Розроблення та проведення індивідуальної бесіди на запропоновану тему 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розроблення та проведення індивідуальної бесіди на запропоновану темуДля виконання цього завдання студентам пропонують ситуацію, що передбачає проведення індивідуальної бесіди. Наприклад: «Учитель неспо­дівано зустрічає одного зі своїх учнів на автовокзалі, де той збирає по­рожні пляшки. Цей учень нерідко пропускає уроки, посилається на те, що хворіє. Батьки хлопця не звертають уваги на його шкільні справи. Вчи­тель вирішує провести з учнем та його батьками індивідуальну бесіду».

Студентам, що працюють парами, потрібно розробити та програти бесіду (на вибір — з учнем чи з батьками). Той, хто грає роль учителя, розробляє хід бесіди, реалізує безпосередньо взаємодію. Його партнер під час спілкування фіксує свої почуття, бар'єри у спілкуванні, що виникають під впливом дій співрозмовника, наявність чи зникнення бажання спілкуватися, а також найбільш вдалі дії та висловлювання «вчителя», що сприяли порозумінню, ефективності взаємодії.

Під час бесіди студенти намагаються відпрацювати основні етапи контактної взаємодії:

I. Накопичення згоди, подолання бар'єрів, зняття напруження
у взаємодії.
Слід доповнити умови ситуації, знайти час для проведен­
ня бесіди, обдумати дії, що дадуть змогу подолати психологічні бар'єри:
настороженість, неспокій, надмірний самоконтроль. Можливі прийоми:
вибір нейтральної теми для початку бесіди, висловлення поглядів на
стан співрозмовника («Ви, як я бачу, неспокійні»), уникання спірних
питань, ненав'язливе висловлення припущень щодо поведінки співроз­
мовника («Вам, мабуть, буде цікаво...»).

Етап вважають успішно подоланим, якщо у співрозмовника з'являють­ся позитивні відповіді на запитання, знижується напруження, слабшає опір.

II. Пошук збігів в інтересах, знаходження первинної спільності
(перехід від «Я» до «Ми»).
Студенти розробляють тактику поведінки
вчителя з метою збудження первинної потреби у спілкуванні на підставі


перших ознак задоволення спілкуванням, вияву позитивних емоцій. Можливі прийоми: виявлення спільної теми, інтерес до захоплень співроз­мовника, демонстрування особистісної подібності, спонукання до пошу­ку нових тем для бесіди. Етап вважається успішно завершеним, якщо «вчителю» вдалося збудити у партнера зацікавленість, зняти недовіру, вступити в контакт.

III. Прийняття якостей і принципів, пошук опертя в якостях осо­
бистості.
Студенти відпрацьовують тактику поведінки з урахуванням
не лише інтересів, а й особистісних якостей. Можливі прийоми: дати
співрозмовникові змогу вигідно показати себе, підкреслити бажану
якість. Підведення підсумків («Як виявилося, ми з вами солідарні у
поглядах на цю проблему»), уникнення негативного напряму бесіди,
подання вчителем зразка саморозкриття, підкріплення своєї відкритості,
зацікавлення у подальшій взаємодії, висловлення задоволення процесом
спілкування («Мені дуже цікаво з вами розмовляти»). Результатом
цього етапу є відчуття взаєморозуміння, готовності до сприйняття осо­
бистості співрозмовника в цілому.

IV. Виявлення рис, негативних для взаємодії. На цьому етапі стає мож­
ливим розпочати дискусію, продовжити глибше вивчення особистості парт­
нера, чому сприяє помітне зниження напруженості. Студенти мають розро­
бити тактику поведінки вчителя, яка забезпечила б подальше взаємо-
розкриття співрозмовників, зокрема й висловлення сумнівів, суперечки,
дискусії щодо поглядів, саморозкриття як наведення прикладів усвідом­
лення своїх недоліків, перебільшення якостей співрозмовника тощо. Ре­
зультатом є поява у співрозмовника бажання відверто, щиро спілкуватися.

V. Адаптація партнерів, готовність до перебудови. Студенти роз­
робляють тактику впливу на співрозмовника через регуляцію своїх яко­
стей. Прийоми: підкреслення спільності («Зараз ми це вирішимо»),
критичні зауваження, але не з метою осуду, повчання, а в ході взаємного
обговорення різних особистісних виявів, попереджувальні висловлю­
вання («Я хочу вам щось сказати, але ви не повинні ображатися»),
підтримка та стимулювання прагнень до змін. Цей етап завершується
формуванням у співрозмовників відчуття «Ми», готовності до спільних
дій, взаємопоступок.

VI. Узгоджена взаємодія. Ефективне співробітництво, опертя на кон­
такт, встановлений на попередніх етапах. Студенти розробляють такти­
ку поведінки, що спрямована на з'ясування спільного прогнозу, спільних
планів і рішень. Прийоми: звернення за порадою, пропонування спільного
рішення, передбачення того, що може статися. Підсумком цього етапу є
формування стану захищеності, узгодження дій і намірів.

Пари можуть програвати свої варіанти бесіди перед групою. Обго­ворюються готовність учителя до взаємодії, вміння організувати діалог, домогтися довірчого тону бесіди, позитивних результатів. Робиться ви­сновок стосовно оволодіння деякими студентами методикою контакт­ної взаємодії та технікою оптимізації спілкування.


УЯВА ПЕДАГОГА

Мета: визначення особливостей уяви педагога та її ролі у розв'язанні професій­них завдань, вироблення установки на самостійну роботу з розвитку уяви май­бутнього педагога

Обладнання:картки із завданнями для діагностування рівня розвитку уяви Опорні поняття:уява, прогностична діяльність, індивідуальні особливості уяви педагога

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу підготуватися до обговорення тео
ретичних питань

1 1 Поняття про уяву Уява в діяльності вчителя 1 2 Індивідуальні особливості уяви педагога 1 3 Засоби розвитку уяви

2. Виконати вправи на розвиток уяви

3. Підготуватися до моделювання фрагмента індивідуальної бесіди з учнем на
тему «Причини низької успішності навчання школяра» Розробити варіанти бе­
сіди для учнів з низьким та високим рівнями успішності в навчанні Підготувати
коментар для кожного варіанта бесіди

Список рекомендованої літератури

& 1 Кан-Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 114 — 117, 134-136, 178-180

2 Моделировачие педагогических ситуаций / Под ред Ю Н Кулюткина,
Г С Сухобской - М , 1981 - 120с

3 Натадзе Р Г Воображение как фактор поведения // Хрестоматия по пси-
хологии - М , 1987 - С 217-222

4 Основи педагогического мастерства Метод рекомендации для студентов
II курса - М , 1988 - С 33-40

5 Регуш Л А Прогностическая способность учителя и ее диагностика — Л ,
1989 - С 4-21

6 Станиславский К С Работа актера над собой // Собр соч В 8 т — Т 2 —
С 69-95

7 Юсупов Й М Психология взаимопонимания — Казань, 1991 — С 76 — 88

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів

Діагностування індивідуальних особливостей уяви здійснюється за допомогою таких вправ


Вправа 1. Визначення особливостей відтворювальної уяви Студен­там зачитують уривок із художнього твору Під час прослуховування вони мають уявити те, що описується Потім їм пропонують намалюва­ти об'єкти, про які йшлося в описі Після виконання завдання дозволя­ють ще раз уважно прочитати опис та зробити другий малюнок Оці­нюється тільки перше зображення змісту уривка

Уривок для дослідження уяви

Широкою долиною між двома рядками розложистих гір тихо тече по Ва сильківщині невеличка річка Роставиця Серед долини зеленіють розкішні густі та високі верби, там ніби потонуло в вербах село Вербівка Між вербами дуже виразно й ясно блищить проти сонця висока біла церква з трьома банями, а коло неї невеличка дзвіниця наче заплуталась в зеленому гіллі старих груш Подекуди з поміж верб та садків виринають білі хати та чорніють покрівлі високих клунь

По обидва береги Роставиці через усю Вербівку стеляться сукупні городи та левади, не огороджені тинами Один город одділяється од другого тільки рядком верб або межами Понад самим берегом в'ється в траві стежка через усе село Підеш тією стежкою, глянеш кругом себе, і скрізь бачиш зелене — зелене море верб, садків, конопель, соняшників, кукурудзи та густої осоки

/ Нечуй Левицький, «Микола Джеря»

Студенти порівнюють малюнки, підраховують кількість пропуще­них об'єктів, помилки, яких припустилися в їх зображенні

Оцінка результатів 3 бали — правильне і точне зображення основ­них об'єктів, наведених в уривку, деталей (наприклад, видів рослин), 2 бали — правильне зображення основних об'єктів, пропуск другорядних об'єктів, 1 — 2 головних об'єктів (наприклад, стежки над річкою, дзвіниці тощо), 1 бал — нечітке, схематичне зображення Відсутність більшості істотних деталей опису, 0 балів — малюнок далекий від опису, зображе­но деталі, що не згадуються в уривку Брак цілісного зображення

Вправа 2.Визначення особливостей творчої уяви Студентам про­понують три будь які слова Наприклад капелюх, ключ, човен Потрібно впродовж 5 б хвилин скласти якомога більше речень з цими словами

Оцінка результатів 3 бали — слова в реченні використані в дотеп ній або оригінальній комбінації, 2 бали — слова вжиті у звичайній або логічно припустимій комбінації, 1 бал — правильно використано 2 слова, а третє штучно введено в речення 0 балів — безглузде поєднання слів

Вправа 3.Дослідження особливостей творчої уяви Студентам про­понують прослухати початок оповідання «Сутеніло ішов дрібний нуд­ний дощик, на автобусній зупинці під одною парасолькою стояли дві дівчини Вони про щось тихо розмовляли Раптом » Потрібно приду­мати продовження оповідання

Час виконання завдання 10 хвилин

Оцінка результатів 3 бали — оповідання продовжується яскрави­ми, оригінальними реченнями з використанням прямої мови, в ньому


передано особисте ставлення автора до зображуваних подій; несподіва­на кінцівка. 2 бали — розповідь завершується кількома реченнями; звичайний, стандартний розвиток подій; може використовуватися пря­ма мова, позбавлена оригінальності та цікавих діалогів. 1 бал — опові­дання завершується одним-двома простими, короткими реченнями; не передає ставлення до зображуваних подій. О балів — незавершене опо­відання; немає зв'язку між реченнями.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.005 с.)