МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ

ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного

Та фінансового права

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з нормативного та науково-методичного забезпечення ___________________В.Т. Савицький ______________ 2011 р.  

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр

з напряму підготовки 6.030401 Правознавство

 

 

Хмельницький


Адміністративне право: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.030401 Правознавство / [уклад. О.В.Когут, А.М.Токар]. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2010. – 111 с.

 

 

Укладачі:

Когут О.В., завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, кандидат юридичних наук, доцент;

Токар А.М., старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

 

Ухвалено кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права 5 вересня 2011 р., протокол №1.


 

Завідувач кафедри ________________

Декан юридичного факультету __________

 

 

Рекомендовано методичною радою університету 14 вересня 2011 р., протокол №1.

 

 

Ó Когут О.В., Токар А.М., 2011

Ó Хмельницький університет управління та права, 2011


 

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………...…...……………...51. Опис навчальної дисципліни………………………………….....….6

2. Структура навчальної діяльності…………………...........................8

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни. 8

2.2. Зміст лекційних занять. 11

2.3. Зміст семінарських занять. 15

2.4. Зміст самостійної роботи студентів. 30

2.5. Модульний контроль. 56

2.5.1. Питання для модульного контролю.. 56

2.5.2. Приклади тестових завдань. 63

2.6. Індивідуально-консультативна робота. 65

2.6.1. Тематика творчих та наукових завдань. 65

2.6.2. Тематика курсових робіт……………………………………66

2.7. Підсумковий контроль. 67

2.7.1. Питання для підсумкового контролю.. 66

2.7.2. Приклад екзаменаційного білету. 71

3. Система оцінювання знань студентів в умовах Європейської кредитно-трансферної системи………………………………………72

3.1. Поточний контроль. 72

3.2. Модульний контроль. 73

3.3. Підсумковий семестровий контроль........................................75

3.4. Критерії оцінювання знань студентів. 77

3.4.1. Поточний контроль. 77

3.4.2. Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену. .81


4.Список рекомендованих джерел………………………………90
ВСТУП

 

Робоча програма з навчальної дисципліни „Адміністративне право” складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавра з напряму підготовки 6.030401 Правознавство.

Міждисциплінарні зв’язки:Навчальна дисципліна «Адміністративне право» вивчається після дисципліни «Теорія держави і права» та паралельно з вивченням конституційного права, що дозволяє використати набуті загальнотеоретичні знання та знання конституційних основ організації та діяльності органів державної влади при засвоєнні даного курсу.

Актуальність вивчення цієї дисципліни зумовлена тим, що адміністративне право є однією із провідних галузей правової системи України, оскільки воно опосередковує функціонування публічної влади і виступає необхідною умовою і засобом реалізації Конституції України у найважливішій сфері – сфері виконання законів та інших правових актів. Водночас адміністративне право покликане забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадян у їх взаємовідносинах з органами виконавчої влади відповідно до конституційних вимог.

 

 


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета вивчення дисципліни:формування теоретичних знань та практичних навичок щодо правового регулювання суспільних відносин, які складаються у сфері державної виконавчої влади та управління; вивчення системи та компетенції органів державної виконавчої влади, які здійснюють управління в економічній, адміністративно-політичній та соціально-культурній сферах.

Предмет дисципліни: суспільні відносини, які складаються в процесі організації і діяльності виконавчої влади.

Курс Напрям підготовки, ОКР Характеристика навчальної дисципліни
Семестр: 3,4 Кількість кредитів ECTS: 3,5 Тижневе навантаження: 2,5 6.030401 Правознавство Бакалавр   Статус: нормативна Загальна кількість годин: 126 Лекції: 46 год. Семінарські заняття: 40 год. Самостійна робота:40 год. Форма підсумкового контролю: залік, екзамен

У результаті вивчення дисципліни „Адміністративне право” студент повинен

- знати

стан основних проблем науки адміністративного права в контексті адміністративної реформи в Україні;

адміністративно-правовий статус суб'єктів адміністративного права;

форми та методи управління;

інститут адміністративної відповідальності;

механізм забезпечення законності у сфері державного управління;

сутність адміністративного процесу;

систему та компетентність органів виконавчої влади, які здійснюють управління окремими галузями та сферами;

- вміти

використовувати набуті знання у вирішенні професійних завдань;

орієнтуватися в системі адміністративного законодавства;

правильно застосовувати норми адміністративного права в процесі виконання своїх службових обов'язків;

орієнтуватися в системі та компетенції органів державної виконавчої влади;

додержуватися вимог законності в практичній діяльності;

вміло користуватися різними формами та методами управлінської діяльності.

 


Зміст лекційних занять

 

Змістовий модуль 1

Лекційне заняття 1

Лекційне заняття 2

Лекційне заняття 3

Лекційне заняття 4

Лекційне заняття 5

Лекційне заняття 5

Тема: Державна служба

1. Характеристика понять "державний службовець" та "державна служба".

2. Посада: поняття, класифікація, способи заміщення.

3. Правовий статус державних службовців.

Лекційне заняття 7

Змістовий модуль 2

Лекційне заняття 8

Тема: Форми державного управління

1. Поняття і види форм державного управління.

2. Акти управління: поняття, ознаки, види.

3. Адміністративний договір.

Лекційне заняття 9

Тема: Методи державного управління

1. Поняття та ознаки методів управління.

2. Характеристика адміністративного та економічного методів.

3. Переконання і примус в державному управлінні.

4. Поняття та ознаки адміністративно-правових режимів.

Лекційне заняття 10

Лекційне заняття 11

Лекційне заняття 12

Змістовий модуль 3

Лекційне заняття 13

Лекційне заняття 14

Лекційне заняття 15

Лекційне заняття 16

Змістовий модуль 4

Лекційне заняття 17

Лекційне заняття 18, 19

Лекційне заняття 20, 21

Лекційне заняття 22

Лекційне заняття 23

Зміст семінарських занять

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття 1

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державне управління, функції держаного управління, принципи державного управління, предмет адміністративного права, метод адміністративного права, адміністративне право.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

-„широкий” підхід щодо тлумачення поняття державного управління;

- „вузький” підхід щодо тлумачення поняття державного управління;

- загальні та особливі ознаки державного управління;

- підходи науковців до класифікації функцій та принципів державного управління;

- переосмислення змісту предмету адміністративного права в контексті реформи адміністративного права;

- специфіка методу адміністративного права;

- співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями;

- основні напрями реформування адміністративного права.

 

Семінарське заняття 2

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: норма права, адміністративна правова норма, гіпотеза адміністративно-правової норми, диспозиція адміністративно-правової норми, санкція адміністративно-правової норми, підстава виникнення адміністративно-правової норми, юридичний факт.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- зміст адміністративно-правової норми;

- особливості адміністративно-правової норми;

- структура адміністративно-правової норми;

- пряма дія адміністративно-правової норми у часі;

- негайна дія адміністративно-правової норми у часі;

- зворотня дія адміністративно-правової норми у часі;

- форми реалізації адміністративно-правової норми;

- проблеми вдосконалення адміністративного законодавства на сучасному етапі;

- особливості адміністративно-правових відносин.

 

Семінарське заняття 3

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративно-правовий статус, адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, іноземець, особа без громадянства, біженець.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- зміст адміністративно-правового статусу громадян України;

- права громадян у сфері державного управління;

- обов’язки громадян у сфері державного управління;

- особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу громадян України;

- особливості адміністративно-правового статусу біженців;

- умови втрати та позбавлення статусу біженця.

Семінарське заняття 4

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: об’єднання громадян, громадська організація, політична партія.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- законодавче забезпечення права громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації;

- ознаки об'єднання громадян;

- критерії класифікації об`єднань громадян;

- особливості адміністративно-правового статусу громадських організацій;

- особливості адміністративно-правового статусу політичних партій;

- види стягнень які можуть бути застосовані до об’єднань громадян.

Семінарське заняття 5

Тема: Державна служба

1. Поняття та основи правового положення державного службовця.

2. Права та обов’язки державних службовців.

3. Вимоги щодо вступу на державну службу.

4. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: служба, державна служба, державний службовець, патронатна служба, посадова особа, посада, відставка державного службовця.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття державної служби;

- основні принципи державної служби;

- класифікація державних службовців;

- поняття посади;

- організаційно-правові способи заміщення посад;

- загальні та спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу;

- обмеження, пов’язані з проходженням державної служби;

- порядок та підстави припинення державної служби;

- права і обов'язки державних службовців.

Семінарське заняття 6

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державний орган, орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, міністерство, служба, агентство, інспекція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення органу виконавчої влади;

- класифікація органів виконавчої влади за характером компетенції;

- класифікація органів виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань;

- класифікація органів виконавчої влади за територіальним масштабом діяльності;

- організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: вищий, центральний, місцевий (територіальний);

- правовий статус Кабінету Міністрів України;

- повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері виконавчої влади.

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 7

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: форма державного управління, правові форми державного управління, неправові форми державного управління, правові акти державного управління, адміністративно-правовий договір, метод управління, адміністративний метод управління, економічний метод управління, переконання, адміністративний примус, адміністративно-правовий режим.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття форми державного управління;

- співвідношення між правовими та неправовими формами;

- поняття та ознаки правового акта державного управління;

- поняття та ознаки адміністративно-правового договору;

- поняття та ознаки методів управління;

- критерії класифікації методів управління;

- поняття та ознаки адміністративного примусу;

- класифікація заходів адміністративно-правового примусу.

 

Семінарське заняття 8

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративна відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, адміністративне стягнення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття адміністративної відповідальності;

- загальні ознаки адміністративної відповідальності;

- особливі ознаки адміністративної відповідальності;

- обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності;

- поняття адміністративного стягнення;

- система адміністративних стягнень;

- обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення;

- обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 

Семінарське заняття 9

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративне правопорушення, юридичний склад адміністративного правопорушення, об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, адміністративне стягнення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття адміністративного правопорушення;

- ознаки адміністративного правопорушення;

- поняття юридичного складу адміністративного правопорушення: поняття, елементи;

- об’єкт адміністративного правопорушення;

- види об’єктів;

- форми вини;

- види суб'єктів адміністративної відповідальності;

- особливості адміністративної відповідальності посадових осіб;

- проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства на сучасному етапі.

 

Семінарське заняття 10

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: законність, способи забезпечення законності, гарантії забезпечення законності, контроль, нагляд.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття законності в державному управлінні;

- поняття контролю в державному управлінні;

- види контролю в державному управлінні;

- парламентський контроль за законністю в державному управлінні;

- президентський контроль за законністю в державному управлінні;

- урядовий контроль за законністю в державному управлінні;

- судовий контроль за законністю в державному управлінні;

- поняття та види нагляду в державному управлінні;

- методи та форми здійснення прокурорського нагляду.

Змістовий модуль 3

Семінарське заняття 11

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративний процес, адміністративне провадження, стадія адміністративного процесу, етап адміністративного процесу, принципи адміністративного процесу, адміністративно-процесуальна норма, адміністративно-процесуальні відносини, суб’єкт адміністративного процесу.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- „широкий” підхід щодо тлумачення поняття адміністративного процесу;

- „вузький” підхід щодо тлумачення поняття адміністративного процесу;

- загальні та особливі ознаки адміністративного процесу;

- стадії та етапи адміністративного процесу;

- загальні та спеціальні принципи адміністративного процесу;

- ознаки адміністративно-процесуальної норми;

- ознаки адміністративно-процесуальних відносин;

- співвідношення понять «суб’єкт адміністративного процесу» та «учасник адміністративного процесу».

 

 

Семінарське заняття 12

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: звернення громадян, заява, клопотання, зауваження, пропозиція, скарга, адміністративно-спеціальна скарга, провадження по розгляду звернень громадян.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття «звернення громадян»;

- основні вимоги до звернень громадян;

- класифікація звернень громадян за різними критеріями;

- характеристика стадій розгляду звернень громадян;

- строки подання та розгляду звернень громадян;

- звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню;

- ознаки адміністративно-спеціальних скарг;

- етапи законодавчого регулювання судового розгляду скарг громадян.

 

 

Семінарське заняття 13

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: провадження в справах про адміністративні правопорушення, органи, що розглядають справи про адміністративне правопорушення, протокол в справі про адміністративне правопорушення, постанова в справі про адміністративне правопорушення

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття провадження в справі про адміністративне правопорушення;

- обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення;

- права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення;

- процесуальні строки, строки давності та строки примусового впливу у провадженні в справах про адміністративні правопорушення;

- характеристика етапів стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Семінарське заняття 14

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державна реєстрація нормативно-правового акта, державна реєстрація юридичної особи, державна реєстрація фізичної особи-підприємця, легалізація об’єднань громадян,, реєстрація об’єднань громадян, символіка об’єднань громадян, дозвільна система.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- вимоги до нормативно-правових актів, які підлягають реєстрації;

- акти, що не подаються на державну реєстрацію;

- стадії провадження з державної реєстрації нормативно-правових актів;

- порядок реєстрації фізичних осіб - підприємців;

- порядок реєстрації юридичних осіб;

- порядок легалізації громадської організації;

- особливості реєстрації політичної партії;

- порядок реєстрації символіки об’єднань громадян;

- обставини, за наявності яких відмовляють у видачі свідоцтва про право на ведення нотаріальної діяльності;

- порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.

Семінарське заняття 15

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: дисциплінарний примус, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарні стягнення, дисциплінарне провадження.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- ознаки дисциплінарної відповідальності;

- основні види дисциплінарної відповідальності;

- стадії дисциплінарного провадження;

- підстави та строки накладення дисциплінарних стягнень на працівників ОВС, прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, суддів;

- оскарження дисциплінарних стягнень працівниками ОВС, прокурорсько-слідчими працівниками, державними службовцями, суддями;

- виконання та зняття дисциплінарних стягнень з працівників ОВС, прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, суддів.

 

Змістовий модуль 4

Семінарське заняття 16

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: оборона, національна безпека, цивільна оборона, територіальна оборона, військова служба, альтернативна служба, органи військового управління.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- повноваження органів державної влади у сфері оборони;

- основні функції та завдання органів військового управління у сфері оборони;

- права та обов’язки громадян України у сфері оборони;

- приписка громадян України до призовних дільниць;

- призов громадян України на строкову військову службу;

- строки військової служби;

- організаційна структура Служби безпеки України;

- основні повноваження Служби безпеки України;

- склад правопорушень законодавства про загальний військовий обов’язок.

Семінарське заняття 17

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: громадська безпека, громадський порядок, міліція, спеціальні засоби охорони громадського порядку, юстиція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- загальна структура Міністерства внутрішніх справ України;

- завдання та повноваження Міністерства внутрішніх справ України;

- організація міліції та її підпорядкованість;

- обов’язки і права міліції;

- організаційно-правові основи застосування спеціальних засобів працівниками ОВС;

- випадки заборони застосування спеціальних засобів;

- структура та повноваження Міністерства юстиції України;

- територіальні органи Міністерства юстиції України;

- центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

Семінарське заняття 18

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: соціально-культурна сфера, освіта, система освіти, структура освіти, атестація, акредитація, ліцензування, наука, наукова діяльність, культура, культурна спадщина, соціальний захист.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- система та структура освіти;

- державні органи управління освітою та органи громадського самоврядування в сфері освіти;

- основні повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

- повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності;

- повноваження Міністерства культури України;

- статус та завдання Державної служби з питань національної культурної спадщини;

-статус органів, що входять до системи органів соціального захисту населення;

- повноваження Міністерства соціальної політики України.

Семінарське заняття 19

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: економіка, ліцензування, патентування, квотування, стандартизація, сертифікація, державне замовлення, транспорт, види транспорту, зв'язок, спеціальний зв'язок.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- засоби регулюючого впливу держави на економіку;

- повноваження Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- повноваження територіальних органів управління економічною сферою;

- повноваження Міністерства інфраструктури;

- повноваження органів управління різними видами транспорту;

- повноваження органів управління у сфері зв’язку;

- види правопорушень на транспорті.

 

Семінарське заняття 20

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: міжгалузеве управління, економічна конкуренція, приватизація, фінанси, статистика, приватизація, стандартизація, метрологія, податки.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- порівняння галузевого та міжгалузевого управління;

- сфери міжгалузевого управління;

- статус та повноваження Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

- статус та повноваження органів фінансового контролю;

- основні повноваження Державної служби статистики та її територіальних відділень;

- органи, що розглядають справи в галузі статистики, стандартизації та захисту економічної конкуренції.

 

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом і виконується в позааудиторний час, передбачений тематичним планом навчальної дисципліни.

Під час вивчення навчальної дисципліни студенти повинні навчитися самостійно мислити, поглиблювати засвоєні теоретичні знання, опановувати практичні навички щодо застосування норма адміністративного права при вирішенні конкретних справ у сфері державного управління.

Форма контролю самостійної роботи – обговорення на семінарському занятті, перевірка виконання практичних завдань. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, модульний і підсумковий семестровий контроль.

З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань, а для контролю з боку викладача – практичні завдання.

При роботі з нормативними джерелами необхідно кожного разу з’ясовувати, чи вносилися зміни і доповнення до актів, що розглядаються. Слід звернути увагу на те, що посилання на нормативні акти, які втратили чинність, або викладені в новій редакції і з цієї причини не можуть застосовуватися, є підставою для негативної оцінки, а також є причиною багатьох помилок у роботі спеціаліста. Небажано викладати лише теоретичний матеріал без будь-яких посилань на нормативні акти або переписувати текст відповідного нормативного акта без будь-яких його пояснень.

Відповіді на питання повинні формулюватися чітко і стисло, містити однозначну відповідь. Далі вказується посилання на відповідний нормативний акт за формою "згідно з" "відповідно до" частина__ статті__ Закону України "Про ..." від ... (число, місяць, рік, № ...).

Змістовий модуль 1

Питання для самоконтролю

1. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять державне управління та управління державою.

2. Проаналізуйте зміст та співвідношення понять державне управління та виконавча влада.

3. Зазначте основні компоненти в структурі системи державного управління.

4. Охарактеризуйте централізовану та децентралізовану системи управління та вкажіть їх переваги та недоліки.

Практичні завдання

1. Випишіть з різних підручників дві-три класифікації функцій державного управління.

2. Наведіть приклади реалізації принципів побудови апарату державного управління.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть особливості суспільних відносин, які складають предмет регулювання адміністративного права.

2. Яку структуру мають суспільні відносини, що складають предмет регулювання адміністративного права?

3. Назвіть суб'єктів управлінських відносин.

4. Розкрийте зміст предмету адміністративного права.

5. Проаналізуйте особливості методу адміністративного права.

6. Що таке «система адміністративного права»?

7. Що таке «інститут адміністративного права»?

Практичні завдання

1. Визначте, чи охоплюються предметом адміністративного права відносини, що виникають в наступних ситуаціях:

а) громадянин Рігер звернувся у представництво України в Німеччині з проханням надати йому візу для транзитного проїзду через Україну;

б) прокурор області здійснює контроль за виконанням обов’язків, покладених на міських прокурорів;

в) пенсіонер Мартинов, звернувши увагу на те, що його сусід на дитячому майданчику влаштовує пікнік з алкогольними напоями, вимагав негайно його припинити;

г) їдучи у тролейбусі, інвалід війни Петренко вимагав, щоб пасажир звільнив для нього місце призначене для інвалідів, і пояснив, що він має право, а пасажир юридично зобов’язаний перед ним.

3. Заповніть таблицю:

Галузь права Предмет Метод
Адміністративне право    
Конституційне право    
Фінансове право    
Цивільне право    
Кримінальне право    

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке «адміністративно-правова норма»?

2. Назвіть особливості адміністративно-правової норми.

3. Проаналізуйте особливості структури адміністративно-правової норми.

4. Назвіть критерії класифікації адміністративних норм.

5. Які існують форми реалізації адміністративно-правової норми?

6. Перерахуйте джерела адміністративного права.

7. Назвіть особливості адміністративно-правових відносин.

8. Назвіть критерії класифікації адміністративно-правових відносин.

9. Проаналізуйте структуру адміністративних правовідносин.

Практичні завдання

1. Виберіть з нормативно-правових актів і законспектуйте по два види наступних норм:

а) зобов’язуючих, уповноважуючих і забороняючих;

б) матеріальних і процесуальних.

2. Охарактеризуйте юридичні факти та відносини: в родині фермера Волхова народилась донька, яку вирішили назвати Оленою. В той самий день старшому сину Волхових Андрію виповнилось 16 років, а через місяць померла їх бабуся.

3. Визначте підстави, види та об’єкти правовідносин, що виникли: Русаков купив автомобіль „Жигулі”, зареєстрував його у відділі ДАІ та звернувся до адміністрації міста з проханням виділити йому земельну ділянку для побудови гаража. Під час поїздки по місту Русаков порушив правила дорожнього руху. Інспектор ДАІ склав протокол і стягнув з Русакова штраф.

4. Дослідіть адміністративно-правову літературу та заповніть таблицю

Ознаки форм реалізації норм адміністративного права
додержання виконання використання застосування
       

5. Ознайомтесь з Указом Президента «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» та заповніть таблицю

Набрання чинності нормативно-правових актів
Органи влади Види актів Момент набрання чинності нормативно-правових актів
Президент Укази  
Розпорядження
     

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення адміністративно-правовому статусу громадян України.

2. Що таке адміністративна правоздатність?

3. Що таке адміністративна дієздатність?

4. Назвіть особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу громадян України.

5. Назвіть особливості правового статусу біженців по відношенню до правового статусу громадян України.

6. За яких умов статус біженця не надається?

Практичні завдання

1. Проаналізуйте поняття «адміністративно-правовий статус особи» та «адміністративно-правовий статус громадянина».

2. Заповніть таблицю, посилаючись на норми чинного законодавства:

Види адміністративних прав, свобод та обов’язків залежно від їх змісту Основні права і свободи Основні обов’язки
соціально-економічні    
політичні    
особисті    

3. Законспектуйте права та обов’язки, що належать лише іноземцям та біженцям в Україні посилаючись на норми діючого законодавства (Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.94 (зі змінами і доповненнями) // ВВРУ. – 1994. - №23. – Ст.161; ВВРУ. – 2003. - №16. – Ст.117; Про біженців: Закон України від 21.06.01 // ОВУ. –2001. -№29. –Ст.1292).

4. Вирішіть задачі.

· Коли студенти з однієї азіатської країни закінчували своє навчання в Україні, на їх Батьківщині змінився політичний режим. Студенти, не бажаючи повертатись до своєї країни через побоювання стати жертвами переслідувань, звернулися до відділу у справах національностей та міграції з заявами про надання їм статусу біженців. Але їм було відмовлено. Причина - студенти залишили свою країну не внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвами переслідувань, а з метою навчання. Проаналізуйте правомірність відмови.

· До директора приватного підприємства “Південь” звернувся громадянин С. з проханням працевлаштувати його іноземного товариша, який найближчим часом має намір приїхати в Україну і займатися трудовою діяльністю. Директор проти працевлаштування не заперечував і знаючи, що на це потрібен спеціальний дозвіл, звернувся до юриста за консультацією. Надайте консультацію з даного питання.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає зміст права громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації?

2. Що таке «об'єднання громадян»?

3. Що таке «громадська організація»?

4. Що таке «політична партія»?

5. Які органи здійснюють нагляд та контроль за діяльністю об’єднань громадян:

6. Назвіть види стягнень, які можуть бути застосовані до об’єднань громадян.

Практичне завдання

1. Аналізуючи положення чинного законодавства (Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.01 // ОВУ. – 2001. - №17. – Ст.728.; Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.92 (зі змінами і доповненнями) // Закони України. - Т.З. - С.298-308) вкажіть основні відмінності політичної партії і громадської організації та зафіксуйте їх у вигляді таблиці.

2. Вирішіть задачу.

· На базі державного інституту ім. Драгоманова була створена молодіжна організація “Молодь майбутнього” та діяв осередок політичної партії “НДПУ”. До цих структурних утворень входили не лише студенти – громадяни України, але й студенти – іноземці.

Чи є порушення законодавства у даному випадку?

Тема 6. Державна служба.

1. Види службовців.

2. Категорії і ранги державних службовців.

3. Типи державних посад.

4. Загальні та спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу.

5. Адміністративна, кримінальна та матеріальна відповідальність державних службовців.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «служба»?
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.49.228 (0.08 с.)