Тема 2 КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЯ XIX ст. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 2 КЛАСИЧНА СОЦІОЛОГІЯ XIX ст.1. Виникнення та розвиток соціології

як самостійної науки.

Натуралізм О. Конта

Соціальні пізнання попередніх епох (Античності, Середньовіччя, Нового часу) створили якісно нові умови для подальшого власного розвитку в XIX ст. Тому виділення соціології в самостійну науку не було випадковим. Воно було підготовлено всім попереднім розвит­ком людства: соціально-політичним, економічним та духовним. По­дальші соціальні потреби зумовили розгортання різноманітних соціа­льних досліджень, наукове оформлення яких було підготовлене дося­гненнями всіх галузей науки та докорінними змінами в соціальній свідомості. Цьому сприяли: математичні знання, розвиток статистики, політекономія. З новими прогресивними потребами молодої буржуа­зії міцніла ідея можливості передбачати розвиток соціальних подій, прогнозування.

Виникнення соціології як науки - досить неординарний та бага-тофакторний процес. Іноді її чинники хоч взаємодоповнюють один одного, однак спільного мають досить мало. З одного боку, вже зга­дувані напрацювання філософів та суспільствознавців, широке розпо­всюдження емпіричних соціальних обстежень, статистичні дослі­дження, застосування математичних методів обчислення формували, інтегрували зародження соціології. З іншого боку, на тлі дивовижних досягнень природничих наук абстрактні умоглядні побудови соціаль­ної філософії та філософії історії остаточно знецінилися. Традиційні методології дослідження суспільних явищ перебували у глибокій кризі.

Ще одним суттєвим моментом у складній мозаїці «сценарію» появи соціології стали радикальні трансформаційні процеси глобально­го характеру, що дедалі частіше і динамічніше проявлялися в період


XVI-XX ст.- епохи зародження, розвитку (з усіма проявами як роз­квіту, так і занепаду) капіталістичного укладу життя, в його трансфор­мації в усіх формах - від раннього до сучасного («постіндустріального», «інформаційного», «постмодерного»). В даному контексті поняття «капіталізм», «уклад життя» асоціюється з поняттям «суспільство». З цієї точки зору вчені іноді розглядають і виникнення соціології - як своєрідну відповідь на виклик часу. Можливо, саме це і дало підставу видатному англійському соціологові, нашому сучасникові Е. Гідденсу визначити соціологію як науку про соціальні інститути саме індустрі­альних (сучасних) суспільств. Можливо також, що поява певних істо­ричних факторів могла зумовити «умовну» появу соціології як науки про соціальні інституції рабовласницької епохи, чи як постіндустріа­льного, постмодерного суспільства. Історія розпорядилася саме так, що точкою відліку щодо розгляду чи аналізу суспільства (від істори­чних його форм до сьогодення через відповідні пронаукові суспіль­ствознавчі критерії) - стала епоха розвитку капіталістичних відносин. Можливо, такого роду трансформаційні процеси і накопичення нау­кових знань стали тією ланкою, якої бракувало (не вистачало), яка не стільки стимулювала, скільки кульмінувала «завершення» минулого досвіду і початок генерації нової системи наукових поглядів, появу та розвиток соціології.

Чітке усвідомлення вченими (філософами, істориками) того, що історія - це продукт людської діяльності, приводило до розуміння людини та суспільства як особливих феноменів. Суспільство вже не розглядалося як свого роду сукупність соціальних атомів, котрі існу­ють автономно щодо один до одного. І людина, і суспільство перебу­вають у тісному «невидимому» взаємозв'язку, при якому розвиток окремих людей передує розвитку суспільства (О. Конт, Ф. Вольтер, Ж. Руссо). Та й у формуванні особистості вирішальна роль належить суспільству (П. Гольбах, К. Гельвецій).

Свого часу розвиток природознавства свідчив про
певну спільність між органічним та неорганічним
світом. Подальшою вимогою стало продовження по­
шуків спільного між біологічним та соціальним, і
природознавство стає орієнтиром для розуміння со­
ціальної групи. Першим, хто відчув і виразив ці ідеї,
був французький утопіст-соціаліст Клод А. Сен-Сі-
мон(1760-1825). Наукова думка, усвідомлюючи без­
плідність тогочасної філософії, все більш надавала
перевагу позитивному (реальному) знанню. Сен-Сі- Клод

мон виступає з вимогою надати науці про людину А- Сен-Сімон позитивного змісту, ґрунтуючи її на спостереженні та використовуючи природознавчу методологію.

К. А. Сен-Сімон розпочинає свій позитивізм зі створення класифі­кації наук, де науку про людину він визначає як «соціальну фізику».


Новизна його ідей базувалася на таких правилах-постулатах:

? пріоритет спостереження в соціальній науці;

? орієнтація на точні методи природознавства;

? фіксація і опис явищ («як, а не чому відбувається явище»).
Стосовно окремої науки про людину позитивізм передбачав також:

? бачення суспільства як специфічного наукового предмета і не­
обхідність науки про людину як самостійної галузі;

? введення методів спостереження і точної фіксації явищ;

? розгляд суспільства в системі взаємозв'язків із природою.

На цьому етапі розпочався відрахунок «нового часу» науки про суспільство. Позитивізм виступав не тільки «методом», «інструмен­том» вивчення суспільних відносин, а перш за все базовою платфор­мою розуміння сутності людини та суспільства.

У 30-х роках XIX ст. французький філософ Огюст Конт(1798-1857) обґрунтовує принципи по­зитивізму як філософського напряму. Він увійшов в історію як засновник філософії позитивізму та соціоло­гії. О. Конт вперше вводить поняття «соціологія», роз­робляє систему соціологічного знання, окреслює його предмет, структуру, методи та можливості.

Огюст Конт

Під час обґрунтування нової науки він прагнув то­чно визначити її місце в людському пізнанні, сформу­лювати її основні закони. Для цього він робить спробу

класифікувати науки. Першим критерієм класифікації був поділ наук на дві категорії: теоретичні і конкретні (йдучи «від загального до конкретного»). Надалі він (згідно з власною логікою) конструює вла­сну ієрархію наук: математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, соціологія. Соціологія, за Контом,- це абстрактна наука про людину (хоча і ґрунтується на біології), яка передбачає розгалуження на більш конкретні науки, що досліджують окремі форми та елементи суспільства.

У системі соціології він виділяє два розділи: «соціальну стати­ку», що вивчає умови існування та функціонування суспільства, та «соціальну динаміку», що досліджує закони розвитку та зміни су­спільства. Соціальна статика, за Контом, це щось на зразок анатомії суспільства, теорія суспільного порядку, організації, структури су­спільства. А соціальна динаміка - теорія суспільного розвитку. Конт поставив і вирішив проблему функціонування та розвитку суспіль­ства як цілісного соціального організму. Згідно з його поглядами, су­спільство визначає розвиток та діяльність всіх складових його суб'єк­тів - чи то особистість, чи то клас.

Вчений порівнював суспільство з живим організмом, який має різні органи, що виконують свої специфічні функції. Анатомічно роз-


діляючи суспільство на окремі структурні елементи, інституції, О. Конт особливо окреслює сім'ю, державу та релігію як найважливіші рольо­ві елементи, що забезпечують єдність суспільства і всього людства. Він вважав, що саме сім'я, а не окремий індивід є складовою суспільст­ва, в якому егоїстично-особистісні задатки «людини-потвори» транс­формуються у неегоїстичні «соціальні» задатки.

О. Конт звертав свої погляди і на закономірний прогресивний ха­рактер розвитку суспільства. Головний зміст суспільного розвитку, на його думку, становить інтелектуальна еволюція людства, еволюція його свідомості. Первинність свідомості людей та її вплив на розви­ток суспільства - висхідний принцип Конта як філософа та соціолога. При цьому особливу роль він відводить науці як вищому прояву інте­лектуальної еволюції.

Центральною ланкою філософсько-соціологічних поглядів О. Конта є відкритий ним «великий основний закон інтелектуальної еволюції людства». Згідно з цим законом, пізнавальна діяльність людей і в ці­лому їхня суспільна свідомість пройшла три стадії розвитку: теологіч­ну (божественну), метафізичну та позитивну. На теологічній стадії людський розум у кожному явищі природи та суспільного життя вба­чав дію надприродних сил. Це - свого роду фетишистський прояв ре­лігійно-міфологічного світогляду. На метафізичній стадії, за Контом, людська свідомість оперує не уявленнями, а поняттями, які відобра­жають реальні процеси зовнішнього світу. Однак у зв'язку із слабким розвитком науки ці поняття були досить-таки абстрактними. Так, в якості загальної сутності, джерелом всіх тілесних та духовних явищ вбачався «космос», «матерія», «дух». Як бачимо, на цьому рівні від­бувалося руйнування старих вірувань, пошуки істинних першопри­чин, а місце бога посіла природа. Але і на цій стадії людство не отри­мало вичерпної картини природних та соціальних явищ,

На позитивній стадії людська свідомість у своїх судженнях та ви­сновках прив'язана, як правило, до наукових спостережень. На цій стадії відбувається процес виникнення наукового менталітету, фор­мування наукового розуміння природи та суспільства. Теологічний та метафізичний підходи до розуміння світу чимдалі трансформувалися під впливом дослідження його законів.

О. Конт не залишив поза увагою і методологічні проблеми нової науки. Досліджуючи проблеми знаходження, систематизації та засто­сування фактів соціального життя, він запропонував кілька дослідни­цьких принципів, які сформулював як чотири методи соціології як науки: спостереження, експеримент, порівняння, історичний аналіз,-котрі й до сьогодні вважаються базовими методами в багатьох «про-суспільних науках».

Метод спостереження, за Контом, є головним для соціології. Опис «соціальних фактів» виступає своєрідним нарізним взірцем по­зитивізму, який розвивали всі послідовники цієї традиції. Спираю-


чись на об'єктивні дані, соціологія позбавлятиметься таким чином позанаукових спекуляцій. Експериментальний метод полягає у ви­вченні процесів змін під дією спеціально створених для таких цілей умов. Порівняльний метод полягає у зіставленні подібних або відмін­них, минулих чи можливих елементів різних суспільних форм для з'ясування фундаментальних рис соціального світу, порівняння різ­них форм, циклів, рівнів життєдіяльності спільнот для виведення пев­них закономірностей, законів їхнього існування. Найбільш специфіч­ними для соціології, за твердженням О. Конта, є історичний метод. Зіставлення сучасного стану з минулим, як своєрідний варіант порів­няльного методу, дає змогу виявляти закономірності формування, розвитку та змін суспільства - соціальної динаміки.

О. Конт не був новатором у науці в революційному значенні. Він -«науковий реформатор», сумлінний систематик. Вчений узагальнив різноманітні ідеї свого часу і здійснив першу спробу створення сис­теми соціології, поставивши завдання створити нову науку про суспі­льство, ввівши термін «соціологія», який був каталізатором для по­шуків нових методів для науки. І йому це вдалося.

Значення соціології Конта обумовлене передусім тим, що, на ос­нові синтезу досягнень суспільствознавства і всупереч панівним на той час спекулятивно-світоглядним підходам та теологічним погля­дам, він вперше обґрунтував необхідність наукового підходу до ви­вчення суспільства і можливість пізнання законів його розвитку. Конт визначив соціологію як особливу науку, котра спирається на спосте­реження та аналіз, поставив питання про проведення емпіричних до­сліджень у даній науці, обгрунтував закономірний характер розвитку історії, окреслив загальні контури соціальної структури і ряду важли­вих інституцій суспільства.

У XIX ст. в науці використовували різні підходи до соціальної проблематики. Соціологія Конта значно прискорила процес її ви­вчення. Однак йому не вдалося досить чітко визначити предмет і ме­тод нової науки, недооцінював він і значення загальної теорії, абсо­лютизувавши лише вивчення окремих соціальних фактів. Але він вперше систематизував соціальні закономірності, поєднав ідеї та ви­сновки широкої спадщини протосоціології, зумів пов'язати паростки соціальних знань у певну цілісність - соціологію, розробив модель нової науки. Саме його бачення нової галузі знань слугувало зразком не тільки для соціології XIX ст., але і для подальшого її формування, заклало основи однієї з головних її традицій.

Наука пройшла довгий, складний шлях до усвідомлення того, що таке людина, суспільство, і розуміння ними того, що світ неживої та живої природи також торкається їх. З людини починається наука, а сенс людини - у пізнанні природних та соціальних факторів власного буття. К. Маркс тонко зауважив, що людина вдивляється в людину як у дзеркало і це дає їй змогу зрозуміти себе. Більшість соціологів


намагалися зрозуміти соціальне через біологічне, тому їх погляди одержали назву натуралістичної ідеї соціології. В межах соціологіч­ного натуралізму розвивалися такі напрями, як: органіцизм, соціал-дарвінізм, расовоантропологічний, географічний.

Контрольні запитання:

1. Новизна ідей позитивізму Сен-Сімона.

2. Фундаментальність О. Конта в соціології.

2. Органістична школа Г. Спенсера

Герберт Спенсер

В основу ряду соціологічних вчень натуралістичного напряму бу­ла покладена аналогія між організмом та суспільством, тобто визнана можливість схожості структури суспільства та природи, організму. Одним з таких теоретичних напрямів на ранніх етапах розвитку соціологічної думки була органі­стична школа в соціології. її засновником був анг­лійський філософ та соціолог Герберт Спенсер(1820-1905). Його по праву вважають і одним із фундаторів соціології. Спенсер справив величез­ний вплив на соціальні науки свого часу, визначив напрям розвитку соціологічної теорії, окреслив предметне поле дисципліни, основні методичні засади та принципи. Його наукова спадщина скла­дається з таких ранніх творів, як «Вивчення соціо­логії» (1878), «Принципи соціології» та фундамен-

тальної п'ятнадцятитомної праці «Описова соціологія», де характери­зуються різні типи суспільств різних часів і місцевостей. Соціологічна система Спенсера ґрунтується на трьох основних елементах: еволюцій­на теорія, органіцизм, вчення про соціальні організми - інституції.

Однією з найвідоміших та найпопулярніших його теорій була еволюційна теорія, де еволюція в соціальному світі ототожнювалася з еволюцією у фізичному світі. На прикладі «фізичного» світу це пере­творення пов'язане з формуванням сонячної системи із розсіяної ма­терії. Тотожність тому - виникнення суспільства як організованого об'єднання людей із значенням чисельності чи поступовим їх злит­тям. Еволюція - це процес інтеграції матерії, перехід із невизначеної безлюдної однорідності у визначену різнорідність. Вчений розрізняв два типи еволюцій: просту і складну (інтеграційно-якісні зміни).

На основі ототожнення соціального синтезу із фізичним Спенсер зображує еволюційний розвиток суспільства як процес перемінного зростання і диференціації, що спостерігається за трьома функціями: регулятивною, підтримуючою, розподільчою. Вчений показує, як, аналізуючи процес з'єднання менших спільнот у більші, шляхом


завойовницьких дій, підкорення, узгодження, можна спостерігати рі­вні соціального розвитку: від простої (без лідерства) до ускладненої. Незважаючи на схематизм, «фізичність», еволюційна теорія Спенсера заклала низку методологічних принципів історико-соціологічних до­сліджень.

В аналізі суспільства і соціальних явищ систему Спенсера можна порівняти з живим організмом. Він цілеспрямовано добирав докази можливості побудови соціологічної науки на фундаменті законів, притаманних природничим наукам. Підкреслюючи порівнюваність структур і функцій живого організму та суспільства, вчений обгрун­тував, що загальні закони етики, політичної економії та соціології є аналогічними й органічними.

У праці «Основи соціології» Спенсер обґрунтовує аналогію суспі­льства і біоорганізму в тому, що соціальний організм, як і біологіч­ний, у процесі розвитку збільшується в масі та обсязі, а з його розвит­ком відбувається ускладнення внутрішньої структури, що, у свою чергу, ускладнює функції, диференціацію в обох типах організму. Так само в обох типах організму всі елементи між собою взаємопов'язані, і цілісний організм існує довше за свої елементи.

Виходячи зі свого еволюційного вчення, Спенсер окреслює і виво­дить появу та розвиток соціальних інститутів як спеціалізованих «соці­альних органів», що є тотожними біологічним, анатомічним (уряд -головний мозок, торгівля - кровообіг, економіка - обмін речовин тощо). У подальшому сукупність взаємодіючих інститутів утворює цілісну соціальну організацію - суспільство. Простежуючи хід і логіку дії еволюційних постулатів (вищезгаданих), вчений приходить до твер­дження, що постійно зростаюче населення вимагає поліпшення орга­нізації величезної людської маси, спеціалізації її діяльності, встанов­лення взаємодії різнорідних диференційованих елементів. Це, у свою чергу, і зумовлює появу різноманітних типів організацій людей, спе­ціалізованих за видами діяльності, котрі дедалі спеціалізуються та класифікуються згідно з функціями у суспільному організмі. Г. Спен­сер виділяє такі три системи функціональних обов'язків:

продовження роду; виробничо-розподільчі функції; регулюючі функції. Завершальна частина системи Спенсера представлена класифіка­цією та аналізом шести типів соціальних інститутів:

? домашні (сім'я);

? політичні;

? професійні;

? промислові.

? церковні;

? обрядові.


Він показує взаємозв'язок розвитку соціальних інститутів і ево­люції відносин між людьми. З його ім'ям пов'язано введення термінів «соціальний контроль», «система примушень», «політичне управлін­ня» як одна з форм соціального контролю, що є основоположним для релігійних інститутів.

Незважаючи на наявність недоліків, заслугою вченого є те, що він поставив і обґрунтував теорію і практику дослідження соціальної системи і соціальної структури, розкрив механізм їхнього функціо­нування.

Одним із видатних продовжувачів даного напряму був і російський урядовець П. Ліліг нфельд.На основі принципу ототожнення біологіч­ного і соціального організмів він стверджував можливість застосування біологічних законів для пояснення суспільства і принципово не відріз­няв закони об'єднань, суспільств і біологічних клітин. Іншим російсь­ким органіцистом був О. Стронін,який розумів суспільство як орга­нізм і розглядав соціологію як фізіологію. Прихильником даного на­пряму був і німецький економіст та соціолог Ф. Шефле.

Органіцизм у стратегічному плані мав деякі прогресивні сторони, однак з точки зору тактики це був крок назад у соціологічній науці. Орієнтація на еволюцію та відносно сталі закони біологічного світу паралізовувала дослідження розвитку суспільства.

3. Соціальний дарвінізм

Ішяою ланкою натуралістичного напряму в соціології був соціаль­ний дарвінізм. Тоді як органіцизм орієнтувався в основному на пошук зовнішніх аналогій між організмом та суспільством, соціальний дарві­нізм, що також виник під впливом біологічної науки, намагався вико­ристати її внутрішні закони. Джерелом даного напряму слугувало без­посередньо вчення Чарльза Дарвінапро боротьбу за існування. Вчен­ня Дарвіна про природний добір стимулювало перенесення біологічних законів на розуміння суспільства. Соціальний дарвінізм поставив у центр досліджень проблему соціальних конфліктів та міжгрупової боротьби, що викликані протилежністю потреб, інтересів, засобів.

Найвідомішими представниками соціального дарвінізму були Уїльям Беджгот- англійський політик, економіст, соціолог, Люд-віг Гумилович- австрійський юрист, соціолог, Альбіон Смоул-американський соціолог.

Суть їхнього вчення зводиться до натуралізації соціального, ви­значення природного відбору і боротьби за існування як головних соціальних детермінант, аналізу соціальних конфліктів та суперечнос­тей у їхньому контексті. Боротьба за існування трактувалася як основ­ний закон соціальної еволюції (коли в процесі відбору виживають найбільш пристосовані), а інтереси, біологічні потреби особи - це рушійна сила розвитку суспільства.


Виникає, таким чином, протидія потреб, інтересів, поведінки в групі між індивідами, а тому виживають ті групи, спільності, в яких зберігається рівновага між новаціями, традиціями, різними процесами. Кожна група намагається підкорити собі іншу, панувати над нею, і ця боротьба становить зміст соціального життя.

Першими групами були орди, які вели війни. Переможці знищу­вали переможених, використовували їх як рабів, підданих, експлуату­вали їх. Згодом виникали держави як знаряддя для закріплення своєї влади і панування над переможеними. Інститут держави - це апарат насильства, продукт боротьби груп.

Історія не знає прикладу, де б держава не виникла без насильства, а причина боротьби - матеріальні потреби, намагання задовольнити їх за рахунок багатства інших і засобів існування інших.

Ось таким приблизно є логічний ланцюжок дії теорії соціального дарвінізму.

Контрольні запитання:

1. Натуралізм в ранній соціології.

2. Органіцизм Г. Спенсера та принципи соціального дарвінізму.

4. Расовоантропологічна школа

У руслі натуралістичного напряму соціології виникає расовоант­ропологічна школа. Це - не стільки науковий, скільки спекулятивний напрям, основа якого - не наукове осмислення проблем людини та раси, а використання науки для ідеологічних цілей. Концепції расово-антропологічної школи засуджені наукою, але їх вивчення необхідне з міркувань моралі. Основний принцип цих концепцій - визначення расового фактора як вирішальної ознаки в історичному процесі. Це -проголошення біологічної і культурної відмінності рас, виведення їхньої ієрархії, визначення «вищих» та «нижчих» рас. На основі цього розрізнення в історії мали місце трагічні факти проведення ідеології та практики боротьби за збереження «чистоти раси», проти змішу­вання рас як причини деградації суспільства.

Одним із основоположників даної теорії був французький філо­соф Жозеф Гобіно(1816-1882). Основні причини розвитку суспіль­ства він вбачав у расових особливостях народів, вважаючи, що соці­альні інститути, культура походять від расових, біологічних особли­востей.

Згідно з твердженнями основоположників расовоантропологічного напряму, цивілізація розвивається лише тоді, коли її очолює біла раса,як історична раса. Саме їй притаманні монополія на розум, силу, красу, інтелект, енергійність, здатність внутрішньої і зовнішньої орга­нізації, почуття гумору, хоробрості, мужність. Згідно з твердженням


Ж. Гобіно, «арійці» - це раса володарів. Представники ж «жовтої» раси - низькорослі, темні, без фантазії, це - раса «природних купців».

Французький соціолог Ж. де Лапужвисував расовий фактор як вирішальний чинник історії. Він розрізнював «вищі» та «нижчі раси». «Арійська» є найвищою расою, елітарним елементом суспільства -згідно з так званим «Законом знищення допоміжних рас» (залежно від пристосування).

Інший теоретик цієї школи - англійський політик Х'юстон Чем-берлен(прихильниками його були Вільгельм II та А. Гітлер). Його найвідоміша праця - «Основи XIX ст.». Європейська цивілізація, за цим вченням,- це вершина розвитку людської культури, завдяки саме нащадкам «арійської раси», корінним жителям північної Європи. Джерелами європейської цивілізації виступали три різновиди культу­ри: давньогрецька (запозичено філософію, поезію, мистецтво); римсь­ка (держава, громадянство, право, власність); іудейська релігія (хрис­тиянство). На цій основі нібито було створено неперевершену куль­туру, цивілізацію. Ця «пронаукова» теорія свідчить про вульгарність та відсутність здорового глузду у науковому пошуку.

5. Географічна школа в соціології

Іншим напрямом натуралізму в соціології був так званий географі­чний, або географічна школа в соціології. Так сталося, що це історично свого роду перша школа в соціології, завдяки творчості Ж. Бодена, Ш. Монтеск'є, А. Тюрго. Основними детермінантами в «географічних» концепціях було визнання природних факторів та умов (географічне положення, кліматичні умови, рельєф) як визначальних у розвитку су­спільства. Досягнення природознавства XIX ст., безумовно, вплинули на інтерес науковців до географічного фактора, і його значення в роз­витку суспільства. Типовими представниками географічної школи в соціології ХГХ ст. були Г. Бокль, Л. Мечников, С. Соловйов, В. Клю-чевський.

На основі аналізу «зовнішніх» явищ було встановлено, що основ­ними з них є клімат, ландшафт, ґрунт, їжа, особливості котрих впли­вають на розвиток людини, історію. Саме ці фактори зумовлюють і особливості тілесної конституції людини, особливість її мислення, духовності і т. ін. Як приклад, наводилося порівняння особливостей життєдіяльності «північних» та «південних» народів. Навіть хід істо­рії людства пов'язувався із взаємодією та масштабністю гідрологіч­ного освоєння (ріки, моря, океани).

Англійський вчений Генрі Томас Бокль(1821-1862), вивчаючи історію людства, простежував процеси історичної взаємодії людини та природи. Він зазначав, що географічне розміщення, клімат, ланд­шафт, ґрунти, їжа зумовлюють особливості як тілесної конституції


 

людини, так і своєрідність її духовності, мислення і т. ін. За теорією Л. Мечникова(російський географ, громадський діяч), виникнення і розвиток культур мали за своє джерело рівень та масштабність освоєння водних ресурсів. Так, стародавні народи обмежувалися освоєнням річок, античність та середні віки ототож­нювалися із Середземномор'ям; далі - океанічний період, пов'язаний із розвитком «сучасних» європей­ських цивілізацій.

Л. Мечников

Праці з історії видатних російських істориків С. Соловйовата В. Ключевськогопронизані духом

«географізму», щоправда, не на простому і примі­тивному рівні, а на досить переконливому, прони­заному «духом цілого», народною волею.

С. Соловйов
В. Ключевський

С Соловйов та В. Ключевський розглядають іс­торичний процес (конкретно розвиток російської дер­жави) як єдність двох сил - людського духу (в кон­тексті особи та суспільства) і фізичних факторів при­роди, їхні праці «Історія Росії з найдавніших часів» та «Курс російської історії» виразно це показують: боро­тьба з кочовими племенами, кріпацтво, освоєння Си­біру, фактори артільності, козацької кооперації. Географічний фактор у житті суспільства є дуже істотним. Безумовно, без природи немає су­спільства, однак природні фактори не визначають, але окреслюють особливості суспільного життя. Географічна школа, хоча й узагальнила природ­ничо-науковий та соціокультурний матеріал і ви­знається досі однією з найплідніших шкіл натура­лізму, але все ж таки не змогла визначити прави­льного співвідношення між природними та соціальними умовами співіснування, надавала пе­ревагу першим.

Контрольні запитання:

1. У чому проявляється спекулятивность расово-демографічних теорій?

2. Роль і значення географічної школи в соціології.

6. Психологічний напрям у соціології

Розвиток наукового знання у XIX ст. все більше охоплював нові галузі. Психологія не стала винятком. Вектор її досліджень перехо­дить від індивіда до вивчення механізмів діяльності, міжособистісної діяльності та поведінки. Психологічна наука поступово розмежову-


ється від фізіології, філософії та біології. Неспроможність «натураліс­тичних» зусиль пояснити сутність соціально-історичних явищ шля­хом аналогії та редукування змусила шукати нові підходи до розу­міння соціального життя. В цьому плані соціологічна наука з усім її розмаїттям та відкриттями ще в достатньому обсязі не використову­валася для пояснення соціального. У зв'язку з цим деякі вчені нама­галися через психологічні теорії, закономірності - одним словом, че­рез «психічне» окреслити сутність «соціального». Так з'являється но­вий напрям у розвитку соціологічної думки - психологічний напрям соціології. З XIX ст. він набуває своїх повноважень. У соціології за­стосовують різні підходи в методиці і теоретичних орієнтаціях пси­хологічних досліджень. Як основний елемент розглядаються: індивід, групи, натовп, маса, народ.

Психологічний напрям у соціології був набагато пліднішим у нау­ковому відношенні, ніж ряд натуралістичних напрямів, що орієнтува­лися на біологію. Цей напрям, насамперед, передбачав аналіз людини та суспільства як елементів соціальної системи. Більшість досліджень даного роду була пов'язана із вивченням соціально-історичного мате­ріалу. Однією з рис, властивих психологізму в соціології, є те, що предметом дослідження виступають емоції, інстинкти, навіювання, лібідо, несвідомі імпульси, а не інтелектуальний фактор людської діяльності (розум, свідома поведінка).

У рамках психологічного підходу в соціології розвивався «психо­логічний еволюціонізм», фундатором котрого був американський геолог і палеонтолог Лестер Уорд(1841-1913).

Уорд відстоював ідею про те, що основоположними суспільними запросами в суспільному розвитку на всіх рівнях є бажання збіль­шення насолоди та зменшення страждань, а бути щасливими - є ос новним стимулом всіх суспільних поштовхів. Всі ці «суспільні праг­нення» він зводив до суті універсальних соціальних сил: прагнення до задоволення, запобігання стражданням, батьківські та родинні почуття. Виходячи з того, що суспільні сили редуційовані психічни­ми, бо належать до сфери мотивації, соціологія повинна мати психіч­ний базис.

Однією з перших теорій психологізму була концепція «психології народів» німецьких вчених Морітца Лацаруса(1824-1903) та Хейн-мана Штейнталя(1832-1920). Основним об'єктом дослідження був народ в історичному ракурсі власного розвитку - як уособлення «ду­ху цілого». Так званий народний дух виявляється успільності моралі, рис характеру, міфології, мови, вірувань. Все це і об'єднує людей в єдине ціле - народ. Це було, так би мовити, спробою виявлення особ­ливостей національного характеру, який відображався у культурі та побуті даного народу. (Як би там не було, але часто спостерігаються певні національні, етнічні і культурно-психологічні особливості, які характерні для певного етносу: латиноамериканська гарячковість, 216


німецька пунктуальність, англійська традиційність, слов'янська щи­рість та ін.).

Продовженням цього напряму стала концепція «психології натовпу» німецького психолога, філосо­фа Вільгельма Вундта(1832-1920). Його десятито­мна праця «Психологія народів» доповнила і збага­тила дослідження даного типу обгрунтуванням «пси­хології народу» через критерії «індивідуальність», «особистісна воля», «відчуття», «уявлення», і цим самим розрізнила особливості «індивідуальної сві­домості» від «свідомості народу».

Вільгельм Вундт

Іншим напрямом у цій галузі була концепція «психології натовпу», сформована французьким ліка­рем, антропологом Гюставом Лєбоном(1845-1931).

У своїх працях «Психологія натовпу» та «Психоло­гічні закони еволюції народів» він дослідив відмін­ності у поведінці та діяльності особи у звичайних умовах і серед групи людей, коли під «магічним» впливом натовпу людина чинила такі вчинки, яких ніколи б не вчинила наодинці. «Магічність» такого впливу Лєбон пояснював своєрідною гіпнотичніс-тю натовпу та навіюванням. Вчений розглядає «на-Гюстав Лєбон товп>>- «масу» як деструктивну (руйнівну) силу, що гіпнотизує індивідів на несвідомі, ірраціональні вчинки, де керує нетерпимість, сила, відсутність самоконтролю, без­відповідальність. Лєбон виводить власну класифікацію натовпів, по­діляючи їх на різновиди (виходячи з інтересів): -різнорідні (юрба, суд, парламент);

- однорідні (секти, касти, групи за спільністю інтересів тощо). Одним з дослідників психологізму та засновників соціальної психології був французький соціолог Габрієль Тард(1843-1941), який розвинув концепцію «масового суспільства», або «теорію на­слідування». Наслідування можна характеризувати як процес повто­рення різних форм буття. Головною рушійною силою розвитку су­спільства, згідно з теорією Тарда, є непоборне психічне прагнення людей до наслідування - тобто, всі явища людського життя здійс­нюються під впливом сили прикладу і мають наслідувальний харак­тер, тому і часто є схожими між собою. Самі наслідування виявля­ються у різних формах: звичай, мода, симпатії, виховання, навчання, відкриття та винаходи і т. ін. У своїй останній праці «Закони наслі­дування» він ретельно розробив і обґрунтував всі деталі процесу наслідування. Тард виділяє також два основних типи наслідування: звичаї та мода, прив'язуючи їх як домінанти до типів суспільства. Так, у традиційному суспільстві домінує звичай, у сучасному пере­важає мода.


Чарльз Кулі

Значний соціологічний інтерес становить концепція «інтеракціонізму» американського соціолога Чарль­за Кулі(1864-1929). У своїй праці «Природа людини і соціальний порядок» він розглядає суспільство як психологічний організм, що виявляє свою ціліс­ність завдяки тісній взаємодії між індивідом, гру­пами, де основу цієї взаємодії зумовлює психічна природа людини. Саме через комунікативні процеси, через інтеракцію (взаємодія людини з людиною) індивід входить у різні сфери системи суспільних відносин.

Люди пізнають соціальну дійсність, цінності, ідеали, набувають досвіду, здобувають знання виключно через свої взаємні контакти, завдяки яким і відбувається соціалізація людини, формування її влас­ного світосприйняття, свідомості.

Процес «входження» людини в соціальний простір Кулі детально розкриває у своїй концепції «дзеркального Я». Вчений стверджує, що «Я» - це свого роду дзеркальне відбиття сукупності тих вражень, які «я» справляє на людей, котрі його оточують. Виходячи з цього, вче­ний виділяє три основних цикли дії «дзеркального Я»:

-> яким я видаюся іншому індивідові; -> як він оцінює мій образ;

->■ яким є наслідок цього сприйняття - почуття гордості чи пригні­чення.

Внаслідок цих уявлень та почуттів «Я» синтезує соціальне та осо-бистісне як результати своєї контактної дії із навколишнім соціаль­ним середовищем. Саме завдяки взаємодії з іншими людьми людина стає людиною.

Ще одним напрямом психологізму у соціології є інстинктивізм. Суть даної теорії полягає в тому, що інстинкти розгляда
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.105 (0.01 с.)