Тема: Логічні функції. Статистичні функції 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Логічні функції. Статистичні функціїМета:Вивчити, що таке функція, види логічних та статистичних функцій. Способи застосування функцій для розрахунку в MS Excel/.

Теоретичні відомості

Функції Excel — це спеціальні, заздалегідь створені формули для складних обчислень, у які користувач повинен ввести тільки аргументи.

Функції складаються із двох частин: імені функції та одного або декількох аргументів. Ім'я функції описує операцію, яку ця функція виконує, наприклад, СУМ.

Аргументи функції Excel - задають значення або гнізда, використовувані функцією, вони завжди укладені в круглі дужки. Відкриваюча дужка ставиться без пробілу відразу після імені функції. Наприклад, у формулі «=СУМ(A2;A9)», СУМ — це ім'я функції, а A2 і A9 — її аргументи.

Ця формула підсумує числа в гніздах A2, і A9. Навіть якщо функція не має аргументів, вона однаково повинна містити круглі дужки, наприклад функція ПІ(). При використанні у функції декількох аргументів вони відділяються один від іншого крапкою з коми. У функції можна використовувати до 30 аргументів.

Уведення функцій у робочому аркуші

Ви можете вводити функції в робочому аркуші прямо із клавіатури або за допомогою команди Функція меню Вставка. Якщо ви виділите гніздо й виберете команду Вставка/Функція, Excel виведе вікно діалогу Майстер функцій – крок 1 з 2. Відкрити це вікно можна також за допомогою кнопки Вставка функції на рядку введення формул.

У цьому вікні спочатку виберіть категорію в списку Категорія й потім в алфавітному списку Функція вкажіть потрібну функцію.

Excel уведе знак рівності (якщо ви вставляєте функцію на початку формули), ім'я функції й круглі дужки. Потім Excel відкриє друге вікно діалогу майстри функцій, у якім необхідно встановити аргументи функції (у нашім випадку посилання на A2 і A9).

 

Друге вікно діалогу Майстри функцій містить по одному полю для кожного аргументу обраної функції. Праворуч від кожного поля аргументу відображається його поточне значення (21 і 33). Поточне значення функції відображається внизу вікна діалогу). Натисніть кнопку ОК або клавішу Enter, і створена функція з'явиться в рядку формул.

Хід роботи:

Завдання 1. Складіть електронну таблицю для вирішення рівняння виду

з аналізом дискримінанту та коефіцієнтів a, b, c. Для позначення коефіцієнтів, дискримінанту та коренів керування застосуйте імена.

Виконання:

В комірки A3, В3 та С3 введемо значення коефіцієнтів квадратного рівняння і позначимо ці комірки іменами a, b и с_. Комірку А4, де буде розташовуватись значення дискримінанту, позначимо ім’ям D. Для обчислення дискримінанту в комірку А4 введемо формулу =b^2-4*a*c_ ,потім для обчислення коренівв комірки А5 та А6 введемо функцію ЕСЛИ у відповідності з відповідними умовами для a, b, c, и dта формуламидля коренів =(b+КОРЕНЬ(d))/(2*a) и =(b-КОРЕНЬ(d))/(2*a).


Електронна таблиця може мати наступний вигляд.

 

Завдання 2. Скласти таблицю з підсумками екзаменаційної сесії (ввести 10 записів, оцінки та дисципліни обрати самостійно).

Таблиця – Підсумки екзаменаційної сесії.

№ з/п ПІБ       Середній бал
1.         ?
2. ... ...     ?
3.         ?

На 2 аркуші побудувати таблицю, в якій визначається нарахування стипендії за наступними правилами.

Таблиця – Нарахування стипендії

№ з/п ПІБ Середній бал Стипендія
1. Макаров С.П.  
... ...  
     

За розрахованим середнім балом за екзаменаційну сесію (s) обраховується підвищуючий коефіцієнт (k), на який потім помножується мінімальна (m).

Повышающий коэффициент вычисляется по правилу:

если 3 £ s <4, то k=1.2,

если 4 £ s < 4.5, то k=1.5,

если 4.5 £ s < 5, то k=1.8,

если s= 5, то k=2.0

Розмір мінімальної стипендії прийняти 340 грн.

Завдання 3.

За результатами здачі групою екзаменаційної сесії (таблиця Підсумки екзаменаційної сесії), визначити:

1. кількість тих, хто здав на «відмінно» (5 балів)

2. на "добре" та "відмінно" (4-5 балів);

3. кількість невстигаючих (що мають 2 бали);

4. прізвище студента з найвищим балом.

Звіт до практичної роботи № 13

Назва роботи: __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Мета: _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Завдання 1:Заповніть таблицю:

  A B C D E F G
Рішення рівняння    
a= b= c=        
             
             
             
             

 

Завдання 2:Заповніть таблицю:

№ з/п ПІБ       Середній бал
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          

За допомогою якої функції виконували розрахунок середнього балу _________

____________________________________________________________________

Завдання 3:Запишіть функції, за якими виконували розрахунки:

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

4. __________________________________________

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

Практична робота № 14

Тема: Створення бази даних засобами СУБД MS Access.

Мета: Вивчення процесу створення бази даних та об’єктів типу «Таблиця» за допомогою «Конструктора», опанування методів створення властивостей полів таблиці та маніпуляції з ними, заповнення таблиць даними та редагування. Формування інформаційної культури учнів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

 

Теоретичні відомості:

У загальному розумінні база данихце один або кілька файлів, що містять зв'язану (за змістом) між собою інформацію. Припустимо, в одному файлі ви зберігаєте дати народження ваших друзів, в іншому ваші спільні фотографії. Або можна створити кілька файлів електронних таблиць, де ви будете враховувати ваші доходи й витрати за певні періоди. Якщо ви організована людина, то, використовуючи спеціальну структуру каталогів і підкаталогів, ви впораєтесь із сотнею інший файлів. Але рано, чи пізно, ви зіштовхнетеся з таким завданням, яке буде занадто великим. Що робити? Що робити якщо якісь дані повинні використовувати кілька додатків або людей, і при цьому не можна допустити щоб ті самі дані коректували одночасно? Коли ви опинитесь перед подібними проблемами, вам знадобиться система керування базами даних (СУБД).

Майже всі сучасні системи засновані на реляційній (relational) моделі керування базами даних. Назва «реляційна» пов'язана з тим, що кожний запис містить інформацію, що відноситься тільки до одного об'єкту. У таких базах дані не дублюються, а зв'язуються по певних полях. Наприклад, при вказівці товарів і їх категорій недоцільно згадувати всі відомості про постачальника, які зберігаються в окремій таблиці. Досить зв'язати ці товари, з вище зазначеною таблицею, по номеру (коду) постачальника.

Можна виділити три основні функції СУБД:

¨ визначення даних (Data definition) – ви можете визначити, яка саме інформація буде зберігатися у вашій базі даних, задати структуру даних і їх тип (наприклад, максимальна кількість цифр або символів), а також указати, як ці дані зв'язані між собою. У деяких випадках ви можете також задати формати й критерії перевірки даних;

¨ обробка даних (Data manipulation) – дані можна обробляти всілякими способами. Можна поєднувати дані з іншою пов'язаною з ними інформацією й обчислювати підсумкові значення;

¨ керування даними (Data control) – ви можете вказати, кому дозволено знайомитися з даними, коректувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначити правила колективного користування даними.

Хід роботи:

Завдання 1. Створення бази даних.

1. Створіть нову базу даних.

2. Створіть таблицю «Посади» з такими полями:

Таблиця 1

Ім'я поля Тип даних Розмір поля
Код посади Лічильник  
Посада Текстовий

Заповните таблицю значеннями зі стовпця «Посада»таблиці 4.

3. Створіть таблицю «Дисципліни» з такими полями:

Таблиця 2

Ім'я поля Тип даних Розмір поля
Код дисципліни Лічильник  
Дисципліна Текстовий

Заповните таблицю значеннями зі стовпця Дисциплінатаблиці 4.

4. Створіть таблицю «Викладачі» з такими полями:

Таблиця 3

Ім'я поля Тип даних Розмір поля
Код викладача Лічильник  
Прізвище Текстовий
Ім'я Текстовий
По батькові Текстовий
Дата народження Дата/час Короткий
Посада Майстер підстановки
Дисципліна Майстер підстановки
Телефон Текстовий
Зарплата Грошовий  

 

Завдання 2. Заповнення бази даних.

1. Уведіть обмеження на дані, що вводяться в поле "Зарплата" вона не повинна мати значення зі знаком «-».

2. Задайте текст повідомлення про помилку, який буде з'являтися на екрані при введенні неправильних даних у поле "Зарплата".

3. Задайте значення за замовчуванням для поля "Посада" у вигляді слова Доцент.

4. Уведіть обмеження на дані в поле "Код"; ці дані не повинні повторюватися.

5. Створити та заповните таблицю даними відповідно до табл. 4 і перевірте реакцію системи на введення неправильних даних у поле "Зарплата".

6. Зміните ширину кожного поля таблиці відповідно до ширини даних.

7. Зробіть заміну даних: зміните заробітну плату асистентові Сергєєвій з 450 грн., на 470 грн.

8. Зробіть сортування даних у поле "Дата народження" по убуванню,

9. Зробіть фільтрацію даних по полях "Посада" і "Дисципліна".

10. Переглянете створену таблицю, як вона буде виглядати на аркуші паперу при печатці.

Таблиця 4

Код Прізвище Ім'я По батькові Дата народ. Посада Дисципліна Телефон Зарплата
Істомін Антон Євгенович 23.10.54 Доцент Інформатика 110-44-68 890 грн.
Миронов Павло Юрійович 25.07.40 Професор Економіка 312-21-40 1200 грн.
Гришин Євгеній Сергійович 05.12.67 Доцент Математика 260-23-65 760 грн.
Сергєєва Ольга Іванівна 12.02.72 Асистент Математика 234-85-69 450 грн.
Ємець Тетяна Іванівна 16.02.51 Доцент Економіка 166-75-33 890 грн.
Ігнат’єва Тетяна Павлівна 30.05.66 Доцент Інформатика 210-36-98 790 грн.
Миронов Олексій Миколайович 30.07.48 Доцент Фізика 166-75-33 890 грн.

 

Завдання 3. Проектування й створення бази даних.

Є інформація такого виду:

материнські плати для процесорів AMD ціна  
М/п Asrock 939NF4G-SATA2,Nforce410,1000/S939,4DDR,Sound,Lan,matx AGP 8x,S-ATA 421,20
М/п Asrock 939S56-M,SIS756,1000/S939,4DDR,Sound,Lan,matx Pciex16,S-ATA 355,20
М/п Asrock K8NF4G-SATA2,Nforce 6100,1000/S754,2DDR,Video,Sound,Lan, matx,Pciex16,S-ATA 327,00
М/п Asus A8N-E,Nforce4 Ultra,800/S939,4DDR,Sound,1Gb Lan,ATX Pciex16,S-ATA 546,00
М/п Asus K8N,Nforce3 250Gb,800/S754,3DDR,Sound,Lan,ATX AGP 8x,S-ATA 365,40
М/п Epox EP-8HEAI,VIA K8T890CD,1600/S754,2DDR,Sound,Lan,ATX Pciex16,S-ATA 433,20
М/п Epox EP-8KDA3I,Nforce3 250Gb,800/S754,3DDR,Sound,Lan,ATX AGP 8x,S-ATA 355,20
материнські плати для процесорів Intel  
М/п Asrock 775I65PE,i865PE,800/S775,4DDR,Sound,Lan,ATX AGP 8x,S-ATA 348,60
М/п Asrock 775VM800,VIA P4M800,800/S775,2DDR,Video,Sound,Lan,matx AGP 8x,S-ATA 271,80
М/п Asrock P4DUAL-915GL,i915GL,800/S478,2DDR,Video,Sound,Lan,matx AGI 8x,EIDE 322,20
М/п Asrock P4I65PE,i865PE,800/S478,4DDR,Sound,Lan,ATX AGP 8x,S-ATA 315,60
М/п Asrock P4VM800,VIA P4M800,800/S478,2DDR,Video,Sound,Lan,matx AGP 8x,S-ATA 226,80
М/п Asus P5LD2,i945P,1066/S775,4DDR2,Sound,1Gb Lan,ATX Pciex16,S-ATA 738,00
М/п Asus P5LD2-VM,i945G,1066/S775,4DDR2,Sound,1Gb Lan,matx Pciex16,S-ATA 642,00

Де :

М/п Asrock K8NF4G-SATA2 Nforce 6100 1000/S754 2DDR Video Sound Lan MATX Pciex16 S-ATA
Виробник і модель Чипсет Частота шини й тип рознімання CPU К-ть й тип слотів пам'яті Наявність вбудованих Форм - фактор Роз’єм для відеоадап-тера Інтерфейс для HDD
відео звуку мережі

 

Розробіть структуру бази даних і створіть відповідні таблиці.

 

 

Звіт до практичної роботи № 14

Назва роботи: ______________________________________________________

____________________________________________________________________

Мета: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Записати короткий опис виконання завдань:

Завдання № 1. Створення бази даних

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2. Заповнення бази даних.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3. Проектування й створення бази даних (записати скільки таблиць вийшло і як вони між собою пов’язані)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольні питання:

Моделі баз даних ______________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Типи полів____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Властивості полів _____________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Ключові і унікальні поля________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Фамілія, ім’я студента Група Дата Фамілія, ім’я викладача Оцінка
         

 

Практична робота № 15

Тема: Створення таблиць. Робота за таблицями. Запити. Фільтри

Мета: Вивчення процесу створення різноманітних запитів за допомогою «Конструктора». Формування інформаційної культури учнів.

Оснащення робочого місця: апаратне забезпечення - ЕОМ типу Pentium IV, периферійні пристрої; програмне забезпечення – операційна система, прикладне програмне забезпечення.

Теоретичні відомості:

При роботі за базами даних постійно виникає необхідність переглядати певні дані з декількох таблиць. В цьому випадку зручно користуватися запитами, за допомогою яких можна отримати відповіді на досить специфічні питання, відповіді на які досить важко знайти просто переглянувши таблиці. Запити можна використовувати для фільтрації даних, виконання розрахунків на основі даних.

Запити служать для селекції та фільтрації набору даних. Вони дозволяють вибрати з бази тільки необхідну інформацію, тобто ту, яка відповідає певному критерію і потрібна для вирішення конкретного завдання. Наприклад, Вам може знадобиться інформація про постачальників і поставляються ними товари. Ви можете створити запит типу "Які товари постачають постачальники" або "Хто з постачальників продав за останній квартал найбільшу партію". Результат обробки програмою Access такого запиту є таблиця з назвою Dynaset. У цю таблицю включені обрані з основної таблиці (або кількох таблиць) блоки даних, які задовольняють критеріям запиту. Dynaset - динамічний, тимчасовий набір даних, тому при кожному виконанні запиту він будується знову на основі "свіжих" табличних даних.

Microsoft Access дає великі можливості в гнучкості проектування запитів. Ви можете:

· Вибрати поля, Вам не треба включати всі поля таблиці до запиту.

· Вибрати запису, Ви можете специфікувати запит таким чином що отримаєте дані певного виду. Наприклад, ціни на товари за певний місяць.

· Відсортувати запису, Ви можете переглядати записи в певному порядку. Наприклад, Ви можете вивести імена клієнтів на екран в алфавітному порядку.

· Запитувати дані з декількох таблиць, дані з декількох таблиць можуть оброблятися разом і Ви можете переглянути суміщені дані. Також Ви можете запитувати дані з інших баз даних, таких як Microsoft FoxPro, Paradox, dBASE, Btrieve і Microsoft або Sybase SQL-сервери.

· Виконувати обчислення, Ви можете створювати нові поля які будуть містити результати обчислень.

· Використовувати запит в якості джерела даних для формулярів, звітів та інших запитів. Кожного разу коли Ви будете відкривати формуляр або друкувати звіт, Ваш запит буде витягати новітню інформацію з таблиць. Ви також зможете модифікувати існуючі дані прямо у формулярі заснованому на запиті.

· Змінювати дані в таблицях, Ви можете оновлювати, видаляти, додавати групи записів все відразу. Ви також можете створити нову таблицю на базі існуючої таблиці або групи таблиць.

Виділяють два типи запитів:

1. QBE-запити (Query by Example-Запит за зразком). Користувач дає їм визначення, специфікуючи окремі параметри у вікні проектування з використанням підказок (зразків).

2. SQL - запити (Structured Query Language-Структурований мова запитів). Користувач формулює їх з використанням інструкцій і функцій, вибудовуючи опис. QBE-запит Access легко транслює у відповідний SQL-запит. Зворотна операція теж не складає труднощів. Взагалі для Access байдуже, з яким типом запиту працює користувач.

Запити можна створювати за допомогою Конструктора запитів. Він прискорює проектування кількох спеціальних типів запитів:

· Запити крос-таблиць. Представляють Ваші дані в компактному підсумованому форматі.

· Запити знаходження дублікатів. Знаходять дублікатну запису в обраній Вами таблиці або запиті.

· Запити знаходження невідповідності. Знаходять всі записи в таблиці які не пов'язані із записами в іншій таблиці.

· Запити архівів. Копіюють записи з існуючої таблиці в нову і потім видаляють (за бажанням) ці записи з таблиці оригіналу.

Постановка завдання:

  1. Створити запит, що містить відомості про викладачів. Прізвища відсортувати по зростанню.
  2. Створити запит, що містить інформацію про викладача певної дисципліни (запит з параметром).

Хід роботи:
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 533; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)