ТОП 10:

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВА УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»

( В И Т Я Г )

 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

за напрямом «Правознавство»

 

 

Автори:

Букач В.В. доцент кафедри, к.ю.н., доцент

Олійник А.Ю. професор кафедри, к.ю.н., професор

 

Затверджено

на засіданні кафедри протокол № 1

від «28» серпня 2014 р.

Київ 2015

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття, ознаки та основні етапи конституційної реформи в Україні

Конституційне право України провідна галузь національного права України. Основні положення теорії конституціоналізму. Поняття конституції та її сутність. Предмет та функції конституції. Види конституцій. Риси та юридичні властивості конституції. Порядок розробки та прийняття Конституції. Місце конституції в системі національного законодавства. Iсторiя конституційного розвитку України. Особливості розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року. Внесення змін до Конституції України.

Поняття та ознаки конституційної реформи в Україні. Головні напрямки конституційної реформи в Україні. Етапи конституційної реформи в Україні.

 

Тема 2. Конституцiйно-правові засади гуманітарної реформи в Україні

 

Основи правового статусу людини i громадянина як загальний конституцiйно-правовий інститут. Основні принципи правового статусу людини i громадянина та їх конституційне закріплення. Громадянство України: поняття та ознаки та принципи. Поняття, природа та риси конституційних прав, свобод, законних інтересів та обов’язків людини i громадянина. Класифiкацiя конституційних прав i свобод людини i громадянина.

Поняття правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Правовий статус біженців в Україні. Правовий статус закордонних українців.

Гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод людини i громадянина.

Поняття та ознаки гуманітарної реформи в Україні. Головні напрямки гуманітарної реформи в Україні.

 

Тема 3. Народне волевиявлення: поняття, форми та процес удосконалення

 

Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи України. Реформування виборчої системи України. Конституцiйнi принципи виборчого права України. Виборчий процес в Україні: поняття та стадії, законодавче регулювання стадій виборчого процесу. Поняття та соціальна функція референдуму. Види референдумів. Предмет референдуму. Призначення та проведення референдумів. Органiзацiя та проведення всеукраїнського і місцевого референдумів. Правові наслідки всеукраїнського і місцевого референдумів. Принцип вільних виборів та можливість його обмеження.

Поняття, ознаки та напрямки удосконалення виборчого та референдарного права в Україні.

Тема 4. Конституцiйно-правовий статус Верховної Ради України та головні напрямки парламентської реформи в Україні

 

Поняття та ознаки парламентської реформи в Україні. Головні напрямки парламентської реформи. Верховна Рада – парламент України. Поняття та ознаки парламенту. Види парламентів. Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строки повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України. Акти Верховної Ради України. Статус народного депутата України. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Комітети i комiсiї Верховної Ради України: склад, порядок формування, функції та повноваження. Посадові особи Верховної Ради. Поняття та стадії законодавчого процесу. Особливості проходження конституційних законів. Прийняття законопроекту. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Спецiальнi парламентські процедури. Депутатські групи i фракції у Верховній Раді України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції та повноваження.

 

Змістовий модуль 2.

 

Тема 5. Правовий статус Президента України в світлі конституційної реформи

 

Місце i роль Президента України в механізмі державної влади. Удосконалення законодавства виборів Президента України. Компетенція Президента України та її реформування. Строк повноважень Президента України. Підстави i порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Апарат Президента України. Акти Президента України. Конституцiйно-правовi основи взаємовідносин Президента України із законодавчою, виконавчою та судовою гілками державної влади. Удосконалення конституційно-правового статусу Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ

1. Поняття та загальна характеристика світового конституціоналізму.

2. Етапи розвитку світового конституціоналізму.

3. Розвиток конституціоналізму в Європі.

4. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні.

5. Визначення конституцiї та її сутнiсть.

6. Формальна конституцiя.

7. Матерiальна конституцiя.

8. Юридична конституцiя.

9. Реальна конституцiя.

10. Теоретичне обгрунтування необхiдностi, предмета та функцiй конституцiї.

11. Поняття та предмет конституцiї.

12. Види конституцiй.

13. Основнi положення теорії конституцiї.

14. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

15. Прийняття конституцiї.

16. Особливий суб'єкт прийняття конституцiї.

17. Установчий характер конституцiйних положень.

18. Мiсце конституцiї в системi нацiонального законодавства.

19. Iсторiя конституцiйного розвитку України.

20. Перша конституцiя Української незалежної держави – Конституцiя УНР вiд 29 квiтня 1918 року.

21. Конституції України радянського перiоду.

22. Основнi етапи та напрями конституційної реформи в Українi.

23. Особливостi розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року.

24. Загальна характеристика Конституціх України 1996 р.

25. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

26. Пiдстави класифiкацiї конституцiйно-правових норм.

27. Поняття та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

28. Суб'єкти конституцiйно-правових вiдносин.

29. Структура Конституції України 1996 р.

30. Преамбула Конституцiї України.

31. Роздiли Конституцi Украни.

32. Цiлi i задачi Конституції України.

33. Поняття конституцiйного ладу та його спiввiдношення з державним ладом.

34. Закрiплення загальних засад конституцiйного ладу в Конституцiї України.

35. Засади конституцiйного ладу як загальний конституцiйно-правовий iнститут.

36. Гуманiстичнi i демократичнi засади конституцiйного ладу України.

37. Народний суверенiтет i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

38. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

39. Форма правлiння та форма державного устрою України згiдно Конституції 1996 року.

40. Україна – суверенна i незалежна держава.

41. Україна – демократична, правова, соцiальна держава.

42. Конституцiя 1996 р. про основнi функції i обов'язки Української держави.

43. Полiтичнi, економiчнi i соцiальнi засади конституцiйного ладу України.

44. Захист конституцiйного ладу України.

45. Особливий порядок внесення змiн до роздiлу Конституції України, в якому визначаються загальнi засади конституцiйного ладу.

46. Правова реалізація та захист конституцiї.

47. Глава держави – гарант конституцiї.

48. Мiсце парламенту в системi захисту Конституції України.

49. Форми парламентського захисту Конституцiї.

50.Задачi виконавчої влади по забезпеченню законностi i захисту конституцiйних прав i свобод громадян.

51. Захист конституцiї через дiяльнiсть правоохоронних органiв.

52. Конституцiйне правосуддя в механiзмi правового захисту конституцiї.

53. Органiзацiя органiв конституцiйного правосуддя щодо захисту Конституіцї України.

54. Загальнi i спецiальнi суди і їх роль в захисті Конституції України.

55. Компетенцiя органiв конституцiйного правосуддя.

56. Конституцiйнi принципи правосуддя.

57. Конституцiйна юрисдикцiя.

58. Мiсце Конституцiйного Суду України в механiзмi державної влади.

59. Склад, порядок формування та повноваження Конституцiйного Суду України.

60. Процедура розгляду спав Конституцiйним Судом.

61. Конституцiйнi основи організації i дiяльностi прокуратури.

62. Конституційне реформування парламенту України.

63. Конституційний статус депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України.

64. Функції парламенту України.

65. Інститут президентства в Україні.

66. Повноваження Президента України за Конституцією України від 28 червня 1996 року.

67. Повноваження Голови Верховної Ради України.

68. Порядок формування Уряду в Україні.

69. Повноваження Кабінету Міністрів України.

70. Компетенція центральних і місцевих органів виконавчої влади України.

71.Органи судової влади напрями їх подальшого реформування.

72. Напрями реформування органів прокуратури України.

73. Напрями реформування правоохоронних та правозахисних органів.

74. Причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування в Україні.

75. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні.

76. Проблеми реформування територіальної громади.

77. Реформування повноважень районних і обласних рад

78. Співвідношення повноважень районних і обласних рад та районних і обласних державних адміністрацій.

79. Реформування виконавчих органів місцевих рад.

80. Проблеми реформування місцевих бюджетів.

81. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

82. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування.

83. Шляхи удосконалення законодавства про місцеві вибори .

84. Характеристика Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010

від 30 вересня 2010 року.

85. Участь громадськості у формуванні місцевого бюджету.

86. Поняття територіального устрою України.

87. Принципи та система адміністративно-територіального устрою в Україні.

88. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її мета.

89. Природні ресурси і власність та їх вплив на адміністративно-територіальну реформу в Україні.

90. Місцеві фінанси та їх вплив на територіальну реформу.

91. Місцева влада і територіальна реформа.

92. Поняття адміністративно-територіальної одиниці в Україні.

93. Територіальна автономія в Україні.

 

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1

П Л А Н

1.Поняття, загальна характеристика та етапи світового конституціоналізму.

2. Розвиток конституціоналізму в Європі.

3. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні.

4. Правова реалізація та захист Конституції України.

5.Державні органи та органи місцевого самоврядування у механізмі забезпечення реалізації норм Конституції України.

 

 

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

1.. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

2. Поняття, суб`єкти та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

3. Конституція УНР 1918 р., як джерело українського конституціоналізму.

4. Структура конституцiї.

5. Цiлi i задачi Конституції України.

6. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.

7. Письмово проаналізуйте:

- Правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.

Підготувати реферати:

1. Виникнення та розвиток конституції як основа теорії конституціоналізму.

2. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

3. Загальна характеристика Конституції Української РСР 1978 р.

 

Список рекомендованих джерел:

 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013: року №586-VII: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014р.№750-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №16.- Ст.477.

3. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

7. Про вибори Президента України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291 із зманами внесеними Законом України від 21 серпня 2009 р. (в редакції від 19 овтня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 36-37. – Ст. 511.

8. Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році": Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. – 2002. – № 1394.

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).

10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 16-17, ст.134}. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

12. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI

13.Питання Адміністрації Президента України: указ Президента України від 14 липня 2014р.

14. Про Радника Президента України : указ Президента України від 13 литоп. 2014 р. № 870/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- № 92.- Ст. 2639.

15. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №68.- Ст.1894.

16. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року №1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму": указ Президента України від 07 березня 2014р

17. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року №1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": указ Президента України від 14 березня 2014р.№296/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- №24.- Ст.733.

18. Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку використання і захисту державних символів України: указ Президента України від 23 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №71.- Ст.1989.

19. Про День боротьби за права кримськотатарського народу: указ Президента України від 16 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №41.- Ст.1081.

20. Рішення у справі... щодо офіційного тлумачення положень Ч.1, 5 статті 103 Конституції України у системному зв"язку з п.16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на яки: ий обирається Президент України).Справа №1-19/2014: рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №42.- Ст.1114.

21. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму"...: рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №26.- Ст.767.

22. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №27.- Ст.776.

23. Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики: постан. КМ України від 04 червня 2014р.№164// Офіційний вісник України.- 2014.- №47.- Ст.1240.

24. Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади: розпор. КМ України від 17 квітня 2014р.№451-р// Офіційний вісник України.- 2014.- №38.- Ст.1022

25. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовт. 2014 р. № 1706-VІІ// Офіційний вісник України.- 2014.- № 94.- Ст. 2709

26. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014р.№1207-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №36.- Ст.957.

27. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014р.№1682-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №82.- Ст.2317.

28. Про Конституційну Комісію: указ Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

29. Положення про Конституційну Комісію: затверджене указом Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

30. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року №192-VII

Основні доктринальні джерела:

1. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с.

2. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. — 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл.

4. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / А.Ю. Олійник. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

7. Олійник А.Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпеченні конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні / А.Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 4. – С. 73-83.

8. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3.

9. Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: издательство “Алерта”, 2006. – 290 с.

10. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

12. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

12. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : Монографія / М. В. Томенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с.

13. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії "за демократію через право" (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. - 498 с.

14. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 544 с.

15. Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с.

16. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

17. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

18. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

19.Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с.

20. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

21.Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України : проблема конституційної теорії та практики/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 9.- С. 94-106.

22. Федоренко В.Суб'єкти конституційно-правових відносин : поняття, види, питання конституційної правосуб'єктності/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 5.- С. 83-91.

П Л А Н

1. Основи правового статусу людини i громадянина як загальний конституцiйно-правовий інститут.

2. Основні принципи правового статусу людини i громадянина та їх конституційне закріплення.

3. Державні органи органи у механізмі забезпечення конституційних прав і свобод людини ігромадянина в Україні.

2. Гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Закріплення у Конституції України гарантій прав і свобод людини і громадянина.

2. Забезпечення прав і свобод іноземців та біженців в Україні.

3. Міжнародні механізми захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Письмово проаналізуйте:

1.Правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару);

2. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і безоплатність освіти;

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення політичних партій в Україні.

Підготувати реферати:

1. Конституційні громадянські права.

2. Роль Уповноваженого Верховної Ради України у забезпеченні конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013: року №586-VII: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014р.№750-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №16.- Ст.477.

3. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

7. Про вибори Президента України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291 із зманами внесеними Законом України від 21 серпня 2009 р. (в редакції від 19 овтня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 36-37. – Ст. 511.

8. Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році": Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. – 2002. – № 1394.

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).

10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 16-17, ст.134}. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

12. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI

13.Питання Адміністрації Президента України: указ Президента України від 14 липня 2014р.

14. Про Радника Президента України : указ Президента України від 13 литоп. 2014 р. № 870/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- № 92.- Ст. 2639.

15. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №68.- Ст.1894.

16. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року №1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму": указ Президента України від 07 березня 2014р

17. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року №1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": указ Президента України від 14 березня 2014р.№296/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- №24.- Ст.733.

18. Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку використання і захисту державних символів України: указ Президента України від 23 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №71.- Ст.1989.

19. Про День боротьби за права кримськотатарського народу: указ Президента України від 16 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №41.- Ст.1081.

20. Рішення у справі... щодо офіційного тлумачення положень Ч.1, 5 статті 103 Конституції України у системному зв"язку з п.16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на яки: ий обирається Президент України).Справа №1-19/2014: рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №42.- Ст.1114.

21. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму"...: рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №26.- Ст.767.

22. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №27.- Ст.776.

23. Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики: постан. КМ України від 04 червня 2014р.№164// Офіційний вісник України.- 2014.- №47.- Ст.1240.

24. Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади: розпор. КМ України від 17 квітня 2014р.№451-р// Офіційний вісник України.- 2014.- №38.- Ст.1022

25. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовт. 2014 р. № 1706-VІІ// Офіційний вісник України.- 2014.- № 94.- Ст. 2709

26. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014р.№1207-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №36.- Ст.957.

27. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014р.№1682-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №82.- Ст.2317.

28. Про Конституційну Комісію: указ Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

29. Положення про Конституційну Комісію: затверджене указом Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

30. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року №192-VII

Основні доктринальні джерела:

1. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с.

2. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. — 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл.

4. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / А.Ю. Олійник. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

7. Олійник А.Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпеченні конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні / А.Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 4. – С. 73-83.

8. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3.

9. Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: издательство “Алерта”, 2006. – 290 с.

10. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

12. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

12. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : Монографія / М. В. Томенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с.

13. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії "за демократію через право" (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. - 498 с.

14. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 544 с.

15. Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с.

16. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

17. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

18. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

19.Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с.

20. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

21.Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України : проблема конституційної теорії та практики/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 9.- С. 94-106.

22. Федоренко В.Суб'єкти конституційно-правових відносин : поняття, види, питання конституційної правосуб'єктності/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 5.- С. 83-91.

П Л А Н

1.Виборче право i виборча система. Особливість виборчої системи України.

2. Виборчий процес та його стадії.

3.Реформування виборчої системи України.

4. Поняття, ознаки та напрямки удосконалення виборчого та референдного права.

5. Референдарный процесс в Україні.

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

Самостійно вивчити питання теми і скласти по них конспект.

1. Народний суверенiтет i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

2. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

3. Принципи вільних виборів.

4. Стадії виборчого процесу.

Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.

Підготувати реферати:

1. Організація та проведення всеукраїнського референдуму.

2. Виборча система України та зарубіжний досвід.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013: року №586-VII: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014р.№750-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №16.- Ст.477.

3. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.033 с.)