Тема 22. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 22. Управління у сфері охорони навколишнього природного середовища1. Основні повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України.

2. Статус та завдання органів управління земельними ресурсами.

3. Контроль і нагляд за використанням природних ресурсів.

Питання для самоконтролю

1. Дайте характеристика навколишнього середовища як об'єкту державного управління.

2. Вкажіть об’єкти охорони навколишнього природного середовища.

3. Вкажіть основні засади державної екологічної політики України.

4. Вкажіть повноваження Міністерства екології та природних ресурсів України.

5. Які органи належать до системи спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?

6. Які завдання виконує Державне агентство земельних ресурсів України?

7. Які завдання виконує Державне агентство лісових ресурсів України?

8. Які завдання виконує Державне агентство водних ресурсів України?

9. Вкажіть основні повноваження Державної служби геології та надр України.

10. Який статус має Національна комісія з питань Червоної книги України?

Практичні завдання

1. Занотуйте основні повноваження Державної екологічної інспекції України.

2. Занотуйте завдання Національної комісії з питань Червоної книги України.


3. Складіть схему органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

 

Модульний контроль

Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Сформулюйте визначення державного управління.

2. Назвіть особливі риси, притаманні державному управлінню.

3. Які критерії класифікації функцій управління Ви знаєте?

4. Що розуміється під принципами державного управління?

5. Розкрийте зміст організаційних принципів державного управління.

6. Сформулюйте поняття адміністративного права.

7. Що розуміється під предметом адміністративного права і як проведення адміністративної реформи в Україні вплинуло на його зміст?

8. Охарактеризуйте методи адміністративного права.

9. Які основні напрями реформування адміністративного права виділено в Концепції адміністративної реформи в Україні?

10. Дайте визначення адміністративно-правової норми.

11. Які існують види адміністративно-правових норм?

12. Що розуміється під реалізацією норм адміністративного права і які існують форми їх реалізації?

13. Розкрийте зміст застосування норм адміністративного права.

14. Назвіть характерні ознаки адміністративно-правових відносин.

15. Розкрийте суть складових елементів структури адміністративних відносин.


16. Назвіть види адміністративно-правових відносин.

17. Вкажіть підстави виникнення адміністративно-правових відносин та їх класифікацію.

18. Розкрийте порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів.

19. Коли набувають чинності нормативно-правові акти Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України?

20. Розкрийте поняття адміністративно-правового статусу громадянина, назвіть його складові елементи.

21. Що розуміється під адміністративною правоздатністю, дієздатністю, правосуб’єктністю?

22. Чи можливе обмеження правоздатності громадян і в яких випадках?

23. Які підстави лежать в основі класифікації прав і обов’язків громадян в сфері управління?

24. Назвіть основні права і обов’язки громадян у сфері державного управління.

25. Чим відрізняється адміністративно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства від адміністративно-правового статусу громадян України?

26. В яких випадках можливе додаткове обмеження адміністративної правомочності іноземних громадян?

27. За яких умов іноземець може іммігрувати на постійне проживання в Україну?

28. Хто приймає рішення про видворення іноземців з України і за яких підстав?

29. Який порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні?

30. Які особливості адміністративно-правового статусу біженців?

31. Дайте визначення поняття об’єднання громадян і назвіть основні їх види.

32. Якими нормативно-правовими актами визначається адміністративно-правовий статус об’єднань громадян?

33. В яких випадках забороняється утворення і діяльність громадських організацій і політичних партій?

34. Які відомості містить статут об’єднання громадян?

35. Назвіть основні права громадських організацій і політичних партій.

36. Чи можуть юридичні особи бути засновниками об’єднання громадян?

37. Чи мають право об’єднання громадян утворювати блоки, коаліції?

38. Чи можуть об’єднання громадян матеріально підтримувати інші об'єднання?

39. Чи можна при ліквідації об’єднання громадян перерозподілити майно між його членами?

40. Чи мають право об’єднання громадян мати доходи від акцій та інших цінних паперів? Мати рахунки в іноземних банках?

41. Чи мають право об’єднання громадян займатись господарською та іншою комерційною діяльністю?

42. Хто здійснює легалізацію об’єднання громадян, якщо його діяльність поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць?

43. Діяльність яких політичних партій може фінансуватися з державного бюджету?

44. Назвіть особливості державної служби як виду соціальної діяльності людей.

45. Розкрийте зміст адміністративно-правового статусу державного службовця.

46. Які вимоги пред’являються до особи при вступі на державну службу?

47. Які особливості умов декларування доходів передбачені для державних службовців?

48. Розкрийте зміст основних видів обмежень для службовця у зв’язку з державною службою.

49. Назвіть види відповідальності державних службовців.

50. В чому полягають особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців?

51. В яких випадках припиняються державно-службові відносини?

52. Дайте визначення органу виконавчої влади.

53. Чим відрізняється орган виконавчої влади від інших державних органів?

54. Назвіть характерні елементи адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади.

55. За якими критеріями проводиться класифікація органів виконавчої влади?

56. Що розуміється під системою органів виконавчої влади?

57. Дайте характеристику статусу Президента України як суб’єкта адміністративного права.

58. Розкрийте повноваження Кабінету Міністрів України.

59. Висвітліть правове положення центральних органів виконавчої влади.

60. Вкажіть повноваження місцевих державних адміністрацій.

 

Змістовий модуль 2

1. Дайте визначення форми державного управління.

2. Назвіть правові і неправові форми управлінської діяльності і покажіть їх відмінність.

3. Як акт управління співвідноситься з управлінським рішенням?

4. Вкажіть стадії прийняття актів управління.

5. Класифікуйте управлінські акти за суб’єктами права їх видання.

6. Вкажіть ознаки адміністративного договору.

7. Сформулюйте поняття методу державного управління.

8. Якими ознаками характеризується заохочення?

9. Які заходи примусу ви знаєте? Дайте їх характеристику.

10. Дайте визначення адміністративно-правовому режиму.

11. За якими ознаками можна класифікувати адміністративно-правові режими?

12. Дайте визначення адміністративної відповідальності та вкажіть її ознаки.

13. Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

14. Назвіть основні відмінності адміністративної відповідальності від кримінальної, цивільної, дисциплінарної відповідальності.

15. Дайте визначення адміністративного проступку.

16. Охарактеризуйте елементи складу адміністративного проступку.

17. В чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх?

18. Вкажіть стягнення, що передбачені чинним законодавством.

19. Наявність яких обставин виключає адміністративну відповідальність?

20. Вкажіть обставини, які пом’якшують адміністративну відповідальність.

21. Вкажіть обставини, які обтяжують адміністративну відповідальність.

22. Назвіть способи забезпечення законності в державному управлінні.

23. Назвіть види контролю в державному управлінні та вкажіть їх відмінність один від одного.

24. Розкрийте зміст нормативного контролю за законністю в державному управлінні.

25. Розкрийте сутність президентського контролю.

26. В яких нормативних актах висвітлюються результати контрольної діяльності Кабінету Міністрів України?

27. В чому проявляються особливості судового контролю?

28. Що розуміється під адміністративним наглядом і чим він відрізняється від контролю?

29. На які види можна поділити повноваження державних інспекцій щодо нагляду у державному управлінні?

30. Назвіть форми реагування прокурора на порушення законності.

Змістовий модуль 3

1. Сформулюйте визначення адміністративного процесу.

2. В чому полягає відмінність „широкого” і „вузького” тлумачення адміністративного процесу?

3. Визначте характерні ознаки адміністративного процесу, покажіть його відмінність від кримінального та цивільного процесів.

4. Дайте визначення адміністративного провадження.

5. Які існують види адміністративних проваджень?

6. Що таке стадії адміністративного провадження? Назвіть їх ознаки.

7. Розкрийте зміст основних принципів адміністративного процесу.

8. Дайте визначення адміністративно-процесуальної норми та вкажіть її ознаки.

9. Які характерні ознаки притаманні адміністративно-процесуальним відносинам, розкрийте їх зміст.

10. Дайте характеристику суб’єктам адміністративного процесу.

11. Назвіть види звернень громадян.

12. Вкажіть вимоги, що висуваються до звернень громадян.

13. Які звернення не підлягають розгляду та вирішенню?

14. Назвіть стадії провадження по зверненнях громадян.

15. Вкажіть особливості провадження у справах адміністративно-спеціальних скарг.

16. Дайте визначення провадженню у справах про адміністративні правопорушення.

17. Назвіть основні завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

18. Як співвідносяться категорії „учасники” та „суб’єкти” провадження?

19. Які стадії є у провадженні у справах про адміністративні правопорушення?

20. Хто і в якому порядку може оскаржити постанову про притягнення до адміністративної відповідальності?

21. Назвіть основні строки в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

22. Які види постанов можуть прийматись у справах про адміністративні правопорушення?

23. Які види рішень приймаються при розгляді скарги чи протесту на постанову по справі про адміністративний проступок?

24. Розкрийте порядок реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади.

25. Які заходи включає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності? Розкрийте їх суть.

26. Який порядок реєстрації об’єднань громадян та їх символіки?

27. Розкрийте порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

28. Дайте визначення дозвільної системи.

29. Назвіть об’єкти дозвільної системи.

30. Розкрийте порядок видачі дозволів на придбання, зберігання, облік, охорону, перевезення, використання об’єктів дозвільної системи.

31. Дайте загальну характеристику дисциплінарного примусу.

32. Вкажіть стадії дисциплінарного провадження.

33. Назвіть підстави притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

34. Які заходи дисциплінарного впливу можуть застосовуватись до державних службовців?

35. Розкрийте порядок дисциплінарного провадження щодо суддів.

36. Вкажіть особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

37. Дайте характеристику дисциплінарного провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

Змістовий модуль 4

1. Проаналізуйте основи організації оборони України.

2. Розкрийте порядок призову громадян на військову службу.

3. Зазначте порядок альтернативної служби.

4. Назвіть підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.

5. Вкажіть систему та компетенцію органів Служби безпеки України.

6. Вкажіть систему органів внутрішніх справ України.

7. Зазначте основні завдання органів міліції та вкажіть види їх діяльності.

8. Назвіть підрозділи міліції та вкажіть їх завдання.

9. Які види спеціальних засобів, що застосовуються при охороні громадського порядку Ви знаєте?

10. Які елементи входять до системи Державної прикордонної служби України?

11. Зазначте систему органів юстиції.

12. Вкажіть повноваження органів юстиції щодо нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану, суддів.

13. Які основні завдання Державної пенітенціарної служби України?

14. Вкажіть основні повноваження Державної виконавчої служби України.

15. Вкажіть систему органів управління освітою.

16. Які основні повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України?

17. Зазначте органи управління та регулювання наукою.

18. Охарактеризуйте державну політику у сфері культури.

19. Вкажітьстатус органів, що входять до системи органів соціального захисту населення.

20. Вкажіть органи, що входять до системи органів управління у галузі охорони здоров'я.

21. Вкажіть напрями державного регулювання економікою в сучасних умовах.

22. Зазначте засоби регулюючого впливу держави на економіку.

23. Зазначте систему центральних і місцевих органів управління економікою.

24. Вкажітьоргани, що здійснюють управління різними видами транспорту.

25. Вкажітьоргани, що здійснюють управління у сфері зв’язку.

26. В яких випадках настає адміністративна відповідальність за порушення на транспорті та у галузі зв’язку.

27. Зазначте поняття та ознаки міжгалузевого управління.

28. Розкрийте сутність управління у сфері захисту економічної конкуренції.

29. Вкажіть органи управління у сфері захисту економічної конкуренції.

30. Вкажіть органи управління у сфері фінансів.

31. Вкажіть систему та розкрийте адміністративно-правовий статус органів статистики.

32. Вкажіть адміністративні правопорушення в галузі статистики, стандартизації та захисту економічної конкуренції.

33. Вкажіть основні засади державної екологічної політики України.

34. Які органи здійснюють контроль за використанням природних ресурсів?

35. Які органи належать до системи спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища?

 

Приклади тестових завдань

Модуль 1

1. Нормативно-правові акти після їх прийняття повинні бути опубліковані:

а) не раніше 10-денного строку;

б) не пізніше 10-денного строку;

в) не пізніше 15-денного строку;

г) не раніше 15-денного строку.

2. Нормативно-правові акти, в яких не зазначено час набрання чинності, вступають в силу після їх опублікування у строк:

а) 5 днів;

б) 10 днів;

в) 15 днів;

г) 1 місяць.

3. Для отримання дозволу на працевлаштування іноземного громадянина роботодавець повинен звернутись до:

а) органу міграційної служби;

б) Державного центру зайнятості;

в) Міністерства праці і соціальної політики;

г) Міністерства закордонних справ.

 

Модуль 2

1. Міністр економіки призначається:

а) Верховною Радою України за поданням Президента України;

б) Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України;

в) Президентом України за поданням голови Верховної Ради України;

г) Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

2. Адміністративними стягненнями є:

а) попередження;

б) адміністративний арешт;

в) адміністративне затримання;

г) вилучення речей і документів.

Модуль 3

1. Який документ не подається при реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем:

а) реєстраційна картка;

б) рішення про створення приватного підприємства;

в) копія довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;

г) документ, що засвідчує внесення реєстраційного внеску.

2. При поданні всіх необхідних документів державна реєстрація фізичних осіб - підприємців здійснюється у строк:

а) не пізніше наступного дня;

б) 2 дні;

в) 3 дні;

г) 5 днів.

Модуль 4

1. Який орган визначає порядок застосування зброї і бойової техніки військовими частинами ЗСУ у мирний час в умовах надзвичайного стану:

а) Президент України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство оборони України;

г) Генеральний штаб ЗСУ.

2. Від призову на строкову військову службу у мирний час звільняються громадяни:

а) які переселились з районів стихійного лиха;

б) які мають на своєму утриманні дружину-інваліда;

в) які навчаються у вищих навчальних закладах;

г) які закінчили курс навчання за програмою підготовки офіцерського складу;

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.211 (0.035 с.)