РоwегРоіnt. Панелі інструментівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РоwегРоіnt. Панелі інструментіві таким списком пунктів:

Панель команд

Панель ефектів анімації

Панель рисування

11. Задайте ефект в'їзду для заголовка четвертого слайда і ефект вкидування для його тексту. Для цього виберіть кадр з заголовком чи розмістіть курсор у заголовку, клацніть на відповідній кнопці на панелі ефектів анімації чи виконайте відповідні команди з меню

12. Отримайте п'ятий слайд методом копіювання четвертого. Для цього виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте до презентації

13. Відредагуйте п'ятий слайд так:

Заголовок:5. Режими роботи програми

Текст: Режим слайдів

Режим впорядкування

Режим приміток

Режим перегляду

 

14. Активізуйте перший слайд і виконайте демонстрацію слайдів. Для цього натисніть на кнопку режиму перегляду

15. Вставте в титульний слайд малюнок

16. Розташуйте малюнок у верхньому правому чи лівому куті і задайте йому ефект анімації: в'їзду чи польоту. Для цього виберіть об'єкт і клацніть на відповідній кнопці анімації. Налаштуйте анімацію

17. Продемонструйте презентацію, закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі у власній папці.

Контрольні питання

1. Яке призначення має додаток Power Point?

2. Що можна отримати в результаті створення презентації?

3. Де ефективно застосовуються презентації?

4. Основні панелі Power Point Які дії можна виконати за допомогою панелей?

5. Як створити слайд?

6. Як виконати вставку тексту в слайд?

7. Як змінити фон слайду?

8. Як вставити картинку в презентацію?

9. Як настроїти анімацію тексту, картинки?

10. Як запустити презентацію на виконання?

11. Як створити декілька слайдів та налагодити перехід між ними?

12. Які операції виконують за допомогою Сортувальника слайдів?

13. Як створити та здійснити перехід між слайдами за допомогою кнопок?

Лабораторна робота № 9
Знайомство з середовищем Excel, введення даних.

Теоретичні відомості

Типи даних

Для створення таблиці і подальшого її використання потрібно вводити дані в клітинку. Існує декілька типів даних для роботи в Ехсеl: текстові, числові, дати, часові, формули, функції.

Текстові дані являють собою послідовність букв, цифр і пробілів між ними. За умовчанням текст, який вводиться до клітинки, вирів­нюється по її лівому краю.

Числові дані представляються у вигляді послідовності цифр від 0 до 9 із використанням спеціальних символів (+,-,/,*), ком, дефісів і круглих дужок.

Діапазон клітинок

Діапазон клітинок - це сусідніклітинки, що утворюють прямо­кутник. Діапазон клітинок може складатися з клітинок одного стовп­чика, одного рядка або з комбінації клітинок, розташованих у різних стовпчиках і рядках. Головна умова: клітинки обов'язково утворюють прямокутник.

Виділення клітинки

Перед тим, як копіювати, переміщати або видаляти дані в клі­тинках, потрібно спочатку їх виділити і тільки потім виконувати пере­лічені вище операції. Для виділення однієї клітинки просто клацніть на ній. Щоб виділити групу (діапазон) сусідніх клітинок, клацніть у лівому верхньому куту групи і, удержуючи кнопку миші, перетягніть її покажчик у правий нижній кут, а потім відпустіть кнопку. Для виділення несуміжних клітин утримуйте CTRL. Щоб виділити цілий стовпчик (рядок), клацніть на його (її) заголовку. Для виділення групи сусідніх стовпчиків або рядків перетягніть покажчик миші по їхніх заголовках. Щоб виділити несуміжні рядки або стовпчики, клацніть на їхніх заголовках, утримуючи при цьому натиснутою клавішу CTRL.

Редагування даних

Після введення даних можна виправити їх у самій клітинці або у рядку формул. Для цього необхідно виділити потрібну клітинку та клацнути в рядку формул або виділити клітинку та натиснути клавішу F2 або двічі клацнути в потрібній клітинці. Так клітинка переходить у режим редагування (у рядку стану з'являється напис Правка).

Для переміщення курсору по тексту клітинки використовуйте клавіші “стрілка вліво” та “стрілка вправо” або ліву кнопку мишки. Для видалення розташованого ліворуч від курсору символу використо­вуйте клавішу BackSрасе( вона позначена знаком ), для видалення символу, розташованого праворуч, - клавішу Dеlеtе.Потім введіть потрібні дані. Натисніть клавішу Еntегабо клацніть на кнопці з зеленою позначкою Ö, розташованій в рядку формул, для введення в клітинку нових даних. Якщо ви передумали і не хочете вводити або зберігати виправлення, клацніть на кнопці Скасувати ( червоний хрес­тик в рядку формул) або натисніть клавішу ЕSС. Під час роботи в ЕХСЕL Ви можете скасувати практично будь-яку проведену вами дію, включаючи введення даних в клітинку. Для цього достатньо клацнути на кнопці Скасувати на стандартній панелі інструментів.

Копіювання даних

Щоб скопіювати уже введені дані на сусідні клітинки, найпро­стіше встановити покажчик миші в правому нижньому куточку діапа­зону клітинок так, щоб курсор прийняв вигляд чорного хрестика, та перетягнути курсор на необхідні клітинки. При цьому з’явиться спли­ваюче підказування, що вказує, які саме клітинки копіюються.

Можна здійснювати копіювання також за допомогою кнопок Копировать і Вставить панелі інструментів або контекстного меню.

Видалення даних з клітинки

Для видалення даних з клітинки необхідно виділити клітинку або діапазон, а потім натиснути клавішу Dеlеtе. Проте в ЕХСЕL існує декілька інших засобів видалення вмісту клітинки. Наприклад, можна виділити потрібний діапазон клітинок, натиснути правукнопку мишки і в контекстному меню, що з'явиться при цьому, обрати пункт Очистить содержимое.

Видалення клітинок

Щоб видалити клітини, виділіть потрібний діапазон клітин, відкрийте меню Правка або правоюкнопкою мишки активізуйте контекстно-залежне меню і виберіть пункт Удалить. З’явиться діалогове вікно Удаление ячеек . Виберіть одну з опцій: Ячеііки, со сдвигом влево; Ячейки, со сдвигом вверх; Строку або Столбец та клацніть на кнопці ОК.

Вставка клітинок

Щоб вставити клітинку або діапазон клітинок, можна використовувати пункт Добавить ячейки. контекстного меню або пункти меню Вставка\Ячейки або Вставка\Строки або Вставка\Столбцы .і, коли з’явиться діалогове вікно додавання клітинок, встановити в ньому прапорець потрібної опції та клацнути на кнопці ОК..

Об’єднання клітинок

Щоб, об’єднавши клітинки, утворити заголовок, виділіть діапазон клітинок, у якому він повинен розташовуватися, і відкрийте пункт меню Формат\Ячейки. Коли з’явиться відповідне діалогове вікно, клацніть на вкладці Вьіравнивание, установіть прапорець на опції Обьединение ячеек та Переносить по словам, якщо текст займає декілька рядків.

В цьому ж вікні можна задати види вирівнювання тексту. Наприклад, щоб вирівняти текст в об’єднаних клітинках по вертикалі, клацніть на стрілці відповідного списку, що випадає, і виберіть у ньому по центру, потім клацніть на кнопці ОК. Виділені клітинки об’єднаються в одну. Введіть текст заголовка в лівий верхній діапазон клітинок, у якому він повинен розташовуватися. Якщо заголовок складається з декількох рядків, натисніть АLТ+ЕNТЕR. перед введенням наступного рядка.

Використання формул

Формула складається з одного або декількох адресів клітин зі значеннями і математичних знаків (^ - піднесення до степеня, + -додавання, - віднімання, * - множення, / - ділення ). Кожна формула повинна починатися зі знака рівності =. Якщо потрібно, вона може містити дужки та функції.

Функція - це готова складна формула, за якою здійснюються операції над даними певного типу. Кожна функція складається з трьох елементів: знак рівності, ім’я функції, аргумент функції в дужках.. Можна ввести функцію в клітинку за допомогою Майстра функцій або самостійно. Наприклад, щоб обчислити суму значень в клітинках А1:Н1, використайте функцію =СУММА(А1:Н1) , кнопка виклику якої å(Автосумма), знаходиться на стандартній панелі інструментів.


Хід роботи

1 Створіть таку таблицю:

2 Занесіть текст "ВАЗ-2101" до клітини С2, число 8 до клітини С3, число 0,6 до клітини С4.

3 До клітини C7 введіть формулу =B7/100*С$3*С$4, яка обчислює вартість проїзду до Баку.

4 Скопіюйте формулу з клітини C7 до клітин C8:C11 за допомогою двох інструментів – Копировать та Вставить. Подивіться, які формули будуть при цьому утворені.

5 Змініть марку автомобіля на "BMW", а витрати бензину на 9. Подивіться на зміни у таблиці.

6 Підсумуйте усі відстані та усі вартості. Для цього введіть до клітини B12 формулу =СУММ(B7:B11), а до клітини C12 анало­гічну формулу.

7 Запишіть таблицю на диск за допомогою команди меню Файл/Сохранить, або інструменту Сохранить.

8 Далі необхідно відпрацювати команди меню Правка та Вид для редагування та форматування таблиці, а саме:

- випробуйте різні види та розміри шрифтів; для того, щоб швидко форматувати таблицю, оберіть пункт меню Формат/Автоформат та спробуйте кілька стилів;

- зробіть ширше першу колонку, змініть форму зображення чисел у другій колонці, вибираючи Формат/Формат ячейки та вкладку Числа;

- щоб через деякий час ви могли пам’ятати, чому ви записали таку формулу, краще надати клітинам імена та використовувати їх в формулах замість адресів клітин;

- клітині С3 надайте ім’я “Витрати”, а клітини С4 – “Вартість”, для цього зробіть активною потрібну клітину та у вікні, де відображується адреса клітини, впишить її ім’я, потім відредагуйте формулу в клітині C7 наступним чином:

=Витрати/100*Вартість*B7,

зробіть копію цієї формули до клітин C8:C11;

- вставте вільний рядок після 9 рядка, введіть туди Київ, 1230, а також потрібну формулу для обчислення вартості проїзду. Зверніть увагу на зміни в останньому рядку таблиці.

9 Перенесіть цей рядок на 2 рядки вище. Увага! Не забудьте, що для цього треба мати вільний рядок у відповідному місці.

10 Запишіть цю таблицю під іншим ім'ям на диск.

11 Створіть на новому листі таблицю, що буде рахувати вартіть проїзду з Києва до інших міст. По-перше, треба дати ім’я першому листу таблиці – Москва. Для цього щелкніть два рази на імені листа та напишить нове ім’я.

Відкрийте новий лист робочої книги. Таким же чином дайте ім’я Київ другому листу. Скопіюйте до нього з листа Москва блок клітин A7:C13. Ви побачите, що третій містить ті ж самі значення, бо імена клітин С3 та С4 з першого листа діють на всю робочу книгу. Якщо ж клітини не мають імен, то потрібно відкоригувати формули цієї колонки, тобто вкажіть, де треба ім'я першого листа в формулах, тобто: Москва!С3 замість С3 та Москва!С4 замість С4.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.007 с.)