Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.

Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених законом.

Довіреність військо службовця або іншої особи , яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем.

Довіреність військослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім’ї військо службовця може бути посвідчена командиром(начальником) цих частин, з’єднання, установи або закладу.

Довіреність особи, яка перебуває у місці позбавлення волі(слідчому ізоляторі), може бути посвідчена начальником місць позбавлення волі.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально посвідчених.

Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, поштової кореспонденції(поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена посадовою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.


Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами , та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Представництво за довіреністю припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, яка її видала;

3) відмова представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;

5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;

6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків;

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.


Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.

Види довіреності: разовадовіреність(видається на вчинення однієї конкретної юридично значимої дії); спеціальнадовіреність(видається на здійснення ряду однорідних юридично значимих дій); загальна(генеральна) довіреність(видається на загальне управління майном довірителя).

 

Основні поняття та терміни: представництво, законне представництво, комерційне представництво, договірне представництво, довіреність, разова довіреність, спеціальна довіреність, загальна довіреність.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Що таке представництво? Які існують види представництва?

2. Вкажіть суб’єктний склад представництва. Хто, на вашу думку, може бути представником? Хто не може бути представником?

3. Які повноваження представника?

4. Що таке довіреність? Які бувають види довіреності?

5. На протязі якого строку діє довіреність? В якому випадку дія довіреності може бути припинена достроково?

6. Як посвідчується довіреність?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Громадяни і організації мають право вступати в цивільні правовідносини через інших осіб :

а) на основі довіреності;

б) на основі усної домовленості;

в) при оплаті посередницьких услуг.

2. Максимальний строк дії довіреності:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) законом не встановлюється , визначається за домовленістю сторін.

3. Якщо в довіреності не вказано строк її дії:

а) вона зберігає силу на протязі 1року;

б) вона зберігає силу на протязі 3 років;

в) вона діє до припинення.

4. Чи вважається дійсною довіреність, в якій не вказана дата її здійснення?

а) так;

б) ні;

в) якщо її дійсність буде підтверджена судом.

 

 

5. Довіреність, яка видається від імені юридичної особи, посвідчується:

а) керівником підприємства та скріплюється печаткою цієї юридичної особи;

б) нотаріусом;

в) юристом, який представляє інтереси юридичної особи.

6. Виберіть суб’єкти представництва:

а) представник, представлений, треті особи;

б) представник, посередник, треті особи;

в) представник, представлений, посередник.

7. Чи допускається складання заповіту через представника?

а) так;

б) ні;

в) в окремих випадках, передбачених законом.

8. Яка форма довіреності передбачена законом?

а) усна, письмова;

б) проста письмова;

в) проста письмова, нотаріальна письмова.

9. Виберіть підстави припинення довіреності:

а) скасування довіреності особою, яка її видала, відмова представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

б) скасування довіреності рішенням начальника ЖЕО;

в) скасування довіреності рішенням керівника місцевої державної адміністрації.

10. Генеральна довіреність видається:

а) на вчинення однієї конкретної юридично значимої дії;

б) на вчинення ряду однорідних юридично значимих дій;

в) на загальне управління майном довірителя.

 

Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам цивільного законодавства

1. Громадянин Павленко отримав від громадянина Романюка генеральну довіреність на автомобіль, який є в приватній власності Романюка. Взамін Павленко передав Романюку суму, яка є еквівалентна вартості цього автомобіля.

2. Громадянин Судик довгий час знаходився на лікуванні в санаторії. Для отримання пенсії на своє ім’я він видав довіреність на ім’я своєї дружини, посвідчену начальником ЖЕО. В отриманні пенсії було відмовлено, оскільки в довіреності була відсутня дата її складення.

 

Теми рефератів

1. Права та обов’язки довіреної особи за генеральною довіреністю.

2. Підстави припинення представництва за довіреністю.

 

Тема 9. Основи цивільного права.

9.4. Право власності. Захист права власності.

План

1. Поняття, зміст, суб’єкти права власності.

2. Форми та види власності в Україні.

3.Підстави виникнення та припинення права власності.

4. Цивільно-правовий захист права власності.

 

1.Правове регулювання розподілу майнових благ – одне з головних завдань цивільного права. У рамках цивільних правовідносин задовольняються майнові інтереси фізичних і юридичних осіб.

Майнові права розподіляють на дві групи: речові права(характерний приклад – право власності) і права, що випливають із зобов’язань.

У системі речового права право власності є одним із основних інститутів. Право власності належить до природних прав людини, є абсолютним правом і ніхто не може його порушувати. Поняття права власності відображено у ст.316 ЦК України: « Правом власності є право особи на річ(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб».

Характерною ознакою права власності є те, що воно існує само по собі незалежно від відносин між особами. Окрім ЦК України додаткове регулювання відносин власності здійснюється Законом України «Про власність».

Право власності – це приватне право, але воно має забезпечувати і публічний інтерес, і тому має свої межи. Згідно ст. 41 Конституції, ст. 319 ЦК України власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію на природні якості землі.

Розрізняють право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

Право власності в об’єктивному значенні – це сукупність правових норм, які регулюють і закріплюють суспільні відносини щодо володіння, користування та розпорядження майном.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.01 с.)