Економіка експлуатації, ремонту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економіка експлуатації, ремонтуТа зберігання машин

Аналіз використання будівельних машин повинен бути комплексним, який охвачує усі ділянки, на яких зайняти машини, повинен вскривати фактори, які впливають на тривалість роботи машини, їх продуктивність, бути оперативним і систематичним. Під час розробки методів аналізу повинно мати у виду взаємну залежність ряду показників роботи машини і можливість використання системи показників для різного рівня керування будівельним виробництвом.

Система показників використання будівельних машин повинна базуватися на наступних основних критеріях:

- відображення існуючої сторони процесів, явлений в будівельному виробництві і об’єктивна їх оцінка;

- можливість порівняння і зіставлення показників;

- відповідність показників для різного ієрархічного рівня керування будівельним виробництвом при різної степені їх агрегації;

- дотримання зв’язку показників, які використовуються у плануванні, обліку і аналізу.

Система показників, їх планування і облік повинні передбачати єдиний порядок отримання первинної інформації, її накопичення і обробки, зіставність планових і звітних показників у всіх організаціях, які здійснюють будівництво і розрізнюються по структурі, спеціалізації і видам виконуючих будівельно-монтажних робіт.

Значна роль у системі показників належіть обобщаючим показникам. На їх основі повинна оцінюватися ефективність заходів по поліпшенню використання засобів механізації і результати реалізації цих заходів.

Обобщаючим показником ефективності механізації є її рентабельність – це розмір прибутку на 1 гривню балансовій вартості будівельних машин. Рівень рентабельності залежіть від маси прибутку, а якщо потрібно її збільшити будівельна організація повинна не тільки підвищувати продуктивність праці, зменшувати власну вартість будівельно-монтажних робіт, але і збільшувати об’єм виконаних робіт за кожний відрізок часу, прискорювати здачу будівельної продукції заказнику. Для підвищення рентабельності активної частини фондів необхідно збільшити об’єм виконаних робіт, зменшити власну вартість експлуатації за рахунок поліпшення використання будівельних машин і цим самим зменшити потребу у них на одиницю продукції.

У практиці економічного аналізу діяльності військової частини використовується показник механоозброєності будівництва – це балансова вартість парку будівельних машин, що доводиться на 1 гривню об’єму будівельно-монтажних робіт. Цей показник використовується як для характеристики технічної озброєності будівництва, так і для визначення його фондомісткості.

У наступний час використовується показник „рівень механізації” (YM), який визначається шляхом розподілу об’єму робіт у натуральних вимірниках, виконаного з частковим використанням машин на окремих операціях технологічного процесу, на об’єм цих робіт.

 

(8)

 

де: VM - об’єм робіт виконаний з частковим використанням машин;

VR – загальний об’єм робіт.

Для характеристики ефективності механізації, крім обобщаючих показників, потрібно використовувати ряд натуральних і вартісних показників, які оцінюють стан парку машин. До таких показників (по їх типорозмірним групам) відносяться:

- середній вік машин;

- коефіцієнт зносу;

- коефіцієнт вибуття машин;

- коефіцієнт поновлення парку машин.

Середній вік машин (Qsv) – це відношення сумарного віку парку машин до загальної кількості машин.

 

(9)

 

де: Q - сумарний вік парку машин;

N - загальна кількість машин.

Коефіцієнт зносу (KSN) – це відношення суми, що відраховано на поновлення первинної вартості по кожному елементу основних фондів (машин, приборів, обладнання) за весь період експлуатації до суми первинної їх балансовій вартості.

 

(10)

 

де: PVS - сума, що відраховано на поновлення первинної вартості по

кожному елементу основних фондів за весь період експлуа-

тації;

PPV - сума первинної балансовій вартості основних фондів.

Коефіцієнт вибуття машин (KVB) – це відношення балансовій вартості вибувших у даному році машин (приборів, обладнання та ін.) до вартості основних фондів, які маються до початку року (кварталу).

(11)

 

де: PVB - балансова вартість вибувших у даному році машин;

PP - вартість основних фондів, які маються до початку року (кварталу).

Коефіцієнт поновлення парку машин (KP) – цевідношення балансовій вартості машин, які вводяться до дії у даному році до сумарної балансовій вартості усіх засобів механізації, які рахуються на кінець року у військової частині.

 

(12)

 

де: PVV - балансова вартість машин, які вводяться до дії у да-

ному році;

PK - балансова вартість усіх засобів механізації, які рахують-

ся на кінець року.

Одним з показників використання машин по продуктивності є середньогодинна експлуатаційна продуктивність машини у натуральних одиницях вимірювання, яка відображає інтенсивність її використання у кожну машинно-годину роботи. Необхідність визначення кількості машино-годин роботи у рік на одну середньосписочну машину обумовлюється тим, що цей показник відображає використання машин по часу і застосовуэться під час розрахунку річної експлуатаційної продуктивності машин, планової кількості машиністів, при визначення потреби в машинах, складанні виробничих планів військових частин.

Важним напрямком у справі скорочення тривалості будівництва і поліпшення використання його основних фондів є підвищення змінності роботи. Величина фактично достигну того коефіцієнта змінності (KSM) у даному календарному періоді визначається по кожному виду (групі) машин шляхом розподілу кількості відпрацьованих за цей період машино-годин до кількості машино-днів знаходження машин у роботі і на середньо тривалість робочої зміни.

 

(13)

 

де: n - кількість відпрацьованих за цей період машино-годин;

H - кількість машино-днів знаходження машин у роботі;

q - середньо тривалість робочої зміни.

Для характеристики використання парку машин у кожному окремому випадну необхідно знати кількість машин, яке знаходиться у працездатності на протязі календарного періоду часу, це необхідно для знаходження резервів зниження витрат робочого часу під час ремонту та його очикання, у перебазуванні, для своєчасного поновлення парку машин. Цієї мете служить коефіцієнт використання парку машин (KVPM), який визначається відношенням кількості машино-днів роботи до кількості машино-днів знаходження у військової частині за цей період.

 

(14)

 

де: H - кількість машино-днів знаходження машин у роботі;

h - кількість машино-днів знаходження у військової частині за

цей період.

Аналіз використання будівельних машин не буде повним, якщо не буде враховано середньозміннє використання машин. Дані вибіркових обслідувань будівництва показують наявність значних середньозмінних простоїв машин (20...30 %), у тому числі по організаційним причинам і через несправності машин.

Розподіл показників по рівням керування будівельним виробництвом обумовлено їх значністю, степеню їх впливу на ефективність використання засобів механізації і в цілому на ефективність будівництва. Чим сильніше впливає який-небудь показник на ефективність використання машин, тим більше високого рівня керування будівельним виробництвом повинні контролювати фактично досягнути величини таких показників і планувати їх величину.

Фінансування експлуатації і зберігання машин

Для забезпечення єдиного підходу до всіх учасників бюджетного процесу, виділення видатків в окремі групи, а також з метою відображення в обліку реальних напрямків користування бюджетних коштів (оплата праці, здійснення видатків на будівництво тощо) наказом Державного казначейства України від 08.12.2006 року № 330, затверджено Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищенні статі бюджету та забезпечити єдиний підхід до отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Для фінансування експлуатації, ремонту, технічного обслуговування і зберігання машин передбачені наступні статі:

1. Код 1131 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар(придбання товарів до 1000 гривень):

- пункт 1 – придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей та інструментів для ремонту виробничого і невиробничого обладнання;

- пункт 2 - придбання фарби, лаків, вапна, піску, бітуму, щебеня, технічної солі;

- пункт 3 - придбання малоцінних предметів.

2. Код 1135 – оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів:

- пункт 1/1 – видатки на утримання транспорту;

- пункт 1/2 – видатки на доставку працівників на роботу власним та орендованим транспортом, на перевезення військовослужбовців строкової служби та інші видатки за послуги з перевезенням людей, вантажів (в т.ч. спеціальних) на всіх видах транспорту;

- пункт 1/3 – придбання паливно-мастильних матеріалів для всіх видів транспортних засобів;

- пункт 1/4 – придбання та встановлення охоронної сигналізації на транспортні засоби, придбання засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів;

- пункт 1/5 – поточний ремонт транспортних засобів (у тому числі сільськогосподарських машин);

- пункт 1/6 –планово-технічне обслуговування транспортних засобів;

- пункт 1/7 – придбання запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних, спрацьованих, незалежно від їх вартості (наприклад, шини тощо);

- пункт 1/8 – видатки на страхування автомобілів, проведення експертної оцінки транспортних засобів;

- пункт 1/9 – плата за проїзд по платних дорогах (тунелях), плата за стоянки, інші збори, які передбачені законодавчо-нормативними актами;

- пункт 1/10 – плата за оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, страхування та медичний огляд водіїв, технічний огляд транспортних засобів, страхування ці вільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, податок з власників транспортних засобів;

- пункт 1/11 – орендна транспортних засобів усіх видів, крім видатків по найму транспорту для будівельних робіт;

- пункт 2 – оплата видатків на придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, авто магнітол для всіх видів транспортних засобів, а також тонування вікон транспортних засобів.

3. Код 1136 – оренда – плата за використання приміщень (у тому числі гаражів, складів тощо) як для довгострокового, так і для короткострокового користування, оренда обладнання, оренда місця для прокладення кабелю тощо.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.014 с.)