ТОП 10:

Основні соціологічні напрямки й школиСемке. Шпаргалка

Основні соціологічні напрямки й школи

Соціологічна школа— це більш-менш велика й визнана група соціологів, що досліджує суспільство на основі вироблених нею дослід­ницьких традицій у відповідних інституціональних рамках.

 

Наряду з соціологічними школами виділяють і напрямки в соціо­логії,що поєднують тих соціологів, які розробляють певну ідентичну проблематику й/або мають спільні світоглядні позиції.

 

Найважливішими напрямками сучасної соціології є академічна со­ціологія, антропологічний напрямок, біхевіоризм, історична соціологія, соціобіологія та ін.

Академічна соціологія— напрямок у західній соціології, пред­ставники якого головну увагу зосереджують на дослідженні фундамен­тальних проблем соціального розвитку. До неї відносять структурний функціоналізм, неоеволюціонізм, теорію соціальної дії, концепцію со­ціального обміну, символічний інтеракціонізм, етнометодологіюта ін. її вихідні позиції сформульовані основоположниками західної соціології Е. Дюркгеймом, М. Вебером та ін. Виникла академічна соціологія як напрямок у США в ЗО—40-ві роки XX ст. в університетському середо­вищі, її представники прагнуть відкриття й формулювання незалеж­них від часу й місця закономірностей поведінки людини й соціальної організації (універсальних закономірностей). Ними сформульовані основні принципи академічної соціології: 1) незмінність психологічної природи людини; 2) розуміння соціології як незалежної від політичних пристрастей і класових оцінок науки; 3) соціологія — інструмент освіти різних соціальних груп і верств суспільства.

Альтернативна соціологія— напрямок, альтернативний академіч­ній і прикладній соціології. Виникла наприкінці 60-х років XX ст. на тлі підйому молодіжного й студентського руху на Заході. її представники (А. Гоулднер, Ч. Рейч, Т. Роззак та ін.) критикують буржуазну систему цінностей (утилітаристські, прагматичні, споживчі орієнтації) з позицій «культурної формації». Значну увагу приділяють проблемі соціалізації молоді. В останні десятиліття вплив цього напрямку в західній соціо­логії помітно зменшився.

Антропологічний напрямоку соціології — його суть полягає у філолофсько-антропологічному погляді на споконвічну біологічну «недостатність» людини в порівнянні з тваринами. Вона компенсується засобами культури.

Антропологічний напрямок змикається з соціальною антрополо­гією. Але якщо остання вивчає ранні форми соціокультурної організації суспільства то антропологічний напрямок орієнтований на досліджен­ня сьогодення й майбутнього сучасного суспільства.

Основний постулат розглянутого напрямку складається з виснов­ку (на підставі порівняння людини з твариною) про особливе місце людини а природі, про її «ексцентричність» і «діяльну сутність». Ос­новоположники антропологічного напрямку — М. Шеллер, X. Плеснер А. Гелен та ін.

Біхевіоризм— напрямок у позитивістській соціології В основі його лежить розуміння поведінки людини й тварин як сукупності спостережуваних рухових і зведених до них вербальних відповідей (реакцій) на вплив зовнішнього середовища (стимули) Досяг розквіту в 20-ті роки XX ст. Характеризується прикладною орієнтацією Спроби самовідновлення у зв'язку з усвідомленими недоліками біхевіоризму (ігнорування соціальної природи психіки ототожнення життя тварин соціального буття людини та ін.) привели до виникнення необіхевіоризму. У біхевіористичну схему (стимул-реакція) було уведено опосередковану ланку — проміжні змінні психологічного плану однак основні положення класичного біхевіоризму були збережені.

 

Школи в соціології виділяють або за приналежністю до якого не-будь університету (Чиказька школа Франкфуртська школа та ін.), або до країни (американська, французька російська та ін. ), або до певного наукового напрямку (органічна школа географічна школа тощо)

 

Соціальні умови й теоретичні засади виникнення соціології. О. Конт як родоначальник соціології

Соціологія виникає наприкінці 30-х — початку 40-х років XIX ст. У соціальній сфері це був час крайньої нестабільності, У часи рішучих і швидких змін у людей виникає потреба в узагальнюючій теорії, здатній прогнозувати, куди рухається людство, на які орієнтири можна обпертися, знайти своє місце й свою роль у цьому процесі.

Найбільш значними відкриттями в науці того часу є відкриття клітки, на основі якого була створена клітинна теорія будови живої речовини, і створення Ч. Дарвіним теорії еволюції видів. Ці відкриття стали основою для створення вчення про суспільство, заснованого на принципах біології, — «органічної теорії розвитку суспільства».

 

Родоначальником соціології як науки вважають видатного фран­цузького мислителя Огюста Конта (1798—1857). Саме він в 1839 році придумав і сам термін «соціологія». За Контом, соціологія (спочатку він називає її «соціальною фізикою») — єдина наука, що покликана відкривати універсальні закони розвитку й функціонування суспіль­ства, невіддільні від законів природи. Свої відкриття вона робить за допомогою чотирьох методів: спостереження, експеримент, порівняння й історичний метод. Причому застосовуватися вони повинні об'єктивно й незалежно від оцінних суджень дослідника. Такий підхід з того часу називають позитивізмом.

 

Саму соціологію О. Конт підрозділяв на дві основні частини — со­ціальну статику й соціальну динаміку. Перша покликана вивчати умови існування й закони функціонування соціальних систем; друга — зако­ни їхнього розвитку й зміни.

Соціальна статика, за Контом, — це, по суті справи, анатомія сус­пільства, теорія громадського порядку, найкращої організації суспіль­ства, досягнення соціальної гармонії.

Суспільство він порівнює з живим організмом, що мас різні органи, які виконують свої специфічні функції. Але точно та к само, як не можна розглядати функціонування будь-якого окремого органа у відриві від цілісного організму, так і в суспільстві як соціальній системі не можна правильно зрозуміти окремі його структурні еле­менти поза його цілісністю.

Соціальна динаміка О.Конта — це позитивна теорія суспільного розвитку, що розкриває закони й етапи зміни суспільства. Наслідками вивчення соціальної динаміки є дослідження в області соціального прогресу, що являє собою розвиток по висхідній лінії. Первинні фактори такого прогресу — духовний розумовий розвиток людини вторинні — клімат, раса, тривалість життя.

 

Конт сформулював також основний закон суспільного прогресу або закон трьох стадій.

Перша стадія — теологічна — охоплює стародавність і раннє Се­редньовіччя {приблизно до початку XI століття). Вона характеризується пануванням релігійного світогляду. Друга — метафізична — охоплює XIV—XVIII ст. Конт розглядав її як перехідну, для якої характерне руйнування старих вірувань — фундаменту громадського порядку. Найважливіші події цієї епохи — Реформація. Французька революція. їх супроводжувало поширення критичної філософії, котра призвела до занепаду авторитетів Суспільство, занурене в анархію, має потребу в ноти ідеології, що виконує інтегруючу роль Така, за Контом філософія позитивізму, що знаменує настання наступної стадії.

На третій вищій — позитивній — стадії, що почалася у XIX ст.. разом із твердженням позитивної наукової свідомості наступає розквіт промисловості, науки гармонійний розвиток усіх елементів громадського життя.

 

Значення соціології О.Конта визначається тим. що на основі синте­зу досягнень суспільствознавства того періоду він уперше обґрунтував необхідність наукового підходу до вивчення суспільства й можливість пізнання законів його розвитку, визначив соціологію як особливу науку, що спирається на спостереження: обґрунтував закономірний характер роз витку історії, загальні контури соціальної структури й ряду найважливіших інститутів суспільства.

 


Макс Вебер

Макс Вебер (і864—1920) по праву считается основателем совре­менной социологии. Вебер предложил обоснование для двух теорий действия, которые впоследствии были развиты в рамках позитивистс­кого направления и интерпретирующего подхода (направлений, сконцентрировавшихся вокруг символического интеракционизма). Для пос­ледних характерно вынесение на первый план тех смыслов, которые связываются в сознании индивида с совершаемым им действием; с этой точки зрения деятельность индивида легко представить как сво­бодную. Однако при интерпретирующем подходе очень трудно све­сти действие к социальным структурам, которые его детерминируют. Это возможно в позитивистских теориях, однако в результате дей­ствие оказывается вторичным по отношению к структуре, которая его детерминирует, и, в конечном счете, незначимым, а свобода индивида ставится под сомнение, так как тот лишается выбора. Данное противо­поставление сыграло очень большую роль в истории социологии XX в. Вебер ввел в социологию понятие идеального типа. Идеальным типом является любая интеллектуальная конструкция, обобщающая социальную действительность; идеальный тип можно сопоставить с «понятием», «представлением» (но формализованным, сконструиро­ванным). Далеко не все социальные феномены соответствуют идеаль­ному типу. Например, бюрократическая организация обладает не все­ми чертами, которые характеризуют бюрократию как идеальный тип. Однако конкретные социальные образования гораздо легче анали­зировать, сравнивая их с идеальными типами. Следовательно, идеаль­ный тип является важным инструментом социологического анализа.

Гарольд Гарфинкель

Гарольд Гарфинкель — американский социолог XX в., основатель этнометодологии. По мнению Гарфинкеля, недостаток традиционной социологии состоит в том, что она описывает поведение людей при помощи категорий, которые в действительности ему не свойственны ипредставляют собой не более чем измышления самой социологии. В результате этого получается, что социологическое описание пове­дения существенно отличается от его реального осмысления людь­ми. При этом более сложное научное описание признается социоло­гами правильным, а следовательно, сами описываемые индивиды ока­зываются непонимающими и, в конечном счете, бескультурными, по­скольку они не оперируют «объективными» социологическими поня­тиями, В противоположность этому Гарфинкель попытался разрабо­тать другой подход, для которого характерной чертой является пре­одоление зазора, различия между социологическим и обыденным зна­нием. А потому объектом этнометодологии оказываются методы, при помощи которых люди делают свои поступки понятными для себя и других и решают свои повседневные проблемы, то есть придают ситу­ации стабильность. Это привело к существенному пересмотру сущности и статуса социологии. Социология, с точки зрения Гарфинкеля, рассматривается как практическая сфера, во многом основанная на повседневном знании самого социолога. И это неизбежно, поскольку, организуя социологические данные, социолог всегда прибегает' к сво­им обыденным представлениям о социальном взаимодействии. По мне­нию Гарфинкеля, человек постоянно строит свою социальную реаль­ность. И действительно, социальная реальность не является чем-то объективным и недоступным для понимания человека; социальная ре­альность является таковой лишь в том случае, если она понятна для него. Этнометодология предлагает весьма оригинальный ответ на воп­рос о том, каким образом достигается понимание: на самом деле наше понимание всегда отчасти является иллюзией понимания, а следова­тельно, никогда не бывает полным. Гарфинкель демонстрировал это студентам, предлагая рассказать о каком-нибудь разговоре и затем постоянно задавая им вопросы о том, что же они имели в виду на самом деле, говоря нечто. Постоянные попытки уточнить это вызыва­ли смущение и недоумение студентов, поскольку неясность оказыва­лась тем большей, чем больше передача сущности разговора каза­лась точной. С точки зрения Гарфинкеля, допущения, на основе кото­рых строится взаимодействие между людьми, наиболее ярко прояв­ляются в рамках так называемого «кризисного эксперимента» — особого метода исследования, разработанного Гарфинкелем. Сущ­ность его состоит в намеренном изменении поведения, разрушающем сложившийся стереотип. Так, например, Гарфинкель предлагал своим студентам вести себя дома подобно квартирантам. У родителей и близких это вызывало разнообразный реакции. Однако общим для этих реакций было то, что люди при помощи определенных операций пытались восстановить стабильность своей картины мира.

Томас Гоббс

Томас Гоббс (1588—1679) — английский философ. Гоббс был пер­вым, кто наиболее полно разработал антропоморфную модель об­щества, основанную на сравнении общества и человека. Кроме того, он разработал концепцию общественного договора, на основе ко­торой впоследствии было развито понятие гражданского общества. Естественное состояние человечества — война всех против всех. Человек представляет собой крайне эгоистичное существо, которое стремится к почестям и богатству; поскольку блага не могут быть поделены поровну, соперничество и конкуренция должны быть един­ственными формами взаимодействия в рамках общества. Чтобы из­бежать постоянной борьбы и угрозы для жизни, люди решили заклю­чить общественный договор, в результате чего и появилось граждан­ское общество. Оно основано на законах, и благодаря этому может защищать права гражданина (например, право собственности). По Гоббсу, гражданское общество предполагает отказ человека от сво­боды в пользу защищенности, которую обеспечивает государство при помощи таких учреждений, как суд, армия, полиция, правительство.

Ральф Дарендорф

Ральф Дарендорф (р. 1929) — один из наиболее известных со­временных социологов, разрабатывающих теорию социального кон­фликта. Дарендорф полагает, что основным объектом интереса и при-

чиной социальной нестабильности является не капитал, а власть. С его точки зрения, властью может быть наделено ограниченное количе­ство членов общества, а поскольку власть дает заметные преимуще­ства в получении разного рода выгод от других, она неизбежно явля­ется объектом притязаний и борьбы. При этом тот, кто обладает вла­стью, стремится к сохранению положения, а тот, кто ее не имеет, требу­ет ее перераспределения. Общество, по мнению Дарендорфа, можно сравнить с полем битвы, на котором сталкиваются постоянно суще­ствующие или ситуативно возникающие группы и альянсы, основной целью которых является обладание властью. По мере установления индустриального общества роль в нем конфликта изменялась. Кру­шение традиционных норм и ценностей, явившееся результатом индус­триализации, привела к серьезным конфликтам в политической и эко­номической сферах. Такая нестабильность грозила революциями и другими социальными катаклизмами. Однако по мере становления индустриализма произошла институционализация конфликта. Этот про­цесс предполагает ограничение экономических конфликтов исключи­тельно экономической сферой, то есть лишенке владельцев капитала возможности влиять на политику и возникновение специальных инсти­тутов (прежде всего профсоюзов), которые предназначены для раз­решения конфликтов.

Эмиль Дюркгейм

Эмиль Дюркгейм (1858—1917) — французский социолог «класси­ческого периода», оказавший огромное влияние на становленье соци­ологии как автономной науки. Основные труды: «Общественное раз­деление труда» (1883), «Метод социологии» (1895), «Самоубийство» (1897), «Элементарные формы религиозной жизни» (1912). По мнению Дюркгейма, социология могла стать наукой только при условии, если у нее будет собственный объект и собственный метод. Предмет социоло­гии Дюркгейма — это социальные факты, которые составляют особую социальная реальность, имеющую своя собственные качества и законы, то есть любой социальный феномен, которой 1) накладывает опреде­ленные ограничения на действия индивида и в то же время; 2) является внешним, объективным по отношению к нему (не являются результа­том его субъективной мотивации). Дюркгейм изучал религию и поли­тику. В работах, посвященных религии, он обосновывал свою точку зрения, в соответствии с которой религиозные верования в примитив­ных обществах обеспечивали их целостность, а символическим вопло­щением их были сакральные объекты. В современных же обществах

обнаружение таких сакральных объектов проблематично, что и при­водит к состоянию аномии, грозящей общественному порядку. Дюркгейм ввел в социологический оборот понятие «аномии» — состояние, когда общество утрачивает свою регулирующую функцию, а человек перестает верить в ценности общества. В результате этого человек переживает состояние дезориентации, оказывается неспособным от­личить «хорошее» от «плохого», «правильное» от «неправильного». Аномия может также возникать вследствие нарушения равновесия между потребностями и степенью их удовлетворения. В этом случае общество оказывается неспособным ограничить человека и контро­лировать его поведение. В работе «Самоубийство» (1897) он выде­лил четыре типа самоубийства: 1) эгоистическое самоубийство, ко­торое совершается по личным причинам; 2) анемическое самоубий­ство, вызываемое тем, что индивид ощущает отсутствие норм или их непереносимое противоречие; 3) альтруистическое самоубийство, совершаемое членом группы ради других ее членов, и, наконец, 4) фа­талистическое самоубийство как результат чрезмерного социаль­ного давления и чрезмерной социальной регуляции. На основании статистических данных Дюркгейму удалось показать, что в современ­ном ему обществе наиболее частотным типом оказывалось эгоисти­ческое и аномическое самоубийство, причем эгоистических самоубийств было больше среди протестантов, чем среди католиков и, шире, ослаб­лением социального контроля (разрушением коллективной совести).

Георг Зиммель

Георг Зиммель (1858—1918) разработал подход, который получил название «формальной социологии», Зиммель понимал социологию как универсальную науку, которая не имеет своего собственного пред­мета и ориентирована на выявление общих закономерностей, недо­ступных другим наукам. В этом смысле социология рассматривалась им скорее как метод исследования, применимый практически к любо­му содержанию. С точки зрения Зиммеля, первичной целью социоло­гии является выделение во всех сферах, изучаемых социальными на­уками, форм так называемой «социации» (общения). Социология дол­жна описать, систематизировать и обосновать эти формы. К понятию «социации», которое приблизительно можно понимать как социаль­ное взаимодействие, включающее как минимум двух участников, Зим­мель сводит социальную реальность. С этой точки зрения социальные структуры, чье существование Зиммель не отрицал, оказываются лишь результатом множества взаимодействий, чем-то вторичным по отно­шению к взаимодействиям.

Иммануил Кант

Иммануил Кант (1724—1804) — родоначальник немецкой класси­ческой философии. Исследуя этические и моральные аспекты пове­дения людей, Кант пришел к понятию «категорического императива»: человек должен поступать так, чтобы руководящие им принципы мог­ли стать основой для всеобщего законодательства, то есть принци­пом для поступков других людей. Кант полагал, что нравственный за­кон может быть только формальным, но не содержательным, то есть не может содержать конкретных указаний на то, как должен действо­вать человек. В обратном случае предписания закона оказываются лишь гипотетическими, потенциальными. Кант рассматривал человека как абсолютную ценность, как самоцель; с его точки зрения, человека нельзя рассматривать как средство достижения цели, пусть даже бла­гой (например, всеобщего счастья и благоденствия). Моральным Кант считал только такое поведение, которое сознательно выбирается и строится в соответствии с моральным законом. Если человек выбира­ет действие или форму поведения лишь под влиянием влечений, а сле­довательно, его совпадение с требованием категорического импера­тива оказывается случайным, данное поведение еще нельзя считать мо­ральным, оно лишь легально.

Огюст Конт

Огюст Конт (1798—1857) — французский мыслитель, который счи­тается основателем социологии. Первым предложил термин «социо­логия». Будучи позитивистом, социологию Конт обосновывал по ана­логии с точными науками. По его мнению, следует отказаться от поло­жений, которые нельзя ни проверить, ни опровергнуть. Следовательно, социология, как и науки о природе, должна изучать объективные зако­ны, управляющие явлениями действительности. Основными методами новой науки, по его мысли, должны были стать наблюдение и экспери­мент. Конт считал, что человеческое сознание проходит три фазы развития: теологическую, метафизическую и позитивную. Теологическая и метафизическая стадии опирались на умозрительное знание, не под­крепляемое фактами и их анализом, которое невозможно ни опро­вергнуть, ни проверить. Этим двум стадиям Конт противопоставляет позитивную стадию, которая характеризуется активным использова­нием научных методов анализа. Социология мыслилась Контом как дисциплина которая отражает реальность последней, научной стадии развития общества и позитивной стадии развития науки. Соответствен­но и социология должна опираться на методы, типичные в большей степени для естественных наук: наблюдение, сравнение и, самое глав­ное, эксперимент, а также точное наблюдение.

Джон Локк

Джон Локк (1632-1704) — английский философ. Локк полагал, что монархия, будучи лучшей формой правления, не должна быть основа­на на нарушении прав граждан. Он создал концепцию «естественно­го права», в соответствии с которой люди равны от рождения. На основании этого он сделал вывод, что никто — даже монарх — не имеет права посягать на свободу, здоровье и жизнь другого челове­ка. В случае, если монарх нарушает эти правила, граждане вправе не подчиняться ему, то есть расторгнуть заключенный с ним договор, Впоследствии идеи Локка легли в основу идеи прав человека, очень актуальной в наши дни. Он выделял три ветви власти: исполнительную, федеративную и законодательную. Законодательная власть должна принимать законы, исполнительная — следить за их исполнением и обес­печением его, а федеративная — отвечать за внешнюю политику. В настоящее время ветви власти выделяются иначе, однако в основе их выделения лежит идея Джона Локка.

Карл Маркс

Карл Маркс (1318—1883) — видный политический деятель, фило­соф, социальный теоретик и экономист. Согласно Марксу, экономика, которую он рассматривал как базис любого общества, включает три обязательных элемента: 1} средства производства, то есть орудия и материалы, 2) работника и 3) того, кто присваивает продукт производ­ства. Эти три элемента присутствуют в любой экономике, своеобразие же сводится к тому, в каких отношениях находятся эти элементы. Во-первых, работник может владеть средствами производства или не вла­деть ими (отношения владения). Во-вторых, присвоение продукта про­изводства может определяться тем, что неработающий класс имеет собственность или 1) на средства производства, или 2) на труд, или 3) на то и другое одновременно (отношения собственности). Разграниче­ние тех, кто живет только своим трудом, и тех, кто имеет право на присвоение продуктов труда, является основным в классовой теории Маркса. При помощи этого разграничения Маркс описывал произ­водственные отношения в сфере экономики. Производственные отно­шения отражают существующее разделение труда и определяются уров­нем развития орудий производства. По сути, все описываемые Марк­сом формации (рабовладельческая, феодальная, капиталистическая) стро­ятся на противопоставлении двух классов. Однако это не означает, что структура общества двоична, В частности, Маркс отмечал, что структу­ра реального общества часто включает в себя классы, являющиеся рудиментами существовавших ранее форм общества.

Надстройка — это социальные формы, которые детерминируются базисом, то есть семья, государство, идеология. Часто утверждается, что у Маркса вся социальная жизнь детерминирована экономически­ми процессами. В действительности соотношение между экономикой и обществом в концепции Маркса не так жестко. В частности, он счи­тал, что такие социальные институты, как семья и государство, не толь­ко относительно независимы от экономики, что проявляется в суще­ствовании у них своих законов развития, но и могут оказывать на нее влияние. Детерминация надстройки базисом сводятся в основном к тому, что ее характер в значительной степени зависит от экономичес­ких интересов господствующего социального класса {например, ка­питалистов в капиталистическом обществе).

Маркс разработал особую концепцию социального изменения. Он полагал, что классовая борьба является основным двигателем исто­рии. Это означает, что трансформации экономической структуры сами по себе не способны вызвать социальные изменения: для этого не­обходимо активное вмешательство. В данном случае Маркс заим­ствует идею из диалектики Гегеля, согласно которой всякое явление заключает в себе силы для собственного изменения. Свойственное капиталистическому способу производства отчуждение, а также свя­занные с ними противоречия и конфликты неизбежно приводят (точ­нее, должны привести) к активному вмешательству, которое направле­но на изменение формации, то есть на переход к социалистической формации.

Джордж Мид

Джордж Мид — американский социолог, основатель символиче­ского интеракционизма. В центре концепции Мида стоит понятие са­мости, то есть человека, способного к рефлексии. Определяющим для социальной реальности является способность человека в воображе­нии принимать на себя роли других людей, которая, в свою очередь, зависит от более общей способности к рефлексии, то есть рассмотрению себя со стороны и внутреннему диалогу. Отношение самости к обществу реализуется в общении между индивидами, то есть в их об­мене социальными жестами (символами). Социальное взаимодействие представляет собой создание общих смыслов, приписываемых объек­там, и обмен ими. Важную роль в этом процессе играет язык, наличие которого является отличительным признаком человека (по сравнению с животными). Язык является результатом соглашения между индиви­дами, то есть конвенционален. Это отражается в том факте, что язы­ковые символы способны вызывать одну и ту же реакцию у разных индивидов. Язык так же, как и любое другое взаимодействие, предпо­лагает обмен ролями, поскольку говорящий вкладывает в свои слова тот же смысл, которой «получает» его собеседник; если бы эти слова были сказаны ему, он отреагировал бы на них так же, как реагирует (или должен реагировать) его собеседник.

Толкотт Парсонс

Толкотт Парсонс (1902—1979) — один из крупнейших социологов-теоретиков XX в., оказавший огромное влияние на становление социо­логии в ее современном виде и стоявший у истоков структурного функционализма. По Парсонсу, социальное действие включает в себя отношение между человеком и окружающей его средой. Данная сре­да включает в себя не только природные элементы, но и социальные элементы, а также других людей; последние являются наиболее важ­ными элементами среды. На этом основании Парсонс приходит к вы­воду, что теория социального действия — это в первую очередь тео­рия взаимодействия, в рамках которого человеку приходится учиты­вать не только свои действия, цели и желания, но и чужие. Среда, в которой функционирует действие, имеет две границы: нижнюю и верх­нюю. Нижняя граница функционирования действия — это физические, органические, физиологические явления и процессы, которые характе­ризуют природу и человека. Верхняя граница — это так называемая «предельная реальность», то есть те значения, которые отражают от­ношение индивида и общества к социальным отношениям и их фор­мам, смерти и рождению, добру и злу. Нижняя граница является ре­сурсом для верхней границы, а между этими границами устанавлива­ются отношения «кибернетического контроля». По определению Парсонса, социальная система представляет собой совокупность по мень­шей мере двух социальных деятелей, которые связаны между собой стабильными отношениями и осуществляют свои действия в пределах относительно ограниченной среды.

Социальная система, с точки зрения Парсонса, не является абсо­лютно стабильной, хотя в значительной степени и тяготеет к равнове­сию. Социальные системы имеют свои собственные потребности, не связанные непосредственно с потребностями индивидов:

1) потребность в адаптации;

2) достижение целей;

3) интеграция;

4) выработка латентного образца, обеспечивающего достаточную мо­тивировку для выполнения задач.

Каждая из потребностей социальной системы обеспечивается не­которой самоорганизующейся подсистемой. В свою очередь, у этой подсистемы, которая также является целостным образованием, возни­кают все указанные выше потребности, а потому происходит еще одно членение социальной системы и т.д. В принципе, предел такого деле­ния установить очень сложно.

Жан-Жак Руссо

Жан-Жак Руссо (1712—1778) — французский писатель и философ, создавший теорию «естественного человека».

Согласно его теории, человек представляет собой изначально хорошее существо, которое затем под воздействием общества пор­тится, становится злым. Соответственно, необходим «общественный договор», который был бы основан на идеалах равенства и свободы. По мнению Руссо, общество создается людьми, а потому его законы должны быть выражением общей воли людей. Чтобы проверить, на­сколько сильна эта общая воля, а также соответствуют ли ей законы, по которым живет общество, необходимо проводить референдумы, Наиболее благоприятными условиями для этого являются социальные образования, напоминающие древние города-государства, в которых членов было не настолько много, чтобы нельзя было прийти к согла­сию.

Клод-Анри Сен-Симон

Клод-Анри Сен-Симон(1760—1825) — французский мыслитель, стоявший у истоков социализма и социологии как самостоятельной науки. Сен-Симон считал, что общество проходит три стадии разви­тия: рабство, феодализм и индустриализм. Каждой из этих стадий соответствует особый тип мышления: в рабовладельческом обществе это политеизм, в феодальном — теизм (то есть монотеизм), в индуст­риальном — позитивизм. Развитие общества представлялось Сен-Си­мону как чередование стабильных и кризисных состояний. В первом случае общество было уравновешенным и интегрированным, во вто­ром — разобщенным.

Сен-Симон заложил основы новой дисциплины — «позитивной на­уки о человеке». В сферу этой науки он включает системы религии, политики, морали, образования. Первоначально Сен-Симон называл эту науку физиологией, а впоследствии она получала названия общей поли­тики, политической науки, социальной науки, позитивной философии.

Герберт Спенсер

Герберт Спенсер(1820—1903) — один из наиболее крупных пред­ставителей натуралистически ориентированной социологии, часто на­зываемой «социальным дарвинизмом». Спенсер рассматривал обще­ство как единый организм, аналогичный биологическому организму. Целостность общества обеспечивается его делением на две суще­ствующие в нем системы — внешнюю и внутреннюю. Этот организм поддерживает равновесие, приспосабливается к окружающей среде и развивается. Спенсер считал, что развитие любого организма 1) тес­но связано с его приспособлением к среде, то есть, в случае с обще­ством, к природе, и 2) предполагает в первую очередь дифференциа­цию его органов и функций, а следовательно, и его постоянное услож­нение.

Изменение общества, его постепенная дифференциация представ­ляют собой проявление социальной динамики, причем динамика пони­мается широко, так как включает не только состояния дисбаланса и развития, но и состояния относительной стабильности, когда процессы развития замедляются (практически останавливаются).

Спенсер выделял два типа общества: 1) военное, воинствующее, то есть основанное на принуждении и жестком социальном контроле, и 2) индустриальное, предоставляющее больше свободы своим чле­нам за счет ослабления централизации и контроля. В отличие от воен­ного общества, индустриальное общество характеризуется большей разнородностью, которая обеспечивает прогресс. Жесткий контроль и централизованное управление неблагоприятны для общества, так как они препятствуют его развитию и ограничивают свободу составляю­щих его индивидов.

Альфред Щюц

Альфред Щюц— известный социолог XX в., применивший фено­менологические идеи к описанию социальной реальности. Главная цель феноменологической социологии — описание повседневности, то есть обыденного мира. Жизненный мир воспринимается людьми как не­что объективно существующее. Однако с точки зрения феноменоло­гической социологии, не имеет значения, является ли это восприятие объективным; для нее совершенно не важно, существует ли общество на самом деле и, если существует, какие причины движут им. Объектом феноменологической социологии является описание механизмов, при помощи которых жизненный мир конституируется (строится в созна­нии людей).

Воспринимаемые человеком физические признаки Щюц называет незначимыми, а то, что вносит человек в процессе логического упоря­дочивания, определяется им как значимые признаки. Сначала процессы упорядочивания протекают в сознании индивида, а затем разделяются им с другими, в результате чего рождается общее знание. В результа­те появляется то, что Щюц называл жизненным тиром. Жизненный мир создается и передается от человека к человеку в процессе взаи­модействия и социализации. По Щюцу, жизненный мир является наи­более важной реальностью для человека. Наука, религия с этой точки зрения занимают вторичное положение и возникают в результате того, что человек ставит под сомнение некоторые фрагменты своих знаний о жизненном мире.


Швець

 

ЗАПИТАННЯ ДАЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що є об’єктом і предметом соціології як науки?

2. Розкажіть про філософсько-соціологічні погляди Платона, Арістотеля, римських стоїків.

3. Християнська концепція цінностей особи та суспільства в творах Августина Аврелія та Фоми Аквінського.

4. Розвиток соціологічної думки в епоху Відродження та Нового часу.

5. Гегелівська концепція взаємовідносин людини і держави.

6. Роль О.Конта та Е.Дюркгейма в становленні соціології як науки.

7. Постконтівські соціологічні концепції в Західній Європі (В.Парето, Ф.Ніцше, Г.Спенсер).

8. Вчення Ортеги-і-Гассета про «аристократів» і «масу».

9. Назвіть основні орієнтації західноєвропейської соціологічної думки. Визначте, в чому їх особливість,

10. Який вклад українських мислителів у становлення соціологічної думки?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Бороноев АО., Ельмеев В.Я., Орлов В.Н. О предмете социологии как общей науке об обществе // Социологические исследования.— Москва, 1991.— №5.— С.35-38.

2. Замошкин Ю.А., Мельвилъ А.Ю. Между неолиберализмом и неоконсерватизмом // Вопросы философии.— 1976.— №11.— С97-98.

3. .3. Карев Н.И. Основы русской социологии // Социологические исследования.— 1985.— №3.— С. 179.

4. Комозин A.M., Кравченко А.И. Популярная социология.— Москва, 1991.— С.25.

5. ОсиповГ.В., Коваленко Ю.П., Щипаное НИ., Яновский Р.Г. Социология.— Москва, 1990.—C.22.I

6. Соболь О.Н. Неоконсервативные тенденции в современной философии человека // Современная буржуазная философия человека: Критический анализ.— Киев, 1985.— С.225-226.

7. Современная западная социология: Словарь.— Москва, 1990.— С.310.

8. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.— Москва, 1992.— С.27—28.

9. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие для стПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.025 с.)