Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумковий семестровий контроль у формі екзамену3.4.2. Оцінювання знань студентів за результатами складання екзамену проводиться за національною шкалою з наступним переведенням у шкалу ЄКТС. Еквівалент розподілу максимально можливих 40 екзаменаційних балів на оцінки за національною шкалою і шкалою ЄКТС визначається за відсотковим розрахунком оцінок шкали ЄКТС від 40 балів. Екзаменаційна оцінка за шкалою ЄКТС виставляється за вищим значенням кроку оцінки.

Шкала розрахунку визначення оцінок за результатами підсумкового семестрового контролю у формі екзамену поданий у табл. 3.4.2.

Таблиця 3.4.2

Шкала розрахунку визначення екзаменаційних оцінок з урахуванням співвідношення оцінок національної шкали та шкали ЄКТС

За національною шкалою За шкалою ЄКТС Оцінка за шка-лою ЄКТС у проце-нтному вира-женні Крок екзаме-націй-них оцінок у балах (через % від 40 балів) Екзаменаційна оцінка
розши-реною нако-пичу-валь-ною кіль-кість балів     оцін-ка За шкалою ЄКТС За націо-наль-ною шка-лою
у ба-лах у сим-во-лах
відмін-но 90-100 балів А 90-100 % 36-40 балів А
дуже добре 4,5 80-89 балів В 80-89 % 32-35 балів В 4,5
добре 65-79 бали С 65-79 % 26-31 бал С
задо-вільно 3,5 55-64 бали D 55-64 % 22-25 балів D 3,5
достат-ньо 50-54 балів Е 50-54 % 20-21 бал Е
незадо-вільно 35-49 балів FX 35-49 % 14-19 балів FX
неприй-нятно 1-34 бали F 1-34 % 1-13 балів F

Підсумкова екзаменаційна оцінка складається з суми оцінок за кожне питання екзаменаційного білета і визначається за прикладом, поданим у табл. 3.4.3.

Таблиця 3.4.3

Визначення підсумкової екзаменаційної оцінки

Номер питання екзамен-наційно-го білета Оцінка за націо-нальною шкалою Оцінка за шка-лою ЄКТС Сума оцінок Середня кіль-кість балів Підсумкова екзаменаційна оцінка
за націо-нальною шкалою За шкалою ЄКТС
у балах у симво-лах
         
100 : 3 = С
  33,3*      
Примітка: дробова частина середньої кількості балів від 0,5 до 0,9 округлюється до цілого бала.

 

Критерії оцінювання знань студентів за результатами складання семестрового екзамену визначено у табл. 3.4.4.

 

Таблиця 3.4.4

Критерії оцінювання знань студентів за результатами семестрового екзамену

 

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
розширеною накопи-чу-вальною у балах у симво- лах
відмінно 36-40 балів А Студент правильно, повно та аргументовано розкрив питання, продемонстрував вміння самостійно аналізувати теоретичний матеріал, володіє термінологією і викладає матеріал чітко і логічно

Продовження табл. 3.4.4

дуже добре 4,5 32-35 балів В Студент достатньо повно розкрив суть питання, володіє термінологією, але назвав не всі риси, ознаки або види явища, процесу, інституту, теорії, категорії, проблеми, не до кінця розкрив зміст понять, допустив деякі неточності, які були виправлені ним при відповідях на додаткові питання і не вплинули на правильне розуміння змісту
добре 26-31 бали С Студент у цілому розкрив суть питання, відповідає аргументовано і загалом правильно, володіє термінологією, але назвав не всі теорії, функції, риси явища, інституту, процесу, допустив декілька помилок, які не вплинули на їх правильне розуміння
задовільно 3,5 22-25 балів D Студент не до кінця розкрив основний зміст питання, деякі суттєві риси, явища, поняття. Проблеми розкрив частково, допустив певні помилки та неточності, які свідчать про його не повне розуміння сутності питання, недостатньо володіє термінологією

Продовження табл. 3.4.4

достатньо 20-21 бал Е Студент не до кінця розкрив зміст питання, не повністю визначив його істотні аспекти: риси, функції, види, форми тощо, допустив помилки принципового характеру, слабо володіє термінологією
незадовіль- но 14- 19 балів FX Студент не достатньо розкрив зміст питання, не вміє його аналізувати і не може послідовно і логічно викласти, допустив суттєві помилки, не володіє термінологією
неприйнятно 1-13 балів F Студент не розкрив зміст питання, не зумів його аналізувати і послідовно і логічно викласти, допустив хибні думки, не володіє термінологією

 

Критерії оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисциплін, підсумковий семестровий контроль з яких передбачений у формі екзамену, визначено у табл. 3.4.5.

 

Таблиця 3.4.5

Критерії підсумкового семестрового оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, семестровий контроль з яких передбачений у формі екзамену

Оцінки Зміст критеріїв оцінки
за національною шкалою за шкалою ЄКТС
розширеною накопичу-валь-ною у балах у симво- лах
відмін- но 90-100 А Студент повно та ґрунтовно засвоїв всі теми навчальної програми, вміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, розуміє її значення для своєї професійної підготовки, повністю виконав всі завдання поточного і модульного контролю. Брав участь в олімпіадах, конкурсах, конференціях
дуже добре 4,5 80-89 В Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання навчальної програми. Вміє самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, виконав всі завдання поточного і модульного контролю

Продовження табл.3.4.5

добре 65-79 С Студент недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі теми навчальної програми, не вміє достатньо самостійно викласти зміст деяких питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, окремі завдання поточного і модульного контролю виконав не повністю
задо-вільно 3,5 55-64 D Студент засвоїв лише окремі теми навчальної дисципліни. Не вміє вільно, самостійно викласти зміст основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав окремі завдання модульного контролю
достат-ньо 50-54 Е Студент засвоїв лише окремі питання навчальної програми. Не вміє достатньо самостійно викласти зміст навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, виконав окремі завдання модульного контролю
незадо-вільно 35-49 FX Студент не засвоїв більшості тем навчальної програми, не вміє викласти зміст більшості основних питань навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав більшості завдань модульного контролю

Продовження табл.3.4.5

не-прийнят-но 1-34 F Студент не засвоїв навчальну програму, не вміє викласти зміст навчальної дисципліни, вирішувати практичні ситуаційні і розрахункові завдання, не виконав модульного контролю

 


 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

До всіх тем

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 583 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива частина / [Ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

3.Адміністративне право України: Підручник/[За заг.ред. д.ю.н., проф. Коломоєць Т.О.] – Київ: „Істина”, 2008.

4. Адміністративне право України: Підручник / [Ред. О.М.Бандурка]. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 480 с.

5. Адміністративне право України: Підручник / [Ред. С.В.Ківалов]. – Одеса: Юридична література, 2003. – 880 с.

6. Адміністративне право: Навч. посіб. / О.І.Остапенко, З.Р.Кисіль, М.В.Ковалів, Р.В.Кисіль. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 536 с.

7. Конституція України // ОВУ. – 2010. – №72/1. – Ст.2598.

8. Мосьонз С.О. Адміністративне право України (у визначеннях та схемах). – Навчальний посібник / C.О.Мосьонз. – К.: Атіка, 2008. – 272 с.

9. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник / С.Г.Стеценко. – К., 2008. – 624 с.

Тема 1

1. Виконавча влада і адміністративне право / [Ред. В.Б.Авер’янов]. - К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. – 668 с.

2. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / В.Б. Авер’янов, В.А. Дерець, А.М. Школик та ін. [Ред. В.Б.Авер’нов]. - К.: Юстиніан, 2007. - 288 с.

3. Державне управління: теорія і практика. - К., 1998. – 432 с.

4. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

Тема 2

1. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В.Авер’янов // Право України. – 2003. - № 5. – С.117-120.

2. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України: доктринальні аспекти реформування / В.Авер’янов // Право України. - 1998. - №8. - С.8-13.

3. Концепція адміністративної реформи в Україні // ОВУ. – 1999. - №21. – Ст.943.

4. Проект концепції реформи адміністративного права в Україні //Український правовий часопис. – 1999. – Випуск 4. – С.35-60.

Тема 3

1. Горьова С. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології / С.Горьова // Право України. -1998. - №12. - С.43-46.

2. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня; 1997. - 6 грудня.

Тема 4

1. Бєлєвська О. Проблеми визначення сутності адміністративно-правового статусу іноземців в Україні / О.Бєлєвська // Право України. – 2008. - №1. – С.139-143.

2. Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця / Г.Москаль // Право України. – 2004. - № 10. – С.35-39.

3. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8.07.2011 р.// Голос України вiд 03.08.2011. - № 142.

4. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №9. – Ст.342.

5. Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів: Постанова КМУ від 5.08.1998 р.// ОВУ. – 1998. - № 31. - Ст. 1186.

6. Про затвердження Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства: Постанова КМУ від 8.04.2009 р.// ОВУ. – 2009. - №26. – Ст.871.

7. Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 22.06.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №47. – Ст.1910.

8. Про затвердження Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: Постанова КМУ від 11.07.2007 р.// ОВУ. - 2007. - №52. – Ст.2115.

9. Про імміграцію: Закон України від 7.06.2001 р. // ОВУ. - 2001. - №27. – Ст.1198.

10. Про Положення про паспорт громадянина України: Постанова ВРУ від 26.06.1992 р.// ВВРУ. - 1993. - №40. - Ст.305.

11. Про правовий статус закордонних українців: Закон України від 4.03.2004 р.// ОВУ. – 2004. - №13. – Ст.879.

12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 4.02.1994 р./ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=3929-12.

13. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 р.// ОВУ. – 2004. - №1. – Ст.4.

Тема 5

1. Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р.// ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

2. Про молодіжні та дитячі громадські організації: 3акон України від 1.12.1998 р.// ОВУ. - 1998. - №51. – Ст.1870.

3. Про об'єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 р.// Закони України. - Т.З. - С.298-308.

4. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №32. – Ст.1449.

5. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5.04.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №17. – Ст.728.

6. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: 3акон України від 22.06.2000 р.// ОВУ. - 2000. - №30. - Ст.1248.

Тема 6

1. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. Навч.метод. посібник / [Ред. Н.Р.Нижник]. – К.: Ін Юре, 1999. - 244 с.

2. Коломоєць Т. Етичні засади діяльності державних службовців: передумови та пріоритети правового регулювання в Україні / Т.Коломоєць, Г.Гулєвська // Право України. – 2006. - №10. - С.60-64.

3. Матіос А. Генезис адміністративно-правового статусу посадової особи / А.Матіос // Право України. - 2006. - № 1. - С.33-37.

4. Нижник Н.Р. Державний службовець в Україні: удосконалення підвищення кваліфікації (організаційно-правовий аспект): Монографія / Н.Р.Нижник, В.М.Олуйко, В.А.Яцюк. - Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2003. – 300 с.

5. Озірська С.М. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка / С.М.Озірська, Ю.Д.Полянський. - К., 1999. – 167 с.

6. Питання управління державною службою в Україні: Указ Президента України від 18.07.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №56.

7. Про державну службу: 3акон України від 16.12.1993 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3723-12.

8. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 7.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - № 44. – Ст.1764.

9. Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців: Наказ Головного управління державної служби України від 4.08.2010 р.// ОВУ. – 2010. - № 90. – Ст.3208.

10. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова КМУ від 15.02.2002 р. // ОВУ. – 2002. - № 8. – Ст.351.

11. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13.06.2000 р.// ОВУ. – 2000. - №24. – Ст.1004.

12. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад: Постанова КМУ від 15.11.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №47. - Ст.3131.

13. Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців: Наказ Головдержслужби України від 8.07.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 61. – Ст. 2459.

14. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7.06.2001 р.// ОВУ. – 2001. - №26. – Ст.1151.

Тема 7

1. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р.// ОВУ. – 2011. – №10. – Ст.446.

2. Про затвердження Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 12.08.2009 р.// ОВУ. - 2009. - № 61. – Ст.2164.

3. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова КМУ від 18.07.2007 р. // ОВУ. – 2007. - № 54. - Ст. 2180.

4. Про затвердження рекомендаційних переліків управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: Постанова КМУ від 1.08.2007 р.// ОВУ. – 2007. - № 58. - Ст. 2307.

5. Про затвердження Типового положення про територіальні органи міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади: Постанова КМУ від 22 червня 2011 р.// ОВУ. – 2011. - №41. – Ст.1677.

6. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 7.10.2010 р.// ОВУ. – 2010. - №79. – Ст. 2792.

7. Про місцеві державні адміністрації: 3акон України від 9.04.1999 р.// ОВУ. - 1999. - №18. - Ст.774.

8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9.12.2010 // ОВУ. – 2010. - №94. – Ст.3334.

9. Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 16.06.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 53. – Ст.2090.

10. Про центральні органи виконавчої влади Закон України від 17.03.2011 р. // ОВУ. – 2011. - № 27. – Ст.1123.

Тема 8

1. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

2. Стефанюк В. Правові акти управління / В.Стефанюк // Право України. – 2003. - № 7. – С.3-9.

3. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 р.// ОВУ. – 2011. - № 27. – Ст.1123.

4. Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування: Закон України від 14.12.2010 р. // ОВУ. – 2011. – №2. – Ст.92.

5. Про затвердження форми висновку юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативно-правового акта: Наказ Мін’юсту від 6.07.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №53. – ст.2122.

 

Тема 9

1. Коломоєць Т. Класифікація заходів адміністративно-правового примусу / Т.Коломоєць // Право України. – 2003. - № 2. - С.105-111.

2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник / В.Я.Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

3. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі: Закон України від 1.02.1994 р. // ВВРУ. – 1994. - №52. – Ст.455.

4. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3240.

5. Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3241.

6. Про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія, талона про проходження державного технічного огляду і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3224.

7. Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: Постанова КМУ від 17.12.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №98. – Ст.3240.

8. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку: Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 р. // ЗП Уряду УРСР. -1991. - №3. - Ст.18.

9. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: 3акон України від 8.06.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №28. - Ст.1155.

10. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: 3акон України від 13.07.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №32.- Ст. 1340.

11. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12.

12. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 р. // ВВРУ. – 2000. - №21. – Ст.224.

13. Про правовий режим надзвичайного стану: 3акон України від 16.03.2000 р. // ОВУ. – 2000. - №15. – Ст. 588.

Тема 10

1. Авер’янов В. Потрібні нові концептуальні засади створення проекту Кодексу України про адміністративні проступки / В.Авер’янов, Д.Лук’янець, Н.Хорощак // Право України. - 2004. - №11. – С.11-16.

2. Адміністративне судочинство в Україні: Книга друга. Кодекс України про адміністративні проступки (проект) (Серія “Реформа судів України). – Харків: Консум, 2003. – 332 с.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

4. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

5. Лук’янець Д. Проблеми застосування конфіскації як адміністративного стягнення / Д.Лук’янець // Право України. - 2006. - №2. - С.110-112.

6. Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт: Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25.02.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №25. – Ст.845.

Тема 11

1. Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх / Я.Кінаш // Право України. – 2003. - № 4. – С.90-93.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

3. Колпаков В.К. Адміністративна деліктоздатність іноземців: проблеми регулювання відповідальності / В.К.Колпаков // Право України. – 2004. – №1. – С.81-85.

4. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія / В.К.Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

5. Стефанюк В. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та практики / В.Стефанюк, І.Голосніченко, М.Михеєнко // Право України. -1999. - №9. - С.6-9.

 

Тема 12

1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О.Ф.Андрійко. – К.: Наукова думка, 2004.

2. Майданик О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні / О.Майданик // Право України. – 2003. - № 7. – С.9-14.

3. Майданик О. Поняття і сутність парламентського контролю / О.Майданик // Право України. – 2004. - № 10. – С.12-16.

4. Про прокуратуру: 3акон України від 5.11.1991 р. (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1789-12.

5. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 // ОВУ. – 2011. – №10. – Ст.446.

Тема 13

1. Кодекс адміністративного судочинства України (зі змінами і доповненнями) // ОВУ. - 2005. - №32. – Ст.1918.

2. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / [С.В.Ківалов, Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова та ін.]; [За ред. С.В.Ківалова, О.М.Пасенюка, О.І.Харитонової]. – К.: Правова єдність, 2009. – 656 с.

3. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепилюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

4. Тищенко М.М.. Бандурка О.М. Адміністративний процес. – К., 2002. – 301 с.

 

Тема 14

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Постанова КМУ від 14.04.1997 р. // ЗПУ України. - 1997. - №4. - С.202.

3. Про затвердження класифікатора звернень громадян: Постанова КМУ від 24.09.2008 р. // ОВУ. – 2008. - №73. - Ст.2461.

4. Про звернення громадян: 3акон України від 2.10.1996 р. // ЗУ. - Т.11. - С.134-142.

5. Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник / М.М.Тищенко, О.М.Бандурка О.М. – К., 2002. – 301 с.

Тема 15

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р.А.Калюжний, А.Т.Комзюк, О.О.Погрібний та ін.]. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 781 с.

2. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

3. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії / А.Пилипенко // Право України. – 2004. - № 2. – С.26-29.

4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України вiд 2.06.2011 р. // ОВУ. – 2011. – №51. – Ст.2009.

5. Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник / М.М.Тищенко, О.М.Бандурка О.М. – К., 2002. – 301 с.

Тема 16

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепилюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності та заміщення приватного нотаріуса: Наказ Мін’юсту від 22.03.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №25. – Ст.1028.

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // ОВУ. – 2003. - №25. – Ст.1172.

4. Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів: Наказ МВС України від 21.08.1998 р. // ОВУ. – 1998. - №42. – Ст.1574.

5. Про затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів: Наказ МВС України 11.01.1999 р. // ОВУ. - 1999. - №17. – С.218-227.

6. Про затвердження переліку органів ліцензування: Постанова КМУ від 14.11.2000 р. // ОВУ. – 2000. - №46. - Ст.2001.

7. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Постанова КМУ від 28.12.1992 р. // ЗПУ України. -1993. - №1. - Ст.28.

8. Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р. // ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 144.

9. Про затвердження Положення про Реєстр державних та адміністративних послуг: Постанова КМУ від 27.05.2009 р. // ОВУ. – 2009. - №40. – Ст.1356.

10. Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадських формувань: Наказ Мін’юсту від 8.07.2011 // ОВУ. – 2011. - №53. – ст.2124

11. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: 3акон України від 1.06.2000 р. // ОВУ. - 2000. - №27. – Ст.1109.

12. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України від 19.05.2011 // ОВУ. – 2011. - №45. – Ст.1824.

13. Про Положення про дозвільну систему: Постанова КМУ від 12.10.1992 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=576-92-%EF.

14. Про Положення про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії: Постанова КМУ від 7.09.1993 р. // Урядовий кур’єр. - 1993. - 16 серпня.

15. Про Положення про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян: Постанова КМУ від 26.02.1993 р. // ЗП Уряду України. – 1993. - №7. – Ст. 148.

Тема 17

1. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник / В.Г.Перепелюк. – 2-е вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 367 с.

2. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р. // ОВУ. – 1999. - №19. – Ст.809.

3. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. // ОВУ. – 2006. - №12. – Ст.791.

4. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців: Постанова КМУ від 13.06.2000 р.// ОВУ. – 2000. - №24. – Ст.1004.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7.07.2010 // ОВУ. – 2010. - №55/1. – Ст.1900.

6. Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України: Постанова ВРУ від 6.11.1991 р. // ВВРУ. – 1992. - №4. – Ст.15.

Тема 18

1. Питання Державної міграційної служби України: Указ Президента України від 6.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1239.

2. Про альтернативну (невійськову) службу: 3акон України від 12.12.1991 р. (в редакції від 18.02.1999 р.) // ОВУ. – 1999. - №10. – С.4.

3. Про військовий обов’язок і військову службу: 3акон України від 25.03.1992 р. ( в ред. від 4.04.2006 р.) // ОВУ. – 2006. - № 17. - Ст. 1261.

4. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. // ВВРУ. – 1992. - №29. - Ст.397.

5. Про Воєнну доктрину України: Указ Президента України від 15.06.2004 р. (зі змінами, внесеними Указом від 15.06.2004 р.) // ОВУ. – 2004. - №30. – Ст.2005.

6. Про державний кордон України: Закон України від 4.11.1991 р. (із змінами і доповненнями) // ВВРУ. – 1992. - №2. – Ст.5.

7. Про державну виконавчу службу: 3акон України від 24.03.1998 р. // ВВРУ. - 1998. - №36-37. - Ст.243.

8. Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3.04.2003 р. // ОВУ. - 2003. - №17. – Ст. 740.

9. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. – 2001. - №42. – Ст.1881.

10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1.07.2010 р. // ОВУ. – 2010. - №55. – Ст.1840.

11. Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1234.

12. Про затвердження Положення про Державну виконавчу службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1159.

13. Про затвердження Положення про Державну пенітенціарну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1161.

14. Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1163

15. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1222.

16. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1162.

17. Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України Наказ, Положення вiд 23.06.2011 № 1707/5 р.// ОВУ. – 2011. - №49. – Ст.1984.

18. Про Збройні Сили України: 3акон України від 6.12.1991 р. (в ред. від 5.10.2000 р.) // ОВУ. – 2000. - №44. – Ст.1877.

19. Про Консульський статут України: Указ Президента України від 2.04.1994 р. // Укази Президента України. - Офіційне видання. – Т.1. –1991-1994. – С.843-864.

20. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12.

21. Про оборону України: 3акон України від 6.12.1991 р. (в ред. від 5.10.2000 р.) // ОВУ. – 2000. - №44. – Ст.1878.

22. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 р. // ОВУ. - 2003. - №29. – Ст. 1433.

23. Про Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України від 12.05.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №37. – Ст.16514.

24. Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1160.

25. Про Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1220.

26. Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1236.

27. Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1240.

28. Про прикордонний режим: Постанова КМУ від 27.08.1998 р. // ОВУ. – 1998. - №30. – Ст.1127.

29. Про Службу Безпеки України: 3акон України від 25.03.1992 р. // ЗУ. – Т.3. – С.141-152.

30. Про Цивільну оборону України: 3акон України від 3.02.1993 р. // ВВРУ. – 1993. - №14. – Ст.124.

31. Ситник Г.П. Організаційно-правові засади забезпечення національної безпеки України: Навчальний посібник / Г.П.Ситник, В.М.Олуйко. - Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005 – 236 с.

Тема 19

1. Лазарєва Н. Державні послуги у сфері освіти: погляд на питання / Н.Лазарєва // Право України. – 2005. - №11. – С.17-19.

2. Монаєнко А. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні / А.Монаєнко // Право України. – 2007. - №10. – С.76-78.

3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. // ВВРУ. - 1993. - №4. - Ст.19.

4. Питання Державної служби України з контролю за наркотиками : Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1263.

5. Питання Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1249.

6. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України від 21.09.1999 р. // ОВУ. – 1999. - №42. - Ст.2072.

7. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. // ОВУ. - 2002. - №8. – Ст. 327.

8. Про державні цільові програми: Закон України від 18.03.2004 р. // ОВУ. - 2004. - №14. - Ст.956.

9. Про Державну службу з питань національної культурної спадщини: Постанова КМУ від 15.03.2006 р. // ОВУ. - 2006. - №11, - Ст.761.

10. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №31. – Ст.1338.

11. Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. // ОВУ. - 2000. - №33. – Ст.1395; 2003. - №52. – Ст.2735.

12. Про загальну середню освіту: Закон України від 11.07.2001 р. // ОВУ. – 1999. - № 23. - Ст. 1033.

13. Про зайнятість населення: Закон України від 1.03.1991 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12.

14. Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах: Постанова КМУ від 9.08.2001 р. // ОВУ. – 2001. - №32. – Ст.1491.

15. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1245.

16. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №28. – Ст.1164.

17. Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України : Указ Президента України від 13.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1270.

18. Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1246.

19. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1244.

20. Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів: Указ Президента України від 6.04.2011 р.// ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1248.

21. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: Указ Президента України від 6.04.2011 р. // ОВУ. – 2011. - №29. – Ст.1243.

22. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова КМУ від 16.06.2003 р. // ОВУ. – 2003. - № 25. - Ст. 1203.

23. Про культуру: Закон України від 14.12.2010 р.// ОВУ. – 2011. – №2. – Ст.91.

24. Про ліце
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.008 с.)