Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційні засади діяльності правоохоронних та правозахисних органів УкраїниПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойТема : «Конституційні засади діяльності правоохоронних органів.»

План

1. Поняття і система правоохоронних органів України.

2. Поняття, система і завдання органів прокуратури України.

3. Поняття та система органів внутрішніх справ України. Основні завдання і функції міліції.

 

1. Правоохоронні органи – це державні органи, які спеціально уповноважені здійснювати контроль за неухильним додержанням законів та інших нормативно-правових актів, забезпечувати правопорядок, здійснювати захист законних прав і інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства і держави в цілому, а також застосовувати заходи державного примусу до правопорушників.

До системи правоохоронних органів належать:

1) органи прокуратури;

2) органи внутрішніх справ;

3) органи служби безпеки;

4) митні органи;

5) органи охорони державного кордону;

6) органи й установи виконання покарань;

7) органи державної податкової служби;

8) органи державної контрольно-ревізійної служби;

9) органи рибної охорони;

10)органи державної лісової охорони;

11) інші органи, які здійснюють право застосовні або правоохоронні функції.

Деякі правоохоронні органи мають спеціальний предмет діяльності. Так, у структурі служби безпеки , органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової міліції є спеціалізовані підрозділи, яким надано право здійснювати оперативно-розшукову роботу.


 

Прокуратура України – це самостійний централізований орган державної влади, що діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує всемірне утвердження верховенства закону, захист від неправомірних посягань на суспільний та державний лад, права та свободи людини.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів , яка побудована відповідно до державного устрою і адміністративно-територіального поділу країни з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України.

Систему органів прокуратури складають:

1) Генеральна прокуратура України;

2) Прокуратура Автономної Республіки Крим;

3) Прокуратури областей та прирівняні до них прокуратури міст Києва та Севастополя;

4) Військова прокуратура Військово-морських Сил України і військові прокуратури регіонів;

5) Міські, районні, міжрайонні і військові прокуратури гарнізонів;

6) Спеціальні прокуратури (природоохоронні, транспортні, прокуратури з питань нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства та деякі інші).

Роботу прокуратур на території країни координує Генеральна прокуратура, яку очолює генеральний прокурор України, який призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради України Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України – 5 років.


На прокуратуру покладено такі функції:

1) підтримання державного обвинувачення в суді;

2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

 

Органи внутрішніх справ (ОВС ) – це правоохоронні органи державної виконавчої влади, які мають широкі повноваження для виконання завдань правоохоронної діяльності.

Система органів внутрішніх справ складається з трьох ланок:

1) Міністерство внутрішніх справ України (МВС );

2) Управління (головні управління ) внутрішніх справ в Криму, областях, на транспорті, містах Києві та Севастополі;

3) Міські ( районні ) відділи (управління ) і лінійні відділи внутрішніх справ.

До основних служб ОВС належать:

1) міліція;

2) підрозділи досудового слідства ( слідчі підрозділи, дізнання );

3) підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

4) внутрішні війська;

5) забезпечуючи служби;

6) навчальні заклади.

Важливою і найбільшою структурною одиницею органів внутрішніх справ є міліція.

Міліція в Україні – це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Основними завданнями міліції є:

1) підтримання правового режиму в державі;

2) забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів;

3) попередження і припинення правопорушень;

4) охорона і забезпечення громадського порядку;

5) виявлення, розслідування і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх учинили;

6) забезпечення безпеки дорожнього руху;

7) захист власності від злочинних посягань;

8) охорона особливих режимних об’єктів;

9) боротьба з корупцією та організованою злочинністю;

10) виконання кримінальних покарань та адміністративних стягнень;

11)надання правової допомоги громадянам, підприємствам, організаціям, установам.

Для виконання вищезазначених завдань у структурі міліції створені наступні структурні підрозділи:

1) кримінальна міліція. До її складу входять підрозділи карного розшуку, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби боротьби з незаконним обігом наркотиків, служби боротьби з економічними злочинами тощо;

2) міліція громадської безпеки. До її складу входять: адміністративна служба міліції ( підрозділи охорони громадського порядку, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи, дільничних інспекторів міліції тощо ), Державна служба охорони;

3) транспортна міліція. До її складу входять майже всі основні галузеві служби;

4) міліція охорони. Державна служба охорони є єдиним підрозділом міліції, який діє на засадах самофінансування за рахунок коштів, одержаних за виконання договорів про забезпечення особистої і майнової безпеки громадян та юридичних осіб;

5) спеціальні підрозділи міліції( «Беркут», «Титан», «Сокіл»).

Чинне законодавство надає право працівникам міліції в певних випадках застосовувати заходи фізичного впливу , спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Їх законні вимоги є обов’язковими для виконання громадянами та посадовими особами. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується тільки законом і в його межах . Втручання у діяльність міліції тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють органи прокуратури.

 

Основні поняття та терміни : правоохоронні органи, прокуратура, органи дізнання, органи внутрішніх справ.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Як здійснюється правоохоронна діяльність в Україні?

2. Що входить в систему правоохоронних органів України?

3. Які завдання покладаються на правоохоронні органи України?

4. На яких принципах будується діяльність прокуратури України?

5. З яких підрозділів складається міліція , і які вони виконують функції?

6. Які права надаються міліції?

 

Тести для самоконтролю знань

1. Прокуратура України:

а) становить єдину централізовану систему;

б) становить децентралізовану систему;

в) не становить ніякої системи.

2. Висловлена Верховною Радою України недовіра Генеральному прокурору:

а) тягне за собою його відставку;

б) має наслідком догану;

в) не має ніяких наслідків.

3. Строк повноважень Генерального прокурора України:

а) призначається безстроково;

б) 10 років;

в) 5 років.

4. Міліція в Україні – це:

а) державний озброєний орган виконавчої влади;

б) орган судової влади;

б) структурна одиниця органів прокуратури.

5. Міністра внутрішніх справ призначає і звільняє з посади:

а) Президент за згодою Верховної Ради;

б) Прем’єр-міністр України за поданням коаліції у Верховній Раді;

в) Верховна Рада України за поданням Прем’єр-міністра України.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 350; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.149 (0.011 с.)