Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Конституційні засади судово-правової реформи в Україні 

Поняття, ознаки та принципи судово-правової реформи в Україні. Сутність та головні положення судово-правової реформи. Головні напрямки судово-правової реформи.

Конституцiйнi принципи та засади правосуддя. Система судових органів. Статус суддів в Україні та його вдосконалення. Призначення на посаду та звільнення з посади судді. Вища рада юстиції: склад та повноваження.

Конституційні принципи діяльності прокуратури України. Система та компетенція органів прокуратури. Удосконалення законодавства щодо реформування органів прокуратури України.

Конституційна юрисдикція. Місце Конституційного Суду України у механiзмi державної влади. Склад, порядок формування та повноваження Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним Судом. Вдосконалення конституційно-правового статусу Конституційного Суду України

Тема 7. Конституцiйнi засади муніципальної реформи

 

Поняття, ознаки та система місцевого самоврядування. Iсторiя становлення місцевого самоврядування в Україні. Територіальна, матеріальна, правова i фінансова основи місцевого самоврядування. Сфера компетенції місцевого самоврядування. Акти місцевого самоврядування. Форми безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою. Органи i посадові особи місцевого самоврядування. Місце рад як представницьких органів муніципальної влади в системі місцевого самоврядування. Особливості статусу районних та обласних рад як органів місцевого самоврядування, що представляють спiльнi інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Поняття, ознаки та принципи муніципальної реформи. Головні напрямки муніципальної реформи.

 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ

1. Поняття та загальна характеристика світового конституціоналізму.

2. Етапи розвитку світового конституціоналізму.

3. Розвиток конституціоналізму в Європі.

4. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні.

5. Визначення конституцiї та її сутнiсть.

6. Формальна конституцiя.

7. Матерiальна конституцiя.

8. Юридична конституцiя.

9. Реальна конституцiя.

10. Теоретичне обгрунтування необхiдностi, предмета та функцiй конституцiї.

11. Поняття та предмет конституцiї.

12. Види конституцiй.

13. Основнi положення теорії конституцiї.

14. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

15. Прийняття конституцiї.

16. Особливий суб'єкт прийняття конституцiї.

17. Установчий характер конституцiйних положень.

18. Мiсце конституцiї в системi нацiонального законодавства.

19. Iсторiя конституцiйного розвитку України.

20. Перша конституцiя Української незалежної держави – Конституцiя УНР вiд 29 квiтня 1918 року.

21. Конституції України радянського перiоду.

22. Основнi етапи та напрями конституційної реформи в Українi.

23. Особливостi розробки, обговорення та прийняття Конституції України 1996 року.

24. Загальна характеристика Конституціх України 1996 р.

25. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

26. Пiдстави класифiкацiї конституцiйно-правових норм.

27. Поняття та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

28. Суб'єкти конституцiйно-правових вiдносин.

29. Структура Конституції України 1996 р.

30. Преамбула Конституцiї України.

31. Роздiли Конституцi Украни.

32. Цiлi i задачi Конституції України.

33. Поняття конституцiйного ладу та його спiввiдношення з державним ладом.

34. Закрiплення загальних засад конституцiйного ладу в Конституцiї України.

35. Засади конституцiйного ладу як загальний конституцiйно-правовий iнститут.

36. Гуманiстичнi i демократичнi засади конституцiйного ладу України.

37. Народний суверенiтет i його спiввiдношення з нацiональним i державним суверенiтетом.

38. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

39. Форма правлiння та форма державного устрою України згiдно Конституції 1996 року.

40. Україна – суверенна i незалежна держава.

41. Україна – демократична, правова, соцiальна держава.

42. Конституцiя 1996 р. про основнi функції i обов'язки Української держави.

43. Полiтичнi, економiчнi i соцiальнi засади конституцiйного ладу України.

44. Захист конституцiйного ладу України.

45. Особливий порядок внесення змiн до роздiлу Конституції України, в якому визначаються загальнi засади конституцiйного ладу.

46. Правова реалізація та захист конституцiї.

47. Глава держави – гарант конституцiї.

48. Мiсце парламенту в системi захисту Конституції України.

49. Форми парламентського захисту Конституцiї.

50.Задачi виконавчої влади по забезпеченню законностi i захисту конституцiйних прав i свобод громадян.

51. Захист конституцiї через дiяльнiсть правоохоронних органiв.

52. Конституцiйне правосуддя в механiзмi правового захисту конституцiї.

53. Органiзацiя органiв конституцiйного правосуддя щодо захисту Конституіцї України.

54. Загальнi i спецiальнi суди і їх роль в захисті Конституції України.

55. Компетенцiя органiв конституцiйного правосуддя.

56. Конституцiйнi принципи правосуддя.

57. Конституцiйна юрисдикцiя.

58. Мiсце Конституцiйного Суду України в механiзмi державної влади.

59. Склад, порядок формування та повноваження Конституцiйного Суду України.

60. Процедура розгляду спав Конституцiйним Судом.

61. Конституцiйнi основи організації i дiяльностi прокуратури.

62. Конституційне реформування парламенту України.

63. Конституційний статус депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України.

64. Функції парламенту України.

65. Інститут президентства в Україні.

66. Повноваження Президента України за Конституцією України від 28 червня 1996 року.

67. Повноваження Голови Верховної Ради України.

68. Порядок формування Уряду в Україні.

69. Повноваження Кабінету Міністрів України.

70. Компетенція центральних і місцевих органів виконавчої влади України.

71.Органи судової влади напрями їх подальшого реформування.

72. Напрями реформування органів прокуратури України.

73. Напрями реформування правоохоронних та правозахисних органів.

74. Причини за яких необхідне реформування місцевого самоврядування в Україні.

75. Напрями реформування місцевого самоврядування в Україні.

76. Проблеми реформування територіальної громади.

77. Реформування повноважень районних і обласних рад

78. Співвідношення повноважень районних і обласних рад та районних і обласних державних адміністрацій.

79. Реформування виконавчих органів місцевих рад.

80. Проблеми реформування місцевих бюджетів.

81. Необхідність імплементації в Конституцію України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

82. Зміцнення правових гарантій місцевого самоврядування.

83. Шляхи удосконалення законодавства про місцеві вибори .

84. Характеристика Рішення Конституційного Суду України № 20-рп/2010

від 30 вересня 2010 року.

85. Участь громадськості у формуванні місцевого бюджету.

86. Поняття територіального устрою України.

87. Принципи та система адміністративно-територіального устрою в Україні.

88. Адміністративно-територіальна реформа в Україні та її мета.

89. Природні ресурси і власність та їх вплив на адміністративно-територіальну реформу в Україні.

90. Місцеві фінанси та їх вплив на територіальну реформу.

91. Місцева влада і територіальна реформа.

92. Поняття адміністративно-територіальної одиниці в Україні.

93. Територіальна автономія в Україні.

 

ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1

Тема 1. Основні положення теорії конституціоналізму. Основні етапи конституційної реформи в Україні.

/Семінарське заняття – 2 год./

Ключові слова: конституція, предмет конституції, функції конституції, конституціоналізм, теорії конституціоналізму, конституційний розвиток, конституційна реформа, етапи конституційної реформи, гарантії забезпечення конституції.

П Л А Н

1.Поняття, загальна характеристика та етапи світового конституціоналізму.

2. Розвиток конституціоналізму в Європі.

3. Виникнення та розвиток теорії конституціоналізму в Україні.

4. Правова реалізація та захист Конституції України.

5.Державні органи та органи місцевого самоврядування у механізмі забезпечення реалізації норм Конституції України.

 

 

Питання для самостійного вивчення (самостійна робота)

1.. Конституцiйно-правовi норми та їх специфiка.

2. Поняття, суб`єкти та специфiка конституцiйно-правових вiдносин.

3. Конституція УНР 1918 р., як джерело українського конституціоналізму.

4. Структура конституцiї.

5. Цiлi i задачi Конституції України.

6. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.

7. Письмово проаналізуйте:

- Правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.

Підготувати реферати:

1. Виникнення та розвиток конституції як основа теорії конституціоналізму.

2. Риси та юридичнi властивостi конституцiї.

3. Загальна характеристика Конституції Української РСР 1978 р.

 

Список рекомендованих джерел:

 

1. Конституція України: Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.: Парлам. вид-во, 1997. – 98 с.

2. Про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004року №2222-IV, від 1 лютого 2011 року №2952-VI, від 19 вересня 2013: року №586-VII: постанова Верховної Ради України від 22 лютого 2014р.№750-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №16.- Ст.477.

3. Конституція України : Науково-практичний коментар / Редкол. В.Я. Тацій, В.М. Литвин, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Передмова В. Ф. Януковича. – 2-е вид. перероб. і доп. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

4. Конституція України: Офіц. текст: Коментар законодавства України про права та свободи людини і громадянина: Навч. посібник/ Авт.-упоряд. М.І. Хавронюк. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: А.С.К., 2003. – 384 с. – (Нормативні документи та коментарі). – К-2 [34С(С2)/К65].

5. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10 липня 2010 р. – 2010. – № 2487-VI.

6. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

7. Про вибори Президента України: Закон України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291 із зманами внесеними Законом України від 21 серпня 2009 р. (в редакції від 19 овтня 2009 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 36-37. – Ст. 511.

8. Про виконання завдань, що випливають з послань Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки" та "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році": Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. – 2002. – № 1394.

9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529. (Остання редакція 24.02.2011 р.).

10. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 14-15, № 16-17. – Ст. 133. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1952-VI від 09.03.2010, ВВР, 2010, N 16-17, ст.134}. Офіційне тлумачення до Регламенту див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2010 від 06.04.2010 р. Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2157-VI від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 21, ст.223.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 р. – 2010. – № 1085. (в редакції Указу від 28.12.2010 р. – № 1245.

12. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI

13.Питання Адміністрації Президента України: указ Президента України від 14 липня 2014р.

14. Про Радника Президента України : указ Президента України від 13 литоп. 2014 р. № 870/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- № 92.- Ст. 2639.

15. Про Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу: указ Президента України від 20 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №68.- Ст.1894.

16. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 6 березня 2014 року №1702-6/14 "Про проведення загальнокримського референдуму": указ Президента України від 07 березня 2014р

17. Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим від 11 березня 2014 року №1727-6/14 "Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": указ Президента України від 14 березня 2014р.№296/2014// Офіційний вісник України.- 2014.- №24.- Ст.733.

18. Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку використання і захисту державних символів України: указ Президента України від 23 серпня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №71.- Ст.1989.

19. Про День боротьби за права кримськотатарського народу: указ Президента України від 16 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №41.- Ст.1081.

20. Рішення у справі... щодо офіційного тлумачення положень Ч.1, 5 статті 103 Конституції України у системному зв"язку з п.16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на яки: ий обирається Президент України).Справа №1-19/2014: рішення Конституційного Суду України від 15 травня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №42.- Ст.1114.

21. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про проведення загальнокримського референдуму"...: рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №26.- Ст.767.

22. Рішення у справі... щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови ВР Автономної Республіки Крим "Про Декларацію про незалежність

Автономної Республіки Крим і міста Севастополя": рішення Конституційного Суду України від 20 березня 2014р// Офіційний вісник України.- 2014.- №27.- Ст.776.

23. Про Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики: постан. КМ України від 04 червня 2014р.№164// Офіційний вісник України.- 2014.- №47.- Ст.1240.

24. Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади: розпор. КМ України від 17 квітня 2014р.№451-р// Офіційний вісник України.- 2014.- №38.- Ст.1022

25. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовт. 2014 р. № 1706-VІІ// Офіційний вісник України.- 2014.- № 94.- Ст. 2709

26. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014р.№1207-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №36.- Ст.957.

27. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014р.№1682-VII// Офіційний вісник України.- 2014.- №82.- Ст.2317.

28. Про Конституційну Комісію: указ Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

29. Положення про Конституційну Комісію: затверджене указом Президента України від 3 березня 2015 року №119/2015

30. Про забезпечення права на справедливий суд: Закон України від 12 лютого 2015 року №192-VII

Основні доктринальні джерела:

1. Наливайко Л.Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва ; Уклад.: Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : "Хай-Тек Прес", 2013. – 408 с.

2. Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

3. Конституційне право України : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко; М-во освіти і науки України, М-во юстиції України. — 2-ге вид., переробл. та доопрац. — К.: Всеукр. асоц. видавців «Правова єдність»: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2010. — 429 с.: табл.

4. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

5. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

6. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / А.Ю. Олійник. – К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

7. Олійник А.Ю. Місцеве самоврядування в механізмі забезпеченні конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні / А.Ю. Олійник // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. – № 4. – С. 73-83.

8. Орзих М. Современный конституционализм: цель и средства конституционной реформы в Украине // Юридический весник. – О., 2001. – № 3.

9. Орзих М.Ф. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право: Монография / М. Орзих, А. Крусли. – К.: издательство “Алерта”, 2006. – 290 с.

10. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм: Монографія.-К.: Юридична фірма « Салком», Хрінком Інтер, 2005. – 560с.

11. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998-2004.

12. Бровченко Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н. В. Бровченко; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

12. Томенко М.В. Конституційний процес як пошук стратегічних пріоритетів України : Монографія / М. В. Томенко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2010. – 299 с.

13. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії "за демократію через право" (Венеціанської Комісії) / За заг. ред. В.М. Литвина; Упоряд.: В.О. Зайчук, С.В. Ківалов, О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. - 498 с.

14. Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. - К.: ЦУЛ, 2011. - 544 с.

15. Шаповал В.М. Історія Основного Закону. Конституційний процес в Україні у 1990-1996 роках / В. М. Шаповал, А. В. Корнєєв. – Х. : Фоліо, 2011. – 111с.

16. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.

17. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

18. Селіванов А.О. Конституційні проблеми в сучасній теорії права : Доктрина стабільності та охорони Конституції України в контексті її модернізації та ефективного конституційного правосуддя / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2012. – 152 с.

19.Селіванов А.О. Записки конституціоналіста. Досвід теоретичного осмислення конституційних проблем / А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2013. – 170 с.

20. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.

21.Федоренко В. Система адміністративно-територіального устрою України : проблема конституційної теорії та практики/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 9.- С. 94-106.

22. Федоренко В.Суб'єкти конституційно-правових відносин : поняття, види, питання конституційної правосуб'єктності/ В. Федоренко// Право України.- 2014.- № 5.- С. 83-91.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.026 с.)