ТОП 10:

Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.Економіко-правовий механізм в галузі екології — система економіко-правових засобів, які застосовуються в регу­люванні еколого-економічних правовідносин, спрямова­них на досягнення мети і завдань екологічної політики держави

Склад правовідносин екон. механізму –це сукупність взаємообумовлених елементів які забезпечують їх функціонування а саме це правові норми які регламентують провадження і застосування економічних методів врегулювання економічних правовідносин , зміст, систему економіко- правових засобів, юр. Гарантій.

Система економіко-правового механізму –цесукупність екологічно обругнтованих зборів.

Основні вимоги запровадження економіко-правового механізму в галузі екології1. Застосування економіч­них важелів при здійсненні будь-якої діяльності, пов'я­заної з використанням природних ресурсів чи спроможної впливати на стан навколишнього при­родного середовища і здо­ров'я людей

2. Встановлення норма­тивів плати і розмірів пла­тежів на основі лімітів ви­користання природних ре-" сурсів, викидів і скидів за­бруднюючих речовин у на­вколишнє природне сере­довище, розміщення відхо­дів та інших шкідливих впливів3. Визначення джерел фі­нансування системи еколо­гічних заходів

4. Надання пільг фізичним і юридичним особам при запровадженні та здійснен­ні системи екологічних за­ходів5. Визначення економічної оцінки шкоди, заподіяної по­рушенням екологічного законодавства та її відшкодуван­ня винними особами

Основні елементи економіко-правового механізму охорони навколишнього природного середовища

- облік та економічна оцінка природних ресурсів- фінансування екологічних програм і заходів-система зборів (платежів) за користування природними ресурсами і забруднення навколишнього природного сере­довища-створення екологічних фондів

-екологічне страхування- економічне стимулювання охорони навколишнього приро­дного середовища

Види зборів за забруднення навколишнього природного середовища- за викиди і скиди забруднюючих речовин- в межах встановлених лімітів- за розміщення відходів- понад встановлені ліміти

Види зборів за спеціальне використання природних ресурсів-збори за спеціальне використання природних ресурсів в межах встановлених лімітів- збори за понадлімітне використання природних ресурсів- збори за зниження якості природних ресурсів

Платність природокористування

- плата за використання природних ресурсів

- плата за забруднення навколишнього природного середовища

- плата за інші види впливів на навколишнє природне середовище

За Шемчешенко

Економіко-правовий механізм охорони довкілля це комплексний міжгалузевий правовий інститут, який об'єднує норми права різних його галузей і спрямований на системне правове регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля на засадах узгодження екологічних та економічних інтересів суспільства; це система, яка містить правову, інституційну, функціональну та економічну підсистеми; це система політико-правових, організаційно-правових, управлінських, економічних, у тому числі фінансових і податкових, заходів, спрямованих на забезпечення охорони природи, раціонального природокористування та екологічної безпеки. Найбільш коротко економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища можна визначити як сукупність правових та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію економічних важелів забезпечення охорони довкілля.

 

76. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології. Еколого-економічні правовідносини.

77. Нормативи платежів (зборів) та ліміти (квоти) у системі економіко-правового механізму в галузі екології.

Правові форми платежів в галузі екології — юридично встановлені види плати в галузі використання природних ре-сурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки

Плата за спеціальне використання природних ресурсів

Плата за погіршення якості природних ресурсів

Плата за забруднення навколишнього природного середовища

Плата за спеціальне використання природних ресурсів — форма економічного платежу, яка підлягає сплаті фізичними і юридичними особами за одиницю природного ресурсу, наданого (переданого) для спеціального використання

Нормативи плати за використанні природних ресурсів — юридичне визначена, фіксована сума коштів, обов'язкова для сплати юридичними і фізичними особами, які використовують природні ресурси на титулі права власності або спеціального природокористування (Природноресурсовий податок)

Фактори визначення – розповсюдженості, продуктивності, якості, місцезнаходження...

Ліміти використання природних ре-сурсів— щорічно затверджувані компетентними органами виконавчої влади норми, які визначають обсяги природних ре-сурсів, на основі яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів . Органи, що затверджують ліміти використання природних ресурсів державного значення - Кабмін, Мінбезпеки.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.007 с.)