Тема 5. Правове регулювання виборів та референдумів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Правове регулювання виборів та референдумів.План

1. Поняття і форми здійснення народного суверенітету. Виборче право та виборчі системи.

2.Порядок проведення виборів.

3. Порядок проведення референдумів. Види референдумів.

 

1.Сутність народного суверенітету закріплена в ст.5 Конституції України, що говорить: «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування».

Народний суверенітет здійснюється в таких формах:

через недержавну владу. Таким видом влади є місцеве самоврядування;

через державну владу.Державна влада реалізується народом безпосередньо(вибори, референдум) і через представницькі органи державної влади.

Демократія – давньогрецьке слово, що звичайно перекладається як «правління народу». У сучасному розумінні слова демократія – це одночасно система і процес колективного управління суспільством.

Розрізняють безпосередню і представницьку демократію.

Безпосередня демократія – це пряма участь громадян в управлінні суспільними і державними справами (вибори, референдум, збори, сходи громадян ).

Представницька демократія – це вирішення суспільних і державних питань виборними представниками громадян (Верховна Рада України, Президент України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування).

Вибори – це процес формування складу представницьких органів чи обрання їх посадових осіб.

Виборча система – це спосіб розподілу депутатських мандатів в залежності від результатів голосування.( Мандат – повноваження депутата, а також документ, що їх підтверджує ).

Виборче право– це право особи вибирати (активне виборче право, яке виникає з 18 років ) і бути обраним (пасивне виборче право, яке виникає з 21 року ).

Принципи виборчого права – головні засади, на яких ґрунтується виборче право України. До них належать:

- Принцип свободи вибору. Ніхто не може бути змушений брати участь у голосуванні або відмовитися від нього.

- Принцип загальності.Право голосу мають усі громадяни України, які досягли 18-ти років, за винятком осіб, визнаних недієздатними.

- Принцип рівності. На виборах кожен виборець володіє одним голосом.

- Принцип прямих виборів. Виборець безпосередньо голосує за обраного ним кандидата.

- Принцип таємного подання голосів. Виключається контроль за волевиявленням виборців.

Усвіті існує кілька видів виборчих систем:

1) мажоритарна система –передбачає голосування за конкретного кандидата;

2) пропорційна система – передбачає вибори депутатів за партійними списками в багатомандатних округах. Для проходження партії до парламенту встановлюється процентний бар’єр голосів виборців – 3-7%.

3) змішана системапередбачає суміщення мажоритарної і пропорційної систем.

2.В Україні існують такі види виборів:

1) вибори народних депутатів України;

2) вибори Президента України;

3) вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) вибори депутатів місцевих рад;

5) вибори сільських, селищних і міських голів.

Вибори народних депутатів України – це процес формування складу Верховної Ради України . Вибори до парламенту в Україні проводяться на пропорційній основі в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березню п’ятого року повноважень Президента України.

Стадії виборчого процесу:

складання списків виборців;

створення виборчих комісій;

реєстрація кандидатів;

проведення передвиборчої агітації;

голосування;

визначення результатів виборів;

реєстрація обраних депутатів.

Виборчий процес завершується офіційним повідомленням Центральною виборчою комісією результатів виборів.

Останнім часом все більшого поширення набуває абсентеїзм – неявка частини виборців на виборчі дільниці для голосування, а отже, їх відмова від реалізації свого активного виборчого права.

 

3.Референдум –це голосування усього населення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини(місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших питань державного і суспільного життя.

Види референдумів:

- всеукраїнський референдум.Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або президентом України відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу , за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Виключно всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території України.

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

- референдум Автономної Республіки Крим.Предметом референдуму АРК може бути прийняття, зміна або скасування рішень з питань, які віднесені законодавством України до відання АРК.

- місцевий референдум. Місцевий референдум може бути призначений в селі, селищі, місті, районі, області для вирішення питань виключно місцевого значення.

Залежно від юридичної сили прийнятого на референдумі рішення розрізняють:

- імперативний референдум, рішення якого має найвищу юридичну силу і не потребує схвалення будь-якого органу;

- консультативний референдум (плебісцит ), який проводиться з метою з’ясування точки зору громадян з певного питання.

Основні поняття та терміни: народний суверенітет, демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, вибори, виборча система, виборче право, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, абсентеїзм, референдум, імперативний референдум, плебісцит.

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке вибори і виборче право?

2. Які існують різновиди виборчої системи?

3.Яка система виборів в Україні? Чи підтримуєте ви її ?

4. Які основні принципи виборів?

5. Яка процедура виборів народних депутатів України?

6. Як здійснюється підрахунок голосів і визначаються результати виборів?

7. Що таке абсентеїзм? Які наслідки він може мати на результати виборів?

8. Що таке референдум за законодавством України? Які наслідки проведеного референдуму?

9. Які існують види референдумів?

10. Що таке плебісцит? З яких питань і чому окремими політичними силами найчастіше ініціюється проведення плебісциту?

 

Тести для самоконтролю знань

Тема 6. Органи державної влади і місцевого самоврядування в Україні.

Верховна Рада – парламент України.

План

1.Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. Функції Верховної Ради.

2. Повноваження Верховної Ради України.

3. Законодавчий процес.

4. Підстави для припинення повноважень Верховної Ради України.

 

1. Законодавча влада в Україні представлена єдиним органом – Верховною Радою України( парламентом ). Парламент – вищий загальнонаціональний представницький орган держави, побудований на виборчих засадах.

Конституцією визначається сутність Верховної Ради як єдиного загальнонаціонального , представницького, колегіального органу державної законодавчої влади в Україні. Виключно до її компетенції входить прийняття законів на території України. Ніякого іншого органу законодавчої влади в Україні немає.

Верховна Рада формується шляхом виборів. Конституційний склад Верховної Ради – 450 депутатів, які обираються на основі загального, рівного прямого виборчого права таємним голосуванням строком на 5 років. Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менш ніж 2/3 від її конституційного складу, тобто 300 депутатів. Народним депутатом може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Народні депутати здійснюють свої повноваження на постійній основі. Вони не можуть бути на державній службі або мати інший представницький мандат.

Народним депутатам гарантується депутатська недоторканність.

Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах , за винятком відповідальності за образу чи наклеп (депутатський індемнітет ).

Народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані (депутатський імунітет ).

Верховна Рада України здійснює ряд функцій, які в сукупності виражають основні напрямки її діяльності.

Основними функціями Верховної Ради України є:

- представницька функція( представляє весь український народ і виступає від його імені );

- законодавча функція( внесення змін до Конституції України, прийняття законів, внесення до них змін, скасування або призупинення їх чинності);

- установча функція( формування органів виконавчої та судової влади, формування власних парламентських структур, призначення або обрання на посади, звільнення з посад , вирішення питань, що стосуються територіального устрою, Збройних Сил України, забезпечення формування органів місцевого самоврядування );

- функція парламентського контролю(контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх захист, бюджетно-фінансовий контроль, парламентський контроль за діяльністю органів прокуратури тощо).

2. Конституція України закріплює за Верховною Радою широке коло повноважень у різних сферах управління.

Найважливішими повноваженнями Верховної Ради України є:

1) у законодавчій сфері – внесення змін до Конституції України, прийняття законів, затвердження Державного бюджету України;

2)у зовнішньополітичній сфері – оголошення за поданням Президента України стану війни та укладання миру, ратифікація і денонсація міжнародних договорів.

Ратифікація – згода парламенту на чинність в Україні міжнародних договорів. Денонсація –повідомлення однією державою іншу державу про припинення дії укладеного раніше міжнародного договору.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 427; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.52.167 (0.005 с.)