Тема: « Правове регулювання праці молоді та жінок.» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: « Правове регулювання праці молоді та жінок.»План

1. Особливості правового регулювання праці жінок.

2. Правове регулювання праці молоді.

 

1. Встановлення більш сприятливих і легких умов праці для жінок пов’язане з фізіологічними особливостями жіночого організму і виконанням жінкам функції материнства.

Законодавством про працю заборонено:

1) застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню);

2) залучення жінок до підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою – 10 кг, а при постійному – 7 кг. Сумарна вага переміщуваних вантажів протягом однієї години роботи не повинна перевищувати 350 кг при підійманні з робочої поверхні та 175 кг – з підлоги;

3) залучення жінок до робіт у нічний час за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід;

4) залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні, направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років;

5) жінки, що мають дітей віком від 3 до 14 років або дітей – інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди;

6) вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижують норми виробітку, норми обслуговування або переводять їх на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою;

7) жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років;

8) на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів;

9) у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

10) за бажанням жінки у період перебування її у відпустці для догляду за дитиною вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за нею зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

11) жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновлені двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку;

12) жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину – інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів;

13) жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше 30 хвилин кожна. За наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше години. Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком;

14) забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до 14 років або дитини – інваліда.

 

2. Держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на працю. Молодими громадянами вважаються громадяни України віком від 15 до 28 років. Вони займають проміжне становище між дитинством і зрілістю. Соціальне становище молоді дає можливість передбачити майбутнє суспільства. Тому проблемам молоді держава приділяє значну увагу, в тому числі й засобом регулювання її правового статусу. Особливі умови праці молоді встановлюються з метою забезпечити їй нормальний фізіологічний розвиток.

Згідно ст.ст.196,197 КЗпП і Закону України «Про сприяння соціальному становленню розвитку молоді в Україні», держава для всіх підприємств і організацій встановлює броню прийому на роботу і професійне навчання молоді, а також гарантує надання їй першого робочого місця на строк не менше двох років, а молодим фахівцям, що закінчили державні навчальні заклади – не менше трьох років. Будь – які прямі або непрямі обмеження прав і свобод молоді залежно від віку, крім передбачених чинним законодавством, є протиправними і тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік неповнолітніх працівників із зазначенням дати їх народження (ст.189 КЗпП).

Згідно ст.187 КЗпП неповнолітні у правових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Основними особливостями праці неповнолітніх є:

1) не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років (крім окремих винятків);

2) прийом на роботу неповнолітніх здійснюється тільки після їх попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення ними 21 року, вони щороку підлягають обов’язковому медичному огляду;

3) їм не встановлюється випробувальний строк при першому прийняті на роботу;

4) їх забороняється залучати до важких робіт і до робіт з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт;

5) їх забороняється залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

6) їх забороняється залучати до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

7) для неповнолітніх установлюється скорочений робочий день, а оплата праці проводиться як за повний робочий день;

8) для неповнолітніх встановлена така тривалість робочого часу: для працівників у віці від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень; для працівників у віці від 15 до 16 років – 24 години на тиждень; для працюючих у період канікул учнів у віці від 14 до 15 років – 24 години на тиждень;

9) щорічна основна відпустка для неповнолітніх тривалістю 31календарний день надається в зручний для них час (як правило, літній), а у перший рік роботи відпустка надається за їх заявою після настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

10) звільнення неповнолітніх працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) комісії в справах неповнолітніх;

11) звільнення неповнолітнього можливо не лише з власної ініціативи, але і з ініціативи батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також державних органів та посадових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю у випадку, коли виконання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси.

 

Основні поняття та терміни: неповнолітні, молодь, скорочений робочий день, нічний робочий час, щорічна відпустка, відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. На яких роботах забороняється праця жінок?

2. Які пільги чинне законодавство надає працюючим жінкам, які мають дітей?

3. Як визначається поняття «молодь» за віковою ознакою?

4. Назвіть особливості прийняття на роботу і звільнення неповнолітніх?

5. На яких роботах не мають права працювати неповнолітні?

 

 

Тести для самоконтролю знань

1. Молодими громадянами вважаються громадяни України віком:

а) від 14 до 25 років;

б) від 15 до 28 років;

в) від 16 до 30 років.

2. Щорічному обов’язковому медичному огляду підлягають особи, які не досягли віку:

а) 18 років;

б) 21 року;

в) 25 років.

3. Чи встановлюється випробувальний строк неповнолітньому при першому прийнятті на роботу?

а) так;

б) ні;

в) законом не регламентовано.

4. Для працівників у віці від 16 до 18 років встановлена така тривалість робочого часу:

а) 24 години на тиждень;

б) 36 годин на тиждень;

в) 40 годин на тиждень.

5. Жінки, які мають двох або більше дітей у віці до15 років, дитину-інваліда, одиноким матерям надається ся додаткова оплачувана відпустка тривалістю:

а) 5 календарних днів;

б) 7 календарних днів;

в) 10 календарних днів.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.017 с.)