) через кризи, географічні фактори і т.д. Якщо культура дає правильну Відповідь, її місія реалізується; в гіршому випадку вона приречена на занепад чи завмирає. Тойнбі не вважав культури абсолютно ізольованими і бачив в релігії сполучний елемент.

Однак, на відміну від Шпенглера, Тойнбі не розглядає кожну культуру як відособлений і замкнутий у собі організм. Навпаки, кожна локальна культура виступає в нього як одна з безлічі ступіней на шляху реалізації людиною свого божественного призначення.

Тойнбі підкреслює, що цивілізація не є організм із жорстко заданим життєвим циклом. Хід історії визначається творчим зусиллям людини, і поки еліта зберігає духовний потенціал, цивілізація життєздатна.

Заслуга Тойнбі полягає в тому, що він розкрив діалогічну сутність розвитку культури у своїй концепції "Виклику і Відповіді" (Див.: Тойнбі А. Дж. Постижение истории: Збірник. М., 1991. С. 106-142).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.124.210 (0.006 с.)