Розміщення тексту з використанням текстових блоків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розміщення тексту з використанням текстових блоківЦей спосіб здебільшого використовують для розміщення тексту на тлі суцільного або багатостовпцевого тексту. Для утворення текстових блоків використовують команду Insert/Вставка и Text Box/Надпись. Курсором, що має вигляд хрестика, окреслюють рамку потрібного розміру. В утворену рамку можна вводити текст, або уставити його з буфера Clipboard. Якщо текстовий блок розміщують в тілі суцільного тексту, доцільно задати його формат за допомогою команди Format/Формат и Text Box/Надпись. Зазначимо, що текстовий блок у цьому випадку має бути виокремлений потовщеною рамкою з білими маркерами. В діалоговому вікні Format Text Box/Формат надписи на закладці Color and Lines/Цвета и линии можна налаштувати колір фону текстового блоку, колір та розміри рамки блоку. Можливість Semitransparent/Полупрозрачный дає змогу зробити фон текстового блоку прозорим.

На закладці Size/Размер можна задати точний розмір текстового блоку; на закладці Loyout/Положение обирають спосіб розміщення текстового блоку в тілі об'єкта. На закладці Text Box/Надпись налаштовують віддаль внутрішнього тексту від меж текстового блоку.

Однією з важливих переваг текстових блоків є можливість їх зв'язування. У цьому випадку текст вільно пересувається в межах кількох блоків у міру зміни їхніх розмірів. Для цього потрібно створити декілька текстових блоків і перший з них заповнити текстом. Командою View/Вид и Toolbars/Панели инструментов и Text Box/Надпись активізують на екрані панель інструментів Text Box/Надпись, яка має такі кнопки:

Create Text Box Link/Создать связь с надписью - утворити зв'язок. Натиснути на цю кнопку, курсор набуває спеціального вигляду, і ним треба клацнути на наступному блоці. У міру введення тексту, він з першого блоку пересувається в другий блок;

Break Forward Link/Разорвать связь со следующей - розірвати зв'язок. Текст локалізується в першому блоці;

Preious Tex Box/Предыдущая надпись - перехід до попереднього зв'язаного блоку;

Next Tex Box/Следующая надпись - перехід до наступного зв'язаного блоку;

Change Text Direction/Изменить направление текста - можна вибрати один з варіантів напряму тексту в діалоговому вікні Text Direction/Направление текста.

Процесор Word 2000 надає різні можливості розташування тексту і професійно оформити листівки, буклети, журнали, Web-сторінки тощо. Якщо користувач готує книгу або великий документ, то можна використовувати потужний інструментарій для введення інформації у колонтитули (ділянки у верхньому та нижньому полі аркуша). Текст колонтитулів повторюється на кожній сторінці. Для введення тексту колонтитула використовують команду View/Вид и Header and Footer/Колонтитулы. Поле сторінки з текстом стає прозорим, а в ділянці колонтитулів з'являється чорна пунктирна рамка. На піктографічній панелі Header and Footer/Колонтитулы, яка з'явилася на екрані є кнопки які виконують такі функції:

Insert AutoText/Вставить автотекст - уставляння готових текстових фрагментів автотексту;

Page Number/Номер страницы - відображення поточної сторінки. Для налаштування формату нумерації сторінок можна скористатися командою Insert/Вставка и Page Numbers/Номера страниц. У діалоговому вікні Page Numbers/Номера страниц вказують розташування номерів сторінок. Можливість Show number on first page/Номер на первой странице дає змогу відображати або ні номер титульної сторінки;

Number of Pages/Число страниц - відображення загальної кількості сторінок;

Format Page Numbers/Формат номеров страниц - на екрані з'являється діалогове вікно Page Number Format/Формат номера страниц, в якому можна вибрати формат номера. Можливість Include chapter number/Включить номер главы дає змогу нумерувати сторінки з врахуванням розділів. Якщо в полі Page numbering/Нумерация страниц активна можливість Continue from previous section/Продолжить, то сторінки нумеруються від першої, якщо ж активна можливість Start at/Начать с, то нумерація сторінок починається від заданого номера.

Якщо документ розділено на секції, то можна виокремити номер на колонтитулі нової секції і в діалоговому вікні Page Number Format/Формат номера страниц активізувати можливість Start at/Начать с і задати початковий номер сторінки секції;

Date/Дата - уставляння поточної дати. Розширені можливості налаштування параметрів дати надає команда Insert/Вставка и Data and Time/Дата и время. У діалоговому вікні Data and Time/Дата и время можна вибрати формат відображення дати. Якщо активна можливість Update automatically/Обновлять автоматически, то документ після відкриття завжди буде відображати поточну дату. В іншому випадку відображатиметься дата створення документа.

Time/Время - відображення поточного часу;

Page Setup/Параметры страницы - на екрані відображається діалогове вікно Page Setup/Параметры страницы ;

Show/Hide Body Text/Основной текст - режим увімкнення/вимкнення відображення основного тексту;

Link to Previous/Как в предыдущем разделе - колонтитули наступного розділу оформляються за форматом колонтитулів попереднього розділу;

Show Header/Footer/Отобразить колонтитулы - перехід від верхнього до нижнього колонтитула і навпаки;

Previous Header/Предыдущий колонтитул - перехід до колонтитула попередньої секції;

Next Header/Следующий колонтитул - перехід до колонтитула наступної секції;

Close/Закрыть - вихід з режиму форматування колонтитулів.

Хід роботи

1. Надрукувати наступний текст:

Україна

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Площа. 603 700 кв. км.

Географічне положення. 490 п.ш., 320 в. д.

Населення. 49 080 000 (73% українці, 22% росіяни).

Щільність населення. 86 на кв. км.

Столиця. Київ.

Державна мова. Українська.

Основні статті імпорту. Енергоресурси, верстати і деталі, транспортне устаткування, хімікати, пластмаси, гума.

Основні статті експорту. Чорні і кольорові метали, хімікати, транспортне устаткування, продукти харчування .

Грошова одиниця. 1 гривня = 100 копійок.

Статус. Республіка.

КЛІМАТ

На більшій частині країни клімат помірний, з чітким поділом на чотири пори року з холодною зимою і теплим летом. На Кримському узбережжі клімат субтропічний. Середня температура в Києві -6°С в січні і +20°С в липні. Річна кількість опадів складає, у середньому, 500 мм у рік з деякими зональними відхиленнями. Клімат сприятливий для сільського господарства і туризму, особливо в Криму.

ЕКОНОМІКА

Україна займає вигідне географічне положення на стику Європи й Азії. З 1991 р. в Україні здійснюється перехід від централізованого планування до ринкової економіки. Володіючи розвиненою чорною металургією, Україна входить у число ведучих виробників сталі. Один з найбільших у світі комплексів металургії і важкої промисловості знаходиться в Донецькому басейні. Важливу роль відіграє хімічна індустрія, що виробляє кокс, мінеральні добрива і сірчану кислоту. Гірничодобувна галузь дає країні вугілля, природний газ і залізну руду. Серйозну проблему представляє переклад оборонних підприємств на випуск продукції мирного призначенні. Зростаючий попит на споживчі товари знаходить висвітлення в нарощуванні випуску таких видів продукції, як телевізори і холодильники. У промисловості і будівництві зайняте понад 32 % робочої сили.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Біля половини території України займають родючі чорноземи, ідеальні для ведення сільського господарства. Приблизно на 60% угідь вирощуються такі культури, як пшениця, кукурудза і цукровий буряк. 13% площ зайняті посівами кормових культур для тваринництва — корів, свиней і овець. Основні зони аграрного виробництва розташовані в центрі і на півдні України. Велика частина аграрної продукції виробляється колективними господарствами, У сільському і лісовому господарстві зайняте близько 24% трудових ресурсів.

2. Відформатувати текст, як на зразку.

3. Виділити слова Характеристики, Клімат, Економіка, Сільське господарство як Заголовок 1. Перед кожним заголовком натисніть на меню Вставка – Разрыв – C новой страницы для того, щоб побачити всі можливості автоматичного змісту.

4. Виділити слова Площа, Географічне положення, Населення, Щільність населення, Столиця, Державна мова, Основні статті імпорту, Основні статті експорту, Грошова одиниця, Статус як Заголовок 2

5. Після слова Україна написати Зміст та поставити курсор з нового рядку. Натиснути

6. меню Вставка – Ссылка - Оглавления и указатели – вкладка Оглавление. Обрати вигляд змісту, тип заповнення пропусків – нижнє підкреслення, формат – Изысканный, 2 уровня.

7. Після створення змісту від форматуйте його за власним бажанням(змініть шрифт, розмір, колір і т.д.)

8. За допомогою мишки та кнопки Ctrl перейдіть на сторінку документа про Сільське господарство.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 428; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.005 с.)