Виконання вправ на розвиток уміння визначати 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виконання вправ на розвиток уміння визначатиІ формулювати мету, навчальні і комунікативні завдання,

Надзавдання уроку, здійснювати рефлексивний аналіз

Навчального матеріалу

Вправа 1.Проаналізуйте кілька варіантів задуму уроку на одну тему (варіант уроків дає викладач, орієнтуючись на фах студентів). Визначте найдоцільніший варіант, який сприятиме створенню ситуації діалогу на уроці; вмотивуйте свій вибір. У кого з учителів, які розробляли ці заду­ми, ви хотіли б повчитися? Чому?

Вправа 2.Ознайомтеся з описом (або відео- чи фонозаписом) уроку вчителя і підготуйте відповіді на такі запитання:

Чи спрямований урок на діалог учителя з учнями?

Які показники дають можливість підтвердити чи заперечити це?

Який характер має спрямування мети уроку, як можна її сформу­лювати?

Чи забезпечується активна пізнавальна позиція учнів у навчанні? Аргументуйте відповідь.


Як можна визначити результати цього уроку (на рівні досягнення мети і надзавдання)?

Чи цікаво вам було б навчатися на цьому уроці?

Вправа 3.Виберіть відповідно до програми і шкільного підручника тему для уроку, який хотіли б провести в школі. Визначте її як тему майбутнього навчального діалогу з учнями-, зробіть аналіз змісту мате­ріалу уроку з таких позицій: а) освітнього, виховного, розвивального потенціалу, який у ньому закладений; б) сприйняття його учнями (ак­туальність, доступність, можливість задовольнити інтереси і потреби, можливі бар'єри сприймання); в) власного сприймання (пошук, за ви­словом К. Станіславського, «манків», новизни сприймання). Сформу­люйте тему свого уроку-діалогу з учнями.

Вправа 4.Проаналізуйте кілька варіантів визначення мети і надзав­дання уроку (варіант дає викладач, враховуючи фах студентів). Ви­значте найдоцільніші, аргументуйте свій вибір. Сформулюйте власне ви­значення мети і надзавдання цих уроків. Умотивуйте свою педагогічну позицію.

Вправа 5.Ситуація: школярі попросили вас розповісти щось цікаве з предмета, який викладаєте. Що ви обрали б для своєї розповіді учням? Прокоментуйте свій вибір. Яким чином ви підтримували б пізна­вальну активність учнів під час розповіді, орієнтували б їх на діалог з учителем (а можливо, і на внутрішній діалог — із собою)?

Ділова гра: «Аукціон — презентація авторських варіантів задуму уроку»

Ситуація: творчий семінар молодих педагогів, на якому обгово­рюється питання, як зробити урок цікавим і корисним для учнів. Семі­нар проводиться у формі аукціону, на який подано кілька авторських робіт — розробок задумів уроків. Учасникам аукціону слід запропону­вати версію розв'язання проблеми уроку і проілюструвати свої розду­ми власними прикладами. Захистити власну концепцію уроку.

Для роботи, крім ведучого, обирають групу експертів, які мають роз­робити критерії оцінки виступів і за цими критеріями оцінити педа­гогічну ефективність поданих на аукціон варіантів розробки уроку. Обирають також групу підтримки «Добре око» і групу опонентів «Кри­тичне око» .Завдання для першої групи — знайти в розроб­ках уроків позитивні моменти, обґрунтувати їх доцільність і спрогнозу-вати ефективність у реальній шкільній практиці. Завдання для другої групи — сформулювати запитання для студентів, що висту­пають, які потребували б ґрунтовного роз'яснення своєї професійної позиції в розробці задуму уроку.

Після підведення підсумків аукціону групою експертів найкращі авторські ідеї пропонують для популяризації серед студентів факуль-


тету (форми популяризації — публікація тез, матеріалів у факуль­тетській газеті або часопису, виступи на факультетській олімпіаді, кон­курсах педагогічної майстерності, творчих зустрічах з учителями тощо)

ДІАЛОГ З УЧНЯМИ

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ УРОКУ.

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАЛАШТОВУВАННЯ УЧНІВ

НА УРОК

Мета:розвиток уміння конструювати ситуації початку уроку на засадах кон­тактної взаємодії вчителя з учнями Формування установки на діалогічне спілку­вання з учнями в процесі навчання

Обладнання:відеозапис ситуацій початку уроку, роздатковий дидактичний матеріал

Опорні поняття:актуалізація досвіду учнів, дистанція у спілкуванні, когнітив-на установка, контакт очей, особистісний контакт, особистісна позиція вчителя, психо­логічне налаштовування на урок, рольова позиція вчителя

Завдання для студентів

1. Опрацювавши рекомендовану літературу, підготуватися до співбесіди

1 1 Особливості ситуацій початкового етапу уроку (з погляду вчителя і учнів) Завдання вчителя на початковому етапі уроку

1 2 Особистісний контакт як мета і результат спілкування вчителя з учнями в ситуаціях початку уроку Способи встановлення особистісного контакту

1 3 Активізація уваги учнів на початковому етапі уроку Формування готов­ності до пізнавальної діяльності

1 4 Режисура ситуацій початкового етапу уроку

2. Виконати вправи 1 (завдання 1—4), З

3. Підготуватися до моделювання ситуацій початкового етапу уроку, розроби­
ти його задум (вивчення нового матеріалу, клас, тема за бажанням студента), до
якого включити такі елементи вітання, звертання до класу, повідомлення теми
уроку, мотивування її вивчення, активізацію уваги учнів, створення установки на
пізнавальну діяльність Скласти режисерський план власної діяльності в ситуації,
аргументувати його доцільність Реалізувати свій задум в умовах аудиторної ро­
боти


Список рекомендованої літератури

1 Основи педагогического мастерства Метод указаний к практическим заня-
тиям для студентов IV курса —Полтава 1984 — С 24 — 26

2 Гін А Основи педагогічної майстерності // Завуч — 2000 — № 8 —
С 1-6

3 Кан Калик В А Учителю о педагогическом общении — М , 1987 — С 32 —
37,42-43,110-117

4 Карнеги Д Как завоевывать друзей й оказывать влияние на людей Пер
с англ / Общ ред й предисл В П Зинченко, Ю М Жукова — СПб ,
1992 -С 63-77,82-99,117-120

5 Концепція продуктивного навчання // Завуч —2000 —№36 — С 1—8

6 Кзмпбелл Р Как на самом деле любить детей — М , 1992 — С 40 — 43,
46-47

7 Мороз О Г, Омеляненко В Л Перші кроки до майстерності — К , 1992 —
С 15-18

8 Стоунс 3 Психодидактика Психологическая теория и практика обучения
Пер сангл / Подред Н Ф Талызиной - М , 1984 - С 318-322

9 Фурман А В Проблемні ситуації в навчанні — К, 1991 — С 81—92

10 Яковлев Я М , Сохор А М Методика й техника урока в школе В помощь начинающему учителю — 3 еизд , перераб идоп — М , 1985 — С 43 — 51

ХІД ЗАНЯТТЯ
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.72.180 (0.005 с.)