Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам конституційного законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проаналізуйте ситуації та прокоментуйте їх з точки зору відповідності нормам конституційного законодавства1. Депутат Верховної Ради України, обраний до парламенту за списком політичної партії, що входить до парламентської коаліції, заявив про своє бажання вийти із складу депутатської фракції і коаліції.

2. Протягом одного місяця після початку роботи парламенту нового скликання у Верховній Раді не сформовано коаліцію депутатських фракцій.

3. Верховна Рада повторно подала на підпис Президенту Закон, за який проголосувало 2/3 від конституційного складу парламенту. Але протягом десяти днів Закон ним не був ним підписаний і оприлюднений.

Теми рефератів

1. Статус народного депутата України.

2.Організація роботи і повноваження комітетів Верховної Ради України.

3. Повноваження Верховної Ради України.

4. Законодавчий процес та умови його ефективності.

5. Парламенти США, Франції, Італії, Канади.

6. Історія парламентаризму в України.

Основна література

- Конституція України. Розділ IY.

- Кириченко В.М. Правознавство: Модульний курс. – К.: Центр учбової літератури, 2007, с. 52 – 55.

Кабінет міністрів та інші органи виконавчої влади. Місцеве самоврядування в Україні.

Тема: «Кабінет Міністрів та інші органи виконавчої влади в Україні.»

План

1. Система органів виконавчої влади в Україні.

2. Кабінет Міністрів України

3. Центральні органи виконавчої влади

4. Місцеві державні адміністрації.

 

1. Виконавча влада – це система виконавчо – розпорядчих державних органів, які здійснюють безпосереднє управління державними справами, відповідальна перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольна і підзвітна Верховній Раді України.

Місце виконавчої влади в системі єдиної державної влади визначається перш за все метою її діяльності – забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Мета у свою чергу вимагає чіткого визначення суті виконавчих та розпорядчих функцій, які притаманні лише виконавчій владі і не збігається з функціями інших гілок влади.

Виконавча функція характеризується тим, що органи виконавчої влади безпосередньо виконують нормативні приписи та інші акти законодавчої влади і Президента України.

Розпорядча функція характеризується тим, що для виконання актів законодавчої влади, указів та розпоряджень Президента України органи виконавчої влади від свого імені видають управлінські акти, дають відповідні розпорядження.

Суб’єктами виконавчої влади України, які здійснюють ці функції, є:

- органи загальної компетенції – вищі органи у системі органів виконавчої влади;

- органи спеціальної компетенції – центральні органи державної виконавчої влади;

- місцеві органи державної виконавчої влади.

У своїй сукупності ці суб’єкти утворюють єдину систему органів виконавчої влади.

2. Очолює систему органів виконавчої влади Кабінет Міністрів України – вищий колегіальний орган виконавчої влади, який відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України. У своїй діяльності Кабінет Міністрів керується Конституцією, законами та актами Президента України. Організація, повноваження, функції і порядок діяльності Кабінету Міністрів України визначаються Конституцією та законами України.

До складу КМУ входить Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Міністр оборони, Міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України., Інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які підписує Прем’єр – міністр і які є обов’язковими до виконання.

Прем’єр-міністр України, інші члени КМУ мають право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Відставка Прем’єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України

3. Друге після Кабінету Міністрів місце у виконавчій вертикалі влади посідають центральні органи виконавчої влади. До цієї системи входять:

1) міністерства;

2) державні комітети (державні служби);

3) центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом (Антимонопольний комітет, Фонд держмайна, Управління державної охорони, СБУ тощо).

Структуру центрального органу виконавчої влади затверджує керівник відповідного органу, а їх завдання та функції встановлюються положенням, в якому передбачається відповідальність керівників цих органів перед Президентом України і Верховною Радою України за результати своєї діяльності.

Компетенція міністерств, комітетів і служб реалізується через видання ними наказів, інструкцій та інших нормативно – правових актів, які підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізуються і ліквідуються в порядку, встановленому законодавством, а також утворювати дорадчі та консультативні органи, склад яких і положення про них затверджує Кабінет Міністрів України.

4. Важливу роль у системі органів виконавчої влади відіграють місцеві державні адміністрації, які здійснюють виконавчу владу в областях і районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві і Севастополі.

Місцеві державні адміністрації – це державні органи виконавчої влади в регіонах, які наділені правом представляти інтереси держави і приймати від її імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно – територіальної одиниці.

Саме місцеві державні адміністрації реалізують принцип поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, покладений в основу побудови адміністративно – територіального устрою України.

Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних адміністрації, які призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента. Вони відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні також радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Голови місцевих державних адміністрацій формують склад місцевих державних адміністрацій та визначають їх структуру.

Повноваження голови місцевої державної адміністрації припиняються Президентом України у разі:

- порушення Конституції і законів України;

- втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;

- визнання судом недієздатним;

- виїзду на проживання до іншої країни;

- набрання законної сили обвинувального вироку суду;

- за власною ініціативою Президента України з підстав, передбачених Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та законодавством про державну службу;

- висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів відповідного ради;

- подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням;

- у разі смерті.

Основні поняття та терміни: Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.

 

Питання для самостійної перевірки знань

1. Які головні функції виконавчої влади в державі?

2. Хто входить до складу Кабінету Міністрів України і як він формується?

3. Коли і в яких випадках припиняються повноваження Кабінету Міністрів України?

4. Чому, на ваш погляд, в Україні так часто приймаються рішення про відставку Прем’єр-міністра?

5. Чим, на вашу думку, повинні керуватися коаліція і Президент України, надаючи кандидатуру Прем’єр-міністра для затвердження парламентом?

6. Які повноваження місцевої державної адміністрації?

7. Якщо рішення голови районної державної адміністрації протирічить законодавству, хто його може скасувати?

 

 

Тести для самоконтролю знань

1. Який орган є вищим у системі органів виконавчої влади?

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Фонд державного майна України.

2. Укажіть місцеві органи виконавчої влади:

а) місцеві ради народних депутатів;

б) виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів;в 0 місцеві державні адміністрації.

3. Чи зобов’язує Конституція Кабінет Міністрів України скласти свої повноваження перед новообраною Верховною Радою України?

а) так;

б) ні;

в) тільки у випадку заяви Прем’єр-міністра про свою відставку.

4. Кабінет Міністрів у межах своєї компетенції видає:

а) постанови;

б) розпорядження;

в) правильно все вищевикладене.

5. Перед ким відповідальні голови місцевих держадміністрацій?

а) перед Президентом;

б) перед Кабінетом Міністрів України;

в) правильно все вищевикладене.

6. Прем’єр-міністр України призначається:

а) Президентом України;

б) Верховною Радою України;

в) Верховною Радою України за поданням Президента.

7. До складу Кабінету Міністрів України входять:

а) Прем’єр-міністр України, міністри;

б) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри;

в) Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, міністри.

8. Склад місцевих державних адміністрацій формують:

а) голови місцевих державних адміністрацій;

б) Президент за поданням голови місцевої державної адміністрації;

в) Президент України.

9. Голова місцевої державної адміністрації назначається на посаду:

а) Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Президентом за поданням Кабінету Міністрів України.

10. Строк повноважень голови місцевої державної адміністрації:

а) 5 років;

б) відповідає строку повноважень Президента;

в) відповідає строку повноважень Прем’єр-міністра.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.99.208 (0.028 с.)