Тема: Управління адміністративно-політичною сферою (частина 2) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Управління адміністративно-політичною сферою (частина 2)1. Система органів внутрішніх справ України.

2. Міліція: поняття, завдання.

3. Порядок застосування працівниками міліції спеціальних засобів.

4. Характеристика системи органів юстиції.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: громадська безпека, громадський порядок, міліція, спеціальні засоби охорони громадського порядку, юстиція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- загальна структура Міністерства внутрішніх справ України;

- завдання та повноваження Міністерства внутрішніх справ України;

- організація міліції та її підпорядкованість;

- обов’язки і права міліції;

- організаційно-правові основи застосування спеціальних засобів працівниками ОВС;

- випадки заборони застосування спеціальних засобів;

- структура та повноваження Міністерства юстиції України;

- територіальні органи Міністерства юстиції України;

- центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

Семінарське заняття 18

Тема: Управління соціально-культурною сферою

1. Організація управління освітою.

2. Органи управління та регулювання наукою.

3. Загальна характеристика державної політики у сфері культури.


4. Система органів соціального захисту населення.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: соціально-культурна сфера, освіта, система освіти, структура освіти, атестація, акредитація, ліцензування, наука, наукова діяльність, культура, культурна спадщина, соціальний захист.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- система та структура освіти;

- державні органи управління освітою та органи громадського самоврядування в сфері освіти;

- основні повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

- повноваження Міністерства культури України;

- статус та завдання Державної служби з питань національної культурної спадщини;

-статус органів, що входять до системи органів соціального захисту населення;

- повноваження Міністерства соціальної політики України.

Семінарське заняття 19

Тема: Адміністративно-правове забезпечення управління економічною сферою

1. Напрями державного регулювання економікою в сучасних умовах.

2. Система центральних і місцевих органів управління економікою.

3. Компетенція органів державного управління у галузі транспорту та зв’язку.


4. Загальна характеристика адміністративної відповідальності за порушення на транспорті.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: економіка, ліцензування, патентування, квотування, стандартизація, сертифікація, державне замовлення, транспорт, види транспорту, зв'язок, спеціальний зв'язок.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- засоби регулюючого впливу держави на економіку;

- повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- повноваження територіальних органів управління економічною сферою;

- повноваження Міністерства інфраструктури;

- повноваження органів управління різними видами транспорту;

- повноваження органів управління у сфері зв’язку;

- види правопорушень на транспорті.

 

Семінарське заняття 20

Тема: Організаційно-правові проблеми міжгалузевого управління

1. Поняття та ознаки міжгалузевого управління.

2. Управління у сфері захисту економічної конкуренції.

3. Система органів управління фінансами.

4. Адміністративно-правовий статус органів статистики.

5. Адміністративні правопорушення в галузі статистики, стандартизації та захисту економічної конкуренції.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: міжгалузеве управління, економічна конкуренція, приватизація, фінанси, статистика, приватизація, стандартизація, метрологія, податки.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порівняння галузевого та міжгалузевого управління;

- сфери міжгалузевого управління;

- статус та повноваження Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

- статус та повноваження органів фінансового контролю;

- основні повноваження Державної служби статистики та її територіальних відділень;

- органи, що розглядають справи в галузі статистики, стандартизації та захисту економічної конкуренції.

 

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички щодо застосування норма адміністративного права при вирішенні конкретних справ у сфері державного управління.

Форма контролю самостійної роботи – обговорення на семінарському занятті, перевірка виконання практичних завдань. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань, а для контролю з боку викладача – практичні завдання.

При роботі з нормативними джерелами необхідно кожного разу з’ясовувати, чи вносилися зміни і доповнення до актів, що розглядаються. Слід звернути увагу на те, що посилання на нормативні акти, які втратили чинність, або викладені в новій редакції і з цієї причини не можуть застосовуватися, є підставою для негативної оцінки, а також є причиною багатьох помилок у роботі спеціаліста. Небажано викладати лише теоретичний матеріал без будь-яких посилань на нормативні акти або переписувати текст відповідного нормативного акта без будь-яких його пояснень.

Відповіді на питання повинні формулюватися чітко і стисло, містити однозначну відповідь. Далі вказується посилання на відповідний нормативний акт за формою "згідно з" "відповідно до" частина__ статті__ Закону України "Про ..." від ... (число, місяць, рік, № ...).

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основи теорії державного управління

Соціальне управління, його характерні риси та види.

Суб’єкт та об’єкт управління.

Виконавча влада: механізм співвідношення з державним управлінням.

Принципи державного управління.

Питання для самоконтролю

1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять державне управління та управління державою.

2. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять державне управління та виконавча влада.

3. Зазначте основні компоненти в структурі системи державного управління.

4. Охарактеризуйте централізовану та децентралізовану системи управління та вкажіть їх переваги та недоліки.

Практичні завдання

1. Випишіть з різних підручників дві-три класифікації функцій державного управління.

2. Наведіть приклади реалізації принципів побудови апарату державного управління.

 

Тема 2. Адміністративне право як галузь права

1. Історичні умови виникнення адміністративного права.

2. Особливості та структура суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

3. Суб'єкти управлінських відносин.

4. Поняття системи адміністративного права.

5. Місце адміністративного права у правовій системі.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

2. Яку структуру мають суспільні відносини, що складають предмет регулювання адміністративного права?

3. Назвіть суб'єктів управлінських відносин.

4. Розкрийте зміст предмету адміністративного права.

5. Проаналізуйте особливості методу адміністративного права.

6. Що таке «система адміністративного права»?

7. Що таке «інститут адміністративного права»?

Практичні завдання

1. Визначте, чи охоплюються предметом адміністративного права відносини, що виникають в наступних ситуаціях:

а) громадянин Рігер звернувся у представництво України в Німеччині з проханням надати йому візу для транзитного проїзду через Україну;

б) прокурор області здійснює контроль за виконанням обов’язків, покладених на міських прокурорів;

в) пенсіонер Мартинов, звернувши увагу на те, що його сусід на дитячому майданчику влаштовує пікнік з алкогольними напоями, вимагав негайно його припинити;

г) їдучи у тролейбусі, інвалід війни Петренко вимагав, щоб пасажир звільнив для нього місце призначене для інвалідів, і пояснив, що він має право, а пасажир юридично зобов’язаний перед ним.

3. Заповніть таблицю:

Галузь права Предмет Метод
Адміністративне право    
Конституційне право    
Фінансове право    
Цивільне право    
Кримінальне право    

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 413; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.01 с.)